Communistische partij werkt aan zelfverbetering

Hoe slaagt een politieke partij die lange tijd continu aan de macht is er in om correct te blijven werken, dynamisch en trouw aan haar missie te blijven en niet te vervallen in bureaucratie of corruptie? Het is een belangrijke vraag voor de Communistische Partij van China. Een recente studiedag van het politiek bureau van de CPC ging over dit thema. We hernemen de belangrijkste elementen uit de toespraak van partijleider Xi Jinping.

Toetredingsceremonie Foto Xinhua/Liu Ying Disclaimer

De studiedag vond plaats op 29 juni en focuste op zelfverbetering: het versterken van systemen waarmee de partij haar eigen structuur en werking kan optimaliseren.

Uit de toespraak van partijleider Xi Jinping blijkt dat de taken van een partij die een snel ontwikkelend en immens land als China moet leiden een efficiënte, goed georganiseerde en overal aanwezige organisatie vergen, met een hoge graad van centralisatie en een vermogen om zich aan te passen aan de veranderende situatie. De kaderleden moeten theoretische kennis over de socialistische maatschappij combineren met de vaardigheden om deze in de praktijk toe te passen.

Op al deze punten is er volgens Xi in de huidige situatie zowel een noodzaak als ruimte voor verbetering. Hij besteedt veel aandacht aan systemen die moeten beletten dat kaders corrupt worden of ander negatief gedrag ontwikkelen, wat aansluit bij de anti-corruptiecampagne die hij al voert sinds hij in 2012 aan de macht kwam.

Partijopbouw essentieel proces van lange duur

In zijn inleiding wees Xi erop dat partijopbouw een essentiële taak is voor het socialisme. Een sterke partij is nodig om leiding te geven op alle domeinen. De principes die het centraal comité voor de partijopbouw vooropstelt moet men op alle niveaus toepassen. In de huidige periode moet men er op wetenschappelijke wijze voor zorgen dat de partij taken kan leiden op alle domeinen en op alle niveaus, en dit op een gecoördineerde manier. De partij moet wetenschappelijk, gestandaardiseerd en efficiënt functioneren en de werking moet voortdurend verbeteren.

Sinds het 18de partijcongres (in 2012, toen Xi voor het eerst de leiding kreeg) is de werking van de partij verbeterd. Maar de hervormingen en de opening naar het buitenland, het invoeren van de markteconomie en de externe uitdagingen zijn processen van lange duur. Er bestaat altijd het risico dat de partij op termijn dynamiek verliest, minder competent wordt, zich niet meer om het volk bekommert en in corruptie of passiviteit vervalt. Daarom is hervorming van de eigen structuren en verbetering van de werkmethoden door de partij zelf een proces zonder einde.

Centraal leiderschap, solide basis

Vervolgens benadrukte Xi het gecentraliseerd leiderschap. De richtlijnen van het centraal comité moeten efficiënt op alle niveaus verder uitgewerkt en doorgevoerd worden. Elk partijniveau moet het onderliggende leiden en controleren, en tegelijk zorgen voor zijn eigen correcte werking. Men moet het werk op het basisniveau – de partijcellen en hun leiding – consolideren, zodat de basisorganisaties overal leiding kunnen geven. Er moet meer aandacht komen voor de opbouw van partijcellen in privébedrijven en -organisaties. De partij moet moderne technieken gebruiken om zowel online als offline aanwezig te zijn.

Systemen voor betere partijkaders

Om de partij gezond te houden moet de opleiding van de partijkaders hen een sterke basis geven voor een socialistische overtuiging en gedrag. Partijkaders moeten een grondige theoretische kennis over het socialisme hebben, en de theorie moet gecombineerd worden met de praktische uitwerking ervan. Mechanismen op lange termijn moeten toelaten de interne cohesie te versterken, nieuwe kennis te verwerven, foutief gedrag recht te zetten en het werk te verbeteren. De huidige campagne voor partijdiscipline (codeterm voor strijd tegen de corruptie) vormt daartoe een goed aanknopingspunt.

Xi benadrukte dat het controlesysteem op corruptie en gedrag verder moet verbeterd worden. Het moet toelaten zowel corruptie te ontdekken als preventief kaders de lust te ontnemen om corrupt te worden, en alle domeinen bestrijken. Belangrijk is het publiek hier actief bij te betrekken.

Er moet een betere politieke evaluatie van de leidende teams komen en vooral van de topmensen op elk niveau, Ook is er een betere evaluatie vereist van de politieke besluiten, een betere controle van de belangrijke benoemingen, van het gebruik van budgetten voor grote projecten en van domeinen met een grote concentratie van bevoegdheden en fondsen.

Meer inspanningen zijn nodig voor het opstellen van interne regels, vooral voor de hogere leidinggevende niveaus, met controles om achterpoortjes te sluiten, mazen in het net te verkleinen en in het algemeen de kwaliteit en efficiëntie van de partijopbouw te verhogen.

Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen

Xi riep op om een systeem in te voeren waarbij alle afdelingen en alle leden beoordeeld worden op het opnemen van hun verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor verbetering van het eigen niveau ligt bij de partijcomités (de leidende kaders van een partijafdeling) en de secretarissen van de comités zijn de hoofdverantwoordelijken; de inspectiecomités op alle niveaus zijn verantwoordelijk voor de controle.

Dat geldt ook voor de leden van het politiek bureau zelf, die het goede voorbeeld moeten geven, hoge eisen voor zichzelf dienen te stellen, en efficiënt de departementen waarvoor ze verantwoordelijk zijn moeten leiden.

Bron: Xinhua

Print Friendly, PDF & Email