De Chinese gezondheidssector tijdens het voorbije vijfjarenplan

Op een persconferentie heeft viceminister van gezondheid Yu Xuejun de belangrijkste evoluties van de Chinese gezondheidssector tijdens het voorbije vijfjarenplan op een rijtje gezet. Naast de vooruitgang op diverse gebieden valt de langetermijnverschuiving van zieken genezen naar gezondheid proactief bevorderen op.

De belangrijkste gebeurtenis in de voorbije vijf jaar was het lanceren van het ‘Gezond China’ initiatief. Dat is een langetermijnplan dat de focus verschuift van zieken genezen naar proactief verbeteren van de gezondheid van iedereen. In dat kader is een nationale conferentie over gezondheid en welbevinden gehouden en een schematisch plan voor Gezond China tegen 2030 opgesteld. Het parlement heeft een wet op de basisgezondheidszorg en een wet betreffende traditionele Chinese geneeskunde gestemd.

Wat geeft dat in cijferprestaties? De belangrijkste gezondheidsindicatoren van China zijn volgens de viceminister beter dan het gemiddelde voor landen met middel- of hoge inkomens. Enkele voorbeelden: De levensverwachting van de Chinezen steeg in de vier jaar tussen 2015 en 2019 van 76,3 naar 77,3 jaar. De sterfte bij kraamvrouwen daalde van 20,1 naar 17,8 per 100.000. De kindersterfte onder vijf jaar daalde van 10,7 naar 7,8 per 1.000. En het persoonlijk aandeel in de kosten voor gezondheidszorg daalde naar 28,4%. De viceminister ging in op zeven deelaspecten.

Gezond China initiatief

Er zijn al 15 campagnes ter bewustmaking gevoerd rond kennis van factoren die de gezondheid beïnvloeden, voorkomen van ziekten en fitter leven. Er was een nationale campagne voor betere hygiëne en sanitaire voorzieningen en een ‘Initiatief voor gezonde steden’. Het aantal mensen dat bewust gezond probeert te leven zal einde 2020 het dubbele zijn van de 10,25% in 2015.

Hospitalen, ziekteverzekering en geneesmiddelen

In deze sectoren werden de problemen om aan iedereen een basisgezondheidszorg te kunnen verlenen verder aangepakt. Dat vereiste gecoördineerde hervormingen in de gezondheidszorg, de ziekteverzekering en de farmaceutische sector.

De openbare hospitalen hangen voor hun budget niet langer af van de winst die ze maken op de verstrekte geneesmiddelen. Er zijn pilot projecten uitgevoerd voor een modern management en een beoordelingssysteem op basis van kwaliteit en openbare dienstverlening.
Gezondheidswerkers op het niveau van de wijken krijgen aanvullende premies en referenties.
De grondige hervorming van de openbare hospitalen op arrondissementsniveau ging verder om kwaliteitsvolle middelen breder beschikbaar te maken voor lokale gemeenschappen. De vorming van gezondheidsclusters is bevorderd.

De regelgeving betreffende de gezondheidssector is verbeterd. Zo is ook de ontwikkeling van privéhospitalen en paramedische sectoren bevorderd.

Meer dan 95% van de bevolking is nu aangesloten bij de basisgezondheidsverzekering. Het aantal geneesmiddelen dat door de verzekering gedekt wordt steeg van 520 naar 685.

Betere en meer toegankelijke gezondheidszorg

De verdeling van de medische middelen over centra van nationaal, regionaal en lokaal belang is verbeterd. 84% van alle hospitalen op arrondissementsniveau halen nu minstens kwaliteitsniveau 2 (op een schaal van 3). In de vier jaar tot 2019 steeg het aantal algemene geneesheren van 1,38 tot 2,61 per 10.000 mensen. Het aantal ziekenbedden steeg van 5,11 naar 6,3 per 1.000 personen, dat van bedrijfsartsen en -assistenten van 2,22 naar 2,77 en van verplegers/sters van 2,37 naar 3,18. Bijna 90% van alle gezinnen leeft op minder dan een kwartier van een medisch centrum.

Toegang tot basiszorg voor plattelandsbewoners.

In de bredere campagne voor uitroeiing van de armoede zit ook een programma voor gezondheidsbijstand. Het gaat om het versterken van hospitalen op arrondissementsniveau, de integratie van de inzet van medisch personeel tussen instellingen op het niveau van arrondissement en kantons, en van kanton en dorp.
De betere hospitalen van arme arrondissementen zijn opgenomen in het National Health Security Project en medische teams van tophospitalen zijn ingezet om hospitalen in arme kantons bij te staan. Er is een systeem van telegeneeskunde opgestart voor alle arme arrondissementen en afgelegen gebieden. Er worden nu dertig ernstige ziekten gedekt door een speciaal hulpprogramma voor arme plattelandsbewoners. 19 miljoen mensen hebben daarvan kunnen genieten. 10 miljoen families die in armoede vielen omwille van ziekte werden geholpen.

Gelijke toegang tot gezondheidszorg

De staatssubsidie voor basisgezondheidszorg is opgetrokken van 40 yuan naar 74 yuan (9,25 euro) per persoon per jaar. In dat programma zit het gratis verlenen van 14 soorten zorgen aan stedelingen en plattelandsbewoners. De strijd tegen infectieziekten werd opgedreven, een driejarig plan uitgevoerd tegen beroeps- en endemische ziekten, het nationaal inentingsprogramma uitgebreid, en meer mensen werden getest voor vroege opsporing van kanker. Het aantal voortijdige overlijdens door chronische ziekten daalde 10,8%.

Familiale planning en zorg kinderen en ouderen.

De één-kind-per-gezin regel is afgeschaft. In 2019 waren bijna 60% van de nieuwgeborenen geen eerste kind in het gezin. De zorg voor kinderen onder drie jaar is beter gestandaardiseerd. De preventie en behandeling van aangeboren afwijkingen is verbeterd. Er zijn pilot projecten voor het opsporen en behandelen van vijf soorten kinderziekten. Ook de gezondheids- en algemene zorg voor ouderen is versterkt. Meer dan 40.00 instellingen doen aan thuisverpleging voor ouderen. Iedereen boven 65 heeft recht op één gratis medisch onderzoek per jaar.

Traditionele Chinese geneeskunde

De centrale regering hechtte tijdens dit vijfjarenplan belang aan het behoud en de verbetering van de traditionele Chinese geneeskunde. Er is daarover een nationale conferentie gehouden. Dat heeft geresulteerd in betere zorgverlening, betere opleiding van de artsen, technologische vernieuwingen en hogere kwaliteit. Jaarlijks maken 1,16 miljard Chinezen gebruik van traditionele geneeskunde in 65.000 gespecialiseerde instellingen. De basisstrategie is traditionele Chinese en moderne westerse geneeskunde complementair gebruiken.

Het Gezond China initiatief zal voortgezet worden tijdens de periode van het volgend vijfjarenplan en in het langetermijnplan 2035.

Bron: China.org.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.