Witboek over politiek in Xizang/Tibet

China heeft een Witboek over Xizang alias Tibet gepubliceerd dat een reeks belangrijke cijfers en feiten bevat. Deze gaan onder meer over het verhoogde brp en bewonersinkomen, de toelagen voor de regio, de sociale voorzieningen, de infrastructuur tot en met cijfers over de bescherming van het milieu.

Theepluk in Yigong, Nyingchi Foto Xinhua Disclaimer

Het Xizang Witboek bevat een zestal hoofdstukken. Sinds Xi Jinping in 2012 aan de macht kwam heeft het Centraal Comité van de CCP zowel in 2015 als in 2020 een speciale zitting gewijd aan de regio. Het Witboek vertrekt van de richtlijnen die de laatste van zeven zittingen daarover uitwerkte. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de uitwerking van de ontwikkelingsideeën. In 2022 was de economie 2,28 maal groter dan in 2012. In de landbouw garandeert de uitbouw van bases voor landbouw en veeteelt de teelt van kwalitatieve hooglandgerst, de productie van spijsolie, groententeelt zonder vervuiling, gestandaardiseerde melkveehouderij en de jak- en Tibetaanse schapenhouderij. Het aantal nieuwe collectieve economische organisaties op het platteland bereikte een totaal van 6.172. De industrie groeide van 2012 tot 2022 met een factor 2,77, maar de activa van de staatsondernemingen namen 14-maal toe. Het aantal marktentiteiten groeide van 124.400 in 2012 naar 437.600 in 2022. In de tertiaire sector steeg het aantal toeristen van 10 tot 30 miljoen. Tijdens de beschouwde tien jaar heeft de centrale regering 1.730 miljard yuan in Xizang geïnvesteerd. Tussen 1994 en 2022 werden in totaal 11.900 ambtenaren en vaklui gestuurd om te helpen.  

In 2023 brachten al 50 miljoen toeristen een bezoek of 2/3 meer Foto Xinhua Disclaimer


De infrastructuur verbeterde merkelijk. Begin 2022 besloeg het wegennet 121.400 km, waaronder 1.105 km snelwegen. Het spoornet breidde uit van 701 km in 2012 tot 1.359 km in 2022. Tibet Airlines vliegt op 154 internationale en binnenlandse routes. 96 % van de dorpen heeft stroom en het elektriciteitsverbruik nam in dezelfde periode toe van 2,88 miljard kWh tot 11,98 miljard kWh. In de meeste plattelandsgebieden is nu veilig drinkwater beschikbaar. De digitale infrastructuur blijft niet achter: in totaal zijn er 8.099 5G-basisstations en bijna 312.600 km aan glasvezelkabels gebouwd. 5G-netwerken bestrijken nu alle provincies/districten en grote steden/townships in Xizang.
Tegen 2019 waren de 628.000 geregistreerde armen uit 74 arme kantons en districten uit de armoede getild. Hun inkomen bedroeg in 2022 gemiddeld 13.800 yuan. Het gemiddeld inkomen steeg van 18.363 yuan in 2012 tot 48.753 ¥ in 2022. Het inkomen van de rurale inwoners verdrievoudigde van 5.698 tot 18.209 yuan. De kleinhandel van verbruiksgoederen nam 2,3 keer toe en de online kleinhandel bereikte 14 miljard yuan.

Cultuur

Het tweede hoofdstuk van het Witboek gaat over de culturele en ethische ontwikkeling. Xizang beschikt nu over drie historische en culturele grote steden op staatsniveau, vijf dergelijke kleinere steden (towns) en vier van dergelijke dorpen. Tachtig dorpen zijn toegevoegd aan de lijst van traditionele Chinese dorpen. 29 dorpen kregen de titel van etnische minderheidsdorpen met culturele betekenis. In totaal zijn 4.468 locaties van allerlei soorten historisch of cultureel belang onderzocht, geregistreerd en beschermd door de plaatselijke provinciale of districtsoverheid. Xizang telt 2.373 beschermde culturele relicten onder bestuurlijke bescherming, waarvan 70 sleuteleenheden onder staatsbescherming. Sinds 2013 zijn ruim 100.000 waardevolle culturele relicten beschermd door digitale archivering.

Medisch gediplomeerden gooien baretten in de lucht Foto Xinhua Disclaimer

In 2019 investeerde de staat 1 miljard yuan in de bouw van een nieuwe campus van de Universiteit voor Tibetaanse Geneeskunde die meer dan 7.000 medische professionals heeft opgeleid. Begin 2022 telde de regio 49 openbare instellingen voor Tibetaanse geneeskunde. 94 % van de gezondheidscentra in de steden en gemeenten en 42 % van de gezondheidsklinieken in de dorpen bieden Tibetaanse geneeskundige diensten aan. Eind 2022 beschikte Xizang over 17 tijdschriften en 11 kranten in de Tibetaanse taal en had het 45 miljoen exemplaren van 7.959 Tibetaanstalige boeken gepubliceerd. Dit hoofdstuk preciseert verder de vooruitgang in het netwerk van culturele infrastructuur en diensten, de artistieke creaties, sport, radio, TV en film. Eind 2022 had Xizang 8.000 culturele ondernemingen geregistreerd met ruim 70.000 mensen in dienst en hun toegevoegde waarde bedroeg 6,33 miljard yuan.

Religie

Diploma-uitreiking aan het Tibet College of Buddhism Foto China Daily Disclaimer

Een derde hoofdstuk heeft het over de vooruitgang in etnische en religieuze zaken. De regio herbergt tegenwoordig meer dan 1.700 locaties voor activiteiten in het Tibetaans boeddhisme, ongeveer 46.000 boeddhistische monniken en nonnen, vier moskeeën, ongeveer 12.000 autochtone moslims en één katholieke kerk met meer dan 700 gelovigen. Sinds 2015 is veel werk verzet om de bouw van medische klinieken in kloosters en tempels te bevorderen, artsen-monniken op te leiden, het sociale zekerheidsstelsel voor monniken en nonnen te verbeteren, hun socialezekerheidsuitkeringen te verhogen en hen sociale diensten te bieden. De overheid verstrekt ruim 26 miljoen yuan per jaar voor de dekking van de ziektekostenverzekering, pensioenregelingen, verblijfsvergoedingen, ongevallen- en letselverzekeringen en de kosten voor gezondheidscontroles van alle geregistreerde monniken en nonnen.

Sociaal

Het vierde hoofdstuk behandelt de sociale ontwikkeling. Van 2012 tot 2022 investeerde de centrale overheid meer dan 251 miljard yuan in het onderwijs van Xizang. Momenteel telt de regio 3.409 scholen met ruim 944.000 leerlingen. Het bruto inschrijvingspercentage van het voorschools onderwijs heeft 89 % bereikt. Het voltooiingspercentage voor het leerplichtonderwijs haalt 97 %. Het probleem van schoolverlaters bestaat niet meer. Het aantal afgestudeerden aan hogeschool of universiteit per 100.000 inwoners is gestegen van 5.507 in 2010 naar 11.019 in 2020. Nieuwkomers in de beroepsbevolking hebben nu gemiddeld 13,1 jaar onderwijs gevolgd. Sinds 2016 heeft de centrale overheid 1,71 miljard yuan aan subsidies verstrekt om 43.600 arme huishoudens in landbouw- en herderlijke gebieden te helpen. n 2022 bedroeg de leefruimte per hoofd van de stadsbewoners 44,82 m² en die van boeren en herders 40,18 m².

Senioren spelen in Nagarze verpleegcentrum Foto Xinhua Disclaimer

Andere provincies en gemeenten hebben hulp aangeboden waardoor nog zes hoogwaardige tertiaire ziekenhuizen konden worden gebouwd. 1.165 medische teams werden opgeleid met in totaal 3.192 lokale medische personeelsleden en 2.219 vacatures in de medische technologie werden ingevuld. Lokale patiënten kunnen nu voor meer dan 400 ernstige ziekten in de regio behandeld worden en voor meer dan 2.400 minder erge aandoeningen binnen de administratieve eenheden op prefectuurniveau waar zij wonen. Slachtoffers van kleine kwalen kunnen tijdig worden behandeld in ziekenhuizen op kantonnaal niveau. De gemiddelde levensduur steeg tot 72 jaar. In totaal zijn 3,43 miljoen mensen gedekt door een basisziektekostenverzekering, dit is meer dan 95 % van de totale bevolking. Het maximale vergoedingspercentage voor medische kosten die onder de basisverzekering vallen, is boven 90 procent uitgekomen.

Milieu

Tibetaanse antilopen dwarsen Qinghai-Tibet Highway Foto Xinhua Disclaimer

Momenteel zijn er 47 natuurgebieden die in totaal 412.000 km² beslaan. Van 2016 tot 2022 werd 554.666 ha bos geplant. Er leven 1.072 wilde gewervelde diersoorten in Xizang. Daartoe behoren er 65 soorten wilde dieren onder nationale bescherming van klasse I, zoals het sneeuwluipaard, de wilde jak, de Tibetaanse antilope, de zwartnekkraanvogel en de gouden stompe aap van Yunnan plus 152 soorten wilde dieren onder nationale bescherming van graad II. Het aantal Tibetaanse antilopen steeg van ruim 70.000 in de jaren negentig tot ruim 300.000 in 2022, wilde yaks van minder dan 10.000 naar ruim 20.000 en zwartnekkraanvogels van minder dan 3.000 naar ruim 10.000. Het Tibetaanse edelhert, ooit door de internationale gemeenschap als uitgestorven beschouwd, is nu teruggekeerd en hun aantal is gegroeid van ruim 200 ten tijde van zijn ontdekking tot ruim 800.

De lucht- en waterkwaliteit zijn uitstekend en goed. Schone energie maakt nu 90 % uit van de geïnstalleerde energieopwekkingscapaciteit. Xizang heeft een groene landbouw en veeteelt op het plateau ontwikkeld waarbij 1.014 verschillende vervuilingsvrije, groene of biologische landbouw- of agroproducten met geografische aanduidingen worden geproduceerd. Dit hoofdstuk preciseert verder nog ‘The Plan for Protection and Building of Ecological Security Barriers in Xizang (2008-2030)’, de maatregelen om de vooruitgang qua leefmilieu en het wetenschappelijk onderzoek te versnellen.

Windmolens in kanton Tsomai van stad Lhokha Foto China Three Gorges Project Corp Disclaimer

Sinds 2018 is ruim 4,93 miljard yuan geïnvesteerd in de geïntegreerde bescherming en het herstel van bergen, rivieren, bossen, landbouwgronden, meren, graslanden, woestijnen en gletsjers. Van 2016 tot 2022 werden er jaarlijks gemiddeld 537.700 banen (in bijberoep) op het gebied van milieubehoud gecreëerd en werd er in totaal 12,64 miljard yuan aan milieuschadeloosstelling betaald, zo stelt het Witboek. Eind 2022 bedroeg het aantal familiehotels en gastgezinnen op het platteland 2.377, goed voor 12,74 miljoen bezoeken en een omzet van bijna 1,59 miljard yuan. Ongeveer 64.000 boeren en herders werkten direct of indirect voor het plattelandstoerisme, wat leidde tot een inkomensstijging per hoofd van meer dan 4.500.yuan.
Het zesde en laatste hoofdstuk behandelt het thema van de versterking van de rechtsstaat en van de democratie: zo namen 90 tot 100 % van de kiesgerechtigden deel aan de verkiezingen voor het regionaal Volkscongres. Dat er 8.821 vakbonden bestaan met in totaal 607.000 leden wordt ook hieronder vermeld. In totaal is 89,2 % van de 42.153 afgevaardigden van volkscongressen op vier niveaus in de autonome regio afkomstig uit de Tibetaanse of andere etnische minderheden. Van de 24 afgevaardigden voor het 14de Nationaal Volkscongres zijn er 16 afkomstig uit etnische minderheden. Ook de rechtshulp wordt gedetailleerd besproken. Het Witboek besluit dat de regio een periode van ongekende ontwikkeling en enorme veranderingen hebben meegemaakt, die tastbare voordelen voor de mensen heeft opgeleverd. Tibet is nu klaar om samen met alle etnische groepen de doelstellingen van het tweede eeuwfeest te realiseren om China in alle opzichten uit te bouwen tot een modern socialistisch land als één gemeenschap, zo besluit het.

Bron: Xinhua

Print Friendly, PDF & Email