Wuxi wil zowel slimme als duurzame stad zijn

De stad Wuxi die traditioneel als industriestad weinig milieuvriendelijk was, slaat resoluut een dubbele nieuwe weg in. Enerzijds ontplooit de stad diverse activiteiten om een groene milieuvriendelijke stad te worden met een duurzaam beleid. Anderzijds wil Wuxi als leidende stad in “Internet of Things”-technologie dat haar politiek op de diverse domeinen “slim” wordt. Hoe wil Wuxi deze combinatie verwezenlijken?

wuxiligg

Wuxi met Taimeer links en Shanghai rechts

Wuxi is een stad met 6,3 miljoen inwoners die zich bevindt langs het oude keizerlijk kanaal en aan het Taihumeer in de Yangzerivier delta. De oppervlakte beslaat 4627 km2 en Suzhou bezuiden evenals Changzhou benoorden zijn buren. Wat de verstedelijkingsgraad betreft, zit Wuxi met 57% boven het nationaal gemiddelde. Administratief betreft het een prefectuurstad. Het stadscentrum telt 1,3 miljoen inwoners in de 4 stedelijke districten, daarbuiten hebben de 4 voorstedelijke districten 1,8 miljoen bewoners en in de twee satellietsteden wonen samen 2,7 miljoen burgers.
In 2013 kwam het gebied qua brp onmiddellijk na de provinciale hoofdstad Nanjing en stond het op de negende plaats nationaal. Het was de eerste stad om een brp/hoofd boven de 100.000 yuan te bereiken. Traditioneel bracht de stad vooral textiel, lichte en zware nijverheid voort. Wuxi heeft twee zones voor nieuwe nijverheden en tot recent telde de stad bijvoorbeeld twee bedrijven in zonne-energie waarvan Suntech echter failliet ging. Hynix heeft er een chipfabriek gebouwd. De diverse economische zones trokken meer dan 10.000 buitenlandse investeerders aan, waarbij namen als Kodak, Sharp, Minolta, Seagate, Alfa Laval, Sumitomo

wuxialgen

De algenkwaal

In 2007 trof een algenplaag het Taihumeer en nadien werd in het meer een netwerk van sensoren gelegd. Bij zijn bezoek aan de stad moedigde toenmalig premier Wen Jiabao Wuxi aan bij het uitbouwen van het “Sensing China Center” dat hij ook opende op 7 augustus 2010. Toen riep hij op tot een snelle ontwikkeling van de “Internet of Things’(IoT)-sector waarvan Wuxi sindsdien steeds koploper is gebleven. De “Wuxi National IoT innovation zone” bevat verschillende onderzoeksinstituten met 300 bedrijven en een omzet van 30 miljard yuan. Ook in cloud computing bezit Wuxi het gehele scala van software en netwerkhardware tot terminals. 2 miljard yuan werd in de uitbouw geïnvesteerd van een 250.000 m2 platform voor de productie van animatiefilms en voor digitale boeken.

Transport

Wuxi_train_station

Station Wuxi

Tijdens het lopende twaalfde vijfjarenplan is het transportnetwerk gemoderniseerd met 90 km autosnelwegen en 459 km secondaire wegen en kreeg het 14 busstations en 13 stations voor busonderhoud. De stad telt 2000 bussen en 26% van de bevolking neemt het gemeenschappelijk vervoer. De laatste jaren heeft de stad twee metrolijnen in kruisvorm aangelegd van 56 km lengte en met 46 stations. Deze 2 lijnen die vorig jaar in gebruik werden genomen, moeten tegen 2017 aangroeien tot 4 metrolijnen met 150 km die op termijn tot 250 km zouden moeten uitgroeien. De modernisering van de infrastructuur had als belangrijke gevolg dat het eerder landelijke Yixing in het zuidwesten en Jiangyin in het noordoosten beter verbonden werden met het stadscentrum.
In oktober nam de stad het plan aan om het fietsen en het wandelen tot de belangrijkste manier van vervoer te promoten in het stadscentrum. Langs de waterwegen komen in de centrale districten voor 272 km wandelpaden waarvan de helft voor gemengd gebruik van voetgangers en fietsers. Daarbij komen nog 300 km fietspaden voor pendelaars, 200 km hoofdstraten enkel voor voetgangers en 200 km afgetakte wegen ook voor voetgangers. Dit plan wordt aangevuld met als doel tienduizenden huurfietsen. maar voorlopig zijn er maar een paar duizend en kent het systeem niet echt een donderend succes. Het station van Wuxi wordt een multimodale hub voor bus-, metro, trein en taxigebruikers die zo naadloos de snelle trein naar Shanghai of Nanjing kunnen nemen.

Milieu

Tijdens het twaalfde vijfjarenplan stelde Wuxi zich als doel om een leefbare ecocity te zijn met moderne diensten en met hightech nijverheid: de stad schakelde over naar meer maakindustrie met hoge toegevoegde waarde als precisiemachines, ICT, chemie en biofarmacie. Een centraal bestanddeel in dit duurzaam model is de regionale samenwerking te versterken en vooral de ontwikkeling van stedelijke en rurale gebieden evenwichtig te laten verlopen. Binnen de stad werden 33 stedelijke complexen opgericht en de stedelijke gebieden integreerden met de meer landelijke gebieden
Het ministerie van Leefmilieu erkende Wuxi sinds 2009 als ecostad: het stadscentrum telt 75 parken en aan 23 wordt nog gewerkt. Tegen eind dit jaar moet de begroeningsgraad meer dan 40% bedragen. Dit in het kader van de strategie om de koolstofintensiteit tegen 2020 met bijna de helft te verminderen, vergeleken met 2010. Als leefbare stad streeft de stad hoge standaarden na ook in de volkshuisvesting. Drie internationale buurten werden gebouwd, tien leefbare buurtgemeenschappen, 90.000 m2 volkshuisvesting en 31.000.000 m2 voor begeleid wonen. 4 miljoen m2 in het centrum worden herbouwd tot moderne stadsruimte. De nieuwe bouwruimte wordt aangevuld met een reeks sociale voorzieningen zoals onderwijs, beroepsopleiding, sport en gezondheidszorg. Om een geïntegreerde ontwikkeling te bereiken, wordt niet enkel het stadscentrum omgevormd maar ook de clusters daarbuiten met als doel een synergie te bereiken tussen stad en platteland.

Koolstof

wuxico2

CO2-uitstoot per sector

Een milieubeleid kan niet volledig zijn zonder plan voor de vermindering van de koolstofuitstoot. Het bestuur van Wuxi wil tegen 2020 de helft minder uitstoot per bnp-eenheid meer dan het nationaal streefcijfer. Tussen 1994 en 2010 verviervoudigde het energieverbruik. Vooral in de nijverheid en de tertiaire sector steeg het energieverbruik. In de residentiele sector bedroeg de stijging wat minder, hoewel het verbruik in de meer landelijke streken meer naar het patroon van het hoger verbruik in stedelijk gebied evolueerde. In 2010 werd nog quasi alle elektriciteit opgewekt door steenkool. Met de ten uitvoer legging van het Wuxi Low Carbon City plan zal het totale energieverbruik tegen 2020 met 73% groeien en tegen 2050 met 234%, maar zonder het reductieplan zou dit zelfs 10% hoger uitvallen. De uitstoot per productie eenheid moet de helft minder bedragen in 2020 en 80% minder in 2050. Wanneer we dit echter vergelijken met westelijke steden zoals Londen of Düsseldorf die 6 ton CO2 uitstoten per hoofd, zit Wuxi met 12 ton wel nog op het dubbele. Zonder verminderingsplan zou dit verhogen tot 23 ton in 2050. Met het plan kan dit op termijn tot 6 ton verminderd worden. Wuxi heeft in Düsseldorf een partner gevonden die vroeger ook meer op nijverheid gericht was, maar die de omvorming tot een koolstofarme economie tot werkelijkheid heeft gebracht.

Innovatief

Sinds enige tijd is China op zoek naar een innovatieve manier van verstedelijking die niet ten koste gaat, noch van het milieu noch van de landbouwgebieden. Deze nieuwe vorm van verstedelijking houdt een drietal assen in. Vooreerst houdt de strategische planning zes vormen van integratie in: deze van stedelijke en rurale planning, van stedelijke en rurale nijverheden, van stedelijke- en boerenmarkten, van stedelijke- en rurale infrastructuur, van de diensten in de 2 gebieden en tenslotte van de bestuurssystemen.
Ten tweede moet de uitvoering van de stedenbouwplannen de problemen oplossen van de boeren, de landbouw en de rurale gebieden. Boeren moeten worden omgevormd tot werkers of tot een nieuw soort boeren die over de dezelfde voordelen beschikken als de stedelingen.
Ten derde spaart de nieuwe vorm van verstedelijking geen moeite om de stedelijke infrastructuur op te zetten, om de openbare diensten te verbeteren, om commerciële en sociale huisvesting te voorzien en werkgelegenheid en beroepsopleiding te verschaffen. De kosten en de financiering hiervan worden gedragen door diverse instanties, zoals besturen over ondernemingen en individuen. Lokale besturen moeten obligaties kunnen uitschrijven en zowel privé- als buitenlands kapitaal moet kunnen participeren.

 Slimme plannen

Wuxi behoort officieel tot een van de 9 pilootsteden die de “National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation” heeft aangeduid voor het project slimme steden. Daarnaast won de stad voor het derde jaar op rij de prijs van de Chinese Academy of Social Sciences en Govmade voor de beste “Slimme stad”. Wuxi leidt vooral in gratis Wi-Fi met al meer dan 33.000 hotspots. Tenslotte koos IEEE -’s werelds grootste beroepsorganisatie die geavanceerde technologie promoot op mensenmaat- Wuxi en Trento tussen honderden kandidaten om aan het “IEEE Smart Cities” deel te nemen naast de initiële stad Guadalajara in Mexico. Op het vak van de technologie voor haar slim netwerk, werkt de stad samen met CAST (China Academy of Space Technology).

Op de Wuxi-website vinden we niet minder dan 10 deelplannen om onderdelen van het beleid slim te maken. Een eerste plan wil voor het toerisme een toepassingenplatform “Slimme toeristische stad”. Het tweede project voor slimme financiën wil de informatisering van de stedelijke financiën opvoeren en big data analyse gebruiken voor wetenschappelijke besluitvorming. Ook de logistiek moet slimmer worden met popularisering van radio frequency identification, multi-dimensionele barcode, satelliet bepaling en controle van de vracht. Op het handelsvlak worden zo veel mogelijk handelszaken en markten betrokken in het demonstratieproject om een e-commerce stad te maken. Bij dit project behoren onder meer Wuxi Cargo Online, de traceerbaarheid van vlees en groenten, het platform zakenkrediet en e-commerce in de buurt. Ook de landbouw moet slim worden waarbij de doelstellingen zowel de kwaliteit van de producten zijn als een meer efficiënte productie. De facto heeft satellietstad Yixing 3 miljoen yuan uitgetrokken om alle informatie over de grondcertificaten op haar grondgebied in een databank te integreren. De nijverheid kan ook niet ontsnappen aan het slimme geweld: de productie wordt meer automatisch, gedigitaliseerd en door het netwerk gecontroleerd. Tussen diverse sectoren zullen grensoverschrijdende platformen worden opgericht waar onderzoeksinstituten, KMO’s en hogescholen op aan kunnen sluiten, zodat het upgraden van de nijverheid geen dode letter blijft. De bestaande economische zones zullen ook nog slimmer moeten gaan werken, onder meer qua veiligheid management en monitoring systemen. Er bestaat een heus slim huizenproject waarbij slimme toepassingen voor het huis zullen ontwikkeld worden en verder gelinkt aan het dienstensysteem van de buurtgemeenschap. Daarmee belanden we bij het voorlaatste slimme project waarbij ook de diensten van de buurtgemeenschap meer geïnformatiseerd en slim worden: dit gaat van brandveiligheid over parkeermanagement, het lezen op afstand van diverse meters tot het bevorderen van interactieve buurtdiensten op het vlak van buurtgezondheidszorg en onderwijs. De Meihu buurt nam het initiatief bij het uitbouwen van de slimme stad op buurtniveau. In 400 buurten werden al schermen geplaatst waarop de bewoners diverse openbare nutsvoorzieningen kunnen betalen, bankbetalingen verrichten en ook tickets voor bus en trein kunnen bestellen. Tot slot is er nog het slim pensioensysteem waarbij de uitbetaling van de pensioenen voor de senioren wordt geïntegreerd op de 4 niveaus: stad, districten, buurt en straatscomités.

 Nog beter?

Het valt ons op dat bij de slimme projecten eigenlijk zowel in het plan voor de industrie als dat voor de residentiele sector weinig gepraat wordt over slimme projecten die minder energieverbruik en minder koolstofuitstoot in de hand werken. Sinds 2009 werkt China op dit vlak samen met Zweden dat geavanceerde ervaringen heeft bij de uitbouw van de ecocity in Tangshan en in Wuxi. In juli 2009 werd tussen Zweden en Wuxi het memorandum getekend voor de uitbouw van een koolstofarme ecostad in Wuxi. Het Zweedse Tengbom mocht een architectuurplan opstellen voor 2,4 km2 op model van het Hammerby Waterfront. De Zweedse ondernemingen grepen echter naast de openbare aanbestedingen voor de ten uitvoer legging, behalve Envac dat net zoals in Tianjin het afvalverwerkingsstation mocht bouwen. Een van de vruchten uit de samenwerking met Zweden en Wuxi is een studie van het Zweeds Koninklijk Instituut voor Technologie waarop meer dan 150 studenten werkten aan een globaal voorstel om van Wuxi een slimme ecostad te maken.
De studie stelt dat in commerciële gebouwen vrij gemakkelijk een kwart energiebesparing kan verwezenlijkt; met meer expertise is 50 % mogelijk zonder toevlucht te moeten nemen tot onconventionele systemen; met dergelijke systemen kan tot 75% vermindering worden gehaald. In woongebouwen kan veel bereikt worden met betere isolatie, speciale vensters en de bouw van een vrij luchtdichte envelop met mechanische ventilatie en warmteterugwinning. Passieve technieken kunnen zowel in commerciële als in woongebouwen de vereisten aan koeling opvangen. De studie pleit verder nog voor de combinatie van PV-technologie met zonneverwarming en een biomassa station waar warmte omgezet wordt in elektriciteit. Ook het gebruik van meer grijs water wordt aanbevolen. Kortom ook op dit vlak zijn er concrete voorstellen aanwezig waarvan aangenomen kan worden dat de meest waardevolle in praktijk kunnen worden omgezet of aangepast aan de lokale omstandigheden. Toch vindt de Zweedse kant dat de Chinese zijde nog te weinig de verschillende subsystemen in een geïntegreerd verband ziet. Het zou spijtig zijn indien de ecostad in spe ook niet slim zou worden op dit vlak.
 Selecte bronnen
Zhu, W., Bernard Jr., P., Plaisent, M., & Chiang, J. M.-H. (2014). Innovative Planning and New-Type Urbanization in China: The Case of Wuxi City in Jiangsu Province. Current Urban Studies, 2, 307-314.
http://dx.doi.org/10.4236/cus.2014.24029
Development of a Low Carbon Economy in Wuxi City, Andreas Oberheitmann, American Journal of Climate Change, 2012, 1, 64-103
http://dx.doi.org/10.4236/ajcc.2012.12007
Cite as: Dienst, C., Xia, C., Schneider, C., Vallentin D., Venjakob, J., Hongyan, R., Wuxi – a Chinese City on its Way to a Low Carbon Future, Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Year 2015 Volume 3, Issue 1, pp 12-25
Wuxi Smart City, Low emission eco city, KHT
Sustainable city development and clean tech in China, Experiences from two case studies, tillvaxtanalys.se

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *