Eerste nationaal bodemonderzoek sinds 40 jaar

China is van plan de komende vier jaren een nationaal bodemonderzoek uit te voeren want het vorige dateert van 40 jaar geleden. Doel is enerzijds om de bodemgezondheid te bevorderen en zo te zorgen voor een adequate en veilige voedselvoorziening maar anderzijds kan een gezondere bodem ook meer koolstof opslaan.

Terrassen aan de Hong He (Foto Renmin Ribao) Disclaimer

Het was in februari dat de regering besliste om onder leiding van vicepremier Hu Chunhua een onderzoek te verrichten naar de toestand van de Chinese bodem. Het zal vier jaren in beslag nemen en de resultaten worden pas tijdens het tweede semester van 2025 verwacht.

Onderzoeken

Sinds 1949 werden twee nationale bodemonderzoeken verricht en twee studies over bodemverontreiniging. Het eerste onderzoek liep van 1959 tot 1961 en probeerde te berekenen hoeveel landbouwgrond China had en dit om te identificeren waar die zich bevond en om een bodemclassificatiesysteem te creëren. Het tweede was breder en gedetailleerder maar duurde twee decennia om te voltooien, namelijk van 1975 tot 1994. De eerste drie jaar waren technische planning en proeven, het onderzoek zelf liep van 1979 tot 1984 en de resultaten werden verwerkt tussen 1985 en 1994. Voor het eerst kreeg China een duidelijk beeld van zijn grondsoorten, hoeveelheden, verspreiding en omstandigheden. Er werd een bodemclassificatiesysteem gemaakt met referentiematerialen en afbeeldingen. Het aandeel grond met een lage en gemiddelde opbrengst werd geïdentificeerd, evenals de obstakels om die grond productiever te maken. In de daaropvolgende decennia hebben die gegevens bijgedragen aan de ondersteuning van de landbouwontwikkeling, de aanleg van bouwland, de verbetering van land van slechte kwaliteit, het toedienen van kunstmest en landbouwplanning.

Verontreiniging

Wat de twee onderzoeken naar bodemverontreiniging  betreft: het eerste betrof de bodem in het algemeen, terwijl het tweede zich richtte op landbouwgrond. Het eerste besloeg ongeveer 6,3 miljoen km² en het resultaat werd in 2014 in een rapport gepubliceerd. Op 16% van de bemonsteringslocaties werd vastgesteld dat de vervuiling de normen overschreed. Anorganische vervuiling – zoals cadmium, kwik, arseen, koper, lood, chroom, zink en nikkel – werd aangetroffen op 82 % van de verontreinigde locaties. Organische verontreinigende stoffen, zoals DDT, waren de meest voorkomende.

Vergelijking met de resultaten van het tweede bodemonderzoek wees uit dat drie decennia van snelle economische groei ook een snelle vervuiling van China’s land betekenden. In 2018 werden resultaten gepubliceerd van het onderzoek naar de vervuiling van landbouwgrond, waarin opnieuw werd gewaarschuwd voor vervuilingsrisico’s in sommige bodems. China gebruikt 33% van ’s werelds vervaardigde kunstmest hoewel het maar 8% van ’s werelds landbouwland heeft. Dit veroorzaakt verzuring en een dichte harde bodem. China gebruikt een classificatiesysteem van 10 graden voor gecultiveerd land, waarbij klasse 1 de beste is. Volgens een rapport uit 2019 bedraagt het gemiddelde cijfer 4,76, is twee derden van alle grond van lage of gemiddelde kwaliteit, de kwaliteit van de akkerbodem laag en de bodemlaag dun.  Vele wetenschappers pleitten voor een derde nationaal onderzoek omdat er de voorbije 40 jaar veel is veranderd

Veranderingen

Bedding van de Gele rivier in Luoyang (Foto:China Daily) Disclaimer

Vooreerst is meer grond vervuild met zware metalen zoals cadmium dat in de de bodem komt door atmosferische afzetting van het metaal nadat het is uitgestoten door kolengestookte, metallurgische faciliteiten en dierlijke meststoffen

Een paper gepubliceerd in Science uit 2010  ontdekte voorts dat in de loop van 20 jaar de pH-waarden in de akkerbouwgronden in China met gemiddeld 0,5 waren gedaald, wat een 2,2-voudige toename betekent in zuurtegraad. De snelle verzuring is veroorzaakt door zure regen en de grote hoeveelheden kunstmest die tijdens de intensieve landbouw zijn toegepast.

Het organische koolstofgehalte is een van de beste maatstaven voor bodemvruchtbaarheid. In de jaren tachtig waren de organische koolstofvoorraden in de bovenste 20 cm van China’s landbouwgrond al laag: tussen 26,6 en 32,5 ton koolstof per hectare, volgens berekeningen op basis van cijfers van het tweede bodemonderzoek. Dit was veel minder dan de gemiddelde 43,7 ton die in Amerikaanse landbouwgrond wordt aangetroffen of 40,2 ton in Europa. Sinds het tweede bodemonderzoek steeg het organische koolstofgehalte in de Chinese bodem echter met een kwart.

Betekenis

Buurt van het Yanzhong meer is met arsenicum vervuild (Foto: China.org) Disclaimer

Na vier decennia intensieve landbouw weerspiegelen de resultaten van het tweede nationaal onderzoek niet langer de werkelijkheid. Een nieuw onderzoek is nodig en de resultaten zullen helpen om twee belangrijke doelen te bereiken. Ten eerste om de gezondheid van de bodem te bevorderen en te helpen zorgen voor een adequate en veilige voedselvoorziening. Ten tweede zal een gezondere bodem ook meer koolstof opslaan, waardoor China kan werken aan zijn streefdoelen voor koolstofpiek voor 2030 en 2060 voor koolstofneutraliteit.

Het nieuwe bodemonderzoek zal China’s bouwgrond, boomgaarden en plantages, bossen en graslanden onderzoeken evenals sommige momenteel ongebruikte grond. In bossen en grasland zal de nadruk liggen op gebieden die worden gebruikt voor voedselproductie. Het onderzoek naar onbenutte gronden zal zich concentreren op gebieden die bruikbaar kunnen worden gemaakt zoals zoute-alkalische gronden. Op bouwland, boomgaarden en plantages zullen op elk monster 45 tests worden uitgevoerd. Op die punten zullen ook dieren en micro-organismen in de bodem worden onderzocht.

De bodem is de grootste opslag op aarde van organische koolstof. Het bevat drie keer zoveel als de 830 miljard ton die in de atmosfeer wordt aangetroffen en 240 keer zoveel als de 10 miljard ton die jaarlijks wordt uitgestoten door de verbranding van fossiele brandstoffen. Een stijging van slechts een paar procentpunten zou enorme hoeveelheden koolstof opslaan.

Het nieuwe bodemonderzoek legt geen specifieke doeleinden of taken op met betrekking tot het koolstofvastleggingsvermogen van de bodem. Het zal echter testen op organische koolstof en calciumcarbonaat (een anorganische vorm van koolstof). Dit zal helpen bij het berekenen van koolstofvoorraden in verschillende soorten bodems en het inschatten van toekomstig potentieel, en het leggen van een basis voor de toepassing van koolstofopslagtechnieken in de toekomst.

Bron: China Dialogue

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *