Tegen 2000 armoede uitroeien

China wil tegen het jaar 2000 zijn 65 miljoen armen boven de armoede-grens tillen. Hoewel er de laatste 3 jaren reeds 15 miljoen Chinezen de armoede vaarwel zegden, is de overgebleven harde kern een harde noot om te kraken omdat er vaak in onvruchtbare omstandigheden geleefd wordt met een spiraal aan negatieve socio-economische factoren. Momenteel worden alle zeilen bijgezet om ook daar de zelfwerkzaamheid op gang te trekken. Het objectief betekent echter dat elk jaar 13 miljoen personen uit de armoede dienen gehaald
.            65 miljoen Chinezen op het platteland zitten onder de armoede-grens met een jaarlijks inkomen van 530 yuan of minder. De helft van hen hebben een inkomen van 300 yuan en hebben de grootste moeilijkheid om hun basisbehoeften te bevredigen. 20 miljoen zitten op de rand van de armoede-grens en hebben net het probleem van voeding en kledij opgelost hoewel hun inkomen laag en onstabiel is.
Het gemiddeld inkomen in China bedroeg in 1995 4.283 yuan, in het oosten was dat 5.218 yuan in centraal China 3.546 yuan en in het westen 3.669 yuan. Bij de boeren bedroeg het in 1995 maar 921 yuan gemiddeld en in de respectieve landsdelen 1.380, 786 en 604 yuan. Van de 592 arme kantons liggen er 90 pct. in West-China. Zoals in België er in de steden kansarme gebieden zijn die allerhande negatieve socio-economische factoren opeenhopen, zo zijn er in China plattelandsgebieden die zowel ver afgelegen zijn, onvruchtbaar, ontoegankelijk, met een groot analfabetisme enz. In de provincie Guizhou heeft de bodem voor 70 pct geen grondlaag en pogen 7,89 miljoen personen te overleven in karststenen gebieden. Andere achtergebleven gebieden kunnen worden onderverdeeld in types van onvruchtbare grond, löss-plateau doorkliefd met ravijnen, diepe bergachtige gebieden, woestijngebied en hooggebergte waar enkel overleven aan de orde is. In de provincie Hubei leven van de 3,05 miljoen armen er 61 pct in koude bergstreken, 16 pct in overstroomde reservoirgebieden, 8 pct op stenen berggebieden en 15 pct. moeten geherhuisvest worden. In de provincie Yunnan zijn er bijvoorbeeld van de 127 kantons en steden, 73 nationaal als arm erkend wat 12 pct uitmaakt van het landelijk totaal. 6,6 miljoen mensen leven er in armoede en zelfs 2,75 miljoen personen hebben minder dan 200 yuan jaarlijks inkomen. Analfabetisme en semi-analfabetisme bedraagt er 40 pct. Er zijn geen wegen tot 8 stadjes en tot 1806 dorpen. Volgens het magazine Ontlook zijn er nationaal 17.000 dorpen zonder toegang via de weg en 108.000 dorpen hebben geen telefoon.
Toch is sedert de hervormingen in 1978 gestart zijn, het aantal armen drastisch afgenomen. In 1978 bedroeg hun aantal 250 miljoen of 26 pct van de bevolking en nu officieel 65 miljoen of 5,4 pct van het totaal. Eigenlijk zou er nog het aantal armen moeten bijgeteld worden die niet in de 592 als arme gecatalogeerde kantons wonen evenals de 10 miljoen stedelijke armen. Sedert ‘78 werden in 1984, 1987,1990, 1991 programma’s opgesteld en uitgevoerd om de armoede te bestrijden. In 1994 kwam dan het plan om op zeven jaar tijd de nog 80 miljoen resterende armen te helpen zodat ze tegen de 21-ste eeuw meer zouden verdienen dan 530 yuan op jaarbasis. Het jaar na het afkondigen van het plan gingen reeds 7.382 officiëlen van 2.364 provinciale regeringsdepartementen en-instituties de boer op om 877 arme kantons te gaan helpen. 1,6 miljard yuan werd geïnvesteerd in 10.000 ontwikkelingsprojecten. Eén ervan ligt in het Longshan-kanton tussen Hunan en Hubei dat van de 500.000 inwoners een vierde personen telt dat in absolute armoede leeft. “Dit zal niet meer lang duren” zegt Li Yong’e die nog met 1500 anderen twee jaar geleden een contract getekend heeft om fruitbomen te planten. Li heeft 300 peren- en 60 kiwibomen geplant en hoopt daardoor jaarlijks 4000 yuan aan haar inkomen toe te voegen.

Strategie

Op de nationale Conferentie ter bestrijding van de armoede begin dit jaar werd duidelijk gesteld dat de armoedebestrijding moet gericht zijn op ontwikkeling en steunen op eigen krachten zodat men niet meer afhankelijk zou zijn van externe hulp. Daartoe wordt geprobeerd om het volk te mobiliseren waterkontrolefaciliteiten te bouwen, de grond te verbeteren, bomen te planten, de wegen te verbeteren, de infrastructuur te versterken zodat de productievoorwaarden verbeterd worden evenals het leefmilieu zodat een duurzame ontwikkeling bereikt wordt. Voeding en kleding komen op de eerste plaats met vooraan de klemtoon op graanproductie. Uit de ervaring is gebleken dat het kweken van gewassen, viscultuur en het fokken van kippen en de nijverheden die de producten van de lokale landbouw en nevenactiviteiten verwerken, prioritaire sectoren zijn. Te veel nieuwe nijverheden scheppen wordt afgeraden. De 5,5 miljard die de regering voor armoede bestrijding in 1996 uittrok, zal opgetrokken worden tot 8,5 miljard yuan.  1,5 miljard zal supplementair gaan naar de armste gebieden om infrastructuurfaciliteiten te bouwen voor landbouwland, wegen, drinkwater voor mens en dier evenals om wetenschap en techniek te promoten en de training van de boeren te verbeteren. Terzelfdertijd zullen de leningen die ontwikkelingsprojecten steunen met 3 miljard worden verhoogd: deze zijn gericht op projecten inzake beplanting, kweken, boomgaarden en landbouwverwerkende nijverheden. Daarnaast zullen ook de kredieten van de Landbouwbank van China voor armoedebestrijding, verhoogd worden met een goede 5 miljard yuan tot een 33 miljard dit jaar. Ook vraagt de nationale regering aan de lokale overheden om zelf ook 30 à 50 pct bij te leggen bij het bedrag dat nationaal voorziet. Premier Li Peng maakte op de Conferentie bekend dat 43 pct van de dit jaar nieuw gelanceerde projecten in de westelijke regio’s gesitueerd zijn wat moet aantonen dat de staat de kloof tussen oost en west wil verkleinen.

Concreet

15 ministeries van de regering hebben gedetailleerde plannen opgesteld om het nationaal plan in concrete vormen te gieten. Het ministerie van Energie wil elektriciteit brengen tot in de 28 kantons die nog zonder zitten zodat 95 pct van de landbouwfamilies tegen de eeuwwende electriciteit gebruikt. Het ministerie van Verkeerswezen plant de komende 6 jaar 136.000 km wegen aan te leggen zodat 1.000 stadjes en 12.000 dorpen in afgelegen gebieden toegankelijk worden. Het ministerie van Watervoorziening beloofde zijn projecten te versnellen. Het ministerie van Landbouw van zijn kant heeft een “Robin Hood”-plan dat lokale ondernemingen in het oosten van het land aanspoort hun collega’s in het centrum en het westen te helpen. De westelijk gelegen lokale ondernemingen hebben wel de grondstoffen en personeel, maar mankeren technologie en management. Deze samenwerking tussen oost en west gebeurt ook op andere vlakken. Beijing zal samenwerken met Binnen-Mongolië, Tianjin steunt Gansu, Shanghai Yunnan, Guangdong gaat samen met Guangxi, Jiangxi met Shaanxi, Jiangsu helpt Shaanxi; Zheijiang steunt Sichuan, Shandong Xinjiang, Liaoning ondersteunt Qinghai, Fujian Ningxia en de 4 steden Dalian, Qingdao, Shenzhen en Ningbo zullen de armste provincie Guizhou helpen. Leiders van Tianjin en Gansu hebben reeds 118 samenwerkingsprojecten. Guangdong zal Guangxi’s arme gebieden met 60 miljoen yuan helpen het volgend jaar. Gedurende een recent bezoek van Jiangsu’s leiders aan Shaanxi’s arme gebieden hebben ze 1,6 miljoen yuan geschonken voor 10 bussen en 200 landbouwvoertuigen. Jiangsu zal Shaanxi helpen bij de buitenlandse handel en ook meer werkers aanvaarden uit deze provincie. Shanghai heeft Yunnan o.m. geholpen om in gebieden van de etnische minderheden 13 kledingproductielijnen te bouwen.
Ook China’s priveondernemers doen mee aan de beweging voor de armoedebestrijding. 3000 businesslui participeerden reeds in honderden projecten met een totale investering van 2 miljard yuan. Er is nog het project “Hoop” dat gelden inzamelt op internationaal vlak en met 358 miljoen yuan aan fondsen 749 scholen geholpen heeft om 1,01 miljoen kinderen die de school verlieten, terug hun studies aan te vatten. Het ministerie van Cultuur probeert een bibliotheekje op te zetten in 25.000 afgelegen dorpen. Voorts wil het project “Gezondheid” 100 ziekenhuizen bouwen in arme streken. Tenslotte doen nog een aantal NGO’s inspanningen om mee te werken aan de beweging, zo o.m. de Vereniging voor Familieplanning die arme moeders gaat steunen.

Provincies

Hoe spelen de diverse provincies in op de armoedebestrijding en welke zijn de resultaten van de inspanningen die reeds geruime tijd bezig zijn? Typisch is het kanton Xichou Banggu in de provincie Yunnan, een arme stad die bevolkt wordt door nationale minderheden die wonen op een karstlaag die meer dan 90 pct bedekt van de stad. De laatste 4 jaar werd een harde strijd geleverd om eerder de stenen te verplaatsen dan zelf te verhuizen en het resultaat is dat de graanoutput per hoofd steeg met 56 kg en het netto-inkomen verdubbelde. Nu leiden wegen naar alle omringende dorpen en alle families hebben electriciteit.
In 1996 zegden in Yunnan globaal 1,2 miljoen mensen de armoede vaarwel, wat een sneller tempo is dan de tien jaar voordien toen het een half miljoen personen per jaar was. De provincie kreeg hulp van 10 nationale organen zoals de Chinese Academie voor Wetenschappen, het Ministerie van Metaalnijverheid, de non-ferro Federatie, de scheepsbouw-federatie en de administratie van staatseigendom, die een 200 technici uitstuurden om training te geven in 190 klassen zodat 5000 lokale techniekers gevormd werden in de meest diverse disciplines.  De 70 miljoen staatshulp en 94 miljoen van andere bronnen hielpen 130 bouwprojecten lanceren.

In de provincie Hubei rees het Bruto Regionaal Product van de 38 arme gebieden 2,67 maal vergeleken met 10 jaar geleden en de industriële- en landbouwproductie bijna 3 maal. Het boereninkomen steeg van 322 yuan tot 1061 yuan terwijl de echt arme bevolking daalde van 7,18 miljoen tot 3,05 miljoen. 1 miljoen ontsnapten aan de armoede de laatste 2 jaar. Toch blijft de taak vrij zwaar om op enkele jaren tijd nog meer dan 3 miljoen personen uit de armoede te halen. Een analoog beeld valt waar te nemen in de provincie Hebei waar de provinciale regering een prioriteit legt bij de 46 armste kantons en 2.748 arme dorpen. Het aantal armen werd er van 7 miljoen 1992 gereduceerd tot 4 miljoen nu. Het inkomen per hoofd steeg er van 706 yuan in 1993 tot 1142 yuan nu. In het autonome gebied Tibet schudden 120.000 personen vorig jaar het armoedejuk af wat 27 pct betekent van het totaal, maar er schieten er nog 300.000 over. Dit jaar zal het autonome gebied 25 miljoen yuan besteden voor de aanleg van landbouw- en grasland, transport en drinkwaterfaciliteiten in de arme gebieden evenals aan wetenschappelijk-technische opvoeding van de boeren. In de provincie Gansu waar voor de hervormingspolitiek 75 pct van de bevolking getroffen werd door armoede, is dit nu gerduceerd tot 25 pct. Tegen het jaar 2000 zullen de overgebleven 4 miljoen ook genoeg eten en drinken moeten hebben wat neerkomt op een taak van één miljoen per jaar minder.

Shanxi

Kijken we even in de provincie Shanxi hoe het inkomen er sedert de hervormingspolitiek is geëvolueerd.Van 1978 tot 1994 steeg het netto boereninkomen er van 114 yuan tot 884 yuan een verhoging met 7,7 maal. Het sparen steeg er van 330 miljoen tot 25 miljard yuan. De helft van de boeren had een inkomen van meer dan 800 yuan.. In de armste prefectuur Luliang zijn nog 224 straatarme dorpen waar dat aantal in 1985 nog 2.263 bedroeg. De absoluut arme bevolking daalde van 1,3 miljoen naar 66.000. In de Jinzhong Prefectuur werd een project uitgewerkt waardoor 284 arme dorpen aangespoord werden om koeien, schapen en varkens te kweken. In ‘94 bedroeg het inkomen er 586 yuan wat 323 meer was dan het jaar voordien.
Gedurende 5 jaar stuurde de provincie 100.000 personen van de administratie in 10 golven uit om lagere organen te herorganiseren. 579 miljoen werd gespendeerd voor 21.000 dorpen, 12.000 nieuwe ondernemingen werden gesticht, 9700 nieuwe waterputten gegraven, 1,23 miljoen mu bos aangelegd, 80.000 km nieuwe wegen aangelegd, 5.530 medische stations gebouwd of vernieuwd evenals een 3100-tal scholen. 772 kaders van de 3 niveaus (prefectuur, kanton en stad) werden tijdens de tweede helft van vorig jaar naar de Luliangprefectuur getransfereerd en gezonden naar 701 arme dorpen: ze zullen er als partijsecretaris of voorzitter van het dorpskomitee fungeren gedurende drie jaar.
Er zitten ook schaduwzijden aan de armoedebestrijdingspolitiek. De partijsecretaris van Shanxi schat dat eventjes 60 pct van de budgetten voor armoedebestrijding niet terecht komen bij de boeren die het nodig hebben. Ook geeft hij toe dat er met de economische ontwikkeling een tendens bestaat waardoor de inkomenskloof groter wordt. Tijdens de Conferentie begin januari merkte premier Li Peng eveneens op dat in arme gebieden stedelijke centrums, auditoria en hotels uit de grond reizen, verantwoordelijken toeren rond met GSM in nieuwe auto’s en dit terwijl het aantal armen dat onvoldoende te eten heeft, er constant blijft. Hij stelde vast dat hoe armer de gebieden worden, hoe groter het personeel bij de regerende instellingen wordt dat leeft van de belastingen. Li Peng vond dat er te veel personeel werkt in de administraties van de kantons zodat het geld op is vooraleer er kan geïnvesteerd worden in productieve sectoren. Nadien worden belastingen geheven die de boeren zwaar treffen. Om uit deze vicieuze cirkel te geraken raadde de premier aan om het aantal organisaties en het personeel in te krimpen. Hij pleitte voor meer supervisie en inspectie van de armoede bestrijding evenals voor het ontwikkelen van de economie in collectieve eigendom. In Shanxi was er het afgelopen jaar een doorbraak in de coöperatieven. Tegen het jaareinde waren er 47.000 coöperatieven met 401.000 aandeelhouders die 8.713 miljoen aandelen betaald hadden.

Volgens partijvoorzitter Jiang Zemin zijn er echter verschillende gunstige factoren om de objectieven te halen tegen het einde van de eeuw. Vooreerst nemen regering en partij de taak ernstig. Doordat ten tweede de economie het goed doet kunnen meer middelen worden vrijgemaakt voor de strijd tegen de armoede. Ten derde is de maatschappij meer bewust geworden voor de problematiek. Tenslotte zijn er door het werk van de laatste 10 jaar een reeks goede ervaringen die het vertrouwen van de arme streken zelf hebben verhoogd.
.Een verheugend bericht komt bijvoorbeeld uit Tianjin die er in slaagde om vier jaar voorop op het nationale schema, de armoede uit te bannen in zijn dorpen. Ook de provincie Guangdong die 10 jaar geleden nog 4 miljoen personen telde die niet genoeg eten en kleding hadden, streeft er naar om de nog dit jaar de absolute armoede uit te bannen bij de  600.000 overblijvende armen. Tot zover een paar avant-garde ervaringen. Als China zijn doelstelling tegen 2000 kan bereiken zal de aantrekkingskracht naar de derde wereld groot zijn. Op 50 jaar tijd meer dan 1 miljard mensen uit de armoede halen is van ontelbaar meer waarde voor de mensenrechten dan alle gecumuleerde rapporten van Amnesty International en aanverwante samen.

Bibliografie

-Guangdong Governor on Poverty Elimination Efforts, CNS  9/5/96, FBIS‑96‑097
-Gansu Leaders Address Poverty‑Eradication Plans, Gansu People’s Radio, 3/10/96, FBIS‑96‑194
-Hebei Secretary Speaks on Eliminating Poverty, Hebei People’s Radio, 21/10/1996,FBIS‑96‑205
-CPC, State Council Issue `Decision’ on Poverty Relief, XINHUA  6/1/97, FBIS‑97‑005
-Tibet Plans To Eradicate Poverty in 5 Years, XINHUA  9/1/97, FBIS‑97‑008
-Text of Jiang Zemin’s Speech on Helping Poor Document Number, XINHUA 4/1/97, FBIS‑97‑003
-Text of Li Peng Speech at Poverty Relief Conference, XINHUA  5/1/97, FBIS‑97‑004
-Shanxi Party Secretary on Becoming Well‑Off Together , DANGDAI SICHAO 20/04/96, FBIS‑96‑144
-Shaanxi Governor on Strategy for Developing Inland Areas, SHAANXI RIBAO 31/8/96,: FBIS‑96‑180
-Yunnan Party Secretary on Eliminating Poverty , YUNNAN RIBAO 30/03/96, FBIS‑96‑144
-Hubei Secretary Discusses Poverty Relief Work, HUBEI RIBAO 25/10/96, FBIS‑96‑221
-State Bodies Score Successes in Helping Yunnan’s Poor, XINHUA 24/01/97 , FBIS‑97‑017
-Xiong Lei, Storming the Citadel of Poverty, Window, 13/9/96
-Pockets of Poverty Pose Major Problems, Window, 29/3/96
-Kuan Yi, Lutte finale contre la pauvreté(2), La Chine au présent, octobre 1996
-Lydia Yang, The poverty Gap, Window, 14/7/95

China Vandaag   1/05/1997
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.