Nieuwe PDFs: verstedelijking

wbchina_urbanizes_1Hoewel China geen deel uitmaakt van de OESO heeft deze instelling middels 3 wetenschappers haar licht laten schijnen op China’s verstedelijking. Op drie decennia is het percentage van de bevolking dat leeft in de steden verdubbeld tot 45 pct nu,  met in totaal 600 miljoen stedelingen.
Verwacht wordt dat dit aantal tot 1 miljard zal oplopen in 2030. De manier waarop China deze migratiegolf in goede banen leidt, zal ook van belang zijn voor de buitenwereld. Vooreerst vertrekt de studie van de wisselende politiek terzake waarbij vroeger de verstedelijking werd vermeden. Voorts worden trends en projecties voor de toekomst gemaakt. De studie vindt dat 28 regio’s zich aan het urbaniseren zijn en dit met 53 metropolen, soms dwars door de provinciegrenzen heen. Ook de voornaamste belemmeringen komen aan bod en een beschrijving van het systeem van de subnationale overheden. Tenslotte worden de uitdagingen behandeld zoals milieu, rechtvaardigheid en een beter bestuur.
http://d.repec.org/n?u=RePEc:oec:govaab:2009/1-en&r=cna
Het is de lezer aangeraden deze studie te lezen in het licht van de referentie-studie die McKinsey vorig jaar over het onderwerp bekend maakte en dit jaar nog aanzienlijk vervolledigde:
http://www.mckinsey.com/mgi/publications/china_urban_billion/
McKinsey voorspelt dat China’s stedelijke bevolking zal groeien van 572 miljoen in 2005 tot 926 miljoen in 2025 wat een toename betekent van 45 % tot 66 % in de totale bevolking. Van deze 350 miljoen meer, zouden er 240 miljoen migranten zijn.  De studie verwacht dat in de toekomst migratie zal instaan voor 70 % van de stadsaangroei: tegen 2025 zou 40 % van de stadsbevolking uit migranten bestaan. Naast de reeds bestaande 2 megasteden (>10 miljoen inw) zullen er 6 bijkomen. Vooral in het segment van de middelgrote steden (1,5 tot 5 mljn inw) wordt een toename verwacht van 69 tot 115. Terwijl in 2005 45 % van het stedelijk BNP werd gerealiseerd in de 40 top steden, zal het belang van de overige minder grote steden niet afnemen. Deze 900 steden zouden in 2025 instaan voor 54 % van het stedelijk BNP en 55 % van de stedelijke groei. Het zijn vooral deze niet provinciale hoofdsteden die de druk zullen voelen van de verstedelijking en dit zowel op het vlak van druk op de schaarse grond, op energie en milieu, jobs en vaardigheden en tenslotte financiering. McKinsey schaart zich resoluut langs de kant van zij die een verstedelijking naar grote steden voorstaan omdat dit de mobiliteit, milieu en energieproblemen beter beheersbaar maakt. Op de website van McKinsey is het ook interactief het resultaat te zien van de verschillende verstedelijkingscenario’s die mogelijk zijn. Zelfs een quiz is aanwezig, video en veel gedetailleerde subrapporten.
Ook de Wereldbank kwam recentelijk met een rapport over China’s verstedelijkingspolitiek
http://siteresources.worldbank.org/INTEAECOPRO/Resources/3087694-1206446474145/China_Urbanizes_Complete.pdf
Het werk telt 230 bladzijden. Een eerste hoofdstuk gaat over een optimalisering van de stedelijke ontwikkeling. Het schetst een historiek van de stadspolitiek, enkele determinanten en de uitdagingen naar de toekomst. Daarop sluit het tweede hoofdstuk aan met het thema rurale en stedelijke ongelijkheid. Specialist Cindy Fan behandelt in het derde hoofdstuk migratie en de hukoupolitiek. Voorts komen armoede en kwetsbare groepen aan bod. De stadspolitiek moet ook gefinancierd worden en dat is het vijfde hoofdstuk. Voorts worden de themas energie behandeld  en de in China nevralgieke waterpolitiek. Besloten wordt met de veranderde rol van de overheid.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *