Hoe de dienstensector hervormen en ontwikkelen?

De dienstensector heeft al de nijverheid overvleugeld en deze tendens zal tijdens het komende vijfjarenplan versneld worden. De overheid wil niet enkel de verbruiksdiensten in de hand werken, maar ook de zakelijke diensten verbeteren om stagnatie te vermijden. Van westerse zijde wordt aangedrongen op meer markthervormingen en privatisering in de Chinese diensten. De eerste wens is wel realistisch, maar de privésector zal op gelijke voet behandeld worden als andere actoren. Vooral de weerslag van Internet die de diensten dreigt overhoop te gooien is een nog onbekende factor.

dienstenbnp

Diensten als deel van BNP

Vorig jaar bedroeg de voortgebrachte waarde van de dienstensector meer dan 30.000 miljard yuan wat 48% van het bnp uitmaakt en dit is al 5,6% meer dan het aandeel van de secundaire sector. Verwacht wordt dat de sector tegen 2020 kan uitgroeien tot 55 % a 60% van het bnp. Hoewel de buitenlandse investeringen in 2014 maar met 1,7 % aangroeiden, gingen die investeringen in de diensten met 7,8% vooruit: volgens KPMG bedragen de buitenlandse investeringen in de diensten al 55,4% van het totaal. De secundaire sector moest zich tevreden stellen met 33 % van deze instroom. Tijdens de eerste 2 maanden van dit jaar gingen de buitenlandse investeringen in de diensten vooruit met 30%, terwijl deze in de maakwerk sector maar met 7% verhoogden. Te Shanghai ging vorig jaar al 90% van de buitenlandse investeringen al naar de dienstensector. Zo slorpte de tertiaire sector $ 16,4 miljard op, een vooruitgang met 20 %. De financiële diensten groeiden er het sterkst, gevolgd door het vastgoed. Volgens de Shanghai Municipal Commission of Commerce maken de diensten te Shanghai al 64% uit van het brp.
Wat de verbruiksdiensten betreft, zal de toenemende verstedelijking met meer en meer geïntegreerde migranten zorgen voor meer verbruik. Terwijl het volume van de kleinhandel in verbruiksgoederen in 2013 goed was voor 23.000 miljard yuan, wordt tegen 2020 een verdubbeling hiervan verwacht. Een cruciale rol om te vermijden dat China zoals bepaalde Zuid-Amerikaanse landen ter plaatse blijft hangen en in de “Middle income trap” gevangen zit, is dat de economie evolueert van “Made In China” naar “uitgevonden in China”. Bij het opdrijven van de eigen innovatie is immers een uitbouw en ontwikkeling nodig van de zakelijke diensten die we apart gaan analyseren. Om tot een grondige hervorming van de dienstensector te komen legt China vooral de nadruk op een open stellen van deze sector, het beëindigen van monopolies en meer toegang tot financiering voor KMO’s?KMBs. Westerse specialisten verwachten alle heil van een privatisering van deze sector die nog grotendeels in overheidshanden is.
Premier Li Keqiang was op 29 mei 2013 duidelijk toen hij op de tweede “China Beijing International Fair for Trade In Services and the Global lkqservicesServices Forum” uitlegde hoe hij de ontwikkeling van de dienstensector wil gebruiken als een strategische maatregel om de economie te upgraden. Hij beschouwt het als een belangrijk gebied voor nieuwe hervormingen waarbij verdere marktwerking, industrialisatie en internationalisatie wordt nagestreefd en tezelfdertijd zakelijke diensten als sociale diensten worden ontwikkeld. Dit betekent dus dat zowel traditionele als de moderne diensten proportioneel groter worden en dat de standaarden er van worden opgetrokken. De regering wil alle delen van de samenleving aansporen in diensten te investeren, de diensten infrastructuur te versterken en de ontwikkeling van grootschalige projecten. Voorts zullen alle types van dienstenfirma’s gestimuleerd worden en diverse politieke maatregelen getroffen worden zoals het project ter vervanging van de omzetbelasting door een BTW. Ondertussen heeft de “Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming” het aantal sectoren dat verboden terrein was voor buitenlandse investeerders van 79 tot 38 herleid, terwijl een aantal andere waarbij e-commerce, logistiek & transport, financies en cultuur meer toegankelijk worden gesteld voor buitenlandse investeerders. Het ministerie van Financiën heeft sinds begin 2015 al 42 administratieve heffingen laten vallen om KMO’s te stimuleren.
We laten eerst buitenlandse experts aan het woord over hun verwachtingen. Hiertegenover stellen we de evolutie gedurende de twee laatste vijfjarenplannen en de te verwachten evolutie tegen 2020. Nadien analyseren we meer concreet de uitbouw van zakelijke diensten en hoe de delta van de Jangtserivier van plan is over te schakelen van een centrum van maakwerk naar een innovatiecentrum.

“Grote mogelijkheden”

GDPemploymt

Diensten in de tewerkstelling

Volgens Nicolas Lardy opent de uitbreiding van de dienstensector grote mogelijkheden voor de privésector. Hij redeneert dat gedurende de tientallen jaren het aandeel van de privé in de industrie sterk is toegenomen en hoopt dat deze oefening nogmaals overgedaan kan worden bij de diensten. Behalve in groothandel en horeca blijven staatsondernemingen immers deze sector domineren. Hij meent dat de staat wel blijvend controle zal uitoefenen over de elektriciteitsdistributie, maar wel haar rol wil verminderen in de telecom. Een andere reden voor Lardy om van grote mogelijkheden te spreken is dat de sector tamelijk weinig ontwikkeld is. Van 1980 tot 2002 vergrootte het aandeel van de diensten in het BNP van 22 % tot 42 %. Na 2002 ziet hij 3 “prijsvervormingen” optreden die de groei vertraagden: de onderwaardering van de renminbi, de lage rente die opgelegd werd door de centrale bank en een meer voorzichtige politiek om de elektriciteitskosten door te rekenen. Dit beschouwt hij als een impliciete steun voor de nijverheid vermits zij ¾ van de stroom verbruiken. Tussen 2002 en 2007 stagneerde het aandeel van de diensten in het bnp rond 42% en nadien steeg het gradueel tot 46% in 2013. Als andere reden voor de trage groei van de diensten sinds 2002 ziet Lardy de restrictieve politiek van de regering tegenover de intrede van de privé. Volgens een OESO studie in 40 landen bleek China het meest beperkende land voor startende nieuwe bedrijven in de netwerk sectoren (gas, elektriciteit, vracht via de weg, post en telecom) en het tweede meest beperkende in zakelijke diensten en handel. In 2012 namen staatsondernemingen nog 45% van de investeringen in de diensten op zich, aldus Lardy die aangeeft dat dit twee maal zo veel is als hun investeringen in de industrie. De privéondernemingen investeerden maar voor 36% in de diensten. Het aandeel van de staatsondernemingen in de ICT-sector ligt hoog met 60%; de staat is verder vrij dominant in de banken- en financiële sector, met uitzondering van leasing.

Vijfjarenplannen

ChinaservicesGedurende het elfde vijfjarenplan groeide de tertiaire sector in China jaarlijks met 11,9 % en dit is 0,7% meer dan de bnp-groei. In 2010 realiseerden de diensten voor 17.400 miljard yuan aan toegevoegde waarde, 9900 miljard meer dan in 2005. Vooral financiën, handel, horeca, transport & opslag realiseerden groeivoeten van 10 % of hoger. Nieuwe diensten als e-commerce, video- en telecom diensten braken door of ontstonden zoals overigens diensten qua energiebeheer of milieu. Investeringen in vastgoed stegen zelfs met jaarlijks een kwart. In 2010 stelde de sector 263 miljoen personen te werk of 34 % van de actieve bevolking 3,2 % meer dan in 2005. Het twaalfde vijfjarenplan voorziet echter dat het aantal tewerkgestelden tegen eind dit jaar nogmaals met 4 % toeneemt. Volgens vicedirecteur Zhao Ping van het Onderzoeksinstituut bij het Ministerie van Handel loopt het verbruik van diensten achter bij het verbruik van goederen. Twee hindernissen bevinden zich op de weg naar een groter dienstengebruik. Vooreerst bestaat er een monopolie in sommige takken, zoals telecom en de verkoop van geraffineerde petroleumproducten. Daarnaast wordt het potentieel van sommige diensten zoals thuishulp, ontspanning, cultuur en sport onvoldoende gevaloriseerd. Daartegenover stelt het plan de volgende maatregelen: “De hervormingen verdiepen in de telecom, spoorwegen en andere takken; de markt openen en de investeerders diversifiëren om een efficiënte concurrentie in de hand te werken; het privékapitaal aanmoedigen om te investeren in de financiële diensten, transport, telecom, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, sport en stedelijke werken”. Deze maatregelen zullen de sector verder ontwikkelen en het verbruik stimuleren. Het twaalfde vijfjarenplan voorzag dat de diensten in 2015 groter zouden worden dan de nijverheid: dat is ondertussen gebeurd. Voor een toekomstige ontwikkeling van de tertiaire sector is het van bijzonder belang de zakelijke diensten als transport, financiën en logistiek te ontwikkelen. In 2010 vertegenwoordigden ze maar 46% in de diensten en 2% van het bnp. Deze cijfers halen in ontwikkelde landen vaak 65% en 43% respectievelijk. Volgens Zhao Ping zal de ontwikkeling van de tertiaire sector in China gekenmerkt worden door twee strekkingen. Vooreerst zullen dienstentakken uit de nijverheidssector zich gaan afsplitsen om onafhankelijke leveranciers van diensten te worden. Ten tweede zullen bepaalde activiteiten waarvan de kwaliteit niet het gewenste niveau heeft, op een hoger niveau worden gebracht door structurele hervormingen. Dit alles zal geschieden in een mondiaal verband waar outsourcing hoog op de agenda staat. Het Plan bevat aanbevelingen voor “going out” naar het buitenland en voor meer samenwerking met Hongkong, Macao en Taiwan.
Om de ontwikkeling te versnellen wordt een betere fiscaliteit gevraagd waarbij het pilotprogramma om de bedrijfsbelasting te vervangen door een BTW en ook verschillende tarieven van bedrijfsbelasting voor de logistieke bedrijven. Het plan wil nog dat de financiële diensten beter ten dienste staan van de sector; dat ook de nodige gronden beschikbaar worden gesteld en dat gradueel een prijsmechanisme wordt gevormd met de marktkrachten in de sleutelrol en de macro-economische rol van de overheid als bewaker. De diensten zouden dezelfde prijs voor elektriciteit, water en gas moeten betalen als de industrie.

Zakelijke diensten

ictdiensten

ICT-diensten

De productiediensten of de zakelijke diensten spelen een stuwende rol in de overschakeling van een nijverheidseconomie naar een economie die meer op innovatie gebaseerd is. Onder Mao steeg het aandeel van de industrie in bnp 20 tot 47 % en qua banen van 7 % tot 17 % eind 78. De dienstensector groeide lichtjes qua tewerkstelling van 9 % tot 12 %, maar zag haar aandeel in het bnp dalen van 28 % naar 24 %. Met de hervormingspolitiek kwam er een heuse aardverschuiving: van 1978 tot 2009 steeg het dienstenaandeel in de bnp van 20 % tot 43 % en bij de tewerkstelling van 22 % tot 34 %. De versnelling van de industrialisering na 1990 stimuleerde de vraag naar de zakelijke diensten. Uit gegevens voor 2004 blijkt dat deze zakelijke diensten instonden voor 36,1 % op de voet gevolgd door de openbare diensten ook met 36,1 % en de commerciële diensten vertegenwoordigden 27,8 %. Wat banen betreft, gaven de zakelijke diensten in 2004 werk aan 31 miljoen personen of 20,3 % van de totale dienstenbanen. 80 % van de banen als gevolg van minder werk in de primaire sector zijn opgevangen door banen in de tertiaire sector.
Toch wordt aangenomen dat de Chinese nijverheid nog te veel ondersteund wordt door buitenlandse providers van zakelijke diensten, maar dat de Chinese dienstverleners gradueel de buitenlandse gaan overvleugelen. Meestal is er een evolutie dat eerst de zakelijke diensten zoals transport, ICT, schoonmaak of boekhouding binnen het bedrijf worden georganiseerd. In een latere fase worden niet-kerntaken buiten de productie toevertrouwd aan gespecialiseerde dienstverleners: in plaats van 5 eigen vrachtwagens te bezitten wordt het vervoer toevertrouwd aan logistieke diensten. Soms wordt geheel de ICT binnen het bedrijf geoutsourcet aan een derde gespecialiseerde partij. Toch wordt in China de helft van de diensten nog geleverd door traditionele arbeidsintensieve diensten zoals groot-en kleinhandel, horeca en transport, terwijl de kennisintensieve en ICT-diensten alsnog een verwaarloosbaar percentage vertegenwoordigen. Internationale experts menen dat de groot- en kleinhandel, herstellingen en horeca zich in China teveel gedragen als zakelijke- in plaats van als productiediensten, terwijl O&O meer als verbruiksdiensten worden opgevat dan als productiediensten. Hoedanook het neemt niet weg dat deze productie- of zakelijke diensten het meest dynamisch element binnen de diensten uitmaken: hun aandeel in de economie verdubbelde tussen 1998 en 2007 van 8 % tot 16 %. Vooral in de grote oostelijke steden concentreren zich de zakelijke diensten. In 2006 realiseerden de zakelijke diensten te Shanghai een omzet van 274 miljard yuan en tegen 2009 was dit al 462 miljard of 30 % van het brp. Tussen 2002 en 2008 steeg het aantal tewerkgestelden er in de zakelijke diensten van 1,2 miljoen naar 2,1 miljoen. De financiële sector was in 2009 op zijn eentje goed voor 181 miljard of 12 % van het brp. En dit op de voet gevolgd door de logistiek met 156 miljard. Hoewel Shanghai zich in de post-industrialisering fase bevindt, hebben maar 28 % van de maakwerkbedrijven zakelijke diensten geïntroduceerd. Hoe Shanghai en de regio zich willen omvormen van een centrum voor maakwerk naar een innovatiecentrum ontleden we aan de hand van een boek hierover

Jangtse-delta

transition JRDHet belangrijkste middel om te vermijden dat de economie blijft hangen in de “middle income trap” als vervaardiger van arbeidsintensieve maar weinig technologisch intensieve producten -zoals sommige Latijns Amerikaanse landen- is te streven naar een economie die innovatie voorop stelt. De regio van de Jangtserivier wil dit bereiken doordat de moderne diensten gaan domineren. Daarbij neemt Shanghai zelf het initiatief wat de moderne diensten betreft, terwijl Jiangsu en Zhejiang vooral gaan proberen de maakwerksector op een technologisch hoger vlak te brengen. In het verleden betroffen de diensten er echter vooral verbruiksdiensten die gericht waren op de lokale markt.
Om echt door te breken moeten de zakelijke diensten echter ook internationaal gaan meespelen en het is best dat ze dit doen vertrekkend van de bestaande maakwerksector die aan technologische upgrading toe is. Daartoe zullen monopolies moeten sneuvelen, de sector meer open getrokken en de intellectuele rechten beter beschermd worden. Almaar meer interne bedrijfsdiensten zullen uitbesteed worden aan derde partijen en deze zakelijke diensten zullen verzelfstandigd een eigen leven gaan leiden. De regio van de Jangtserivierdelta (JRD) telt echter voldoende universiteiten, onderzoeksinstituten en O&O-centra om de zich ontwikkelende zakelijke diensten bij te staan qua technologie en innovatie. Overigens is 15% van de JRD-maakwerksector al hightech. Het aantal patenten per 10.000 personen in de gehele JRD zit op het niveau van Duitsland, terwijl dat in Shanghai dat van de VS benadert. Het aantal wetenschappelijke artikelen is daarnaast goed voor een vierde van het Chinese totaal.
Toch blijven de traditionele nijverheden nog achter bij het beroep doen op de kennis van O&O centra in vergelijking met opkomende nijverheden. De traditionele nijverheden halen hun technologie niet zelden bij buitenlandse bedrijven. De opkomende nijverheden zitten daarentegen zowel stroomopwaarts als -afwaarts ingebed in binnenlandse aanbodketens, zij het dat ze ook meespelen op internationaal vlak. Belangrijk is vooral dat deze opkomende nijverheden als ICT de waardeketen opstijgen via interactieve innovatie. De rol van de overheid bestaat er in de traditionele maakwerksector op het technologische productiepad te zetten en de opkomende nijverheden bij te staan wanneer deze starten met extern op site te gaan voor installaties of met  het aanbieden van na verkoop diensten. Eigenlijk hangen beide soorten nijverheden samen en is er nood aan een gecoördineerde ontwikkeling. Behalve diensten die zich gaan verzelfstandigen zullen heuse clusters die nu al bestaan, versterkt en verdiept worden en voor hun technologische ontwikkeling meer gaan samenwerken met onderzoeksinstituten. Nanjing telt bijvoorbeeld voldoende wetenschappelijke en technologische bronnen, terwijl deze ontbreken in Changzhou. Het lijkt daarbij vanzelfsprekend dat deze evolutie financieel ondersteund dient te worden, bijvoorbeeld door diensten van durfkapitaal. Deze evolutie moet ook energiebesparend en milieuvriendelijk zijn, een bijkomende ontwikkelings-as voor zakelijke diensten. Hier kunnen de zogenaamd “slimme steden” eveneens een stimulerende rol spelen om hun nijverheden slim en duurzaam te maken.

prodienstebouw

Ook voor bouw bestaan zakelijke diensten

Omdat er nu al een grondtekort is voor bedrijven in Zuid-Jiangsu zullen meer traditionele en minder technologische bedrijven beter verhuizen naar het minder ontwikkelde Noord-Jiangsu. Shanghai kan doorgaan met het ontwikkelen van communicatie- en transportuitrusting, Jiangsu kan focussen op communicatie uitrusting en textiel, terwijl Zhejiang zich concentreert op textiel en machines. De basisvoorwaarden om tot een hoge bloei te komen van de zakendiensten met een autonome innovatie is aanwezig. Efficiënte zakendiensten kunnen van hun kant de productiekosten in de maakwerk sector verminderen en de concurrentiekracht er van verbeteren. Dat China er alles behalve naakt voorstaat, wordt bewezen door het Duitse Fraunhofer-Institut für arbeitswirtschaft und organisation (IAO) dat berekende dat China op het vlak van wat in Duitsland “Industrie 4.0” wordt geheten, sinds 2013 2.500 patenten heeft geregistreerd, de VS 1.065 patenten en Duitsland 441. China staat dus best zijn mannetje wat het informatiseren van de industrie in netwerkverband betreft. Ondertussen wil de regering de dienstensector zoals onderzoek en ontwikkeling, handels- en na verkoop diensten prioritair ontwikkelen. Het starten van industriële ontwerpbureaus en dienstencentra, de ontwikkeling van een O&O handelsmarkt, derde partij logistiek, financiële leasing en professioneel advies zullen worden gestimuleerd evenals outsourcing. Ook de sociale welzijnsdiensten zullen verder worden ontwikkeld.

 Internetrevolutie.

pakjesdt

Pakjesdiensten cruciaal in e-commerce

Dat internet ook een revolutie aanricht in de diensten staat buiten kijf, minder duidelijk is nog hoever deze zal reiken. De e-commerce in China die al groter is dan de Amerikaanse, staat nu al in voor 10 % van de kleinhandelsverkoop. De groeivoeten lopen jaarlijks nog altijd in de tientallen procenten. Volgens de UNCTAD is China ook in B2C-markt (Business to Consumer) de grootste markt, zowel qua online klanten als het verkoopvolume. De regering heeft beloofd de e-commercesector te ondersteunen door minder bureaucratische rompslomp en door de liberalisering van de investeringsregels. Ze beschouwt de e-commerce als belangrijk bij de integratie van de traditionele- en opkomende nijverheden, het verminderen van de logistieke kosten, het aanmoedigen van ondernemerszin, het scheppen van banen en het verhogen van het verbruik. Ook voor de logistiek heeft de regering een plan aangenomen om gedurende de komende 6 jaarde logistieke infrastructuur te ontwikkelen. De logistiek kost in China 18% van het bnp, het dubbele van in andere landen. Tegen 2020 mag dit maar 16% van het bnp zijn. Volgens de Wereldbank beantwoorden maar 3/4 van de verzendingen aan kwaliteitscriteria, terwijl Hongkong 95 % haalt. De regering wil dringende investeringen in koel transport en een duidelijke groei in outsourcing naar derde partijen. Overigens is de bedrijvigheid van de groten in e-commerce al tot het domein van verse groenten en fruit doorgedrongen.
De outsourcing-sector groeide jaarlijks met 40 % zoals het twaalfde vijfjarenplan voorschrijft. Het patroon van de sector lijkt vrij volledig; 53 % betreft offshore information technology outsourcing; 32% is knowledge process outsourcing en 14% gaat om business process outsourcing. IT domineert dus, zij het dat knowledge process outsourcing zoals in de geneesmiddelen en biotechnologie sterk stijgt. Volgens directeur Qian Fangli van het “China Service Outsourcing Research Center” verhoogt het professioneel niveau van de bedrijven voortdurend, is de structuur voortdurend verbeterd en breekt een nieuwe periode aan in de nijverheidsontwikkeling. Toch heeft China terzake nog een lange weg af te leggen, vergeleken met India.

cainiao

Cainiao-opslagplaats Tianjin

Met de opkomst van internet en e-commerce floreren de pakjesdiensten die in China met 14 miljard pakjes het aantal in de VS al evenaren en vrij snel zullen overvleugelen want het stijgingspercentage zit zelfs boven 40 %. Alibaba breidt zijn verdeelnetwerk uit met “China Smart Logistics (Cainiao)” dat momenteel 20.000 verdeelpunten telt in 187 steden, maar er nog 10.000 bijkrijgt voor het jaareinde. In een reactie werd door een  samenwerking met STO Express, ZTO Express, Yuanda Express en Global Logistics Properties het Fengchao Network Technology gesticht. Dit jaar nog zouden 33 grote steden bediend worden met 10.000 verdeelpunten, terwijl SF Express zelf over 87.000 punten beschikt. Concurrent Jingdong dat al 1,5 miljard yuan investeerde in een verdeelnetwerk, heeft al 3.539 afhaalstations en dienstencentra in 1.961 steden en kantons over geheel het land. De behoefte aan opslagruimte daarvoor is de vastgoedontwikkelaars niet ontgaan en zelfs het Nederlandse pensioenfonds “APG Asset” heeft $650 miljoen uitgegeven om 20% aandeel te verwerven in Shanghai e-Shang Warehousing Services.
Het onderzoeksbureau Kantar telde dat gedurende de twaalf maanden voor 13/06/14 een derde van de stedelijke gezinnen online goederen kochten, wat 44 % meer is dan twee jaar voordien, aldus nog Kantar. Hetzelfde bureau stelde daarentegen vast dat van de 5 grootste distributiegroepen 4 van deze groepen klanten verloren. Niet te verwonderen dat de sector door elkaar geschud wordt: de groep “Best Buy” gaat zich terugtrekken op de VS-thuismarkt en verkocht zijn “Five Star”-winkels in China. “China Resource Vanguard” (CRV) neemt de Tescowinkels over in een nieuwe joint-venture. Het in Hong Kong beursgenoteerde “China Resources Enterprise” bezit 80% in de joint-venture terwijl Tesco 20% behoudt. Media Markt had al zijn winkels gesloten en Wal-Mart herdenkt zichzelf.

outsourcing

Call-centres vaak uitbesteed

De tendens voor de toekomst in de distributiesector is O2O verkoop (offline to online), wat inhoudt dat de bakstenen winkels een online aanwezigheid ontplooien en de online winkels afhaalpunten uitbouwen. De groep Alibaba investeert $ 692 miljoen in grootwarenhuisketen “Intime Retail” om het voortouw te nemen in de online to offline-revolutie die de distributiesector onvermijdelijk te wachten staat. Alibaba sloot in december een deal met “Haier Electronics” die de logistieke dienst Goodaymart uitbaat. Ook concurrent Suning kreeg al een vergunning als koerierdienst en heeft naast zijn 1600 winkels al O2O centra in Beijing en Nanjing. Suning bereidt immers ook de O2O-omwenteling voor. Haier gooide zelfs de interne organisatiestructuur helemaal overhoop waarbij middenkaders geschrapt werden, maar de mogelijkheid kregen zich te herscholen voor de keten die voortaan niet piramidaal zou functioneren maar wel als een genetwerkt model opgevat wordt tussen diverse subgroepen.
Volgens McKinsey kan de online revolutie China tegen 2025 46 miljoen nieuwe banen opleveren, maar anderzijds zullen er 31 miljoen traditionele verloren gaan, het equivalent van de gehele bevolking in het Verenigd Koninkrijk. Dit is al te merken in de winkeltorens van Zhongguancun waar de honderden ICT- winkeltjes al zo goed als verdwenen zijn en vervangen door financiële diensten voor start-ups. Hier belanden we meteen aan een nieuw domein waar de internetsector de traditionele banken onder druk zet. Het is allicht niet toevallig dat Alibaba als eerste toestemming verkreeg de internetbank MY Bank op te richten. Andere terreinen waar internet voor veranderingen zal zorgen is in de gezondheidszorg met ziekenhuizen op wielen die via de cloud geconnecteerd blijven en ook het onderwijs waarbij meer opleidingen online verschaft zullen worden. Volgens het China E-learning Development Report, (2013-14) van iResearch bedroeg de online opleidingsmarkt 83 miljard in 2013 in China en in 2014 zou 160 miljard yuan bereikt zijn. We merken ook dat de internetgiganten hun oorspronkelijk doel uitbreiden met video en audio, chatten, financiën en betaalsystemen, restaurants met voeding en gaming. Ze zoeken nu ook allianties in de autosector om zich voor te bereiden op het tijdperk van de geconnecteerde wagens of “Internet of Vehicles”.

rurecommerc

Reclame voor e-commerce op het platteland

Het opzetten van e-commerce platforms op arrondissementeel vlak wordt gezien als een goed middel om te verhinderen dat boeren verlies lijden door lage prijzen en hun late reactie. Li Qi van het ministerie van Handel vindt het kanaal een goede mogelijkheid om de landbouwgoederen sneller te verkopen, zij het dat de verpakking momenteel nog te wensen overlaat. Volgens Li Wei bij het “Rural Youth Work Department” van Shaanxi denken de boeren vaak dat het voldoende is om een winkel te openen op Taobao. Volgens hem zijn veel lokale besturen hoofdzakelijk gefocust op het opzetten van e-commerce zones, terwijl volgens hem de overheid politieke steun zou moeten verlenen door het verlenen van kredieten en ook door een betere logistiek. Vooral in berggebieden valt de logistieke kost voor de landbouwproducten duur uit. Li wil dat de lokale landbouw- en handelsdepartementen hun onderzoek naar een betere e-commerce op het platteland uitdiepen. Uit een rapport van Taobao blijkt dat de rurale e–shops binnen de twee jaar twee miljoen arbeidskrachten nodig zullen hebben. Hij suggereert daarvoor zowel migranten als afgestudeerden in te schakelen. Het bestuur moet belang hechten aan de uitbouw van aanvoerketens waarbij zowel telecom, logistiek, verpakking en verwerking horen. Door het ontwikkelen van merken in landbouwproducten en het steunen van e-commerce platformen op arrondissementeel vlak kan het bestuur de e-commerce op het platte land steunen. Hij ziet ook een rol weggelegd voor China Post dat al over een verdeel netwerk beschikt over het gehele land tot in elke gemeente. De Post is van plan de sneldienst tegen 2020 te doen doordringen in de verste dorpen. Cainiao beschikt al in de landelijke gebieden over 5000 ophaalpunten van China Post EMS. Kortom Internet doordringt alle delen van de samenleving en de internetrevolutie zal verregaand zijn.
Selecte bibiografie
Lardy, Nicholas R. (2014-09-10). Markets Over Mao: The Rise of Private Business in China (Kindle Locations 3080-3094). Institute for International Economics,U.S.. Kindle Edition.
China designates service industry new growth engine, Xinhua, 2013-05-29
Ed Anthony G.O.Yeh & Fiona Yang, Producer Services in China, Economic and urban development, 356 p, Routledge 2013
Liu, Zhibiao, Li, Xiaochun (Eds.), Transition of the Yangtze River Delta, From Global Manufacturing Center to Global Innovation Center, 238 p, Springer , 2015
Huo, J. Service Science in China, 461 p, Springer, 2013
Yard, Net, Table; E-commerce is the key to boosting slow produce sales, Beijing Review, 13/04/2015
Chinasquare: tags Internet, e-commerce, logistiek, binnenlandse handel, diensten

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Hoe de dienstensector hervormen en ontwikkelen?

  1. Bedankt voor dit interessant artikel. Wie iets over China wil weten kan niet om deze website heen! Proficiat, en respect voor al het werk dat jullie hier verrichten!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *