Ontstaansgeschiedenis van een Congresrapport

Het rapport van de aftredende partijvoorzitter Hu Jintao bij het begin van het 18de partijcongres diende als basis voor de congresdiscussies en resoluties. Maar hoe komt zo een belangrijk rapport tot stand? Het persagentschap Xinhua heeft de volledige wordingsgeschiedenis gepubliceerd, beknopt in het Engels en gedetailleerd in het Chinees.

Teamwork


In januari heeft het politiek bureau van de CPC een speciale werkgroep voor het rapport opgezet waar Xi Jinping, de toen nog vermoedelijke volgende partijleider, voorzitter van was. Hij werd bijgestaan door toen nog vermoedelijke nieuwe leden van de topleiding Li Keqiang and Liu Yunshan, door andere leden van het Centraal Comité, door verantwoordelijken van de nationale ministeries en van provinciale regeringen. Hu Jintao leverde de basisideeën om van te vertrekken.
Op 6 januari stuurde het Centraal Comité een bericht aan alle provincies, ministeries, het leger, de openbare instellingen en de ngo’s om suggesties te vragen voor het rapport.
In februari stuurde de ontwerpgroep zeven teams naar 12 provincies; ze hadden er 40 vergaderingen en bezochten meer dan 100 dorpen, ondernemingen en boerderijen. Later werden nog meer onderzoeksinstellingen bij het werk betrokken
In april besprak Hu Jintao het verslag van 38 onderzoeksgroepen rond 11 thema’s, en gaf hij aanbevelingen rond onder meer ‘socialisme op zijn Chinees’, wetenschappelijke ontwikkeling, het aanpassen van het groeipatroon, het verdiepen van de hervormingen van het economisch systeem, het verbeteren van de welvaart en de opbouw van de Partij.
Xi Jinping besprak in mei de verslagen rond vier sleutelthema’s: economische en sociale objectieven voor 2020, landelijke ontwikkeling en verstedelijking, wetenschappelijke en technologische vooruitgang en ecologische ontwikkeling.
In juni bespraken het Vast Comité, het Politiek Bureau, en het Centraal Comité van de CPC een eerste ontwerprapport. Dat werd in grote lijnen goedgekeurd, en aanpassingen werden voorgesteld.
Op 23 juli gaf Hu Jintao een toespraak voor hogere kaders van de ministeries en leiders van provincies waarin hij de hoofdlijnen van het ontwerprapport uiteenzette.
De speciale werkgroep voor het rapport kwam acht keer voltallig samen om de vooruitgang te bespreken.Het ontwerpdocument was klaar tegen half augustus.
Einde augustus, begin september besprak Hu Jintao in zeven sessies het document met leiders van de provincies, van het leger, van de andere politieke partijen, met belangrijke zakenmensen en andere VIP; 4.500 personen werden daarbij betrokken en dit leidde nog eens tot 2.400 voorstellen tot aanpassing.
In totaal vergaderde het Vast Comité vier keer over het rapport en het Politiek bureau twee keer.
Begin november, vlak voor de opening van het Congres, kwam het Centraal Comité in voltallige zitting bijeen (365 personen) om het ontwerprapport goed te keuren.196 voorstellen tot wijziging leidden tot 41 amendementen.
Ook op het Congres zelf werden nog amendementen besproken en aangenomen.

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar