Volksbevrijdingsleger kleiner, maar capabeler

President Xi Jinping hield een toespraak bij de viering van 70 jaar bevrijding en vrede. Het Volksbevrijdingsleger zal 300.000 manschappen minder gaan tellen. De parade zelf maakte indruk in binnen- en buitenland. Waarnemers proberen de betekenis te ontcijferen. Ze verwachten een grondige hervorming van het leger.

met vlagDe aankondiging dat het Volksbevrijdingsleger met 300.000 eenheden zal worden verminderd, kwam enigszins als een verrassing. Toch past die reductie (een tiende van de 2,3 miljoen mensen tellende legermacht) in een ontwikkeling die al langer aan de gang is. Sinds de jaren 80 is het de vierde keer dat de getalsterkte van het leger wordt verminderd. Een woordvoerder van Defensie gaf later op een persconferentie tekst en uitleg. ‘De Chinese strijdmacht zal afslanken, maar capabeler zijn, met een meer wetenschappelijk onderbouwde samenstelling’. China zal volgens hem zijn bevolking en grondgebied beter kunnen beschermen tegen mogelijke aanvallen. ‘Minder troepen betekent een sterkere concentratie van onze middelen, een versnelling van de informatisering en verbetering van de kwaliteit. Wij hebben het nodige vertrouwen en de capaciteit om allerlei soorten veiligheidsdreigingen en – risico’s het hoofd te bieden’.

Wat zijn de plannen?

Het leger zal worden gemoderniseerd. De operatie moet volgens Defensie afgerond zijn in 2017. Het budget wordt niet verminderd: er is geld nodig om wapens en materieel te vervangen, de lonen te verhogen en de afvloeiing van het overtollige personeel sociaal te laten verlopen. Waarnemers, in binnen- en buitenland, twijfelen of China op zo korte termijn in staat zal zijn om zijn Volksbevrijdingsleger zo te moderniseren dat het de normen van de westerse legers kan evenaren. Het team van Xi Jinping heeft eerst corrupte elementen verwijderd en de legerleiding beter onder controle moeten krijgen. Het is vooral de marine die mag hopen op een meer uitgesproken rol omdat er meer en meer overzeese opdrachten moeten worden vervuld, onder meer in het kader van VN-operaties.
marineschepenEerder dit jaar heeft China in een witboek over zijn militaire strategie al wat grote krachtlijnen van de hervorming aangegeven. De SCMP uit Hongkong en Wantchinatimes uit Taiwan komen met artikelen over drie mogelijke radicale hervormingsscenario’s, met schema’s en statistieken, die de krant hebben gekregen van ‘hervormingsgezinde officieren’, die uiteraard anoniem blijven. De voorspelling is dat voornaamste ingrepen de herstructurering van het leger en de herindeling van de drie strijdmachten zullen zijn. De huidige zeven grote militaire regio’s zouden worden teruggebracht tot vier strijd- en verdedigingszones. Het commando van die zones komt in dat geval alleen in oorlogstijd daadwerkelijk in handen van de regionale hoofdkwartieren. In vredestijd zullen de nationale hoofdkwartieren van leger, marine en luchtmacht de echte leiding en het beheer in handen hebben. Verder zouden de ontslagen vooral in het landleger vallen, terwijl marine en luchtmacht juist uitbreiden. Er is ook sprake van interne discussies omdat er bij dergelijke herstructureringen altijd gevestigde belangen in het gedrang komen. Uit deartikelen ‘op basis van uitgelekte documenten’ komt weinig echt nieuws naar voren. Het blijft allicht geduldig wachten tot de partij en de legerleiding vinden dat de tijd voor officiële bekendmakingen is gekomen.

Volksbevrijdingsleger voor de vrede?

In de parade marcheerden 12.000 soldaten en toonde het Volksbevrijdingsleger 200 vliegtuigen, tanks, en raketten zoals bijvoorbeeld de Dongfeng-21D, de ‘killer van vliegdekschepen’. De meeste wapens waren voor het eerst in het openbaar te zien. Westerse waarnemers spraken van een tegenstelling met de mooie woorden over vreedzame ontwikkeling en troepenvermindering. Alweer werd geschreven dat dit de ongerustheid bij de buurlanden van China bepaald niet zou wegnemen. Anderen vermoedden dat de parade een demonstratie was om te laten zien dat het Volksbevrijdingsleger trouw is aan de partij en aan partijleider Xi in de eerste plaats.
Xi plus officierenChinese deskundigen lezen er een boodschap aan het volk in: ‘er zijn heel wat officieren, tot in de top zelf, ontslagen en een aantal daarvan wordt gerechtelijk vervolgd voor corruptie en wanbeheer. Toch is dat leger meer dan ooit doeltreffend en in staat om het land te verdedigen en waren de meeste ontwikkelingen en aankopen op wapengebied uit het recente verleden verantwoord’. De commentator van Xinhua houdt vol dat de parade en de woorden van Xi Jinping vooral wijzen op het principe van de vreedzame ontwikkeling. ‘Het gebrul van de straalvliegtuigen en het gedender van de tanks zijn niet bedoeld om andere landen bang te maken. De wapens zeggen luid en duidelijk tegen de wereld: China koestert de vrede en zal die vrede met zijn legermacht effectief waarborgen.’
De complete tekst van Xi’s toespraak is in het Engels beschikbaar gemaakt. China Daily heeft gezorgd voor een document met een reeks belangrijke citaten. People’s Daily geeft zijn eigen kijk op de 4 belangrijkste punten.
Guardian, BBC, SCMP, Xinhua, China Daily, People’s Daily, Wantchinatimes

Print Friendly, PDF & Email

11 comments for “Volksbevrijdingsleger kleiner, maar capabeler

 1. Waarom zijn er altijd oorlogen geweest en hoe kunnen we ze vermijden?
  Waarom?
  – belangen die tegenstrijdig zijn met elkaar
  – geschiedkundige vetes: Het Westen en de islam; China en Japan
  – machtswellustige demagogen: Hitler, Bush
  Hoe vermijden?
  – internationale instellingen (VN, Wereldbank, IMF…): vaak gekaapt door grootmachten omwille van eigen belangen
  – NGO’s die ijveren voor vrede: vaak ontsierd door ideologische motieven
  – zich militair zo versterken dat je vijanden niet durven aan te vallen: m.a.w. afschrikken.
  Leger voor de vrede?
  De filosofie achter de versterking van het Volksbevrijdingsleger (afschrikken) is geen tegenstelling met de mooie woorden over vreedzame ontwikkeling en troepenvermindering. Als we de ontdekkingsreizen van Zheng He met deze van het Westen vergelijken, is het duidelijk wat militaire overmacht betekent voor beide beschavingen.

 2. Waarom koos China voor Zheng He als leider van de maritieme expedities?
  Hij was zowel moslim, boeddhist, taoïst als confucianist. Daardoor werd hij met open armen ontvangen in de gebieden waar hij aandeed. Zijn overweldigende militaire macht werd niet ervaren als bedreigend, maar als vriendschappelijk en vormden geen aanleiding tot zendingen van missionarissen, plunderingen, oorlogen, veroveringen, kolonialisme, slavernij…
  Waarom zijn westerse maritieme expedities geweldadig en Chinese niet?
  China
  – inclusief: multi-cultureel en cultuurrelavistisch
  – gebaseerd op deugdelijk gedrag: “Goed” gedrag komt uit het innerlijke
  Het Westen
  – exclusief: christelijk etnocentrisch
  – gebaseerd op rechten: “Slecht” gedrag wordt beteugeld door overeengekomen regels

 3. Aangezien rechten vaak eenzijdig zijn opgedrongen door sterke aan zwakkere mogendheden en er geen supra-nationale overheid bestaat, kunnen we verwachten dat macht corrumpeert. Het westerse democratisch systeem biedt in de verste verte geen tegenwicht voor deze uitwassen omdat westerse leiders enkel verantwoording schuldig zijn aan de kiezers (en meer bepaald aan het financierskapitaal) in eigen land.
  Deze vergelijking is ook van toepassing op de “standaard-Chinees” en de “standaard-westerling”. Dat is de achterliggende reden waarom de Chinese militaire macht geen bedreiging vormt voor de wereldvrede. Het tegendeel is waar. Deugdelijk gedrag behoeft geen voorafgaandelijke onderhandelingen en het geven gebeurt niet opdat we iets terug zouden krijgen (maar het zou wel aangenaam zijn).

 4. De beschrijving die Lok geeft over het handelen van Zheng He is wel erg geromantiseerd. Zheng He was ook ‘gewoon’ de uitvoerder van het buitenlands beleid van een grootmacht. Hij werd dus niet overal ontvangen met open armen. Hij heeft op Sri Lanka een regime change bewerkstelligd en de koning in gevangenschap naar Nanjing, de toenmalige Ming hoofdstad, laten voeren. Op Sumatra voerde hij strijd tegen een inlandse vorst waarbij zo’n 5000 Sumatraanse soldaten sneuvelden. De inlandse heerser werd publiekelijk geexecuteerd in Nanjing Op Java stichtte hij verschillende Chinees-Islamitische nederzettingen met het doel de macht van de Javaanse heersende dynastie te ondermijnen.

 5. het land sri lanka bestaat niet eens toen. er was wel veel koningsrijk met vele koningen op de eiland. het verhaal gaat dat een koningsrijk en andere koningsrijk aanviel. en daarna ben overgestapt naar piraterij om het kosten te vergoeden van de oorlog in de buurt. later was deze koning Alakeshvara opgepakt door Zheng He en naar Nanjing gestuurd en was vrijgelaten door de keizer van China. bijna dezelfde verhaal in sumatra. in denk de koningin van Java in die tijd was een Chinese prinses. de koning had een huwelijks aanzoek gevraagd aan de keizer van China en had zelf een monument voor haar gebouw. en toerist weetje. waarom ziet nu het Indonesische Iman zheng he als een goed mens?

 6. Het “standaardgedrag” van beide beschavingen moet aangevuld worden met de gaussverdeling. Voor het Westen/China zijn er 2 gaussverdelingen voor de verschijnselen recht en deugd (in totaal dus 4 verdelingen). China scoort hoog voor deugd en laag voor recht.
  Er zijn afwijkingen op de verwachtingswaarde (= standaardgedrag). Daarom ga ik niet beweren dat als China’s militaire macht de grootste wordt op deze planeet er dan wereldvrede heerst, maar het zal zeker meer vredelievend zijn dan nu onder VS dominantie.
  Een goede coach kan een positieve bijdrage leveren aan een groep, maar hij zal niet alle problemen kunnen oplossen tussen de groepsleden onderling en tussen de coach en de groepsleden zelf. Ook het Chinese – op deugd gebaseerde – waardensysteem is niet perfect.
  De Chinese en westerse waardensystemen zijn geen tegengestelden van elkaar, maar vullen elkaar aan. Het huidige China is zich daar bewust van, maar het Westen wil dit niet onder ogen zien omwille van machtsdenken…

 7. @hahaha
  1) het land sri lanka bestaat niet eens toen: klopt, maar het is beter deze naam te gebruiken dan de koloniale naam ‘Ceylon’ of een geografische naam die niemand meer iets zegt
  2) overgestapt naar piraterij: tja, dat is de rechtvaardiging die grootmachten altijd gebruiken om hun acties te legitimeren: nl. de tegenstander doet iets onwettigs. Denk aan ‘axel of evil’ ‘weapons of mass destruction’
  3)Alakeshvara opgepakt door Zheng He en naar Nanjing gestuurd: klopt, dat heet regime change
  4) bijna dezelfde verhaal in sumatra.: klopt, alleen is in dit geval de koning geëxecuteerd
  5) koningin van Java in die tijd was een Chinese prinses : dit heb ik niet gelezen, maar ik kan het me wel voorstellen, Chinese keizers exporteerden bruiden zoals USA de CocaCola en McDonalds exporteert
  6)Indonesische Iman zheng he als een goed mens?: kan een zak met veel geld hier iets mee te maken hebben?

 8. sri lanka is en was altijd en complex land geweest met veel oorlogen. vanwege vele culturen , religie en taal en volken. omdat aan je uit te leggen is erg moeilijk. maar wanneer Duitsland Nederland binnen viel en daarna ben overgestapt naar plunder en genocide. ontvang de nl de us met open armen. je zegt al regime van de koning hoeveel van hun volk staat achter hem is nog de vraag. hun vorige koning had een uitstekend relatie met China en buurtlanden. ook nog China exporteert hun prinses net als coca cola. het was altijd met zwaard van de vijand met hun dreigement. kijk naar prinses wenchen in de tang dynasty met tubo kingsodm (Tibet). wanneer china hun geld uitgeeft om een moskee te bouwen noem je dat imperialist, maar wanneer de west daila lama uit nodig noem je dat religie vrijheid?

 9. De precieze context van de gebeurtenissen van meer dan 500 jaren geleden achterhalen is onmogelijk. Maar in welke (Chinese of westerse “ontdekkings”)onderneming zou je je geld steken als het maximaliseren van je investering je beoogde doelstelling zou zijn? Uit het antwoord kunnen we afleiden of de reizen van Zheng He de volgende doelstellingen heeft of niet: oorlogen voeren tegen lokale vorsten, destabiliseren van heersende dynastieën en regime change. Als deze de doelstellingen zouden zijn, dan heeft Zheng He wel een zeer povere return on investment behaald voor zijn investeerders (waarschijnlijk een negetief rendement!).
  De Chinese militaire strategie zou ik beschrijven als actieve defensie. De huidige vertaling ervan is te vinden in:
  http://www.chinasquare.be/actueel-nieuws/actieve-defensie-de-militaire-strategie-van-china
  Westerse commentaren vertrekken dikwijls vanuit hun eigen projectie (term uit de psychologie), wat neerkomt op het christelijk etnocentrisch beeld gebaseerd op rechten.

 10. De precieze context van de gebeurtenissen van meer dan 500 jaren geleden achterhalen is onmogelijk. Maar in welke (Chinese of westerse “ontdekkings”)onderneming zou je je geld steken als het maximaliseren van je investering je beoogde doelstelling zou zijn? Uit het antwoord kunnen we afleiden of de reizen van Zheng He de volgende doelstellingen had of niet: oorlogen voeren tegen lokale vorsten, destabiliseren van heersende dynastieën en regime change. Als deze de doelstellingen zouden zijn, dan had Zheng He wel een zeer povere return on investment behaald voor zijn investeerders (waarschijnlijk een negatief rendement!).
  De Chinese militaire strategie zou ik beschrijven als actieve defensie. De huidige vertaling ervan is te vinden in:
  http://www.chinasquare.be/actueel-nieuws/actieve-defensie-de-militaire-strategie-van-china
  Westerse commentaren vertrekken dikwijls vanuit hun eigen projectie (term uit de psychologie), wat neerkomt op het christelijk etnocentrisch beeld gebaseerd op rechten.

 11. De precieze context van de gebeurtenissen van meer dan 500 jaren geleden achterhalen is onmogelijk. Maar hadden de reizen van Zheng He de volgende doelstellingen: oorlogen voeren tegen lokale vorsten, destabiliseren van heersende dynastieën en regime change? Als deze de doelstellingen zouden zijn, dan had Zheng He wel een zeer povere return on investment behaald voor zijn investeerders (waarschijnlijk een erg negatief rendement!).
  De Chinese militaire strategie zou ik beschrijven als actieve defensie. De huidige vertaling ervan is te vinden in:
  http://www.chinasquare.be/actueel-nieuws/actieve-defensie-de-militaire-strategie-van-china/
  Westerse commentaren vertrekken dikwijls vanuit hun eigen projectie (term uit de psychologie), wat neerkomt op het christelijk etnocentrisch beeld gebaseerd op rechten.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *