Het Twaalfde vijfjarenplan: meer sociaal en ecologisch

Tijdens de parlementaire zittingen van Volkscongres en Raadgevende commissie werd niet enkel de balans opgemaakt van het afgelopen jaar en het beleid uitgestippeld voor het komende jaar. Het twaalfde vijfjarenplan dat door de regering werd voorgesteld, werd eveneens aanvaard. Dit gaat verder in de richting van meer sociale economische en sociale correcties met nadruk op de interne markt.
Het lang regeringsrapport van premier Wen Jiabao somde eerst de verwezenlijkingen op die bereikt werden gedurende het elfde vijfjarenplan. Het BNP groeide jaarlijks met 11,2 % om uiteindelijk 39.600 miljard yuan te belopen. Het regeringsinkomen gedurende die periode steeg van 3160 miljard yuan naar 8310 miljard. De sociale programma’s schoten goed op: er kwamen 57 miljoen stedelijke jobs bij en 45 miljoenen boer-migranten vonden werk in de stad. Het inkomen van de stedelingen steeg jaarlijks netto met 9,7 % gemiddeld en dat van de ruralen 8,9%. Wat de open deur-politiek betreft, bedroeg de totale buitenlandse handel 2.950 miljard $. De premier zag een vijftal grote verwezenlijkingen de afgelopen vijf jaren.

Senior leert werken met pc


Vooreerst werd de macro-controle – en de economische ontwikkeling versterkt: tijdens de eerste twee jaren van het elfde plan lag de klemtoon op het tegengaan van de oververhitting. Na de financiële crisis lag tijdens de twee laatste jaren de klemtoon op een stimuleringsprogramma van 4000 miljard yuan. De nationale regering bekostigde 11800 miljard van dit bedrag: daarvan ging 43 % naar sociale programma’s, 15,3% naar innovatie, energie en milieu, 23,6 % naar infrastructuur en 14,8 % naar de aardbeving in Wenchuan en de heropbouw. Een tweede klemtoon van het vijfjarenplan lag op de landbouw en de rurale gebieden. De uitgaven voor de landbouw groeiden jaarlijks met 23 % aan. Voor het zevende jaar op rij werd een record-oogst binnengehaald. De boeren hebben nu een jaarinkomen van 5919 yuan. Infrastructuur werd verbeterd zoals het verbeteren van waterreservoirs, wat drinkbaar water verzekerde voor 215 miljoen rurale bewoners. Ten derde werd de economie geherstructureerd en de kwaliteit van de groei verbeterd. De uitrusting in de fabrieken werd gemoderniseerd en de dienstensector groeide aan met 2,5%. 16.000 km nieuwe spoorwegen werden aangelegd; 639.000 km wegen waaronder 33.000 snelwegen en er kwamen 33 luchthavens bij. Er kwamen voor 445 miljoen kW nieuwe elektriciteitscentrales waarvan 96 miljoen op waterkracht. Het energieverbruik per productie daalde met 19,1%, COD met 12,45 % en SO² met 14 %. Ten vierde won de open deurpolitiek aan diepgang: import/export groeiden met 15,9 % jaarlijks en het handelsoverschot vermindert. Chinese ondernemingen van hun kant “gingen vreemd” en investeerden 220 miljard $ in het buitenland. Ten vijfde werd voortdurend gestreefd naar de verbetering van het welzijn van de bevolking. Er kwam een Contractwet en een Wet ter promotie van werkgelegenheid. Het pensioen voor ruralen werd uitgebreid tot een kwart van alle kantons. Het Fonds voor Sociale Zekerheid heeft nu 781 miljard yuan in kas, een vooruitgang met meer dan 580 miljard vergeleken met 5 jaar geleden. Inzake onderwijs werd een hervormingsplan op lange termijn aangenomen. De regeringssteun om studenten te helpen, steeg van 1,8 miljard yuan in 2006 tot 30,6 miljard in 2010. Het systeem hielp het onderwijs van 21 miljoen studenten -van universitair- tot beroepsonderwijs- en verschafte leefuitgaven voor internaat aan 12 miljoen. De regering trok 619 miljard uit voor innovatie en dit middels een jaarlijkse verhoging van 22 %. Tenslotte werd een fonds opgezet voor de renovatie van 23.000 gemeentelijke ziekenhuizen, 1500 kantonnale hospitalen, 500 gespecialiseerd in traditionele Chinese geneeskunde, 1000 moederhuizen en ook voor de bouw van 2400 gezondheidscentra op buurtniveau.
De premier gaf toe dat een aantal problemen nog niet opgelost zijn zoals de kwaliteit van geneeskunde en onderwijs en hun ongelijke verspreiding; de toenemende prijsdruk vooral bij de huisvesting; sociale problemen als gevolg van onwettelijke onteigeningen, voedselveiligheid en corruptie. Vervolgens gaf Wen Jaobao de hoofdlijnen aan van het twaalfde vijfjarenplan en deze liggen in het verlengde van het vorige plan
Op internationaal vlak gaan multipolarisatie en globalisering verder. Op binnenlands vlak worden industrialisering, informatisering, verstedelijking en marketisering intensiever. De aangroeivoet wordt verlaagd tot 7% jaarlijks. De dienstensector moet aangroeien met 4 %. De verstedelijking wordt verwacht te stijgen van het huidige 47,5 % tot 51,5 %. 2,2 % van het BNP gaat naar onderzoek & ontwikkeling. De kwaliteit van het leefmilieu wordt opgevoerd. Het aandeel van de niet-fossiele brandstoffen in het primaire energieverbruik moet 11,4 % bedragen; het energieverbruik en CO²-verbruik per eenheid BNP moet respectievelijk 16 % en 17 % lager; de uitstoot van de grote vervuilers moet tussen 8% en 10 % lager en de bosoppervlakte moet met 600 miljoen m³ omhoog om 21,66% van het grondgebied te beslaan. De inspanningen ter bevordering van het welzijn van de bevolking worden doorgetrokken. De komende vijf jaren zullen 45 miljoen nieuwe jobs worden voorzien. Het inkomen per hoofd zou jaarlijks met 7% netto moeten stijgen. De armoedegrens zal worden opgetrokken. Bedoeling is de kosten voor ziekteverzekering door de individuen niet meer dan 30% van de totale factuur te laten bedragen. Sociale huisvesting moet bereikbaar zijn voor 20 % van de bevolking.
2011
De groei dit jaar wordt op 8 % geplaatst. De proactieve fiscale politiek wordt gehandhaafd en het deficit verminderd tot 2 % van het BNP. De monetaire politiek is voorzichtig en de regering streeft naar een vermeerdering van 16% in geldaanbod M2. Om dit te bereiken worden vier klemtonen ingebouwd. Vooreerst wordt gestreefd dat het prijspeil stabiel blijft: op dit ogenblik duikt een inflatie van 5 % op die het sterkst tot uiting komt in de vastgoedsector en ook in de voeding. Ten tweede wordt het binnenlands verbruik aangemoedigd, vooral dat van de consument. De toelagenpolitiek voor het aanschaffen van huishoudtoestellen door ruralen blijft gehandhaafd. Ketenvorming inzake distributie op het platteland wordt eveneens in de hand gewerkt. Ook cultuur, bejaardenzorg, toerisme en breedband zal gepromoot worden op het platteland. De positie van de landbouw wordt ten derde verstevigd. Het aangeplante gebied moet enerzijds stabiel blijven om de voedselveiligheid te garanderen Anderzijds zullen ook veeteelt, visserij en bosbouw worden ontwikkeld. Veel aandacht gaat naar het verbeteren van de rurale infrastructuur: waterbeheersing en irrigatie zodat droogtes en overstromingen verminderd worden. De premier wil dat de opbrengsten van de verkoop van landbouwgronden hoofdzakelijk gaat naar de uitbouw van deze infrastructuur in landelijk gebied. De regering zal dit jaar 130 miljard yuan meer uitrekken voor de landbouw en de rurale gebieden zodat het cijfer 988 miljard bedraagt.  Kleinschalige initiatieven moeten ook makkelijker aan financiering geraken door de financiële instellingen. De regering probeert voor het jaareinde een systeem op poten te krijgen van openbare diensten die de landbouwtechnologie populariseren. Ook gespecialiseerde boerencoöperatieven worden gestimuleerd. Ten vierde wordt de economische hervorming versneld. Bij de nijverheid zullen een reeks van “strategisch opkomende” nijverheden worden afgebakend: in de IT-nijverheid is vooral
de integratie van de 3 netwerken (telecom, internet, TV) primordiaal. Er wordt ook naar de uniformering gestreefd van prijzen van elektriciteit, water, gas en verwarming.  In de energiesector wordt het “smart grid” uitgebouwd en groene energie sterk ontwikkeld.  In de steden zullen meer waterzuiveringsstations en behandelingseenheden van afval gebouwd worden. Qua verstedelijking wordt er gradueel naar gestreefd dat migranten die een stabiel werk hebben en al lang in de stad worden, niet meer gediscrimineerd worden in de sociale diensten en zich kunnen registreren als stedeling. We besparen de lezer de waslijst van maatregelen inzake het milieu en het onderwijs, maar tegen 2012 moet onderwijs 4 % van het BNP bereiken.
Sociaal
Voor diverse maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid trekt de regering dit jaar 42 miljard yuan uit. Het rechttrekken van de te ongelijke inkomensverdeling is echter een taak op lange termijn. Dit jaar worden reeds volgende maatregelen in de praktijk gebracht: vooreerst wordt het minimuminkomen zowel in stad als op het platteland opgetrokken; de inkomensgrens tot het betalen van belastingen wordt opgetrokken, de lasten op middelgrote inkomens wordt verlicht en deze op hoge inkomens effectiever aangepakt. Er wordt ook gedacht aan een systeem om de inkomensverdeling te “monitoren”. De diverse takken van de sociale zekerheid worden verder doorgetrokken en eveneens geïnformatiseerd. Ook tegenover het duurder wordend vastgoed is de regering klaar met een lijst maatregelen.
Dit jaar is cruciaal bij het uitvoeren van het driejarenplan van geneesmiddelen en gezondheidszorg: de prijzen voor geneesmiddelen moeten omlaag; de hervorming van de openbare ziekenhuizen is volop bezig en ook de prijsvorming daar; voorts wordt de ziekteverzekering op het platteland uitgebreid en tenslotte wordt het ruraal gezondheidssysteem op de drie niveaus verder uitgebouwd en in de steden vooral op het buurtniveau. Ook ter bevordering van de cultuur bevat de toespraak van premier Wen een hele trits maatregelen zoals de bouw van culturele infrastructuur in west- en centraal China. Enerzijds wordt gezegd dat de culturele instellingen worden hervormd als commerciële entiteiten, anderzijds wordt blijvende steun beloofd voor niet-winstgevende initiatieven.
Bron: China Vandaag juni 2011

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *