Gaza: China tikt de VS tweemaal op de vingers

Marc Vandepitte* (opinie)

Op vijf dagen tijd tikte China de VS tweemaal op de vingers in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Een eerste keer voor de medeplichtigheid aan de gruweldaden in Gaza. En een tweede keer voor de luchtaanvallen op doelen in Irak, Syrië en Jemen. Net als Israël raakt de VS meer en meer in het verdomhoekje.

Gaza
De Chinese ambassadeur Zhang Jun in de Veiligheidsraad van de VN. Foto: printscreen Decensored.News (disclaimer)

‘VS medeplichtig aan genocide’

De situatie in Gaza is apocalyptisch en verergert dag na dag. Volgens Martin Griffiths, de ondersecretaris-generaal van de VN voor Humanitaire Zaken, werken 22 van de 36 ziekenhuizen niet meer. De overige 14 werken nog maar gedeeltelijk. Bovendien is er een ernstig tekort aan medisch personeel en voorraden.

Zestig procent van de woningen is verwoest of ernstig beschadigd. 75 procent van de bevolking is ontheemd. Schoon water ontbreekt bijna volledig. De zware regenval zet de geïmproviseerde tentenkampen onder water, waardoor kinderen, ouders en ouderen gedwongen worden in de modder te slapen…

Vermijdbare ziekten zijn wijdverbreid, en zullen zich blijven verspreiden. Niet de bommen en de kogels, maar deze ziektes ‘zullen de belangrijkste doodsoorzaak worden van de inwoners van Gaza,’ zei Griffiths.

China akkoord met Zuid-Afrika

Ondanks die ondraaglijke situatie blijft de VS zware wapens en munitie leveren aan Israël. Tevens geeft het dit land totale diplomatieke rugdekking. Keer op keer gebruikt de VS zijn veto in de Veiligheidsraad.

Daarom tikte China in een zitting van de Veiligheidsraad van 31 januari de VS op de vingers. In die zitting sloot China zich aan bij de beschuldiging van Zuid-Afrika dat de VS medeplichtig is aan ‘willekeurige militaire aanvallen en vernietiging van Gaza’ door Israël.

De Chinese ambassadeur bij de Verenigde Naties Zhang Jun verwees naar de voorlopige maatregelen die recent door het Internationale Gerechtshof (ICJ) zijn bevolen in de genocidezaak van Zuid-Afrika tegen Israël.

Hij zei dat we met ‘de grootste urgentie moeten aandringen op een onmiddellijk staakt-het-vuren’ en wees de VS met de vinger. ‘Er bestaat binnen de internationale gemeenschap al lange tijd een overweldigende consensus over een onmiddellijk staakt-het-vuren. Toch is het betreurenswaardig dat een bepaald land met een passieve houding volhardt in zijn tegenwerking.’

Hij wees er op dat ‘echte veiligheid niet kan worden bereikt met militaire middelen’. Hij waarschuwde dat de aanhoudende gevechten in Gaza ‘alleen maar zullen leiden tot meer dodelijke slachtoffers en bredere regionale instabiliteit, waardoor vrede in het Midden-Oosten nog meer onbereikbaar wordt’.

Israël moet zijn willekeurige militaire aanvallen en vernietigingen in Gaza onmiddellijk staken. Tegelijkertijd moet volgens hem alles in het werk worden gesteld om te vermijden dat het conflict zich uitbreidt in de regio, inclusief de Rode Zee. Hij riep alle partijen op om kalm en terughoudend te zijn ‘en zich te onthouden van acties die de situatie zullen verergeren’.

Egoïstische geopolitieke berekeningen

Van die terughoudendheid was weinig te merken. Op vrijdag 2 februari vielen de Verenigde Staten 85 doelen aan in Irak en Syrië. Dat was een vergelding voor de dood van drie militairen van de VS. Deze kwamen om bij een drone-aanval in het grensgebied van Jordanië en Syrië.

De afgelopen dagen voerden de VS en het Verenigd Koninkrijk ook drie aanvallen uit op doelen in Jemen. Dit was een reactie op de aanvallen van Ansar Allah, de zogenaamde Houthi-rebellen, op internationale schepen in de Rode Zee.

Omwille van die recente luchtaanvallen tikte China de VS opnieuw op de vingers omdat die ‘een ernstige schending vormen van de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Syrië en Irak’.

Volgens de Chinese VN-ambassadeur staat de situatie in het Midden-Oosten ‘op de rand van extreem gevaar’. Hij vroeg zich af: ‘Wie creëert bedreigingen, zowel in het Midden-Oosten als elders? Wie houdt zich bezig met buitensporig gebruik van geweld? En wie misleidt de publieke opinie?’

‘De VS beweert dat ze er niet op uit is om conflicten te creëren in het Midden-Oosten of waar dan ook. Maar in werkelijkheid doet ze precies het tegenovergestelde. De militaire acties van de VS wakkeren ongetwijfeld nieuwe onrust aan in deze regio en zetten de spanningen nog verder onder druk.’

Meest gehate land

µVolgens Zhang Jun ligt het uitblijven van een staakt-het-vuren in Gaza aan de basis van de oplopende spanningen in de regio. Hij vindt dat ‘alle partijen gehoor moeten geven aan de sterke oproep en overweldigende consensus van de internationale gemeenschap. Ze dienen de Veiligheidsraad te steunen bij het nemen van krachtige maatregelen om een onmiddellijk staakt-het-vuren te bevorderen’.

Hij verwijt de VS ‘egoïstische geopolitieke berekeningen te maken’. Daarom roept hij het land op om een ‘constructieve rol te spelen die van het land wordt verwacht’.

Israël is goed op weg om het ‘meest gehate land ter wereld‘ te worden. Door zijn onvoorwaardelijke steun aan dit genocidale regime dreigt de VS ook in die hoek terecht te komen.

——————————————————————–

Dit artikel van Chinakenner Marc Vandepitte verscheen op 6 februari op DeWereldMorgen Gaza: China tikt de VS tweemaal op de vingers – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be
ChinaSquare neemt het over als opiniestuk, met toestemming van de auteur.
Marc Vandepitte schreef samen met Ng Sauw Tjhoi het boek Made in China (EPO 2006).

Print Friendly, PDF & Email