Pekings Voorbereiding op de Spelen

Kruispunt Wangfujing met Chang'anlaan

Kruispunt Wangfujing met Chang’anlaan

Peking is een stadsgebied van 16.000 km², zowat de helft van België. Van west tot noord wordt het omringd door bergen, wat de drukkende hitte tijdens de zomer verklaart. In de vlakte leven vijftien miljoen mensen waarvan meer dan de helft in stadskern en agglomeratie, 3,6 miljoen in de aanpalende districten en nog anderhalf miljoen in de verder afgelegen rurale gebieden. Een vijfde van de bevolking zouden migranten zijn die vooral helpen bij de bouw voor onder meer de Spelen, maar zelfs in de afgelegen landbouwgebieden boeren migranten op het veld. In 2005 bedroeg het Bruto Regionaal Product 681 miljard yuan (83 miljard $), waarvan 10 miljard yuan in de landbouw, 210 miljard in de nijverheid, sterk overvleugeld door de diensten met 461 miljard. Al sinds 1995 werd de tertiaire sector groter dan de secundaire. De productie van hightech overschrijdt de 50 miljard yuan, waarbij de informatica-en elektronicabranche veruit koploper is. Vooral de vastgoedsector bloeide de laatste jaren: in 2005 werd voor 28 miljoen m² commerciële ruimte verkocht en voor 26 miljoen m² woonruimte. De autosector produceerde een half miljoen wagens in 2005. Het aantal wagens in Peking zelf zou drie miljoen bedragen. Het stadsgebied telt nu 15.000 km autowegen, onder meer met vijf ringen die eigenlijk vier rechthoeken zijn (de eerste “ring” is de omwalling rond de Verboden Stad). Eind 2005 waren er 114 km metrolijnen en tegen de Spelen komen daar nog 115 km bij. 622 buslijnen tellen in totaal 20.000 km. De luchthaven die in 2005 43 miljoen passagiers behandelde, wordt aangepast voor 60 miljoen per jaar. Elke dag moeten er 17.000 vliegtuigen kunnen opstijgen of landen.

Zoals in Sjanghai wil het stadsbestuur vervuilende nijverheid uit het stadscentrum bannen en vervangen door diensten terwijl moderne nijverheid zijn plaats vindt in speciale zones bvb. een zone voor auto’s en luchtvaart in Shunyi, micro-elektronica in Yizhuang, geneesmiddelen in Daxing en een zone voor culturele nijverheden (bvb. film) en optische- en mechanische apparaten in Tongzhou.  Peking telt echter in totaal 28 ontwikkelingszones en daarin hebben 34.000 ondernemingen een zetel, waarvan 25.000 al echt functioneren. Drie zones zijn het meest bekend: het “Centrale Zakendistrict”  met twee derden diensten,  de “Economische en Technologische ontwikkelingszone” en Zhongguancun waarin 21.000 firma’s actief waren, vooral in informatica. Eén op vijf ondernemingen uit de Fortune top 500 heeft in Zhongguancun minstens één afdeling. Vermelden we in het rijtje van de zones nog de “Financiële straat” waarin 500 hoofdkwartieren van zowel binnen- als buitenlandse financiële instellingen gevestigd zijn. In het laatste vijfjarenplan wil de hoofdstad ook naast de drie vermelde nieuwe steden Shunyi, Tongzhou en Yizhuang ook nog acht andere perifere steden ontwikkelen. De burgemeester heeft al verzekerd dat eenmaal de werken voor de Spelen af zijn, de aanleg van infrastructuur verder gaat in deze randgebieden. Een Arabischfinancieel consortium wil 5 miljard US besteden om op 20 km van Peking een energiestad van 13 km² uit de grond te stampen met een tak van een Katar energiebeurs, een wetenschapspark voor energieonderwijs en een Sino-Arabische school.

De kwaliteit van de stadslucht verbetert langzaam maar zeker met gedurende twee derden van het jaar goede kwaliteit; 70 % van het afvalwater wordt behandeld en 30 % hergebruikt. In de acht stadsdistricten wordt het afval voor 95 % behandeld. Voortdurend worden bomen geplant, niet in het minst als bescherming tegen de zandstormen vanuit het noordwesten. 5 % van het Bruto Regionaal Product gaat naar onderzoek en ontwikkeling. Peking heeft meer dan zevenduizend instellingen die wetenschappelijk onderzoek verrichten. Het aantal personen dat bijdraagt/participeert aan de sociale zekerheid bedraagt meer dan 5 miljoen. De hoofdstad bezit 6.105 stadions en gymnasiums voor sport en heeft 820 beroepsatleten. Volgens een publiek geheim zullen Peking en de nabij gelegen grootstad Tianjin een duopolis gaan vormen waarbij Tianjin zich op economie en haven zou toeleggen en Peking zich op het politieke en culturele. Wellicht om deze reden promoot Peking het voormalige underground-kunstenaars district Dashanzi officieel als kunstendistrict.

Peking in enkele cijfers

Internetgebruikers 4 miljoen Breedband: 3 miljoen
Woonoppervakte  in stad 19 m² Woonruimte boer 34 m²
Universiteiten 79 Studenten: 500.000
Middelbare scholen 917
Basisscholen 1403 Peutertuinen: 1358
Inkomen 17.653
Kabeldistributie 64 % GSMs 97 %
Bestaansminimum stad 155.000 Minima ruraal 780.000
Gemeenschapscentra 1770 Rusthuizen 319
Bibliotheken 26 Boeken 34 miljoen
Musea 129 Collectie 3,2 miljoen

Peking kent geen gebrek aan milieuplannen

 

Een groenplan, een vervoersplan, een energieplan, diverse milieuplannen naast de klassieke vijfjarenplannen….We onderzoeken hoe Pekings voornemen om groene Olympische Spelen te organiseren, kaderen in het geheel van de stadsontwikkeling.

Eigenlijk loopt Pekings strategie van stadsontwikkeling vrij parallel met Sjanghai, met dit verschil dat de hoofdstad al verder staat in de uitbouw van de dienstensector. Peking wil immers ook zo veel mogelijk nijverheden bannen uit het stadscentrum ten voordele van diensten. In de hoofdstad overschreed de waarde van de diensten al in 1995 deze van de nijverheid. Peking werkt ook al van voor de gooi naar de organisatie van de Spelen aan het groener maken van haar imago. Het gebied wordt immers regelmatig tijdens de lente geplaagd door zandstormen, waartegen groengordels aangeplant worden. Al in 1999 werd berekend dat de luchtverontreiniging elke inwoner van de stad -van kind tot bejaarde- jaarlijks 384 yuan kostte. Nog in 2004 bedroeg de uitstoot van koolstofdioxide en deze van fijn stof het dubbele van deze in Hongkong. Ondertussen komen in Peking nog elke dag duizend wagens bij de bestaande drie miljoen. Het hoeft dus niet te verwonderen dat Peking naast zijn klassieke tiende (2000-2005) en elfde vijfjarenplan (2005-2010) een reeks specifieke plannen uitdokterde om het groene karakter van de stad in versneld tempo te realiseren.

Transport

Volgens statistieken daalde het aandeel van het gemeenschappelijk vervoer in de verplaatsingen van 35 % in 1986 tot 26 % in 2003 terwijl het aandeel van privé-voertuigen steeg van 6 tot 23 %. De metro die maar een paar lijnen telt, vervoert in Peking maar 10 % van het dagelijkse transport terwijl dit in New York of Tokio 80 en 40 % bedraagt. De lengte van de metro die maar 114 km lang is, zal tegen de Spelen echter 300 km bedragen en het is de bedoeling dat tegen 2020 Pekings metronet met 560 km de Londense metro naar de kroon steekt. Dan zou de metro de helft van de dagelijkse verplaatsingen op zich nemen aldus de lange termijnplannen. Op korte termijn worden tegen de Spelen een drietal metrolijnen afgewerkt zodat het openbaar vervoer terug 40 % van de verplaatsingen zou verzekeren. Wat het busbestand betreft, zijn 18.000 oude bussen vervangen door meer moderne en milieuvriendelijke exemplaren, zodat tegen 2008 de meeste autobussen milieuvriendelijk rijden. Ook 7000 vervuilende taxi’s zullen worden vervangen zodat volgend jaar 70 % van de taxi’s aan de recentste milieustandaarden aangepast zijn. Van taxichauffeurs wordt overigens verwacht dat ze een mondje van de honderd meest frequente Engelse woorden kunnen spreken. Het wegennet wordt met 300 km autowegen aangepast zodat het in de toekomst maar één uur mag duren om van afgelegen gebieden het centrum te bereiken of tussen de centra van de kantons/districten onderling te rijden. De gemiddelde snelheid op de snelwegen moet 35 à 50 km/uur bedragen en op de wegen in het centrum minstens 20 km/uur. Voor de atleten mag het vervoer naar de stadions maar tussen de 20 à 30 minuten bedragen. De organisatie van het verkeer zal volgend jaar ook met de laatste snufjes van een “intelligent vervoerssysteem” verlopen. Het aantal parkings wordt opgetrokken tot 225.000 met anderhalf miljoen parkeerplaatsen, wat eigenlijk nog te weinig is. Vooral belangrijk is de bouw van overstapparkings in de buurt van metro- en grote stations, waar de autogebruiker zijn voertuig kan laten staan vooraleer over te stappen op het gemeenschappelijk vervoer. De luchthaven die voor twee miljard $ met een derde terminal van honderd slots wordt uitgebreid, wil de grootste, meest technologisch geavanceerde plus gebruiksvriendelijke luchthaven worden die eind dit jaar in een eerste fase 48 miljoen personen per jaar aankan en vierhonderdduizend vluchten. Er komt trouwens ook een snelspoor luchthaven-stadscentrum waar reizigers in een communicatiecentrum kunnen overstappen op metro, bus of taxi.

Minder auto's

Minder auto’s

Lucht

Ook voor wat de energieplannen betreft is de overheid zeer doortastend te werk gegaan. Volgend jaar moet schone energie instaan voor 80 % van de energieconsumptie. Steenkool zou nauwelijks nog 20 % vertegenwoordigen. Terwijl in 2001 nog 26 miljoen ton steenkool werd verbruikt, is dit reeds gereduceerd tot 16 miljoen ton over geheel het gebied en tot 8 miljoen steenkool van hoge kwaliteit in het centrum. Daar zijn reeds 5000 grote stadsverwarmingsketels op basis van steenkool overgeschakeld op gas en nu worden nog 3000 branders aangepakt in de randgebieden. Dan hebben we het nog niet over de tienduizenden kleinere branders met een capaciteit van minder 14 MW die ook zijn moeten overschakelen. Volgend jaar moet de aanvoer van aardgas in Peking vijf miljard m³ bedragen. Dat betekent 40.000 ton minder SO² minder per jaar en 20.000 ton minder stof. Zoals vermeld moeten 90 % schone bussen en 70 % taxi’s ook bijdragen tot minder luchtvervuiling waarbij beoogd wordt een luchtkwaliteit te krijgen van een doorsnee westerse stad. Om dit te bereiken moesten nog een tweehonderd tal fabrieken binnen de vierde ring ofwel hun productie aanpassen of opkrassen. Topper daarbij is de stedelijke staalfabriek die tegen 2010 moet verhuizen naar de provincie Hebei. Een hoogoven ervan met een productie van 2,5 miljoen ton en een lijn van 700.000 ton gingen reeds dicht. Tijdens de Spelen wordt de productie in de staalfabriek van twaalf tot vier miljoen ton beperkt, maar wel volgens strikte milieurichtlijnen. Door het verdwijnen van deze grote vervuiler zullen de inwoners van Peking 18.000 ton minder stof inademen, wat neerkomt op een uitstoot van honderd fabrieken met gemiddelde omvang. Ook plant Peking 70 % van zijn duizend kleinere mijnen te sluiten, de helft is reeds dicht.

Niettegenstaande al deze maatregelen werd tijdens het schrijven van dit artikel bekend dat Peking qua luchtverontreiniging de meest vervuilde junimaand meemaakte sinds zeven jaar. Het NO²-niveau blijft ver boven de norm van de Wereld Gezondheidsorganisatie. De stad zou in augustus gedurende twee weken één van zijn drie miljoen wagens uit circulatie nemen en dit als algemene repetitie voor volgend jaar. Een dergelijke maatregel werd vorig jaar tijdens de SCO-top al toegepast in Sjanghai waar de inwoners bovendien vijf dagen vrijaf kregen. Uit de test in Peking zal blijken of analoge maatregelen ook tijdens de Spelen kunnen toegepast

Groen

De groenplannen uit 2003 zijn eveneens ambitieus. De bedoeling is om 100.000 ha bos aan te planten in de berggebieden, zodat de bosbedekkingsgraad er 70 % bedraagt. Ten tweede worden in de vlaktes 23.000 ha groen aangeplant langs 4 waterlopen, tien autowegen en in de landbouwgebieden. In de stedelijke zone komen ook 12.500 ha groene zones bij. Elk district in de binnenstad moet twee stroken met drie tot vijf ha groen aanleggen en in de meer perifere districten bedragen de vereisten drie stroken van meer dan 10 ha. Er wordt naar gestreefd dat minstens om de 500 meter een straatpark aangetroffen wordt. Het prijskaartje om deze groene gordel aan te leggen is vrij duur uitgevallen. Het stadsbestuur heeft immers 100 miljard yuan moeten betalen om de 600.000 uitgedreven bewoners die leefden tussen de derde en vijfde ring te herhuisvesten op een andere plaats. Peking is er van overtuigd dat tijdens de Spelen geen zandstormen zullen aanwaaien, omdat deze zich meestal voordoen tijdens de lente. Om de stad een bloemrijk uiterlijk te geven zullen 30 miljoen bloempotten de straten en lanen versieren. De groene passie wordt zelfs zo ver doorgetrokken dat het stadsbestuur tussen 2007 en 2010 elk jaar tien miljoen yuan wil uittrekken om minstens voor 100.000 m² daken van huizen en wolkenkrabbers van beplanting te voorzien, vooral in de buurt van de luchthaven.

Water

Pekings aanbod van water per inwoner bedraagt maar 300 m³,  een achtste van het nationaal gemiddelde en een dertigste van het wereldgemiddelde. Voeg daarbij dat het aanbod komt uit reservoirs die dateren uit de vijftiger jaren, waarvan de instroom dramatisch terugviel. Ook het niveau van het grondwater zonk van 7,2 meter tot 18 meter in 2003. Hoe zal deze stad met zijn 14 miljoen eigen bewoners en 4 miljoen migranten de 2,5 miljoen tijdelijke gasten van water kunnen voorzien?  Momenteel kunnen Pekings watervoorzieningen een maximum aan van 2,75 miljoen ton water elke dag. Geschat wordt dat tijdens de Olympische Spelen het verbruik tussen 2,7 à 2,75 miljoen ton zal liggen. De stad is bijgevolg zijn waterfaciliteiten aan het uitbreiden en dit vooral betrouwend op een aanvoerroute van 180 km vanuit de provincie Shanxi die de helft van Pekings noden aankan. Tegen eind dit jaar zal de capaciteit op 3 tot 3,1 miljoen ton per dag komen te liggen. Volgend jaar komt daar nog een aanvoerroute bij die vier meren uit Hebei verbindt met de hoofdstad en dit als voorspel van het middentraject uit het Noord-Zuid watertransportproject (zie CV 4/05)

Ook heeft Peking gedurende de laatste vijf jaren miljarden yuan geïnvesteerd in zes waterbehandelingscentra waardoor 600 miljoen ton water kunnen hergebruikt, één zesde van het jaarlijks totale verbruik. Deze centra halen dagelijks 240 ton smurrie uit het water en dit wordt op zijn beurt met Duitse technologie gerecycleerd tot 60 ton mest per dag. Wanneer de plannen met alle 35 stations voor 2008 klaar zijn, zal 90 % van het afvalwater in het stadscentrum en 50 % in de randstad behandeld worden. In de buurt van deze waterstations duiken dan ook tientallen autowasserettes op die dit “grijze” water gebruiken. De stad wil voorts duizend afvalwaterpijpen sluiten langs dertig van zijn waterlopen. Wanneer al het afvalwater en ook het afval van de 41 dorpen in de buurt van de Miyun, Huairou en de Guanting-waterreservoirs behandeld wordt, zal het grondwater ook schoner zijn. Dat van Guanting is nu eigenlijk niet meer voor menselijke consumptie of zelfs irrigatie geschikt. In de buurten van de reservoirs is ecologische landbouw eveneens aan de orde. Het gebruik van kunstmest en van pesticiden zal aan banden worden gelegd. Ook zal een plan worden voorgelegd om vervuiling door veeteelt en kippenkweek tegen te gaan. Biologisch voedsel zit ook in de lift. Besparing van water zal aangemoedigd worden onder meer door een gematigde prijsverhoging. Alle landbouw- en fruitgronden moeten besproeid met uitrusting die water bespaart. In de industrie moet het watergebruik omlaag van 600 miljoen tot 440 miljoen ton per jaar. De gezinnen gebruiken reeds voor 80 % waterbesparende tuigen.

Afval

Ook het afval ontsnapt niet aan de milieuplannen. Bedoeling is dat de helft van het huishoudelijk afval apart wordt opgehaald en dat 30 % wordt gerecycleerd. De overige 40 % zal worden verast en 30 % begraven. 80 % van industrieel afval moet ofwel hergebruikt ofwel gerecycleerd en het gevaarlijk afval moet veilig behandeld en opgeslagen. Medisch afval zal voor 85 % centraal worden behandeld. Het is de bedoeling dat 80 % van de kleinere steden hun eigen afvalbehandelingsinstallaties hebben. De grootstad is zelf begonnen met een afvalbehandelingscentrum in het Tongzhou-district dat dagelijks 650 ton afval kan verwerken en omzetten in methaan zodat jaarlijks 38 miljoen KWh  per jaar wordt gegenereerd. Het kostenplaatje van het project beloopt 23 miljoen $ en het brengt jaarlijks 22 miljoen m³ methaan voort die vier elektriciteitsgeneratoren zullen aandrijven.

Het spreekt vanzelf dat het bouwen van groene infrastructuur maar ten volle kan renderen met de steun van de bevolking. Daartoe zullen op alle vlakken sensibiliseringscampagnes worden opgezet zodat verschillende bevolkingsgroepen van kinderen over studenten en buurtgemeenschappen tot en met senioren meer oog zouden hebben voor groen en meewerken aan gescheiden ophaling, respect voor de natuur, vermijden van producten die de ozonlaag aantasten. Vooral het gebruik van het openbaar vervoer zal weer in de mode komen. De stad heeft overigens meer toelagen verstrekt aan de maatschappijen voor openbaar vervoer die daardoor sterke prijsdalingen hebben kunnen doorvoeren voor ritten door personen met een abonnement. Wat het groene aspect van de Spelen betreft kan niet onvermeld blijven dat Peking de laatste drie jaren 238 miljoen yuan (28 mln $) gespendeerd heeft om 500 publieke toiletten op 300 plaatsen te vernieuwen. Er kwam zowaar een sterrensysteem aan te pas waarbij een viersterrentoilet de topklasse is: dit veronderstelt een granieten vloer, voldoende licht, muzikale achtergrond, automatisch spoelen, faciliteiten voor gehandicapten en om de handen te wassen, handdoeken en handdrogers. Het stadsbestuur heeft ook reclamepanelen die op te elitaire consumptie aanstuurden, uit het stadsbeeld verwijderd. Tenslotte wil Peking ook de lijn sinds de Spelen in Barcelona om deze tabaksvrij te houden, doortrekken.

 

Groene, technologische en participatieve Spelen

 

Peking wil dat de Olympische Spelen de meest groene, technologische en participatieve spelen zijn ooit. Voor we dat bekijken hebben we het eerst over het kostenplaatje en de weerslag op de lokale economie

 

Er kan geen twijfel over bestaan. China wil dat de Olympische Spelen voor haar imago een zelfde weerslag hebben als Tokio voor Japan in 1960 en Seoel voor Zuid-Korea in 1988. De Olympische spelen luidden de opgang in van die landen op wereldvlak. Peking wil namelijk dat de Spelen de meest groene, de meest technologische en de meest participatieve zijn ooit en daar worden noch kosten noch moeite voor gespaard. Wat de moeite betreft stippen we één voorbeeld aan van de openings-en slotceremonie. Meer dan vierhonderd voorstellen werden ontvangen en een speciaal team o.l.v. filmproducent Zhang Yimou doet momenteel overuren om van de dertien geselecteerde voorstellen de beste kenmerken er uit te halen en zo mogelijk te combineren in een globaal project dat eind dit jaar klaar moet zijn. Wat de kost in de brede zin betreft, wordt geschat dat tussen 2004 en 2008 de stad 280 miljard yuan (34 miljard $) zal geïnvesteerd hebben in een betere stadsinfrastructuur voor de Spelen: ramingen stellen dat daardoor het BRP jaarlijks 0,8 tot 1,7% hoger lag dan zonder die investeringen die 1,8 miljoen jobs zouden hebben opgeleverd. In de meer beperkte zin betekenen de bouw en de diensten van de Spelen een investering van 136 miljard yuan (16 miljard $). Het budget van de Spelen zelf bedraagt 1.625 miljard $ en de uitgaven belopen 1.609, wat duidelijk een besparing betekent vergeleken met de Spelen in Athene waar de begroting 2.400 $ bedroeg. 830 miljoen $ komt van IOC-uitzendrechten, 334 miljoen van IOC marketing inkomsten en de rest van marketing initiatieven door het organiserend comité. Alleen al de verkoop van de 5 mascottes zou 500 miljoen $ opleveren.

Door de organisatie van de Spelen zou dit decennium de dienstensector jaarlijks 13 % per jaar groeien met een  320.000 nieuwe jobs per jaar. Volgend jaar zal Peking 15.000 hotels tellen waarvan 800 met sterren die 130.000 kamers hebben. Het aanleveren van goederen voor de Spelen bedraagt 491 miljoen yuan, waarvan toerisme instaat voor 141 miljoen en 350 miljoen door kleinhandel en catering. 270.000 deelnemers en 7 miljoen bezoekers een aangepaste voeding bezorgen betekenen uiteraard een hele uitdaging. Neem bijvoorbeeld de 5.000 groenten die de Spelen zullen verbruiken. Elke groente krijgt een gescand nummer en moet een inspectiedienst passeren vooraleer zijn weg te vinden naar het restaurant. Als een incident optreedt, kan via het nummer de oorsprong getraceerd en eventueel loten van dezelfde oorsprong uit het circuit genomen. Overigens zullen muizen eerst het voedsel testen vooraleer het wordt vrijgegeven voor menselijke consumptie. De Chinese koks zullen gezien de meeste deelnemers van westerse landen komen ook in hoofdzaak westers koken, zij het dat gehoopt wordt dat de atleten ook een graantje uit de Chinese keuken meepikken. Daarmee zijn we al bij het groene aspect van de Spelen beland.

Groen

Het centrum van de Olympische Spelen ligt rond het Olympisch park dat 11.000 ha groot is en waarvan de groene ruimte 60 % zal uitmaken. Het is het grootste park in het centrum van Peking en het tweede grootste van de stad na de “Welriekende heuvels” in het noordwesten. Na beëindiging zal het een welgekomen groene long zijn in een buurt van wolkenkrabbers en stadssnelwegen. Het park ligt symbolisch op een noordzuid as die de stad middendoor snijdt en waarop ook de Verboden stad en het Tienanmenplein liggen. Het winnend richtplan van het Olympisch park komt van het Amerikaanse bureau Sasaki. Het park omvat een centraal gedeelte met het Olympisch dorp, het journalistendorp en perscentrum plus nog 14 stadions. De drie andere delen van het park omvatten een noordelijk wandelgebied, een woonzone in het westen en een universitair dorp met sportfaciliteiten voor acht universiteiten. In het park vallen voornamelijk het rode “Vogelnest”/Nationaal Stadium op (waarvan het uitschuivend dak geschrapt werd vanwege te duur) met een hoeveelheid staal waarmee je 22 Eiffeltorens zou kunnen bouwen en het blauw rechthoekig zwemcomplex met zeepbelstructuur. Beide hoofdstadions vormen vanuit de lucht trouwens een yin/yang eenheid. Merkwaardig is dat het noordelijk deel van het Olympisch park dat op 700 ha heuvels en vijvers bevat, verbonden wordt met het zuidelijk gedeelte door een groene brug van 200 meter lang, 70 meter breed en een paar meter diep en dit dwars over de vijfde ring die er onder loopt.

Het Olympisch park zal werken met geothermische energie. Ondergrondse warmwaterbronnen van 3.500 meter diep zullen gebruikt worden om 400.000 m² stadions te verwarmen en om aan 10.000 personen een warm bad te kunnen bieden. Een andere vorm van schone energie die wordt toegepast is een zonne-energiesysteem (uit Italië) dat warm water zal verschaffen aan 16.000 atleten. Het Nationaal Stadium heeft behalve een conventioneel energiesysteem een aanvullend binnenlands systeem op zonne-energie aan de 12 ingangen. Ook windenergie met Chinese technologie zal tijdens de Spelen aangewend worden. Zelfs de deksels van de riolen in het park bestaan uit composiet materialen om ijzer te besparen. Zoals al aangegeven willen de organisatoren de atleten binnen de 20 à 30 minuten van hotel tot stadium brengen. In de buurt van de stadions werden principieel geen parkings voor de toeschouwers aangelegd. Iedereen met een toegangsticket krijgt wel gratis toegang tot het openbaar vervoer bus, metro of sneltram. De organisatoren hebben een eigen vloot van 4000 voertuigen met schone uitlaat. Gedurende de Spelen zal de lokale bevolking opgeroepen worden zo veel mogelijk de eigen auto niet te gebruiken. Enkele wegen zullen enkel mogen gebruikt worden door de Olympische voertuigen met toelating.

Het groene aspect van de Spelen wordt ook geïllustreerd door het duurzaam gebruik van de  infrastructuur na de Spelen. De zwembadkubus wordt na de Spelen een soort Oceadium, een waterpretpark en zal ook een bioscoop van 500 plaatsen omvatten.  Verwacht wordt dat het elke dag 5000 personen zal ontvangen. Het Wukesong-centrum waar de olympische basketball- en baseball competities plaats vinden, zal later culturele, sport en handelsevenementen onthalen. Het Olympisch dorp wordt later omgevormd tot een residentiële gemeenschap met lage densiteit. Het “nationaal convention center” gebouwd voor schermen, schieten en perscentrum zal later een conferentie en tentoonstellingsruimte worden. Met opzet zijn een aantal olympische stadions in de buurt van universiteiten gebouwd omdat deze dan de gebouwen zouden kunnen hergebruiken voor sportieve doeleinden.

Technologisch

Peking wil zijn spelen ook hoogtechnologisch maken. Operator China Netcom zal toeristen en deelnemers een draadloos toestel ter beschikking stellen waarbij ze in zeven talen informatie zullen krijgen over de Spelen, de stad, toerisme, transport, eten en zelfs over zaken doen. Het toestel bevat ook een noodoproepknop waarbij de gebruiker doorverbonden wordt met een callcenter en de agent daar via GPS verneemt waar de verloren oproeper zich bevindt. Voor de gebruiker het toestel leent, moet hij natuurlijk eerst zijn instellingen ingeven (taal, plaats…). Deze toestellen zullen ook in de andere steden waar de Spelen doorgaan ter beschikking worden gesteld. Elke atleet zal op zijn kamer beschikken over een breedband lijn, een telefoon, een gesloten TV-circuit, een infrarood waarschuwingstuig tegen inbrekers en vingerafdrukherkenning.  De atleet krijgt ook een ID-badge waarmee hij online zaken kan aankopen en familieleden kosteloos contacteren.

Topsponsor Samsung zal voor de derde maal na Athene (2004) en Turijn (2006) zijn WOW (Wireless Olympic Works)-dienst ter beschikking stellen, maar ditmaal op basis van het Chinese TD‑SCDMA signaal van de derde generatie. In Turijn werden reeds 8000 toestellen geleverd aan deelnemers, officials en vrijwilligers en in Peking worden dit er 18.000 . Samsung heeft vier ingenieurs op de afdeling van China Mobile bij het lokaal Olympisch comité om de informatiestroom goed te laten verlopen. De gebruiker van het WOW-mobieltje zal niet alleen zijn favoriete atleet instant op video kunnen opnemen; via de telefoon zal ook toegang verkregen worden tot wedstrijdschema’s, bio’s van medaillewinnaars, weersvoorspellingen, de laatste richtlijnen van de organisatoren…. Het is dan weer de firma I-Vision die het contract kreeg om het digitaal signaal van de Spelen door te geven naar verschillende platformen zoals televisie, mobile-TV en het internet.

De IT-infrastructuur wordt gecoördineerd door de Belgisch-Franse ICT-provider “Atos Origin” die in 2000 het contract verkreeg voor 4 Olympische Spelen. In Athene had deze firma een team van 3.400 personen om 10.500 computers te bedienen en 4000 terminals met resultaten. Een week na de Spelen in Athene trokken de ingenieurs van “Atos Origin” naar het Olympisch comité in Peking en nu werkt er een kernteam van 52 personen uit 10 landen. Het testlaboratorium van “Atos Origin” dat 800 m² groot is, bevindt zich op het 19-de verdiep van het gebouw van Pekings Olympisch Comité. Als de Spelen beginnen zullen 4000 experts én vrijwilligers IT-taken uitvoeren. Per olympische discipline zijn nu al testcompetities bezig. Alles moet klaar zijn op 8 augustus 2008 en foutloos werken gedurende de volgende 17 dagen. ” Geen enkele gebeurtenis is zo complex” aldus een van de verantwoordelijken.

Vermelden we nog dat het stadsbestuur van Peking samenwerkt met de firma EMC voor het digitaliseren van haar activa en data. De alliantie van EMC met het stadsbestuur omvat het opzetten van de architectuur van het eGovernment, een back-up continuïteits- plan; de infrastructuur voor contact met- en participatie door de burger en tenslotte het bijhouden van de archieven met data.

Participatie

Om zoveel mogelijk personen te betrekken bij de Olympische spelen werd vooreerst een democratische prijzenpolitiek uitgedokterd. Van de zeven miljoen tikets zijn er 50 tot 75 % bestemd voor binnenlands gebruik. Een bioscoopticket kost in China 20 yuan en een culturele voorstelling rond de 100 yuan  (10 yuan= 1 euro). Volgens het prijzenplan zal 58 % van alle tikets 100 yuan of minder bedragen, met de laagste rond de 30 yuan. Van de binnenlandse tikets zal 14 % worden voorbehouden voor studenten die maar 5 yuan voor voorcompetities of 10 yuan voor finales zullen moeten betalen. Voor niet-studenten zullen de prijzen voor beide categorieën 30 en 60 yuan bedragen. Voor de openings- en slotceremonie bedragen de goedkoopste tickets 200 en 150 yuan; de duurste respectievelijk 5000 en 3000 yuan. Na de eerste 10 verkoopsdagen van de tickets werden reeds 2,2 miljoen verkocht.

Een andere vorm van participatie door de bevolking voor de Spelen was de rekrutering van 100.000 miljoen vrijwilligers zowel voor de gewone spelen alsook deze voor gehandicapten nadien. Uiteindelijk schreven bijna een half miljoen personen zich in: bijna 300.000 uit Peking, 176.000 uit andere provincies en 17.000 uit Hongkong, Macao of Taiwan. De vrijwilligers worden getraind aan Pekings Sportuniversiteit waar de deelnemers verwacht worden deel te nemen aan 8 lessen van twee uur die gaan over de olympische principes, goede manieren, leefmilieu, EHBO… Tijdens het 1 meifeest gaven studenten van deze universiteit ook kunstvoorstellingen op de olympische werven aan migrantenbouwvakkers. Voor het doorgeven van de Olympische fakkel werden 22.000 personen gerekruteerd, waarvan 5000 in China. Uiteindelijk wordt de gehele jeugd betrokken in de voorbereiding van de Spelen want de 500.000 scholen kregen de oproep om intensieve opleiding aan de 400 miljoen kinderen te verstrekken over de olympische gedachte en actie. Dit wordt dan gevolgd door erkenningen en bekroningen voor de beste klas, het beste verhaal, het beste initiatief…Er werden reeds 365 modelscholen uitgekozen. Op nationaal niveau loopt eveneens een fitnes programma. In Peking zelf  werd zowel in de stedelijke als de rurale wijken een pingpongcompetitie gehouden waarbij de 7 besten van elke buurt als team werden geselecteerd. In de hoofdstad lokaal wordt zowel een voetbalcompetitie als wandelingen georganiseerd waarbij ook migranten of expats kunnen meedoen. Sedert februari wordt in de stad op de elfde van elke maand een “Sta in de rij”-dag georganiseerd: bedoeling is de bewoners het principe bij te brengen om in de rij te leren aanschuiven en de partijsecretaris Liu Qi gaf in maart het goede voorbeeld door in de rij te gaan staan voor de aanschaf van een metroticket. China wordt niet alleen qua “hardware” klaargestoomd voor de spelen, ook voor de “software” worden ernstige inspanningen geleverd. Nu nog uitkijken hoe de praktijk uitpakt.

Terug op de fiets?

Terug op de fiets?

Selecte bibliografie

Olympic Countdown, Preparations for the Beijing Olympic Games are changing gears,

Tang Yuankai, Beijing Review, 17/08/2006

Beijing’s Efforts To Host ‘Green Olympics’ in 2008 To Pay Off, Yang Jianxiang, Xinhua 4/10/2006

Seeds of a clean, green city, China Daily ,1/09/2004,

Beijing plans for life after Olympics, Asia Times,4/06/2005

Beijing to cut use of coal for green Games, China Daily, 6/09/2002

Slaking an Olympic Thirst, Beijing Review, Tang Yuankai, 13/09/2006

Beijing to build world’s longest metro, Peoples daily, 21/11/2006

Untieing the Traffic Knot, Asia Times, Jing Xiaolei, 1/02/2007

IT company gears up for a seamless Olympics, China Daily, 17/11/2006

Olympic low‑price scheme, a beneficial try, Yu Nan, China Daily,  2007‑04‑06

The 2006 Beijing Fact file, Information office Beijing Municipal Gov, 2007

http://en.beijing2008.cn/

http://www.ebeijing.gov.cn/Government/BulletinBoard/OPlan/default.htm

Beijing’s 11th Five-Year Plan: Outline,  Steve, 29/03/06, the Beijing Association of

Enterprises with Foreign Investment . Printed in BeijingLives.com

Zie ook CCTV-video over Peking

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *