Hoe prioritair is het milieu na Covid-19?

Vier ontwikkelingen zullen volgens ‘China Dialogue’ het systeem van milieubeheer in het post Covid-19 tijdperk kenmerken: de modernisering van het milieubestuur, het ‘groene’ Burgerlijk Wetboek, de preventieve regeling van publieke milieugeschillen en de groene transformatie.

Xi Jinping beoekt Niubeiliang (CGtN)

Onmiddellijk na het beëindigen van de lockdown bezocht president Xi Jinping twee voor het milieubehoud belangrijke plaatsen namelijk het kanton Anji in Zhejiang en het Niubeiliang natuurreservaat in Shaanxi. Ook in het regeringsrapport van premier Li Keqiang bekleedde het milieu een belangrijke plaats en dit werd ook onderstreept door de nieuwe milieuminister Huang Runqu. Sinds maart werden een reeks wetgevende initiatieven genomen en China Dialogue ziet vier belangrijke ontwikkelingen op milieugebied.

Modernisering milieubestuur

In maart hebben partij en regering de “Guiding Opinions on Building a Modern Environmental Governance System” aangenomen die de rol preciseert van de verschillende belanghebbenden in het milieubehoud en de sleutelprioriteiten herbevestigt zoals de rechtstaat, multi- stakeholder bestuur, transparantie en marktmechanismen. Het document omvat ook het objectief om tegen 2025 een groen bestuurssysteem op te zetten waarvan de richting duidelijk is, wetenschappelijk bij het treffen van beslissingen, sterk in handhaving, effectief in zijn stimulansen en breed in participatie. Volgens China Dialogue gaat het document verder dan documenten tot nu toe omdat het een to do-lijstje bevat voor het 14-de vijfjarenplan.

Belangrijk is dat de rollen van het CPC-Centraal Comité, van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie en van het Milieuministerie worden afgebakend. De politiek tegen de klimaatwissel moet immers geïntegreerd worden met de bredere economische politiek bijvoorbeeld qua industriële herstructurering, opwekking van elektriciteit en transport. Het milieuministerie heeft overigens recentelijk een algemeen departement opgericht dat zich onder meer met deze integratie bezig houdt. De deelname van meerdere belanghebbenden wordt het sleutelkenmerk van het moderne milieubestuur. Het document beklemtoont het belang van de participatie van bedrijven en van de burgermaatschappij en verheldert hun verantwoordelijkheden en deze van de regering. Verder vermeldt het expliciet de versterking van de gerechtelijke steun voor milieubescherming en van de aanmoediging van aanklagers bij het instellen van milieu rechtszaken.

Groentenverkoper nabij steenkoolcentrale

Groen burgerlijk wetboek

Het Burgerlijk Wetboek dat op 28 mei gestemd werd, bevat 18 ‘groene artikelen’. Meer bepaald maakt het van het duurzaam gebruik van de hulpmiddelen en van milieubescherming een voorafgaande voorwaarde voor het uitoefenen van de rechten op grondgebruik. Het bevat een afzonderlijk hoofdstuk over milieubescherming en schadeverplichtingen, met enkele belangrijke herzieningen van aansprakelijkheid voor milieuschade: De verantwoordelijke partijen worden niet enkel vervuilers en overtreders genoemd, maar dit wordt verruimd naar iedereen die milieuschade veroorzaakt moet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zijn daad. De straffen in het geval van kwade wil werden verhoogd. Als de veroorzaker van de schade traag reageert, kan de overheid optreden en de kosten op hem verhalen. De omvang van de schadeloosstelling wordt uitgebreid en kunnen ook kosten ter preventie en controle omvatten.

Preventieve publieke geschillen

Sinds de herziene Environmental Protection Law in 2015 heeft zich na honderden gevallen een systeem ontwikkeld van openbare milieugeschillen. In mei heeft het Environmental and Resource Tribunal bij het Hoogste Gerechtshof in 2019 zowel een “White Paper on China’s Environmental and Resources Adjudications” uitgevaardigd als een “Green Paper on China’s Environmental Justice Development”. De uitgave van het Witboek in 2020 is veel gedetailleerder dan voordien en bevat voor de eerste maal een categorie over klimaatwissel. Het Witboek geeft de Hoven aan hoe gevallen te behandelen over broeikasuitstoot en ozonafbrekende stoffen. Tot nu toe waren er weinig klimaatgeschillen en dat was te wijten aan de moeilijkheid voor preventieve geschillen. De pandemie droeg er toe bij dat het Hoogste Gerechtshof de verdere ontwikkeling van preventieve milieugeschillen ondersteunt. De mogelijke link met de onwettelijke handel in wilde dieren heeft dit preventief optreden voor de openbare vervolgers tot een prioriteit gemaakt.

Groene transitie

De pandemie heeft het bewustmakingsproces over de band tussen mens en natuur versneld. Dit heeft tot een versterking geleid van het milieubestuur is China. Een belangrijk punt om na te gaan is of de stimulansen om uit het economisch dal te geraken groen van aard zullen zijn. Zo zou een echte groene en koolstofarme overgang verwezenlijkt worden.

Bron: China Dialogue

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

1 comment for “Hoe prioritair is het milieu na Covid-19?

  1. hahaha
    11 juli 2020 at 17:31

    Sorry krokodillen zijn geen wilde dieren meestal afval van leerindustrie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar