De besluiten van het Centraal Comité over de rechtsstaat (oktober 2014)

Zoals bekend heeft het 18e Centraal Comité van de Communistische Partij van China, in zijn 4e plenaire zitting bijeen, op 23 oktober een communiqué uitgegeven. De tekst bevat de genomen besluiten om de socialistische rechtsstaat versneld verder te ontwikkelen. Hierna volgt een ingekorte Nederlandse versie van de (onofficiële) Engelse vertaling.

CD rule of law specialEr is van het Chinese communiqué (nog) geen officieel goedgekeurde Engelse vertaling. Leden van het onderzoeks- en vertaalproject China Copyright and Media hebben op korte termijn een Engelse vertaling gemaakt. Jeremy L. Daum, onderzoeker en staflid van de rechtsfaculteit van Yale University (VS) heeft aan de vertaling meegewerkt. Randall Peerenbaum, een internationaal gerespecteerd specialist Chinees recht, steunt zich op die tekst voor zijn artikelen over het Vierde Plenum en de rechtsstaat in China.
We plaatsen hier een link naar de originele Chinese tekst, voorafgegaan door de Engelse vertaling verzorgd door China Copyright and Media. We geven ook een ingekorte Nederlandse vertaling. Zodra we over een officieel goedgekeurde Engelse vertaling beschikken, zullen we die op ChinaSquare.be plaatsen. https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/10/28/ccp-central-committee-decision-concerning-some-major-questions-in-comprehensively-moving-governing-the-country-according-to-the-law-forward/

De besluiten van het Centraal Comité over enkele belangrijke vraagstukken bij de allesomvattende ontwikkeling van het landsbestuur overeenkomstig de wet.

(Het Communiqué van het Vierde Plenum van het Centraal Comité van de CPC)
1.                  Een socialistische rechtsstaat met Chinese kenmerken
In China is de rechtsstaat een socialistische rechtsstaat met Chinese kenmerken. Wij willen de wetten van die rechtsstaat vervolmaken en ze laten naleven. Het is ons doel een matig welvarende samenleving op te bouwen en de Chinese Droom te realiseren: de  vernieuwing van de Chinese natie. We moeten de hervomingen uitdiepen. Wij zien de ontwikkeling van de rechtsstaat als een noodzakelijke voorwaarde voor de verdere vervolmaking van het socialisme met Chinese kenmerken. We moeten de regeringsbekwaamheid van de Partij verhogen en het overheidsbestuur moderniseren. Door middel van de rechtsstaat willen we de welvaart veilig stellen en gedurende lange tijd de vrede en orde bewaren in de Partij en in het land.
Enerzijds zijn de uitdagingen groot. China bevindt zich in het eerste stadium van het socialisme. De allesomvattende opbouw van de redelijke welvaart is in een beslissend stadium gekomen. Er is een doorbraak nodig in de hervormingen die nu op een terrein met onbekende problemen en mogelijke gevaren komen. Complexe problemen komen daarnaast uit de internationale omgeving. De opdrachten bij het doorvoeren van de hervormingen en ontwikkelingen en het handhaven van de stabiliteit zijn ongekend zwaar. Nooit tevoren werden we geconfronteerd met zoveel tegenstellingen, risico’s en uitdagingen. Het is tegelijkertijd een beslissende periode met strategische kansen, die we moeten benutten, voor de ontwikkeling van ons land.
Xi en anderenAnderzijds zijn sommige wetten en regels op dit moment niet helemaal in overeenstemming met de wetenschappelijke realiteit en met de wil van het volk. Wetgevers hebben de neiging zich op hun eigen terrein terug te trekken en verantwoordelijkheden af te wentelen. Bestaande wetten worden overtreden, niet strikt gehandhaafd, overtreders blijven ongestraft. Bepaalde personeelsleden bij de overheid en sommige leidende kaders beseffen niet goed dat ze in hun werk de wetten moeten naleven.
Dit zijn de vijf grote principes waaraan we moeten vasthouden om onze doelstellingen met betrekking tot de rechtsstaat te bereiken:
   I.            het leiderschap van de Partij
  II.           de heerschappij van het volk
 III.          de gelijkheid voor de wet
  IV.          het verband tussen wet en moraal
    V.         de noodzaak om uit te gaan van de Chinese realiteit.
In een socialistische rechtsstaat stelt de Partij de wetten op en in de Grondwet heeft de Partij haar leidende rol opgenomen. De beginselverklaring, statuten en regels van de Partij zijn met de wet in overeenstemming. Bij het landsbestuur houdt de Partij zich aan de Grondwet en de andere wetten. Bij het partijwerk en bij het het bestuur van haar eigen organisatie moet de Partij zich aan de eigen interne partijregels houden.
De rechtsstaat functioneert dankzij de steun van het volk. Het volk heeft belang bij de rechtsstaat en wordt erdoor beschermd. In de hele maatschappij moeten de burgers de wetten kennen en beseffen hoe belangrijk wetten zijn.
Elke organisatie en elk individu moet zich aan de Grondwet en aan de wet houden. Ook de Partij en de overheid moeten dat doen, en wel op dezelfde manier in het hele land. We moeten diegenen die macht hebben, beperkingen opleggen en het toezicht op hen  versterken. We moeten ervoor zorgen dat ze op een verantwoordelijke manier met hun macht omgaan. Wie de wet overtreedt moet worden gestraft en we mogen geen verzwakking van de wetshandhaving dulden.
Bij wettelijkheid hoort ook morele integriteit. Daarom moeten we verder ijveren voor het systeem van socialistische kernwaarden[i], de traditionele Chinese waarden, de sociale en beroepsethiek, de gezinswaarden. Terwijl wetten een normatieve functie  hebben, spelen waarden een opvoedkundige rol. We hebben de taak ervoor te zorgen dat de twee elkaar aanvullen en verrijken.
We gaan uit van de Chinese realiteit. Onze theorie voor een socialistische rechtsstaat is aangepast aan de situatie in China, heeft Chinese kenmerken, stemt overeen met de wetten van de maatschappelijke ontwikkeling. We halen inspiratie bij de kwintessens van de Chinese rechtscultuur en leren van buitenlandse ervaringen, evenwel zonder die laatste kritiekloos te kopiëren.
2.                  De wetgeving
legislationHet Centraal Comité heeft besloten de wetgeving met Chinese kenmerken te perfectioneren, met een centrale plaats voor de Grondwet en een versterkte tenuitvoerlegging van die Grondwet. We moeten wetgeving voorrang geven en hierbij vasthouden aan de socialistische kernwaarden en de belangen en de wil van het volk voor ogen houden. Het hele proces hoort doordrongen te zijn van de hang naar eerlijkheid en transparantie. Het is de bedoeling om door de opstelling, de herziening, of de afschaffing en de correcte interpretatie van wetten te komen tot meer effectiviteit.
1)      De Grondwet
De Grondwet is de geconcentreerde wil van de Partij en het volk, de basiswet die het resultaat is van een wetenschappelijk democratisch proces. Voor alle staatsinstellingen, het leger, alle politieke partijen en maatschappelijke organisaties, alle commerciële en andere ondernemingen en alle groepen betekent de Grondwet de verzameling van elementaire gedragsregels. Het is de plicht van allen om de waardigheid van de Grondwet hoog te houden en de Grondwet na te leven en te laten naleven. Alle inbreuken moeten worden gestraft of rechtgezet. Het Nationaal Volkscongres en zijn Permanent Comité zien erop toe dat alle regelgevende documenten in lijn zijn met de Grondwet, of dat ze worden gecorrigeerd of aangepast. Het is plaatselijke instellingen verboden eigen wetgevende documenten op te stellen of uit te geven. Vier december wordt de Nationale Dag van de Grondwet. Iedereen krijgt scholing over de letter en de geest van de Grondwet. Alle overheidsfunctionarissen die verkozen of aangesteld zijn door het Nationale Volkscongres en zijn Permanent Comité moeten in het openbaar trouw zweren aan de Grondwet als ze hun ambt opnemen.
2)      Wetgevende organen en procedures
Wetgeving betreffende belangrijke structuren en onderdelen van het beleid moet voor de besluitvorming worden voorgelegd aan de Partijleiding. Zij krijgt ook inzage in belangrijke kwesties aangaande de formulering en herziening van wetten. Daar zorgt de partijgroep binnen het Permanent Comité van het Nationale Volkscongres voor. De Partijleiding dient ook voorstellen voor grondwetswijzigingen in bij het Nationale Volkscongres.
Het Comité Juridische Zaken van het Permanent Comité van het Nationale Volkscongres wordt versterkt door een toename van het aantal full time rechtsstaatexperts in eigen rangen en de speciale commissies zullen geregeld advies krijgen van wetsdeskundigen.
Als afdelingen het met elkaar oneens zijn over hun bevoegdheden of de uitvoering van belangrijke wetten en maateregelen, moeten ze een derde partij erbij halen om de zaak tijdig te helpen oplossen. Dit soort belangentegenstellingen mag niet structureel gemaakt worden of lange tijd onopgelost blijven.
3)      Wetenschappelijke en democratische aanpak
Lagere en lokale volkscongressen moeten bij het opstellen en amenderen van wetsvoorstellen en voorstellen voor regelgeving en het informeren daarover wetenschappelijker en democratischer gaan werken. Zij moeten beroep doen op betrouwbare experts die geen volksvertegenwoordiger zijn, op verschillende beroeps- en andere politieke of partijloze groepen en personen, en op het publiek in het algemeen.
4)      Wetgeving en hervormingen
De socialistische markteconomie is in essentie een economie in een rechtsstaat. We moeten ervoor zorgen dat de markt een doorslaggevende rol speelt bij de toewijzing van productiemiddelen. De overheid moet daarin haar rol beter spelen. Daarom is het nodig eigendomsrechten te beschermen, contracten na te komen, één markt te creëren, de handel en de concurrentie eerlijk te laten verlopen, de uitgezette de koers te bewaken en de wetgeving voor de socialistische markteconomie te perfectioneren. De focus van de wetgeving moet verder liggen op: rechten van de burgers, de consultatieve democratie, verkiezingen aan de basis, corruptiebestrijding, cultuurbeleid, internetgebruik, milieu.
Wetgeving en hervormingen gaan samen en moeten op elkaar zijn afgestemd. Noodzakelijke hervormingen en proefprojecten moeten een juridische en wettelijke basis krijgen. Wetten en regelingen die hervormingen in de weg staan moeten worden herzien of afgeschaft.
3.                  De uitvoerende macht
politieDe wet ontleent zijn levenskracht en gezag aan de uitvoering. Het bestuur en de regering, de uitvoerende macht, moet op alle niveaus de rechtsstaat onder de leiding van de Partij eerbiedigen en op bepaalde terreinen in praktijk brengen, met een aantal maatregelen:
1)      Rechten, plichten en bevoegdheden van overheidsfunctionarissen
Er worden lijsten opgesteld en een officieel reglement omtrent rechten, plichten en bevoegdheden van de overheidsfunctionarissen.
Zij mogen hun boekje niet te buiten gaan, en geen extra rechten, plichten of bevoegdheden creëren. Daarbij zal er speciale aandacht gaan naar methoden om zelfverrijking of bevoordeling van anderen te ontmoedigen en tegen te gaan. We streven verder naar een evenredige verdeling van diensten over lokale overheden.
2)     Wettelijk onderbouwd beleid
Dat wil zeggen: collectieve besprekingen en besluitvorming over belangrijke maatregelen met deelname van het publiek, op basis van een deskundige argumentatie en van risicoanalyses, een onderzoek naar de wettelijkheid door speciale teams van juristen.
Levenslange wettelijke aansprakelijkheid en opspoorbaarheid van hoofdverantwoordelijke ambtenaren en ander leidend personeel, met betrekking tot belangrijke beleidsbesluiten waarbij ernstige fouten of uitstel van ingrijpen heeft geleid tot grote schade of funeste gevolgen.
3)     Professionele wetshandhaving
Er komt een verdere grondige hervorming van de diensten voor wetshandhaving
We zullen het apparaat daartoe verbeteren, bijvoorbeeld door de bureaucratische structuur en aanpak te vereenvoudigen, teams te integreren enz. en door de werking meer te laten focussen op specifieke thema’s zoals voedselveiligheid, veiligheid in de productie enz. Van het personeel voor de administratieve rechtshandhaving zullen we eisen dat ze gekwalificeerd zijn en dat ze een strikt onderscheid maken tussen het uitschrijven en het innen van boetes. Ontvangsten en uitgaven van die diensten zullen in aparte systemen worden beheerd en het zal streng verboden worden om de inkomsten vanuit administratieve vergoedingen, boetes en confiscaties rechtstreeks of onrechtstreeks te gebruiken om afdelingsbelangen te dienen. Administratieve rechtshandhaving moet nauw verweven zijn met strafrechtelijke organen en procedures: zo zullen zaken altijd vlot doorverwezen worden als het nodig is en zo zullen er geen misbruiken zijn zoals vervanging van een gerechtelijke uitspraak door een boete.
4)      Rechtvaardige en beschaafde wetshandhaving
De handhaving van de wet moet rechtvaardig en op een beschaafde manier verlopen. Hiervoor moeten normen worden opgesteld en nageleefd, die bijvoorbeeld van toepassing zijn bij de inning van boetes, bij inspecties, voor de eigen administratieve beoordelingsvrijheid. Ook hier geldt: een duidelijke afbakening van bevoegdheden, geen inmenging of bescherming vanwege lokale of afdelingsfunctionarissen en strenge bestraffing van corruptie.
5)      Inperking van en toezicht op de uitvoerende macht
De structuren van toezicht zullen worden versterkt binnen de Partij, het Nationaal Volkscongres, de administratie, justitie, auditing, de overheid, in de maatschappij en op het terrein van de publieke opinie. Dat gebeurt door scheidingen aan te brengen in de machtsuitoefening, door macht te verlenen volgens een hiërarchisch systeem, door de regelmatige rotatie van posities. Het doel is machtsmisbruik te voorkomen. Daarbij worden ook de procedures om verantwoording af te leggen uitgebreid en verfijnd, te beginnen bij het eisen van openbare excuses tot en met het ontslag. De boekhoudkundige controleorganen van een hoger niveau krijgen meer gezag over die van een lager niveau en auditing wordt geprofessionaliseerd.
6)     Openbaarheid van bestuur
Openheid moet de regel worden en geheimhouding de uitzondering op alle terreinen van het overheidswerk. De lijsten van rechten, plichten en bevoegdheden, hun aanpak en de wettelijke basis van hun werkwijze moeten gepubliceerd worden ter inzage van de bevolking. Dat geld ook voor financiering, budgetten en voor de documenten waarin de rechten en plichten zijn opgenomen van burgers, rechtspersonen en organisaties. Voor een brede verspreiding zullen we nog meer gebruikmaken van het internet.
4.                  Het gerecht
weegschaalWe moeten de rechtvaardigheid en geloofwaardigheid van het gerecht waarborgen.
1)     Steun voor het hof en het procuratoraat
Op alle niveaus moeten instellingen en functionarissen van de Partij en de staat hun steun geven aan het hof en het procuratoraat (hoogste orgaan in China voor vervolging en onderzoek) opdat ze hun werk in alle onafhankelijkheid en op een rechtvaardige, wettige wijze kunnen doen. Als leidende functionarissen zich bemoeien met het werk van het gerecht of interveniëren in een bepaalde zaak moet dat worden vastgelegd, gerapporteerd en onderzocht. Als er inderdaad sprake is van inmenging spreekt de partij een straf uit of volgt er een administratieve sanctie. Als de interventie heeft geleid tot een onjuiste procesvoering of erger, zal er een strafrechtelijk onderzoek volgen. Er moet ook een betere bescherming komen van rechters en aanklagers.
2)      Afdelingen en regio’s
Verbetering van de taakverdeling, de samenwerking en de wederzijdse controle tussen de verschillende justitiële departementen. Er komen mobiele en andere rechtbanken om belangrijke administratieve en burgerlijke zaken te behandelen die spelen in verschillende administratieve regio’s. Procesvoering en de behandeling van beroepszaken en van zaken van machtsmisbruik verbeteren.
3)      Bewijsvoering
Het is noodzakelijk de omgang met feitenmateriaal voor de bewijsvoering te perfectioneren, voor bewijsvoering te zorgen op grond van getuigenissen in het gerechtshof en die getuigenissen van doorslaggevend belang te laten zijn. Ook hier zal levenslange aansprakelijkheid gelden voor de deugdelijkheid van de behandeling van zaken en voor gerechtelijke dwalingen.
4)      Justitie voor het volk
We moeten de deelname van het volk aan justitie garanderen en erop blijven hameren dat justitie er voor het volk moet zijn. Het publiek moet deelnemen aan gerechtelijke bemiddeling en hoorzittingen, verzoekschriften die een gerechtelijk vervolg krijgen enz. Burgers moeten kunnen deelnemen aan arbitrage, meer soorten processen bijwonen. ‘Hulprechters voor het volk’ moeten geleidelijk aan ontheven worden van deelname aan de wetstoepassing en alleen nog worden betrokken bij de feitenbeoordeling.
5)      Openbaarheid
Er komt transparantie van processen, vervolging, politiewerk en het gevangeniswezen door documenten en de toelichting erbij tijdig te openbaren en een einde te maken aan geheimhouding. We zullen een online systeem instellen waar juridische informatie kan worden opgevraagd.
6)      Mensenrechten en justitie
Het is nodig de gerechtelijke bescherming van de mensenrechten te versterken. We zullen de procedurele bescherming versterken van partijen en betrokkenen bij een rechtszaak. We moeten ervoor zorgen dat de strafmaat wettelijk is, dat er geen straf is in geval van twijfel en dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal wordt verworpen. Er komt toezicht op onderzoeksmethoden die een beperking van de persoonlijke vrijheid met zich brengen. Bij de bron moet voorkomen worden dat politie of gerechtelijke politie bekentenissen afdwingt door foltering of anderszins bewijs op illegale wijze verkrijgt. Gerechtelijke dwalingen moeten effectief worden voorkomen of op tijd gecorrigeerd. Wat de handhaving betreft komt er een wet op de dwangmaatregelen, een standaardprocedure voor de behandeling van bezittingen in het kader van rechtszaken. Wie een rechtszaak wint moet genoegdoening krijgen. Er volgen straffen op het niet uitvoeren van gerechtelijke uitspraken. Wij zullen de procedures voor verzoekschriften verbeteren en aanvullen met recht op beroep. Er moet een goed systeem van vertegenwoordiging door advocaten komen, ook voor wie geen juridische bijstand kan betalen.
7)      Toezicht op justitie
Het toezicht moet worden versterkt op de vervolging, strafvordering, burgerlijke en administratieve rechtsvordering. Justitie moet tijdig reageren op sociale bekommernissen, op een eenvormige wijze uitleg geven over rechtszaken en voorkomen dat de publieke opinie de rechtsgang beïnvloedt. Geen van de verschillende betrokkenen bij een rechtszaak mag de rechtspraak schaden door onwettig contact, ontoelaatbare communicatie of corrupte handelingen. Personeelsleden van Justitie die zijn ontslagen voor overtredingen en advocaten of notarissen van wie de vergunning is afgenomen, mogen voor de rest van hun leven geen juridisch beroep meer uitoefenen en worden indien van toepassing gerechtelijk vervolgd. Ongeschreven regels, guanxi (netwerken), voorrechten en geld mogen geen rol meer spelen. Yamen (mandarijnen)-gedrag, een arrogante houding, wreedheid in justitie en handhaving moeten streng worden afgekeurd en tegenover corruptie in de rechtspraak past enkel zerotolerance.
5.                  Een cultuur van de rechtsstaat
court tekeningDe wet krijgt gezag als het volk hem van ganser harte steunt en er oprecht in gelooft. De rechten en belangen van het volk moeten wettelijk gewaarborgd zijn. Het gezag van de wet hangt af van de eerbiediging ervan. De hele maatschappij moet worden doordrongen van het rechtsbesef in het kader van de socialistische rechtsstaat, van de gedachte dat het eervol is zich aan de wet te houden en eerloos om hem te overtreden.
1)      De rechtsstaat cultiveren
We zullen propaganda maken en voorlichting geven over de rechtsstaat, zodat mensen een beroep doen op de wet in het geval van incidenten en problemen. Bestuurders moeten het voorbeeld geven bij de studie en de toepassing van de wet, en dat alles organiseren onder het overheidspersoneel en in de verschillend soorten opleidingen voor partijfunctionarissen. Scholing over de rechtsstaat zal ook worden gegeven in de reguliere scholen, op aangepaste wijze en vanaf jonge leeftijd. Onder het motto ‘wie de wet handhaaft, maakt hem begrijpelijk’ zullen rechters, aanklagers, advocaten, administratief personeel bij het gerecht om op vele manieren, aan de hand van concrete voorbeelden, juridisch onderricht te geven. Ze zullen dat doen met behulp van sociale media en nieuwe technologie. Het principe moet postvatten dat wie macht heeft er verantwoordelijkheden bij krijgt en dat wie rechten heeft er ook verplichtingen bij moet nemen.
We willen het respect voor de rechtsstaat tot een morele kwestie maken onder de bevolking en de voortreffelijke traditionele cultuur van China voortzetten in het maatschappelijke en dagelijkse leven.
2)      Rol van de overheid en de maatschappelijke organisaties
Alle vormen van bestuur op alle niveaus en gebieden moeten doordrongen zijn van wettelijkheid. We zullen de maatschappelijke organisaties laten meehelpen aan de opbouw van een samenleving die kiest voor de rechtsstaat. Hierbij zal eenheid en harmonie worden nagestreefd tussen alle bevolkingsgroepen, etnische groepen en religieuze stromingen.
3)      Juridische dienstverlening
We willen een goed afgesteld systeem van juridische dienstverlening creëren, met advocaten en notarissen, die ook gericht is op juridische betrekkingen met buitenlanders en het buitenland.
4)      De wet bij belangenbehartiging en bemiddeling
De eerbiediging van rechten en de bemiddeling van geschillen moeten via de wet verlopen. We hebben besloten de bevolking te begeleiden zodat de mensen op een rationele en wettige wijze hun aanspraken naar voren brengen, hun belangen behartigen en een oplossing voor hun meest dringende problemen krijgen. Voor dat alles moeten er waarschuwingssystemen voor sociale tegenstellingen en mechanismen voor raadpleging en ondersteuning komen. Het indienen van verzoekschriften en de manier waarop er op wordt gereageerd moet wettelijk worden geregeld.
5)      Ordehandhaving
We hebben besloten het driezijdige systeem van ordehandhaving te perfectioneren voor preventie voor gevaren, controle van de stabiliteit, bescherming van leven en goed. De doelen zijn: terrorisme, georganiseerde misdaad, bijgeloof en pornografie, gokken en drugsgebruik en andere vormen van wetteloosheid, waarvoor we een ongunstig klimaat moeten creëren. De overheid moet zich meer buigen over voedsel en geneesmiddelenveiligheid, veiligheid op het werk, milieubescherming, en een veilig internet.
6.                  Deskundigen op het terrein van de rechtsstaat
lawsDe ideologische en politieke kwaliteit van deskundigen op het terrein van de rechtsstaat, hun professionaliteit en hun beroepsethiek moeten omhoog. We eisen dat ze trouw zijn aan de Partij, het land, het volk en aan de wet. We rekenen op hun organisatietalent en andere bekwaamheden om de socialistische rechtsstaat sneller tot stand te brengen.
1)      Teams van deskundigen
De teams van deskundigen op het terrein van de rechtsstaat moeten in de eerste plaats ideologisch en politiek geschoold zijn. Hun idealen en overtuiging moeten in orde zijn, ze krijgen vorming over de socialistische kernwaarden en het begrip socialistische rechtsstaat. Het moet voor hen vaststaan dat de actie van de Partij, de belangen van het volk, de Grondwet en de wetten voor alles komen. We organiseren deze deskundigen in teams van wetgevers, bestuursrechtelijke handhaving en juristen. Als bestuurders geven we de voorkeur aan kandidaten die al goed zijn in de theorie en de praktijk van de rechtsstaat. We laten dat soort kandidaten doorstromen in en rouleren tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke afdelingen en als buitenstaanders blijk geven van dezelfde talenten op het terrein van de rechtsstaat vragen we ze uit om bij die afdelingen te komen. Gelijkvormige examensystemen en stages moeten de professionaliteit van de juristen verhogen. Gediplomeerde juristen kunnen dan, als ze aan de nodige voorwaarden voldoen, als rechter of aanklager worden aangeworven. Een dergelijke rekruteringsreserve wordt opengezet voor overgeplaatste militaire kaderleden en andere getalenteerde experts. Dit soort rechtsstaat-teams moet worden versterkt in grensgebieden en regio’s met etnische minderheden. Rechters, aanklagers en politie moeten genieten van speciale bescherming, de graad van specialist, een goed salaris. Het zijn alleen de Hogere Gerechtshoven en de Provinciale Procuratoraten (organen voor vervolging en onderzoek) die de pas benoemde rechters en aanklagers toewijzen aan lagere gerechtshoven en procuratoraten. Meestal worden de rechters en aanklagers van de hogere niveaus gezocht onder de beste beroepskrachten van het niveau lager.
2)      Advocaten
Advocaten moeten het leiderschap van de CPC en de socialistische rechtsstaat onderschrijven, als ze in aanmerking willen komen voor een benoeming bij een team voor deskundigen op het terrein van de rechtsstaat. We zullen algemene teams van advocaten oprichten opdat sociale advocaten, advocaten in staatsdienst en zakenadvocaten elkaar kunnen ondersteunen en professionaliseren. De advocatenkantoren en balies hebben een zelfdisciplinerende functie. We zullen de partijopbouw onder de advocaten steviger aanpakken. Partij- en overheidsinstanties van alle niveaus en maatschappelijke organisaties benoemen advocaten in openbare dienst en ondernemingen mogen zakenadvocaten aanstellen voor advies en om argumenten aan te leveren bij beleidsontwikkeling en om de wettelijkheid te bewaken. Notarissen, juridische hulpverleners en bemiddelaars zullen de gewone burgers bijstaan. Begaafde juristen worden aangemoedigd om regelmatig in andere regio’s te gaan werken, zich in te zetten om een gebrek aan deskundigheid en een tekort aan deskundigen op te lossen aan de basis en in achtergebleven gebieden.
3)      Rechtsfaculteiten van het hoger beroeps- en universitair onderwijs
In het hoger beroeps- en universitair onderwijs zullen we vasthoudend het marxistische juridische denken en de theorie van de socialistische rechtsstaat met Chinese kenmerken inzetten in de strijd rond het juridisch wetenschappelijk onderzoek en in de cursussen, leerboeken. Dat wordt ook verplichte examenstof. We hebben ook teams van specialisten nodig in het internationaal recht en het recht van andere landen. Er moet een kruisbestuiving komen tussen politieke en rechtskundige instellingen en onderzoeksinstituten om geleerden en onderzoekers te vormen die politiek gezien stevig in hun schoenen staan, begaafde theoretici zijn, de concrete omstandigheden van het land goed kennen en die hun kennis en vaardigheden kunnen doorgeven.
7.                  De Partij
partijDe Partij moet krachtiger en op een betere manier leiding geven aan de actie voor een bestuur volgens de principes van de rechtsstaat. Het leiderschap van de Partij is de meest fundamentele waarborg voor het succes van de actie voor de rechtsstaat en voor de versnelde vorming van een socialistische rechtsstaat. We moeten de Partij moet krachtiger en op een betere manier leiding laten geven aan de actie voor een bestuur volgens de principes van de rechtsstaat en bij alle aspecten van die actie betrekken.
1)      Zelf de wet hooghouden en toepassen
Op alle niveaus moeten partijorganisaties en -bestuurders instaan voor het gezag, de waardigheid en de toepassing van de Grondwet en de wetgeving. Want dat is hetzelfde als zorg dragen voor het gezag, de waardigheid en de toepassing van de gemeenschappelijke wil van Partij en volk. Partijbestuurders moeten de wet koesteren. Ze mogen hem absoluut niet overtreden. Ze moeten wat getrouwheid aan de wet betreft het goede voorbeeld geven en mogen de wet op geen enkele wijze misbruiken voor hun eigen belang of dat van familie en vrienden.
Het partijwerk moet doordrongen zijn van wettelijkheid. De wetgeving en de rechtsstaat verder opbouwen is een belangrijk deel van het werk, waarbij ook de politieke en wetgevende organisaties moeten worden gehoord. Maatschappelijke organisaties (vakbonden, jongerenbond, vrouwenorganisaties, en andere) moeten op dit terrein leiding en ondersteuning krijgen.
Alle wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke afdelingen op elk niveau moeten de theorie, de lijn en de voorschriften van de Partij en haar organisaties en Partijcomités uitvoeren. Die organisaties en comités moeten hun werkeenheid leiden en controleren door zich te houden aan de Grondwet en de wetten. Nog lange tijd zullen ze daarvoor beroep doen op gespecialiseerde Comités voor Politiek en Wetgeving.
2)      De interne regelgeving van de Partij
De interne partijregels zijn een belangrijke basis voor het beheer en het bestuur van de Partij. Ze vormen een waarborg voor de vorming van een socialistische rechtsstaat. De meest wezenlijke regels staan in de Beginselverklaring en de Statuten van de Partij. Ze zijn van toepassing op de hele Partij en moeten voortdurend worden herzien, verfijnd en geperfectioneerd, net zoals de instellingen die op de uitvoering ervan toezien. De partijregels moeten aansluiten op de staatswetten. We moeten ervoor zorgen dat ze goed worden toegepast en dat ze de Partij in staat stellen om zichzelf te beheren en onder streng toezicht te houden. Met de partijregels moeten we de leden stimuleren om zich aan de wet te houden. Binnen de Partij maken de leden de afspraak om zich aan de discipline te houden. Partijregels en discipline zijn strenger dan staatswetten. Partijorganisaties, leden en kaderleden moeten zich voorbeeldig en strikt aan beide houden. Zij moeten hun idealen en hun overtuiging verstevigen, de doelstellingen van de Partij in de praktijk nastreven en zich hevig verzetten tegen daden die de wetten en de discipline schenden. Tegen dat soort daden moet streng worden opgetreden. Negatieve symptomen en tendensen moeten tijdig worden aangepakt, om te voorkomen dat kleine misstanden grote wantoestanden worden en dat wat begint met inbreuken op de discipline eindigt in overtredingen van de wet.
3)      Een correcte en wettelijke stijl van werken
Verder zullen wij strijden om een einde te maken aan formalisme, bureaucratisme, hedonisme en verspilling, met behulp van de regels voor discipline, van de wet en van een instrumentarium voor de  lange termijn dat we daarvoor zullen opzetten. We zullen de regels vervolmaken en streng toepassen voor leidende kaders, hun beleid, hun werk en beloning, hun voorrechten. We zullen een fatsoenlijke werkstijl eisen en strijden tegen corruptie. De rol van de Partijcomités en van de comités voor discipline-inspectie is daarbij overheersend en we moeten zeker niet teerhartig zijn.
We moeten de juiste mentaliteit tegenover de rechtsstaat en de bekwaamheid om de wet toe te passen bevorderen onder de leden en de kaders. Zij moeten de actie voor de rechtsstaat leiden, organiseren, promoten en van de hogere niveaus moet het goede voorbeeld komen. Hun prestatie op dit terrein zullen worden meegenomen bij hun beoordeling. Kaders die werken volgens de rechtsstaat en met wettelijke methoden krijgen voorrang. Kaders die duidelijk voorrechten nastreven en los met de wet omspringen moeten kritiek krijgen en scholing. Als ze zichzelf niet corrigeren, moeten we hen degraderen.
4)      We moeten het werk toespitsen op de organisaties, functionarissen, teams aan de basis
5)      We moeten het werk ook toespitsen op het leger.
6)      Hongkong, Macau, Taiwan
Bij de toepassing van “één land, twee systemen” en het streven naar de eenheid van het land houdt de Grondwet het hoogste gezag. Daarnaast moeten we nauwgezet en op allerlei terreinen de toepassing naleven van “één land, twee systemen”, de Basiswet van Hongkong en die van Macau en de bewoners van die speciale administratieve regio’s de nodige autonomie geven om hun zaken zelf te regelen. Op een wettige manier zullen we de betrekkingen met Taiwan zich vreedzaam laten ontwikkelen met regels en wetten om de samenwerking te verbeteren, het principe dat er maar één China is te verdedigen en ons te verzetten tegen de gedachte van onafhankelijkheid voor Taiwan. Voor de drie gebieden zullen we de handhaving van de wet en de juridische coördinatie en bescherming van de burgers verbeteren.
7)      Internationaal
We hebben ons voorgenomen de wettelijke en rechtskundige aspecten van de opendeurpolitiek te perfectioneren en deel te nemen aan het uitwerken van internationale normen en regels. We zullen ook deelnemen aan internationale rechtskundige debatten en meningsvorming. We zullen de internationale samenwerking verbeteren in de strijd tegen corruptie, voor de bescherming van Chinese staatsburgers in het buitenland, voor de uitlevering van wetsovertreders, tegen terrorisme, internationale smokkel en misdaad.
Alle Partijcomités moeten de bovenstaande besluiten volledig en correct uitvoeren. onder een verenigde leiding, met een goede werkverdeling. Ze moeten een uitvoeringsplan opstellen en ervoor zorgen dat het in praktijk wordt gebracht. Alle kameraden en alle bevolkingsgroepen moeten zich verenigen achter de centrale Partijleiding met Xi Jinping aan het hoofd, voor het socialisme met Chinese kenmerken en een rechtsstaat in China!
power
 
 [i] Twaalf socialistische kernwaarden zijn in december 2013 officieel vastgelegd door het Centraal Comité voor verspreiding en aanbeveling via onderwijs en officiële voorlichting. Het zijn 4 nationale doelstellingen: welvaart, democratie, burgerzin en harmonie; 4 maatschappelijke doelstellingen: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en rechtsstaat; 4 individuele waarden: vaderlandsliefde, toewijding, integriteit en vriendschap.
http://en.people.cn/90785/8493298.html
 

 

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

1 comment for “De besluiten van het Centraal Comité over de rechtsstaat (oktober 2014)

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *