De LEESLIJST

De Leestafel is een nieuwe wekelijkse rubriek op ChinaSquare waarin we de aandacht vestigen op artikelen over China die ons zijn opgevallen. Elke week voegen we het voorlaatste nummer toe aan dit dossier, de Leeslijst

artikelen
Leeszaal in de nationale bibliotheek van China (Zhu Xingxin / China Daily) disclaimer

De bronnen voor onze eigen stukken zijn overwegend Engelstalige Chinese overheidsmedia en westerse of Aziatische massamedia (zie ook MEER OVER CHINA). Er komen echter steeds meer, vaak alternatieve of eigenzinnige, websites met waardevolle achtergrond of commentaar over China. Belangrijk en verheugend is dat ze vol staan met bijdragen van Chinese auteurs. Een bewijs dat het klopt wat wij altijd al beweerden: het debat in China is veelzijdiger en levendiger dan hoe (pro)-westerse kranten het doen voorkomen.

Nieuwe bronnen

We putten meer en meer uit de ‘nieuwe bronnen’, maar kunnen niet alles vertalen of verwerken. Daarom geven wij voortaan elke week een klein overzicht van stukken die ons interessant lijken voor de lezers van ChinaSquare, uit de onderstaande websites. Neem alvast een kijkje om zelf uw oordeel te vormen. En ter geruststelling: wij blijven commentaarstukken uit onze vertrouwde media “op De Leestafel leggen”.

Specifiek over China.

Een bont gamma, gerangschikt van pro-Beijing en semiofficieel tot onafhankelijk en kritisch

Friends of Socialist China
Dongsheng, drieluik: nieuws – achtergrond  en ‘breed Chinees cultureel’
Learning from China
TibetDoc.org Franstalig
Reading the China Dream
Ginger River Review
Pekingnology
Center for China and Globalization  
Sixthtone
The East is Read, pun intended
Sinification
Think China, denkt na over China, vanuit Singapore
Tracking People’s Daily houdt China bij, vanuit India
China Dialogue
China-US Focus, Voice of America of Voice of People’s Republic?, of geen van beide?
Blogaap, een enkele Nederlandse vreemde eend in de bijt.

De bovenstaande lijst met hyperlinks is niet af, er duiken vast nog nieuwe websites op in de komende maanden en jaren. Wat u hier niet zult vinden: links naar websites die doen aan manufacturing consent voor beweringen zoals: China is een systeemrivaal waar een dreiging van uitgaat…ChinaSquare waarschuwt eerder voor de ware dreiging, die van de koude oorlog tegen China.

Algemeen geopolitiek

En dan zijn er nog algemene websites met een fors geopolitiek onderdeel, dus tegenwoordig vanzelf veel artikelen over China.  

New Cold War, know better, nieuwsoverzicht
Geopolitiek in Context
Indian Punchline
Geopolitical Economy, hoofdredacteur Ben Norton
DeWereldMorgen, dit is Belgisch
Investig’action, c’est du Franco-Belge
Michael Robert’s blog van de marxist die 40 jaar als econoom in de City of London heeft gewerkt.

Veel leesgenot, en tot ziens aan De Leestafel.

artikelen
foto China Daily / Su Bikun disclaimer

De Leestafel # 1

 7 augustus 2023

economie

MERICS over economie van het midden- en kleinbedrijf

Accelerator state: How China fosters “Little Giant” companies
Rapport over de economie van het midden- en kleinbedrijf (in België kmo’s genoemd) in China. De particuliere bedrijven in die sector krijgen staatssteun om technologische doorbraken te bevorderen. In de doorwrochte tekst krijgen lezers en studenten een concrete beschrijving van de evolutie hierbij. Dit rapport van MERICS is uiteraard ideologisch getint. Het levert aan de EU argumenten om protectionistische maatregelen te nemen wanneer deze kleine en middelgrote ondernemingen internationaal doorbreken. MERICS, Mercator Institute for China Studies,  is een invloedrijke (hoofdzakelijk) Europese denktank voor onafhankelijk onderzoek over China. ‘Onafhankelijk’ betekent voor hen: ‘een standpunt uitdragend dat stevig verankerd is in liberale en democratische waarden’.

THE NEXT RECESSION zal consumptie economie redden?

economie

China: consumption or investment? – Michael Roberts Blog (wordpress.com) De marxistische econoom Roberts weerlegt argumenten uit de Financial Times en andere westerse bronnen, maar geeft zelf in het artikel ook vrij scherpe kritiek op het huidige regeringsbeleid en erkent dat er ernstige problemen zijn. Dat er een liberale opstoot zichtbaar is in China wordt bevestigd door Roberts. Een mogelijke vraag is of hij het niet al te gemakkelijk toeschrijft aan blind navolgen van westerse liberale theorieën. Er zijn immers ook objectieve factoren en er is het negatieve effect van de tactiek die Biden & Co ontplooien. Dat alles geeft liberale intellectuelen in de Volksrepubliek kansen om te scoren. Daar stelt Roberts stoutmoedig tegenover: ‘…het is geen wending naar een door consumenten geleide markteconomie die China nodig heeft om de economie weer op gang te krijgen. Het zijn geplande overheidsinvesteringen in huisvesting, technologie en productie die daarvoor zullen zorgen.’

SCMP Argentinië rekent op (en in?) yuan

economie

Argentina strikes deal with People’s Bank of China to secure US$1.7 billion in yuan for IMF debt Argentinië sluit een deal met People’s Bank of China om 1,7 miljard dollar in yuan veilig te stellen voor IMF-schuld. De valutaswap zal Buenos Aires helpen de verschuldigde 2,7 miljard dollar terug te betalen, terwijl het resterende saldo van 1 miljard dollar wordt gedekt door de Development Bank of Latin America. Het is voor het eerst dat het IMF accepteert dat een land zijn dollarschuld (gedeeltelijk) met de Chinese munt delgt. Deze deal geeft Beijing geen directe economische voordelen, maar bevordert wel het streven van Chinese regering dat de renminbi wereldwijd op grotere schaal wordt gebruikt. Ook sommige analisten bevestigen dat.

PEKINGNOLOGY  Liberale geluiden?

economie

Promoting Short-term Stable Growth through a New Round of Structural Reforms and Facilitating Long-term Transformation Redacteurs van Pekingnology lezen in een toespraak van Liu Shijin, een gezaghebbend academicus, de boude stelling dat ondernemers geen uitbuiters zijn en dat China het onderscheid tussen staats- en privébedrijven moet laten vallen. Zij noemen dat een oproep tot ‘doorbraak’ in de theorie van de partij, om structurele hervormingen voor de economie mogelijk te maken. Liu Shijin is een voormalig ondervoorzitter en nog steeds onderzoeker bij het State Council Development Research Center, een veelomvattend beleidsonderzoeks- en adviesinstituut dat direct ressorteert onder de Staatsraad, het kabinet van de nationale regering in China. De initiatiefnemer en hoofdredacteur van Pekingnology Zichen Wang heeft de toespraak laten vertalen in het Engels. Hij wijst erop dat hijzelf verantwoordelijk is voor de nadruk die hij aan bepaalde passages geeft door ze vetgedrukt (in bold) weer te geven.
Hyperlink naar het mandarijnse origineel

Bronnen foto’s: China Daily Hong Kong – The Next recesssion – Chinaindex.org – Pekingnology
disclaimer

De LEESTAFEL # 2

14 augustus 2023

CAIXIN via East is Read

jeugdwerkloosheid

Actual youth unemployment rate in China could be twice as high as official number
Engelse vertaling van een artikel dat tot veel discussies leidde in China. Een docent aan de Peking University stelt dat de jeugdwerkloosheid veel hoger is dan de officiële statistieken uitwijzen. De auteur, Zhang Dandan, is een gerespecteerd academicus en leidt verschillende nationale onderzoeksprojecten. Gereputeerde westerse media publiceerden alarmerende samenvattingen. Relativerende conclusies: het aantal werkloze jongeren in China is ongeveer 6 miljoen, goed voor 6% van de totale werkloze bevolking, met een beperkte impact. Een hoofdoorzaak van de jeugdwerkloosheid is de aanzienlijke toename van universitair afgestudeerden op korte termijn. Zij stellen hoge eisen en wachten om zich als werkzoekende in te schrijven. Voorgestelde oplossingen: mentaliteitsverandering bij afgestudeerden en maatregelen voor economische herstel.

CHINA ACADEMY via New Cold War

Misconceptions About China’s Youth Unemployment Rates
Werkloosheid laaggeschoolde jongeren (plattelandsmigranten), een conjuncturele opstoot die geleidelijk zal verbeteren. Bij hooggeschoolde jongeren: verwachtingen niet afgestemd zijn op het aanbod. Meeste werkloze jongeren die eerder werkten nam zelf ontslag. Ze denken nog steeds dat ze gemakkelijk iets beters kunnen vinden. Er is ook een groot aantal niet-werkzoekende jongeren, die zich bijscholen, wachten op een staatsexamen, iets bijverdienen in een flexjob, of een tijdje leven op kosten van hun ouders. Dit fenomeen vertekent de officiële statistieken.

THINK CHINA

Germany’s new China strategy: A drastic change
Een analyse van de wijzigende Duits-Chinese verhoudingen door iemand die werkt voor de Duitse elite. De analyse legt de blaam uiteraard volledig bij China, enige zelfkritiek van Duitsland/Europa of reflectie over Amerikaanse druk is er niet bij. Toch is het artikel nuttig: het licht een tip van de sluier op over de redenen waarom sommige Duitse politici en zelfs ondernemers nu geneigd zijn zich aan te sluiten bij de overwegend pro-Atlantische en anti-Chinese standpunten in de top van de EU.

CFISNET.COM China Foundation For International Studies via Sinification

The “Two New Prongs” of the US’s Strategy towards China.
Engelse samenvatting van een Chinees artikel. De auteur Dr. Wang Honggang (王鸿刚) is vice-president van de China Institutes of Contemporary International Relations CICIR (denktank verbonden aan de Chinese regering). Hij schrijft dat de VS in zijn China-strategie het ene tweesporenbeleid heeft ingeruild voor het andere: van ‘betrokkenheid + preventie’ naar ‘concurrentie + conflictbeheersing’. Washington stuurt ‘gemengde signalen’ waaruit moet blijken dat het de ‘dialoog wil openhouden’. De bedoeling is waarschijnlijk te voorkomen dat Beijing te sterk reageert op de Amerikaanse maatregelen om het land in te perken. Tot op zeker hoogte lijkt de VS nog te willen samenwerken met de Volksrepubliek China. Risico’s voor de VS zelf: dalend vertrouwen bij bondgenoten, creatie van vijanden, schade aan de economie. China moet zich blijven concentreren op zijn binnenlandse ontwikkeling, in evenwicht met zijn internationale agenda, en zich instellen op een grillige wereldpolitiek met meer crisissen en gebrek aan stabiliteit vanwege de Verenigde Staten.

Bronnen afbeeldingen: Rizky Sabriansya via Pexels, National Statistics of Educational Development, CGTN / Xinhua, disclaimer

De LEESTAFEL # 3

21 augustus 2023

STUDY TIMES via Pekingnology Unraveling Eight Misconceptions About Expanding Domestic Demand

De Study Times is de officiële krant van de Centrale Partijschool (de hoogste interne opleidingsinstelling van de Communistische Partij van China). Op woensdag 16 augustus bevatte hij een opiniestuk waarin de auteur recent geventileerde voorstellen voor een nieuw economisch beleid bekritiseert. Het is een waardevolle analyse van het huidig economisch debat. De auteur vertegenwoordigt de marxistische strekking tegenover een reeks ‘liberale’ standpunten van economen bij financiële instellingen en meer marktgerichte academici. De vraag is: meer consumptie of meer investeringen? In feite gaat het om meer staatsplanning of meer markt, meer staatseconomie of meer privéeconomie. Wil ‘meer consumptie’ niet zeggen dat de overheid de productie aan de privé moet overlaten,  minimaal moet investeren in betere infrastructuur, niet in  industrie en zo weinig mogelijk in sociale zekerheid en enkel zorgen dat individuen genoeg geld hebben om de producten van de privésector te kopen? De auteur van het artikel, een zekere Chen Long, spreekt over ‘acht misvattingen’ die hij weerlegt.

BRI project Papoea-Nieuw-Guinea

CHINAUSFOCUS.COM Geopolitics in Disguise

De auteur, Zhou Xiaoming, werkte bij de missie van China bij het VN-bureau in Genève. Zhou vergelijkt de houding die de VS in de jaren 90 aannam tegenover de eilandstaten in de South Pacific met die van nu. Als diplomaat in Papoea-Nieuw-Guinea maakte hij in die tijd van nabij de onverschilligheid mee van Washington tegenover dat deel van de Pacific. Dertig jaar later, en nu China zich heeft opgewerkt tot een succesvol (derdewereld)land in volle ontwikkeling is dat helemaal veranderd. Belangrijke Amerikaanse politici en ambtenaren reizen af en aan in het vroeger verwaarloosde gebied. Er zijn Blue Pacific Partnerships en er worden U.S.-Pacific Island Country Summits georganiseerd. Met eigen fondsen wil Washington de concurrentie aangaan met het Belt&Road Initiative (BRI). De vertegenwoordigers van de VS maken het BRI verdacht, wat de auteur een belediging vindt voor de miljarden mensen, de 150 regeringen en 32 internationale organisaties die meedoen met de BRI. Volgens Washington hadden ze dus niet door dat ze door Beijing werden opgelicht. Uiteindelijk betwijfelt Zhou het nut van de VS initiatieven voor de ontwikkelingslanden. De toegenomen economische betrokkenheid van Washington bij het mondiale zuiden moet vooral de geopolitieke doelstellingen van de VS dienen.


Ginger River Review

Lai Ching-te’s stopover in the U.S.: views from Beijing

Lai Ching-te is de kandidaat van de separatistische partij die aan de macht is in Taiwan. Hij maakte twee keer een tussenlanding in de VS op weg naar Paraguay. Geen van beide keren werd hij officieel ontvangen of in contact gebracht met Amerikaanse toppolitici. Zijn doortocht was dus duidelijk meer low-profile dan die van collega’s en partijgenoten. In een interview met vijf academici verbonden aan belangrijke universiteiten op het vasteland, die gespecialiseerd zijn in de studie en het onderzoek over de verhoudingen tussen het vasteland en Taiwan, krijgen we antwoord op vragen hierover. Waarom maakte Lai die tussenlandingen eigenlijk? Wat was de reactie van Washington precies? Wat zullen de gevolgen zijn? Volgens de academici zou het er niet goed uitzien voor de band tussen Beijing en Taipei, maar ook niet voor de diplomatie van de VS, mocht deze uitgesproken en onberekenbare separatist de verkiezingen winnen.

THE PAPER via SixthTone The Cold Reality of China’s Vanishing Glaciers

Naarmate de temperatuur op aarde stijgt, kan het smelten van de unieke Urumqi-gletsjer nr. 1 worden vertraagd maar niet gestopt, zeggen experts. The Paper zocht hen op en in een met spectaculaire foto’s geïllustreerde reportage brengen de journalisten en hun gesprekspartners de trieste boodschap over. De Urumqi-gletsjer nr. 1 is wereldwijd uniek omdat het de gletsjer is die het dichtst bij een stedelijk centrum ligt, op ongeveer 130 kilometer van Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang. De gletsjer stijgt tot 4.484 meter en maakt deel uit van Tianshan, het grootste bergstelsel in Centraal-Azië, met een oppervlakte van 10.000 vierkante kilometer. De gletsjer die sinds de jaren vijftig voortdurend door Chinese geleerden wordt geobserveerd, zal naar verwachting binnen de komende 50 jaar verdwijnen. ‘Als we hem goed beschermen, kunnen we zijn levensduur met nog eens 40 jaar verlengen’, zegt Li Zhongqin, een onderzoeker en docent die sinds de jaren negentig op Tianshan Station werkt. Maar wat we ook doen, voegde hij eraan toe, deze gletsjer en vele andere over de hele wereld zullen uiteindelijk verdwijnen.

bronnen foto’s: China-briefing.com, CGTN, Ministry of Commerce, Xinhua (disclaimer)

De LEESTAFEL #4

28 augustus 2023

De ECONOMIC OBSERVER via THE EAST IS READ  Senior statistician explains China’s GDP accounting

Voer voor statistici en voor wie statistieken belangrijk vindt. Er is geen gebrek aan vermoedens en vragen over de officiële Chinese statistieken en het overheidsorgaan dat ze produceert, het Nationale Bureau voor de Statistiek. In een interview van Xu Xianchun met de krant Economic Observer, lees je hoe en waarom burgers sceptisch zijn over statistieken van de regering in China (en in het buitenland). Xu legt verder uit welke veranderingen er zijn aangebracht en waar er ruimte voor verbetering is. Hij geeft ook antwoorden op de vraag hoe je de Chinese statistieken nuttig kunt gebruiken.

Xu Xianchun is zelf een gereputeerd en deskundig statisticus, universiteitsprofessor en auteur van A Probe into China’s Official Statistics: Comprehension and Utilization, Beijing 2023.
The Economic Observer (website EEO.com) is volgens Wikipedia een ‘onafhankelijke, wekelijkse krant die sinds april 2001 in de Volksrepubliek China wordt gepubliceerd. Hij wordt beschouwd als een van de drie grootste in economie gespecialiseerde kranten in China en staat hoog aangeschreven’.

PROMZ MAGAZINE via BLOGAAP Het klimaat is gunstig voor Chinese auto

Nederlandstalig artikel van een Nederlands vakblad over actiemarketing en promotionele producten & diensten. Erwin Wijman, auteur van verschillende boeken over marketing en auto’s beantwoordt vragen over hoe en waarom Chinese automerken de markt op zijn kop gaan zetten. Met een focus op BYD, en een korte historiek van dat bedrijf. Komen langs: klimaatverandering en de Chinese inspanningen op het gebied van elektrische voertuigen, Chinese merken die in Europa (en vooral Nederland) willen landen, Chinese ‘aanpak van zaken’ vergeleken met de Europese, design, veiligheid en prijs. Aan het eind heeft Wijman nog tips voor de PR-medewerkers van BYD (bie-waai-die).

PESA AGORA Educators must help defeat the new racist and imperialist ‘Red Scare’

Professor Derek R. Ford beschrijft de huidige herleving van het McCarthyisme in de VS. Naar aanleiding van een reportage van 5 augustus in The New York Times die intussen al veel stof heeft doen opwaaien. Het NYT artikel suggereerde, zonder sluitend bewijs, dat groepen of organisaties die pleiten voor vrede met China deel uitmaken van een internationale samenzwering georganiseerd door de Communistische Partij van China. No Cold War, Code Pink, the People’s Forum en het Tricontinental instituut worden met naam genoemd. De auteur legt uit wat de doelstellingen en motivaties van die groepen wel zijn. Hij vindt dat het onderwijs een speciale rol moet spelen in het verzet tegen de verdachtmaking en vervolging van vredesactivisten en bewegingen die solidair zijn met China. Hij plaatst het neo-McCarthyisme in een brede historische en actuele context en legt uit dat de weerstand ertegen geen theoretische oefening is voor academici, maar een levensnoodzakelijke opdracht voor alle progressieve burgers.
De bron Pesa Agora is een online magazine voor commentaar op kwesties en thema’s rond  onderwijsfilosofie, de bredere onderwijsgebieden, politiek en cultuur. Auteur Derek R. Ford is Assistant Professor of Education Studies, DePauw University, Indiana, USA


CENTER FOR CHINA AND GLOBALIZATION (CCG), vestigt de aandacht op een open access-boek China and the World in a Changing Context,

Dit boek van 2022, onder redactie van Henry Huiyao Wang en Mable Miao is Gratis downloadbaar als PDF. Het boek is uniek omdat het een bloemlezing is vanuit het perspectief van ambassadeurs in China. Met in totaal 23 essays en 10 toespraken van 27 in Beijing gevestigde ambassadeurs die landen uit Europa, Afrika, Azië, Amerika en Oceanië vertegenwoordigen, onder andere Japan, Mexico, Ethiopië, Spanje, Finland. Er wordt uitgebreid ingegaan op de economische groei, het buitenlands beleid en de duurzame ontwikkeling van China. Als voorsmaakje publiceert CCG twee bijdragen (hoofdstukjes) uit dit boek
Het ene is Prospects for China–Africa Cooperation van Rahamtalla M. Osmansinds 2018 Permanent Representative of the African Union to China

Het andere is China–Africa Cooperation: Context, Evolution and Future Direction  van  Teshome Toga Chanaka, ambassadeur van Ethiopië in China van 2019 tot 2022.  (Ethiopië wordt een van de zes nieuwe leden van BRICS) 

Bronnen v.d. afbeeldingen: East is ReadBlogaapPesa AgoraCenter for China and Globalization (disclaimer)

Print Friendly, PDF & Email