China wil defensie informatiseren

troepen 

 

China is zich bewust dat het moet gaan inspelen op de meest diepgaande revolutie inzake oorlogsvoering ooit: het omvormen van een gemechaniseerd tot een geïnformatiseerd leger. De oorlogsvoering van de toekomst wil via precies gerichte aanvallen op strategische doelwitten de maatschappij van de tegenstander ontwrichten. De gevechten worden geleverd door een geïntegreerd commando van lucht-, zee- en landmacht samen die ook vier subsystemen integreren. Het gebruiken van de ruimte is daarbij eveneens essentieel. In de praktijk is het Chinees leger nog maar weinig aangepast aan de vereisten van de militaire omwenteling.

 

 

China’s militaire doctrine was altijd gebaseerd op het begrip volksoorlog: de vijand laten komen en hem door een superioriteit van manschappen in de pan hakken, een uitputtingsoorlog. Midden de tachtiger jaren werd vastgesteld dat beperkte, lokale oorlogen mogelijk waren en dat de volksoorlog onder moderne voorwaarden een aanpassing van de gevechtstactiek veronderstelde met actieve defensie en meer aandacht voor offensieve operaties. Het traditioneel concept kwam het meest onder vuur na de oorlogen in Irak, ex-Joegoslavië en Afghanistan. De Golfoorlog in 1991 veroorzaakte een eerste schok. De Chinezen dachten dat de Amerikanen zouden verzuipen zoals de Russen in Afghanistan. Het verbaasde hen dat middels hoogtechnologische wapens met precisiebombardementen een snelle overwinning kon bereikt worden met een minimum aan verlies van mensenlevens. De oorlog in ex-Joegoslavië werd gewonnen door luchtsuperioriteit. Voor het Chinees leger dat hoofdzakelijk gebaseerd is op de landmacht, vormt het paraat staan voor een dergelijke uitdaging een hele aanpassing. Ook in Afghanistan gingen de Amerikanen niet ten onder, maar wonnen ze na 90 dagen van massale precisiebombardementen. Het hoogtepunt qua moderne geïnformatiseerde oorlogsvoering was de recente oorlog in Irak.  Voor de Chinese strategen is het duidelijk dat men voor een militaire revolutie staat: de informatisering.

Generaal Wang Baochun van de Academie voor Militaire Wetenschappen voorziet dat de oorlogsvoering na Irak drie mogelijke  richtingen inslaat.Ten eerste zijn de functies van het alomvattend elektronisch informatiesysteem (of C41 systeem) versterkt. In de eerste Irakoorlog gebruikten de Amerikaanse militairen 90 soorten satellieten die Irak 20 keer per dag overcirkelden, ook zijn AWACs-luchttoestellen ingeschakeld, onbemande- en bemande verkenningsvliegtuigen evenals verkenningsinstallaties op de grond. Ondertussen is de transmissiecapaciteit beduidend versterkt terwijl de communicatiebreedband van hun informatiesysteem is vertienvoudigd. Zo kon de Amerikaanse opperbevelhebber van de troepen generaal Tommy Franks vanuit Katar in quasi real-time op 6 schermen de toestand op het slagveld observeren (de positie van elke tank en artillerie) en zijn bevelen geven in real-time. Ook de tijd tussen het ontdekken van een doelwit en het vuren is sterk verminderd. Zo was de tijd van een missieplan bij een Tomahawkraket 22 uren gedurende de Golfoorlog; 1 uur en 50 minuten gedurende de Kosovo-oorlog en nog 10 minuten korter in de laatste Irakoorlog. In de eerste Golfoorlog moesten alle vliegtuigen uitgerust worden met data over hun doel voor het opstijgen. In de laatste Irakoorlog dienden 80 % van de vliegtuigen enkel uitgerust te worden met data over hun doelwit wanneer ze het slagveld naderden.

Ten tweede is er een duidelijke verbetering in de informatisering van wapens en munitie. Momenteel is de helft van de installaties van het Amerikaans leger geïnformatiseerd terwijl dit 70 % bedraagt in de lucht- en zeemacht. Precisiegeleide wapens vormen de hoofdmoot. Tijdens de laatste Irakoorlog werden 15.000 van die tuigen gebruikt wat 68 % uitmaakt van de totale droppings. In de eerste Golfoorlog was dit maar 8 %, in de Kosovo-oorlog bedroeg dit 35 %, in Afghanistan 75 % Overigens waren in de laatste Irakoorlog deze tuigen reeds goedkoop en dit met uitzondering van 75 cruiseraketten.

Ten derde wordt het bevel van de machten geïntegreerd. In de eerste Golfoorlog ressorteerden de drie machten nog onder het bevel van hun respectieve bevelhebber die dan vielen onder het centrale commando. Tijdens de laatste Irakoorlog dirigeerde generaal Franks onmiddellijk alle gevechtstroepen vanuit de al-Seriya luchtbasis. Hij koos de doelwitten en de manier van vechten en leidde alle gevechtsplannen binnen het theater en dit met inbegrip van luchtmacht en zeemacht.

 

 

Karakteristieken

 

Uit dit alles leidde generaal-majoor Zhang Ling de karakteristieken van geïnformatiseerde oorlogvoering af. Een eerste  kenmerk van de geïnformatiseerde oorlogsvoering bestaat er in dat de scheidingslijnen van de traditionele oorlogsvoering niet alleen overschreden worden, maar in duigen liggen. In de toekomstige oorlogen is het doel niet een stad in te nemen of natuurlijke grondstoffen te bezetten, maar de bronnen van kennis en informatie te controleren tot en met het waardensysteem van volk en leiders. Een economie lamleggen en tweedracht zaaien veronderstelt geen massieve inzet van militaire krachten. Dit kan bereikt met een offensieve oorlog met kwetsbare doelwitten zoals computernetwerken, hacking en het gebruik van media in de geïnformatiseerde psychologische oorlogvoering. Daarbij verliest de traditionele hiërarchische opdeling van oorlogsvoering haar zin.  De oorlog, campagnes en zelfs gevechten worden meer geïntegreerd in opzet en dimensie. In lokale oorlogen van het informatietijdperk is het mogelijk een sterke concentratie aan middelen in te zetten op precieze doeleinden. Een gevecht, een campagne of een nauwkeurig geplande informatieaanval kunnen een oorlog uitmaken. Eenmaal een oorlog start,  zullen de belangrijkste doeleinden gericht zijn tegen de politieke, economische en militaire levenslijnen van de tegenstander. Gevecht zonder contact verder dan de horizon en grootschalige informatieaanval wordt de voornaamste gevechtsmodus in de toekomst. 

Een tweede kenmerk van de geïnformatiseerde oorlogsvoering is dat deze enkel in vuurkracht overtroffen wordt door de nucleaire oorlog. Nucleaire wapens zijn de grootste moordtuigen. De militaire technologie tijdens het informatietijdperk zal de efficiency van conventionele wapens tot extreme limieten opdrijven en zo kan de geïnformatiseerde oorlog hetzelfde bereiken als het gebruik van massavernietigingswapens  aldus Zhang Ling. Een derde kenmerk van de oorlog in de toekomst is het gebruik van de ruimte voor de oorlog.

 

De ruimte

 

De controle van de ruimte is van essentieel belang bij het verwerven van informatie en daarom wordt het gevecht om de controle van de ruimte de voornaamste strijd. Tijdens de Golfoorlog, de Kosovo-oorlog en de aanval tegen Afghanistan kwamen 70 tot 90 % van de militaire inlichtingen van het ruimteverkenningssysteem. Het geavanceerd waarnemingssysteem van de USA kan een doelwit binnen 90 seconden na lancering detecteren. Wie de ruimte controleert in de toekomst, heeft de overhand in de oorlog ook op zee en in de lucht.

Bijgevolg zullen nieuwe vormen van oorlogsvoering in de ruimte ontstaan. Een eerste vorm is via een “soft strike” de ruimtetoestellen van de tegenstander buiten gebruik stellen. Ten tweede wordt aan antisatelliet oorlogsvoering gedacht: mogelijkheden hierbij zijn antisatelliet raketten, het plaatsen van “ruimtemijnen” en ook het aanwenden van laserwapens waarmee de USA reeds experimenteerde. De States zijn ook toe aan het testen van een andere vorm namelijk een antiraketsysteem voornamelijk verankerd op anti-raketoorlogvoering in de ruimte wat een derde vorm wordt. Ook gelden er boven 120 km hoogte geen landsgrenzen en zo kunnen makkelijk vanuit de ruimte doelwitten bestookt in de brede dampkring.

Overigens versterken alle militaire krachten hun voorbereidingen voor toekomstige oorlogvoering in de ruimte.. Zowel wapensystemen voor offensieve als voor defensieve operaties worden ontwikkeld. De USA en Rusland bouwen aan beweegbare grondgebaseerde antisatellietsystemen, laser antisatellietsystemen en antisatellietsystemen vanop vliegtuigen. De USA wil als eerste de controle vanuit de ruimte en zal verhinderen dat anderen hetzelfde doen. Volgens de Amerikaanse plannen zullen tegen 2010 200 dito satellieten gelanceerd worden waarvan 60 tot 70 tegen China gericht zijn. Zowel de USA als Rusland zijn bezig aan het opzetten van eskadrons gevechtskrachten die in de ruimte opereren en op termijn een leger in de ruimte gaan worden.

 

Technologie en uitrusting

 

De revolutie in militaire technologie manifesteert zich op 4 terreinen. Daarvan is de revolutie in militaire techniek het eerst gestart. De afstand en de snelheid van wapentuig werden tot het uiterste doorgedreven. Vliegtuigen pendelen reeds tussen de aarde en de ruimte. Intercontinentale raketten kunnen 20.000 km ver gestuurd, naar de andere kant van de aardbol, waardoor elke plek op aarde binnen bereik ligt en dit tegen een snelheid van 5,5 km/seconde. De revolutie in militaire verkenning leidt er toe dat deze zal gebeuren in de ruimte, in de lucht, op de grond en in de diepte van de oceaan. Een verkenningssatelliet bedekt de helft van de aarde en onderscheidt objecten op een afstand van millimeters: de tijd voor detectie zal tot onder de 100 seconden en zelfs onder de 20 seconden dalen.  Het snel doorspelen van de informatie naar het bevel zal de snelheid van het inspelen bij commando en controle tot de limieten opdrijven.  Dit veroorzaakt dan weer een revolutie bij de militaire inlichtingen. Bevelsactiviteiten en gevechtsoperaties worden geautomatiseerd en intelligent. Het bevelsplatform zal zowel het waarnemen, het volgen, de identificatie en de zelflancering in één operatie integreren. Intelligente bommen zullen over een grotere automatische zoekfunctie beschikken als over onafhankelijke mogelijkheden. na lancering. Tezelfdertijd zullen grote aantallen intelligente robotten ontplooid worden op het strijdveld.

Met het verder ontwikkelen van wetenschap en techniek hebben zich ook wapens ontwikkeld van een nieuw concept. Deze beogen niet zoveel mogelijk doden bij de tegenstander, maar wel hem en zijn wapensystemen buiten gevecht te stellen. Tot de nieuwe wapens behoren deze met subsonische geluidsgolven, met elektromagnetische trillingen, laserwapens, meteorologische wapens… Wapens met subsonische geluidsgolven hebben een intercontinentale transmissiemogelijkheid en kunnen staal en cement van meer dan 10 meter dik doorboren. Wanneer ze gelanceerd worden vanuit de ruimte kunnen raketten met elektromagnetische golven een elektronische installatie in een erg korte tijd buiten werking stellen. Laserwapens kunnen een broeikaseffect veroorzaken over een brede oppervlakte en meteorologische wapens kunnen overstromingen, aardbevingen en  vulkaanuitbarstingen veroorzaken.

 

Herstructurering

 

Vanzelfsprekend zal de oorlogsvoering in het informatietijdperk ook zijn gevolgen hebben op de militaire organisatie en structuur. Het aantal manschappen zal drastisch verminderen. In de toekomst kunnen het leger- en divisieniveau uiteindelijk wegvallen terwijl de brigade, het bataljon of zelfs lager de belangrijkste gevechtseenheid worden. Nieuwe gevechtseenheden met grote flexibiliteit en sterke technologie zullen overal ontstaan, zoals reeds het geval is in USA, Duitsland, UK en Frankrijk. De structuur van het leger wordt volgens Zhang Ling sterk geïntegreerd, waarbij het onderscheid tussen land, lucht- en zeemacht komt te vervallen. In de plaats komen vier subsystemen gebaseerd op de vier grote functies van verkenning en bewaking; bevel en controle; precisietreffen en tenslotte dienstverlening en waarborg. Het onderzoeks- en geavanceerd waarschuwingssysteem integreert alle ruimte-, lucht-, grond en op zee gebaseerde verkennings- en bewakingssystemen. Het bevels – en controlesubsysteem integreert alle strategische, tactische en gevechtscommando- communicatie- en controlesystemen. Het precisiegevecht en -treffen integreert alle gevechtseenheden en wapens op basis van de beslissingen door het bevels- en controlesysteem. Het ondersteuningssysteem (bv. logistiek) geeft real-time garanties. Deze vier subsystemen zijn organisch met elkaar verbonden zodat ze een groot geïntegreerd gevechtssysteem uitmaken. Daarbij valt nog op te merken dat het bevels- en controlesysteem hoog geautomatiseerd wordt en hoog intelligent. In de toekomst wordt het mogelijk naadloos verkenning, inlichtingenverwerving,  communicatie, bevel en controle  op elkaar af te stemmen zodat de bevelhebbers op basis van de ogenblikkelijk verworven informatie direct de juiste beslissingen kunnen treffen tot en met het lanceren van de adequate projectielen. Ook zullen computers die meer en meer zelf kunnen denken zelf ook massa’s onbemande tanks, vliegtuigen en boten inzetten.

   

Landmacht

 

In de praktijk is China’s defensie nog maar in beperkte mate afgestemd op de eisen van de  informatisering. De directeur onderzoek van het gezaghebbende “ International Institute for Stragetic Studies” noemde in een aflevering van “Foreign Affairs” uit 1999 China nog in het beste geval een “tweederangs militaire macht”. Het Volksbevrijdingsleger evolueerde in 1998 van een dienstplicht van 3 jaar in het leger en vier jaar in lucht- en zeemacht tot een tweejarige dienstplicht in alle diensten. Van 1997 tot 2000 werd het leger ingekrompen met 18 % bij de grondtroepen, 11 % bij de zeemacht, 12 % in de luchtmacht en 3 % bij de Tweede artillerie die atoomraketten afvuurt. Ook wordt gewerkt aan een professionalisering van het officierskorps en het schrappen van overtallige militaire academies met beklemtoning van deze met een hoge kwaliteit. De training wordt eveneens afgestemd op het vechten van een beperkte oorlog onder hightech-voorwaarden: hoe zich verdedigen tegen slecht waarneembare vliegtuigen, cruiseraketten en elektronische oorlogsvoering.

Het aantal grondtroepen vermindert voortdurend en bedraagt nu 1,6 miljoen, waarbij het aantal rekruten daalde tot 65 % Alle infanteriedivisies hebben nu pantsers waar dit voor 1997 maar de helft was. Er wordt verwacht dat binnen 10 jaar een derde van de grondtroepen georganiseerd en uitgerust zullen zijn om gecombineerde operaties met verschillende machten uit te voeren. Vooral wordt gewerkt aan snel inzetbare eenheden die beter bewapend zijn. Momenteel zijn er drie snelle interventie-eenheden die overal in het land kunnen ingezet binnen 48 uur. Op langere termijn zouden deze eenheden 10 tot 25 % van de eenheden omvatten.

De hardware van de grondtroepen is echter twintig jaar ten achter. Er zijn wel een aantal exemplaren moderne tanks maar het aantal is proportioneel klein. Het Volksbevrijdingsleger beoogt dat tegen 2005 al zijn officieren een hogere opleiding zouden genieten. Bij de training wordt ook meer  geoefend met de verschillende machten samen, zij het beduidend minder dan in de USA. Voorts zou het Chinees leger vier verschillende telecommunicatie- en datatransmissiesystemen bezitten. Feit is ook dat de militaire regio Kanton als eerste militaire regio in China een geïntegreerd commando heeft van land-,lucht- en zeemacht samen en dit voor vier niveaus. Als de Chinezen op één domein tamelijk modern heten te zijn is het op het domein van de ballistische raketten. Er is een breed gamma van enerzijds raketten op korte afstand die gestationeerd zijn aan de overkant van Taiwan tot en met anderzijds de nieuwste DF31-en DF41 die 8000 en 12.000 km ver reiken. Toch zijn de Chinese tuigen kwetsbaar want van de 5 kernmachten beschikt China als enige niet over een vroeg waarschuwingssysteem (vanuit de ruimte of detectie van over de horizon). Daarenboven zijn de Chinese raketten onklaar want ze staan noch op scherp, noch zijn ze geladen met brandstof. De DF-31 die volgend jaar in gebruik wordt genomen, heeft reeds een vaste brandstof en kan bijgevolg sneller ingezet.

 

 

Zee- en Luchtmacht

 

Midden de tachtiger jaren heeft de zeemacht zijn op kustdefensie gerichte strategie verlaten voor een offshore defensie die strekt tot 150-600 zeemijl. China heeft 69 onderzeeërs, 62 oppervlakteschepen, 56 amfibieën, 39 mijnoorlogsschepen, 368  kustcontroleschepen en  3 olietankers die bijvullen op zee. Het betreft meestal oudere schepen die opgekalefaterd werden.  Hun modernste torpedobootjagers zijn Russische Sovremennys: twee zijn reeds in de vaart en twee zijn besteld maar nog niet geleverd. Hun meest geduchte wapens zijn de antischeepsraketten met een reikwijdte van120 km die laag over de zee vliegen en zo moeilijk te counteren zijn. Deze jagers hebben verder nog een trits leuke militaire speeltjes aan boord.  China heeft één nucleaire onderzeeboot die strategische raketten kan afvuren, maar geen tegenpartij is voor zijn Japanse concurrent; er zijn 5 tactische nucleaire onderzeeërs en voorts een zestigtal conventionele. De grootste vooruitgang ligt in de training: de 230.000 mariniers ondergaan een geavanceerde technische training vooraleer ze op een schip belanden. Het aantal vliegtuigen bij de zeemacht daalde van 800 tot 485 en enkele tientallen helikopters. Ook is de zeemacht niet opgewassen tegen de bestrijding van onderzeeërs en is de luchtraketafweer erbij quasi nihil. In de toekomst wordt bij de zeemacht deze antionderzeeboten-, de luchtafweer vanop schepen en doorgedreven zeeoperaties gemoderniseerd.  De hoop is vooral gevestigd op de eigen op stapel staande 094-atoombuikboot die stiekem is, manoeuvreerbaar, een C4ISR-systeem heeft en ook een dertigtal atoomraketten met 3 tot 6 onafhankelijke koppen.

In het verleden was de luchtmacht afgestemd op het verdedigen van China’s grenzen tegen een inval, voornamelijk door het in de lucht onderscheppen en in mindere mate door luchtaanvallen tegen gronddoelwitten. Dit vereist weinig mobiliteit of integratie met andere diensten. Om de nieuwe uitdagingen aan te kunnen wordt gedacht aan moeilijk detecteerbare vliegtuigen, cruiseraketten, gevechtshelikopters, precisiegeleide munitie…Het totaal aantal vliegtuigen dat 5000 bedroeg in de tachtiger jaren, beloopt nu 3500 en zal tegen het einde van het decennium verder dalen tot 2000. Hoewel de vijf armen van de luchtmacht momenteel individueel opereren, is het de bedoeling dat in de toekomst meer gezamenlijk wordt opgetreden met vliegeenheden, land tegen luchtraketeenheden, luchtafweerartillerie, radar en luchtgevechtstroepen. De luchtbevelhebbers zijn momenteel slechts getraind in één vliegtuigtype en vergeleken met het aantal uren training dat in de USA 225 bedraagt, vallen de 130 vlieguren training in China nogal pover uit. Het neusje van de zalm bij de luchtmacht bestaat -zoals bij de zeemacht- uit Russische tuigen met name Sukhois 27- en 30 die niet moeten onderdoen voor de Amerikaanse F15-F16s… De honderd Su-30s kunnen precisiegeleide bommen afwerpen en beschikken over antiradar en antischeepsraketten in alle weersomstandigheden: in lucht-lucht modus kunnen hun Phazotron Zhuk M–E radars 20 objecten volgen en er vier aanvallen, in lucht-grond modus kunnen ze een destroyer waarnemen op 300 km, een spoorwegbrug op 150 km  en een groep tanks op 25 km. Ook een eigen gevechtsvliegtuig van de vierde generatie, de J-10 is in aanbouw.

Van Amerikaanse zijde wordt gevonden dat China’s militaire industrie qua militaire technologie maar op twee van de 84 voornaamste gebieden echt competent is, met name inzake atoomtechnologie en het verwerken van nucleaire materialen. Daarbij komt nog dat bijvoorbeeld bij SAAB’s luchtvaarteenheid in Zweden met 4.000 werkers meer vliegtuigen geproduceerd worden dan in Shenyangs vliegtuigbedrijf met 30.000 werkers. China’s militaire industrie is na meer dan 15 jaar contactverbod gekregen te hebben met westerse collega’s, zacht gezegd niet echt up-to-date.  Toch zijn de Amerikanen bang dat China zich met de hulp van Russische technologie tot een ernstige militaire concurrent ontwikkelt. Feit is dat het zwaartepunt van China’s militaire modernisering verwacht wordt van 2005 tot 2010. Ondertussen zullen ongetwijfeld in de pers berichten opduiken dat China onbemande tuigen wil inzetten, eigen cruiseraketten ontwikkelt, lasergeleide bommen heeft, verlekkerd is op de laatste AWACS-versie en over de horizon-verreikende radarsystemen…

.

 

Selecte bibliografie

 

PRC Military Experts, Analysts Discuss Trends in New Global Military Transformation

FBIS‑2003‑0723, Liaowang, July 4, 2003

Modernizing China’s Military, Progress, Problems, and Prospects, David Shambaugh, California, 2002

The People’s Liberation Army and China in Transition, ed. S. Flanagan & M. E.Marti, National Defense Uuniversity Press, Washington, D.C.,2003

Annual Report To Congress On PRC Military Power, DoD, 2004

Chinese Military Power, Report of an Independent Task Force, Council on Foreign Relations, M. R. Greenberg Center for Geoeconomic Studies, NY, 2003

PRC Article on PLA Military Buildup Over Last 10 Years, Preparations for Future  FBIS‑2002‑0808, Liaowang , 29 Jul 2002

http://www.sinodefence.com/

http://www.comw.org/cmp/

 

 
 

 

 

 

  China Vandaag  1/11/2004

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *