De leeslijst vanaf # 21

foto Xinhua / Sun Fanyue disclaimer

De Leestafel is een wekelijkse rubriek op ChinaSquare waarin we de aandacht vestigen op artikelen over China die ons zijn opgevallen. Elke week voegen we het voorlaatste nummer toe aan het dossier De Leeslijst. Vanaf # 21 beginnen we met een nieuwe Leeslijst. De afleveringen 1 t/m 20 kunt u downloaden via deze link.

De leestafel # 25 van 12 maart

Op de leestafel alweer stukken over de toestand van de Chinese economie en over internationale zaken, veiligheid, defensie. Wie ze leest ontdekt vanzelf het verband tussen deze thema’s.

CHINA DAILY
China’s GDP growth target seen as indication of confidence in rebound

Reporters van de China Daily zijn in Londen, Nairobi en Silicon Valley experts gaan opzoeken om hun mening te vragen over het werkrapport van de Chinese regering dat premier Li Qiang op 5 maart heeft voorgelegd aan het Nationale Volkscongres. Hun gesprekspartners zien in het rapport een positievere en meer aantrekkelijke stand van zaken in de huidige Chinese economie en politiek dan de meeste westerse commentatoren. De buitenlandse deskundigen die het woord krijgen in de China Daily zijn optimistisch gestemd over de plannen die de instemming kregen van het Nationale Volkscongres dat op 11 maart met een oproep tot eenheid en solidariteit werd afgerond. Volgens de westerse analisten die hun sympathie voor het socialistische China niet verhelen zal de Chinese economie op een realistische, maar meer kwaliteitsvolle manier gaan groeien. Dat zal de grondslag leggen voor een geslaagde verdediging tegen westerse ondermijning en oorlogsplannen, en voor een voortzetting van de vredespolitiek en een versterkte focus op Zuidoost-Azië en het Mondiale Zuiden.

MICHAEL ROBERTS BLOG THE NEXT RECESSION
China’s next decade

Ook de invloedrijke marxistische econoom Michael Roberts beoordeelt het werkrapport en de plannen die ter tafel kwamen tijdens het Nationale Volkscongres. Hij ziet dat dit alles naadloos past binnen het huidige vijfjarenplan van China dat in 2021 werd overeengekomen. Roberts merkt op dat China ernaar blijft streven om in 2035 een ‘gematigd ontwikkelde’ economie te worden en de ongelijkheid tussen stedelijke en plattelandsgebieden te verminderen. Beijing werkt volgens het model van dubbele circulatie: een uitbreiding van industriële export gecombineerd met de ontwikkeling van de binnenlandse economie en de vermindering van de afhankelijkheid van buitenlandse import en investeringen. Roberts onderzoekt of China inderdaad kan blijven groeien en de levensstandaard kan verhogen, ‘ondanks pogingen van westerse regeringen om deze groei te beteugelen of te wurgen’. Kan China erin slagen bijna 1,4 miljard mensen een levensstandaard te bezorgen die nog steeds het voorrecht is van een kleine groep landen in Europa, Noord-Amerika en Oost-Azië? Met concrete cijfers toont de marxistische econoom aan dat zijn westerse (en enkele Chinese) collega’s volledig fout zitten met hun paniekverhalen over de sputterende Chinese economie. Belangrijker nog: Roberts betoogt overtuigend dat wat China nodig heeft niet meer vrijheid voor de privé-economie is, maar juist meer publieke investeringen en staatsinterventie. Afgaande op het lopende vijfjarenplan en de besluiten van het Volkscongres heeft hij er alle vertrouwen in dat dit precies is wat de communistische partij begrijpt en gaat organiseren.

VREDE
Versterkte strategische aanwezigheid van de VS en de NAVO in Zuidoost-Azië

Ludo De Brabander geeft een gedetailleerd en concreet overzicht van hoe hard de VS afgelopen tien jaar heeft gewerkt aan de versterking van zijn strategische aanwezigheid in Zuidoost-Azië, zowel via de NAVO als via regionale partnerschappen. Washington is volgens de woordvoerder van Vrede vzw niet enkel gemotiveerd door het groeiende economische belang van de regio, maar ook door de ‘toenemende macht van China en zijn expansieve maritieme ambities in de Zuid-Chinese Zee’. Het is niet helemaal duidelijk of De Brabander het dan in zekere zin eens is met de westerse beweringen dat er van China een dreiging uitgaat. Ondubbelzinnig wijst het artikel in Vrede echter wel op de gevaren van ‘het VS-beleid dat een belangrijke drijvende kracht lijkt te zijn achter de militarisering van de Indo-Pacific, die de kans op een nucleaire confrontatie heeft vergroot’. Volgens Vrede is ‘datgene wat de landen echt nodig hebben: dialoog, diplomatie, ontwapening en vertrouwenwekkende maatregelen’. En laat dat nu juist ook de boodschap zijn die uit Beijing weerklinkt.

CHINA DAILY
Expert hails China’s global initiatives

Keith Bennett, een Brits analist internationale politiek, betoogt dat de 3 ‘global initiatives’ van Xi Jinping het fundament zijn voor het Chinese buitenlandbeleid. De geopolitiek van Beijing werd uitgelegd tijdens een persconferentie van Wang Yi in de marge van het Nationale Volkscongres. Aan die persconferentie besteedde De Standaard weinig aandacht, behalve met het zinnetje dat ‘tegenover 1200 journalisten buitenlandminister Wang Yi keihard uitgehaald’ zou hebben naar Amerikaanse sancties, een zwaar overtrokken bewering. Nico Tanghe, redacteur van dienst, herhaalt vervolgens belachelijke (maar wel gevaarlijk escalerende) complottheorieën van de Wall Street Journal over een regeringsbevel om minder en minder software uit de VS te gebruiken onder de codenaam Delete A (‘verwijder Amerika’). Hij suggereert dat China ‘stiekem’ handelt, ‘dingen verzwijgt’ en dat de VS met open vizier ‘de Chinese opmars in de wereld willen tegenhouden’. Het valt te betwijfelen of journalisten zoals Tanghe openstaan voor de stellingen van Keith Bennett dat ‘China zijn beleid, zijn filosofie en zijn voorstellen eigenlijk heel duidelijk naar voren brengt’ en dat je dus China beter kunt leren kennen door de overheidsdocumenten serieus te nemen en eens grondig te bestuderen. Bennett heeft dat zelf gedaan en ziet een duidelijke samenhang tussen het Global Development Initiative, het Global Security Initiative en het Global Civilization Initiative. ‘Ontwikkeling is nog steeds de meest dringende behoefte voor de meerderheid van de mensheid… Maar wat hebben de mensen nodig om ontwikkeling te realiseren? Vrede en veiligheid.’ De vervulling van die twee voorwaarden hangt af van het besef dat de geschiedenis van de mensheid, die duizenden jaren beslaat, een verscheidenheid aan beschavingen heeft zien ontstaan’, die je niet met elkaar moet laten botsen of in een hiërarchie onderbrengen. Het is beter de soevereiniteit en territoriale integriteit van alle landen te respecteren en zich niet te mengen in binnenlandse aangelegenheden. En dat zijn twee kernprincipes van de buitenlandse politiek van China.

Copyright Matters
Portret Li Qiang gehaald bij FoSC disclaimer
Staafdiagram GDP van Michael Roberts blog disclaimer
Marineschepen wikimedia commons via Vrede disclaimer
Illustratie Keith Bennett FoSC disclaimer

De Leestafel # 24 van 5 maart

De meningen onder specialisten over de toestand van de Chinese economie lopen sterk uiteen. Gewapend met statistieken en uiteenlopende systemen om de groei te berekenen voeren zij het debat over welke richting de hervormingen uit zullen gaan (of horen te gaan). Meer of minder planning en marxisme? Meer of minder gelijkheid, consumptie, of vrijheid voor de privésector en de hoger opgeleiden? Jammerlijk afwezig bij de economische debatten is het effect van de Amerikaanse oorlogsvoorbereidingen tegen China. Toch kan het juist het oorlogsgevaar zijn dat Beijing dwingt tot harde economische en technologische ingrepen. Deze week op de leestafel drie artikelen met een weergave van tegengestelde inschattingen over de staat van de Chinese economie en een analyse van hoe en waarom Washington in stilte de Apocalyps in de Pacific lijkt voor te bereiden.

Leestafel

MONTHLY REVIEW
China’s economy is still far outgrowing the U.S. – contrary to Western media “fake news”

Op basis van onlangs vrijgegeven bbp-gegevens voor China, de VS en de andere G7-landen voor het jaar 2023 maakt John Ross een beoordeling van ‘de prestaties van China, de VS en de grote economieën – zowel in termen van de binnenlandse doelstellingen van China als internationale vergelijkingen’. De VS heeft volgens de Britse economist ook op dit terrein een ware propagandacampagne tegen China gelanceerd waarin misleidende statistieken centraal staan. De Chinese economie zou aan een neergang begonnen zijn en op de middle income trap afkoersen. Ross merkt echter op dat het Amerikaanse bbp in 2023 met 2,5% is gestegen –en het Chinese bbp met 5,2%. Dat doet hij onder andere met cijfers van Amerikaanse Bureau of Economic Analysis, het officiële Amerikaanse statistiekbureau voor economische groei.  ​Het bevestigt wat Michael Roberts, een andere marxistische economist (die kritischer dan Ross staat tegenover het Chinese politieke systeem), al schreef in januari dit jaar. Ook Marc Vandepitte’s stuk over de Chinese economie lijkt niet strijdig met de beoordeling van John Ross en van Michael Roberts. Het doel van het westers fake news over de crisis van de Chinese economie is om steun te geven aan adviseurs in China en daarbuiten die willen dat het land de structuur van een westerse economie overneemt. Als dat gebeurt zal China volgens Ross vertragen tot hetzelfde groeitempo als de westerse economieën – en er daarom niet in slagen zijn economische doelstellingen voor 2035 te verwezenlijken. Ross daarentegen hoopt dat de Chinese politici kiezen voor het behoud van de socialistische componenten in de economie, dan kan het land twee keer zo snel groeien als de langetermijntrend van de VS, bijna twee en een half keer zo snel als het gemiddelde voor landen met een hoog inkomen, en meer dan 50% sneller dan de mediaan voor ontwikkelingslanden. China is volgens hem bewijsbaar in staat gebleken om dit doel bereiken. John Ross is een senior fellow bij het Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China. Van 2000 tot 2008 was hij directeur economisch beleid van de socialistische burgemeester van Londen Ken Livingstone.

leestafel

SINIFICATIONYao Yang on China’s New Era: A Return to a Planned Economy? (Part 1)

From reform and opening-up to the new era: how is China changing? (part 2)

Door Yao Yang, de directeur van het China Center for Economic Research en van het Institute of South-South Cooperation and Development, Peking University. Yao die tot voor kort decaan was van de National School of Development, ook Peking University, beschrijft in een long read zijn visie op problemen in de Chinese economie (en maatschappij). Zo heeft ‘het harde optreden van Beijing tegen de overdreven liberalisering van de Chinese economie’ volgens deze gezaghebbende publieke intellectueel ‘ernstige gevolgen gehad voor de Chinese aandelenmarkt, de vastgoedsector en particuliere ondernemingen in het algemeen’. Hij ziet niet graag dat wat hij ‘ouderwets links’ noemt zwaarder is gaan wegen op de politieke agenda en spreekt van een ‘kleine comeback van het marxisme in China’. Yao meent ook dat ‘de centralisering en aanpassingen onder Xi een pijnlijk proces  zijn voor Chinezen die de afgelopen decennia gewend raakten aan een meer hervormingsgezind klimaat’ en dat er daarom een vertrouwenscrisis is tussen rijkere Chinese burgers en de partij.’ Het zijn uitspraken die westerse journalisten graag citeren (zie De Standaard van afgelopen weekend). In die kringen zal de remedie die Yao Yang voorschrijft op instemming kunnen rekenen (vooral duidelijk in deel 2 van de long read). Beijing kan maar beter ‘breken met zijn ideologische verleden en met nieuwe politieke doctrines komen’. Yao suggereert daarbij een keuze voor het confucianisme en een gematigd links liberalisme, niet zo heel erg nieuw dus.

leestafel

GEOPOLITICALECONOMY.COM
After Ukraine, US readies ‘transnational kill chain’ for Taiwan proxy war

De Verenigde Staten hebben de levering van een pakket wapens ter waarde van 75 miljoen dollar aan de autonoom handelende Chinese provincie Taiwan goedgekeurd, met daarin de verkoop van het Link 16-communicatiesysteem. Link 16 is een kernsysteem in het Amerikaanse militaire communicatiearsenaal. Concreet is het een storingsbestendig tactisch gegevensnetwerk voor het coördineren van NAVO-wapensystemen voor gezamenlijke operaties in oorlog. Als de afsluiting van dit contract echt doorgaat, wil dit volgens geopolitiek analist en journalist K.J. Noh zeggen dat de regering-Biden net zo serieus en vastberaden is om een grootschalige oorlog met China over Taiwan uit te lokken en te voeren als met Rusland over Oekraïne. Het US Naval Institute (USNI) noemt het plan om Taiwan verder te bewapenen tevreden en met enige trots de laatste schakel in een Coalition Kill Chain for the Pacific’. De auteur van deze waarschuwende analyse, K.J. Noh, is gespecialiseerd in de geopolitiek en politieke economie van de regio Azië-Pacific. Hij is lid van Veterans for Peace en Pivot to Peace. Noh geeft de economische achtergrond weer van de Amerikaanse zucht naar een wereldoorlog die in Azië zou beginnen en legt uit waarom de elite in Washington vindt dat de tijd dringt om eraan te beginnen.

Copyright matters
foto bij artikel John Ross disclaimer
foto Yao Yang van Cao Yi commons wikipedia disclaimer
link 16 reclame van BAE systems disclaimer

De leestafel # 23

Ook in China is de uitdrukking ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ bekend, maar wordt ze tegelijk wat gerelativeerd: het is immers nodig met beide categorieën goede betrekkingen te onderhouden. Op de leestafel deze week: twee stukken over China en zijn buurlanden en twee over verre vrienden (om precies te zijn: een trouwe vriendin die van verre kwam).

ASIA TIMES
China is not turning Japanese
In deze analyse worden de verschillen tussen economische problemen in China en Japan op een rij gezet, naast de verschillen in situatie, aanpak en prognose. De tekst is bedoeld om voorspellingen te weerleggen dat China na een periode van economische bloei het slachtoffer zal worden van ‘enorme overinvesteringen en verkeerd toegewezen kapitaal’. De economische groei van China zou te danken zijn aan het Japanse model. Beijing zou nu, net als Japan, volgens die redenering een lange periode van pijnlijke economische aanpassingen te wachten staan. De redacteur van AsiaTimes legt echter uit dat dezelfde voorspelling al in 2010 is gedaan en niet is uitgekomen. Intussen is China verder gegroeid en is de situatie er veranderd en grotendeels verbeterd. Bovendien hebben de vier Aziatische tijgers, landen en regio’s die ‘ook gewerkt hebben volgens het Japanse model,’ om diverse redenen niet dezelfde neergang gekend als hun voorbeeld. Het onvergelijkelijk veel grotere China zal dankzij eigen factoren ontsnappen aan het drama van het Japanse model. De grote Chinese troef is de verbetering van zijn menselijk kapitaal door middel van een verstandig en vooruitziend onderwijsbeleid, dat nog maar net op gang begint te komen. Om te voorkomen dat het onderwijs de nationale belangen vergeet heeft China bijvoorbeeld ‘onlangs de hele bijlesindustrie met winstoogmerk verboden’. ‘In de komende twee tot drie decennia zal China zijn personeelsbestand overspoelen met nieuwe wetenschappers en ingenieurs voor bedrijven waar je nog maar kort geleden nog nooit van hebt gehoord – CATL, BYD, DJI, miHoYo, BOE Technology Group.’ De auteur is een onlangs opgedoken AsiaTimes journalist die schrijft onder het pseudoniem Han Feizi, een schuilnaam geleend van een klassieke Chinese filosoof uit de 3e eeuw voor het begin van onze tijdrekening.

CHINA – US FOCUS
Strategic Reset: New Golden Era of China-Vietnam Relations?
Een invloedrijk professor Internationale Betrekkingen uit de Filippijnen beschrijft de gebieden waarop de relatie tussen Vietnam en China inniger wordt, waarom dat zo is en aan welke beperkingen die ontwikkeling onderhevig is. Deze Richard Javad Heydarian geeft gedetailleerde achtergrondinformatie over de grote beleidslijnen van de Vietnamese binnen- en buitenlandse politiek en hun historische wortels. Verder schat Heydarian de kansen in voor de VS, andere westerse landen en hun bondgenoten om Vietnam uit te spelen als economisch, politiek en militair tegengewicht voor China. Dat is Heydarians functie: de VS & Co de nodige informatie verschaffen voor een succesvol laveren tussen verschillende staten in Azië. Het is degelijke informatie waar ook vrienden van China hun voordeel mee kunnen doen.

CCGUPDATE.SUBSTACK.COM
Dario Mihelin: Croatia and China in the Diamond Era of Bilateral Relations

Dario Mihelin, de ambassadeur van de Republiek Kroatië bij de Volksrepubliek China en bij Mongolië heeft een artikel geschreven over de betrekkingen die zijn land met China onderhoudt. Het CCG (het Center for China and Globalization) plaatst het op zijn substack als smaakmaker bij een recente publicatie, The Future of China’s Development and Globalization: Views from Ambassadors to China. Dit boek is het zevende deel in de reeks ‘China and Globalization’ en de tekst hoort bij – China and the World in a Changing Context: Perspectives from Ambassadors to China. Ambassadeur Mihelin geeft een opvallend positief overzicht van projecten waar Kroatië en China aan hebben samengewerkt vroeger en sommige die vandaag nog lopen. Het zijn programma’s op de meest diverse gebieden van infrastructuur, handel, economie en cultuur. Mihelin verwijst een aantal keren naar wat hij ‘de Russische agressie tegen Oekraïne’ noemt en komt tot opmerkelijke conclusies. Zo wil Kroatië een duurzame, betrouwbare en onafhankelijke energievoorziening en rekent het land daarvoor op de nu al succesvolle en toenemende samenwerking met China. Blijkbaar vreest Kroatië de toenaderingspogingen en voorstellen van China niet, en ziet het Balkanland China helemaal niet als een macht die Europa wil verdelen. In zijn ogen is het eerder zo: ‘voor Kroatië als EU-lidstaat is een versterkte samenwerking tussen de Europese Unie en China op het gebied van mondiale vraagstukken, zoals mondiale vrede en veiligheid, klimaatverandering, ontwikkelingshulp en energievraagstukken van het allergrootste belang’.

FRIENDS OF SOCIALIST CHINA
Isabel Crook: an appreciation

Friends of Socialist China (FoSC) publiceert wat het – terecht – een ‘ontroerend en informatief eerbetoon aan de uitmuntende communistische en levenslange vriendin van China, Isabel Crook (1915-2023)’ noemt, geschreven door een goede vriendin van vele tientallen jaren, Dr. Jenny Clegg. De bio van Jenny Clegg luidt: ‘een gepensioneerd academicus, vredesactivist en lid van de FoSC-adviesgroep, die in dit stuk rijke inzichten biedt in een overzicht van Isabel Crook’s levenslange inzet voor de Chinese revolutie, haar unieke en baanbrekende benadering van de antropologie, haar grondige empathie voor de armen op het Chinese platteland, en haar aanhoudende maar voorzichtige optimisme over de toekomst van het socialistische China’. Dat laatste hield stand tijdens de vervolging die Crook en haar man moesten ondergaan tijdens de Culturele Revolutie. Ze werden later gerehabiliteerd en de legendarische premier Zhou Enlai bood namens de regering en de partij verontschuldigingen aan. In 2019 was Isabel een van de tien personen die een speciale vriendschapsmedaille ontvingen, gecreëerd door Xi Jinping ter ere van de bijdrage van buitenlanders aan de ontwikkeling en de internationale betrekkingen van China.

Copyright matters
disclaimers de herkomst van de illustraties is aangegeven bij de foto bij elk artikel, ophaalbaar via de link naar dat artikel.
Bij het artikel over Vietnam staat echter een foto van Xinhua/Hu Jiali disclaimer

De Leestafel # 22

Op deze leestafel alweer artikelen die ons opvielen tijdens de afgelopen twee weken. Twee specialistische stukken over hoe China zich teweerstelt tegen de Amerikaanse chipwar en andere pogingen om zijn technologische opgang te stuiten. Zie ook het artikel https://www.chinasquare.be/kan-china-zich-verdedigen-in-de-chip-war-die-de-vs-voert/
Verder een artikel uit het vooraanstaande Carbon Brief over de intussen vermaarde giga-ontwikkeling van alternatieve energiebronnen in China. Tot slot: een analyse van het Center for Strategic and International Studies (CSIS) met adviezen voor Washington om de kwestie Taiwan zo voordelig mogelijk in te zetten tegen China. Een atypische tekst voor ChinaSquare dus, onder het motto ‘wie de plannen van zijn tegenstander kent is beter voorbereid om weerwerk te bieden’.

CHINA ACADEMY
2024: How Does China Overcome the US’ Chip Sanctions?

De deskundigen van dit wetenschapsmagazine leggen uit waarom en hoe China in zijn chipproductie-sector elk procesknooppunt en elke industriële schakel opnieuw zal moeten uitvinden, wat duur zal zijn en veel tijd zal kosten, maar absoluut nodig is. Zie ook dit ChinaSquare artikel.

PEOPLE’S DEMOCRACY
Chip Wars: Breaking the Siege
De VS ziet de ontwikkeling van halfgeleidertechnologieën met hun buitensporige impact op de moderne productie en economie als een effectief mechanisme om China onder controle te houden. China haalt echer zijn achterstand in en loopt in veel gevallen de VS voorbij op het gebied van grensverleggende technologieën. Volgens de Indiase marxistische auteur dank zij China’s socialistische systeem.
Zie alweer dit ChinaSquare artikel.

CARBON BRIEF
Analysis: Clean energy was top driver of China’s economic growth in 2023
Een analyse met veel statistieken van Lauri Myllyvirta en Qi Qin. Schone energie heeft in 2023 voor een recordbedrag van 11,4 biljoen yuan (1,6 biljoen dollar) bijgedragen aan de Chinese economie. Dat was goed voor de volledige groei van de investeringen en de sector kende een groter aandeel in de economische groei dan welke andere industriële activiteit ook. Carbon Brief liet een nieuwe sector-per-sector analyse maken, gebaseerd op officiële cijfers, maar ook op gegevens uit de industrie zelf en rapporten van analisten. De resultaten ervan laten dus een enorme toename van investeringen in Chinese schone energie zien vorig jaar – in het bijzonder de zogenaamde ‘nieuwe drie’:  zonne-energie, elektrische voertuigen (EV’s) en batterijen. Het is waarschijnlijk dat de Chinese regering enorme middelen zal blijven inzetten voor groene energie, waarvan niet alleen China, maar de hele wereld zal profiteren.

CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS)
Building International Support for Taiwan
Verslag van een internationale werkgroep van het CSIS die een zestal strategische lijnen naar voren schuift om meer internationale steun voor Taiwan te krijgen. Kernpunt: probeer landen mee te krijgen door specifieke belangen uit te spelen (zoals de angst dat actie vanuit Beijing hun leverketens kan verstoren) eerder dan met ideologische oproepen rond soevereiniteit of democratie. Opmerkelijk: de auteurs danken het Taipei Economic and Cultural Representative Office in de Verenigde Staten (TECRO) voor zijn genereuze steun. (het Tecro is de organisatie die het af en toe niet kan laten zich ‘ambassade’ van Taiwan te noemen)

Copyright Matters

Afbeelding bij artikel China Academy: Wikimedia Commons, lemma ‘integrated circuits’ disclaimer
Afbeelding bij analyse People’s Democracy: Friends of socialist China disclaimer
Foto bij schone energie foto Xinhua/Sui Xiankai disclaimer
Taiwan by night (foto Xinhua Zhu Xiang) disclaimer

De Leestafel # 21 van begin februari 2024

Vandaag op de leestafel: twee verhalen over draken, naar aanleiding van het Lentefeest dat in volle gang is en dat het maanjaar van de Houten Draak heeft ingeluid. Plus: wat kan de wereld verwachten van de tegengestelde geopolitieke benaderingen die enerzijds de VS en anderzijds China te bieden hebben? Zelfs bij het begin van wat hopelijk een gelukkig nieuw jaar wordt, ontsnappen we daar niet aan.

SIXHTTONE
How the Dragon King Emerged From the Waves

Sheng Wenqiang, die je de cultuurredacteur van SixthTone zou kunnen noemen, geeft uitleg over het mythische dier dat het begonnen maanjaar zal beheersen. Het zijn dingen die voor veel westerse lezers nieuw en boeiend kunnen zijn, bijvoorbeeld dat de draak het enige dier in de Chinese dierenriem is dat niet in de echte wereld bestaat en dat hij uit zee komt. Laat u meeslepen en verlustig u in de illustraties.

FRIENDS OF SOCIALIST CHINA
Embracing the Year of the Dragon
Keith Bennett, consultant, geopolitiek analist en mederedacteur van Friends of Socialist China, merkt op dat het feest van het nieuwe maanjaar steeds meer een volksfeest over de hele wereld is geworden. Hij geeft voorbeelden hiervan uit Groot Brittannië. In dat land wordt het Lentefeest niet alleen gevierd door de Chinese gemeenschap en iedereen die een band met China heeft, maar in toenemende mate door mensen uit alle gemeenschappen en alle lagen van de bevolking. Bekende progressieve figuren hebben daar een flinke bijdrage aan geleverd, o.a. de vroegere burgemeester van Londen Ken Livingstone en wijlen Jude Woodward, de auteur van Amerika tegen China

Leestafel

GEOPOLITICAL ECONOMY REPORT
BRICS+ and the future of the international order
In een gedegen en stevig onderbouwd artikel onderzoekt Elias Jabbour – professor aan de staatsuniversiteit van Rio de Janeiro (Brazilië) – de dynamiek van de verschuivende verhouding tussen de wereldmachten en de opkomst van BRICS+ als een belangrijke factor in de nieuwe internationale orde die tot stand lijkt te komen. In het bijzonder belicht Jabbour het belang van de socialistische ontwikkeling in China. Dat land staat volgens hem in het centrum van een opkomende multipolaire wereld. Jabbour ziet een ‘globalisering met Chinese kenmerken’ in het verschiet. Als China erin slaagt de oorlogszucht van het Westen te ontwijken (of er zich tegen te verdedigen) zal met die nieuwe globalisering ontwikkeling, vrede en gemeenschappelijke welvaart worden bevorderd.

SINIFICATION
Trump or Biden: Who is Best for China?
De hoofdredacteur van Sinification is dankbaar dat hij dit artikel mocht overnemen en vertalen. Het Chinese origineel verscheen als Global China (海外看世界) on 3 February 2024. Het is van Wang Hao, een professor aan het Center for American Studies, Fudan University. De lijn en de toon van de Amerikaanse politiek ten aanzien van China zal na de Amerikaanse verkiezingen van 2024 niet veranderen, ongeacht of de Democraten of de Republikeinen aan de macht zijn. De specifieke tactiek van de twee partijen ten aanzien van China zal wel verschillen, waardoor er verschillende kansen en uitdagingen ontstaan voor zowel het Chinese beleid ten aanzien van de Verenigde Staten als voor het buitenlandse beleid in het algemeen. Wang geeft voor elk van beide kandidaten een helder overzicht van de voor- en nadelen die zijn overwinning voor China zouden betekenen, maar laat de keuze aan de Amerikaans kiezers en de voorkeur om te hopen op een overwinning voor Trump of Biden aan de Chinese burgers over.

Copyright Matters
Illustratie bij artikel SixthTone: public domaindisclaimer
Illustratie bij Embracing the year of the dragon: disclaimer

foto bij BRICS+ artikel: afkomstig van Xinhua/Li Xueren disclaimer
foto BidenTrump wikimedia commons disclaimer

FYI

De bronnen voor onze eigen stukken zijn overwegend Engelstalige Chinese overheidsmedia en westerse of Aziatische massamedia (zie ook MEER OVER CHINA). Er komen echter steeds meer, vaak alternatieve of eigenzinnige, websites met waardevolle achtergrond of commentaar over China. Belangrijk en verheugend is dat ze vol staan met bijdragen van Chinese auteurs. Een bewijs dat het klopt wat wij altijd al beweerden: het debat in China is veelzijdiger en levendiger dan hoe (pro)-westerse kranten het doen voorkomen.

Nieuwe bronnen

We putten meer en meer uit de ‘nieuwe bronnen’, maar kunnen niet alles vertalen of verwerken. Daarom geven wij voortaan elke week een klein overzicht van stukken die ons interessant lijken voor de lezers van ChinaSquare, uit de onderstaande websites. Neem alvast een kijkje om zelf uw oordeel te vormen. En ter geruststelling: wij blijven commentaarstukken uit onze vertrouwde media “op De Leestafel leggen”.

Specifiek over China.

Een bont gamma, gerangschikt van pro-Beijing en semiofficieel tot onafhankelijk en kritisch

Friends of Socialist China
Dongsheng, drieluik: nieuws – achtergrond  en ‘breed Chinees cultureel’
Learning from China
TibetDoc.org Franstalig
Reading the China Dream
Ginger River Review
Pekingnology
Center for China and Globalization  
Sixthtone
The East is Read, pun intended
Belt and Road Initiative Archives – New Cold War: Know Better
Sinification
Think China, denkt na over China, vanuit Singapore
Tracking People’s Daily houdt China bij, vanuit India
China Dialogue
China-US Focus, Voice of America of Voice of People’s Republic?, of geen van beide?
Blogaap, een enkele Nederlandse vreemde eend in de bijt.

De bovenstaande lijst met hyperlinks is niet af, er duiken vast nog nieuwe websites op in de komende maanden en jaren. Wat u hier niet zult vinden: links naar websites die doen aan manufacturing consent voor beweringen zoals: China is een systeemrivaal waar een dreiging van uitgaat…ChinaSquare waarschuwt eerder voor de ware dreiging, die van de koude oorlog tegen China.

Algemeen geopolitiek

En dan zijn er nog algemene websites met een fors geopolitiek onderdeel, dus tegenwoordig vanzelf veel artikelen over China.  

New Cold War, know better, nieuwsoverzicht
Geopolitiek in Context
Indian Punchline
Geopolitical Economy, hoofdredacteur Ben Norton
DeWereldMorgen, dit is Belgisch
Investig’action, c’est du Franco-Belge
Michael Robert’s blog van de marxist die 40 jaar als econoom in de City of London heeft gewerkt.

Veel leesgenot, en tot ziens aan De Leestafel of hier in De Leeslijst

Print Friendly, PDF & Email