VS-hoogleraar: De ontwikkeling van China is een inspiratie voor mensen overal ter wereld, een alternatief voor kapitalistische uitbuiting

Dit is de vertaling van een interview in de Chinese Engelstalige krant Global Times met de Amerikaanse hoogleraar Kenneth Hammond. Zoals alle opinies op deze website valt het uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur en komt het niet noodzakelijk overeen met de standpunten van chinasquare.be

Kenneth Hammond
foto: nmsu.edu Disclaimer

Hoe kunnen we het politieke en economische systeem van China beter begrijpen? Wat is het verband tussen de snelle ontwikkeling van China en het vasthouden aan het socialisme met Chinese kenmerken? Global Times (GT) reporter Wang Wenwen sprak met Kenneth Hammond (Hammond), hoogleraar Oost-Aziatische en mondiale geschiedenis aan de New Mexico State University, over deze kwesties.

GT: Vorig jaar zei u in een artikel over de 100ste verjaardag van de oprichting van de CCP dat China onder het leiderschap van Xi niet is gezwicht voor de gewenste transformatie van zijn politieke en economische systemen. Hoe begrijpt u de politieke en economische systemen van China?
Hammond: Ik zie China werken aan de ontwikkeling van een systeem van politieke economie met publieke, sociale eigendom en controle van de economische basisbronnen van het land, een socialistisch systeem waarin de door werkende mensen geproduceerde rijkdom wordt verdeeld op basis van de bijdrage die zij met hun arbeid leveren. China is nog niet zover, maar dit is het doel waarnaar de partij, de regering en het volk toewerken. Om dit doel te bereiken heeft China ervoor gekozen de marktmechanismen te gebruiken om de snelle ontwikkeling van de economie voort te zetten, het algemene productieniveau zowel kwantitatief als kwalitatief te verhogen en de materiële levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. Op deze gebieden zijn grote successen geboekt.
Het ontwikkelingsproces, in het bijzonder door het gebruik van markten, heeft ook tegenstrijdigheden en uitdagingen opgeleverd waaraan China het hoofd moet bieden, zoals corruptie, toegenomen ongelijkheid en milieustress zoals vervuiling en de toenemende gevaren van de klimaatverandering. Deze tegenstrijdigheden worden herkend en erkend, en China doet serieuze inspanningen om ze aan te pakken. Ook dit is een continu proces, en het resultaat staat niet van tevoren vast. Daarom is het leiderschap van de Partij zo cruciaal, om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke missie van de revolutie, de totstandbrenging van een rechtvaardige, billijke, socialistische samenleving, met als uiteindelijk doel een communistisch systeem, de leidende visie en het praktische programma blijft.

GT: Welk beleid of welke praktijk van de afgelopen 10 jaar waartoe de CCP het initiatief heeft genomen, heeft de meeste indruk op u gemaakt?
Hammond: Het decennium sinds Xi Jinping het leiderschap van de partij en het presidentschap van de VRC op zich nam, is er een van drastische veranderingen in China. Het ontwikkelingsproject, de ontwikkeling naar een systeem van socialisme met Chinese kenmerken, begint belangrijke positieve resultaten op te leveren. Het bevrijden van honderden miljoenen mensen uit de absolute armoede, de voortdurende inspanningen om corruptie de kop in te drukken en een socialistische ethische orde te bevorderen, de vitale strijd om milieuproblemen op te lossen en het mondiale probleem van de klimaatverandering aan te pakken, en het programma om via het BRI (Belt & Road Initiative) en andere initiatieven ontwikkelingslanden en mensen over de hele wereld te bereiken, hebben allemaal belangrijke vorderingen opgeleverd. In samenhang hiermee is China ook opnieuw een belangrijke deelnemer aan mondiale aangelegenheden geworden.
Dit alles heeft zowel nieuwe uitdagingen als successen opgeleverd. Met name in de internationale arena worden de successen van China door sommige landen, vooral de VS, gezien als een uitdaging voor de dominante rol die zij sinds de Tweede Wereldoorlog in wereldzaken hebben gespeeld. Dit heeft geleid tot een verslechtering van de betrekkingen tussen de grote kapitalistische landen en China, waarbij de VS en hun bondgenoten negatieve campagnes voeren om te proberen de ontwikkeling van China af te remmen of te stoppen.

GT: U bent een socialist. Waarom wordt het Westen volgens u ongemakkelijk als ze het over socialisme hebben? Wat vindt u van het verband tussen de snelle ontwikkeling van China en het vasthouden aan het socialisme met Chinese kenmerken? Welke invloed heeft de ontwikkeling van het Chinese socialisme met Chinese kenmerken in het afgelopen decennium op de wereldwijde socialistische beweging?
Hammond: Amerikaanse en andere westerse elites voelen zich niet alleen bedreigd door de economische prestaties van China, maar ook door het spookbeeld van het socialisme. Als centrum van het wereldwijde kapitalisme hebben de VS hun rijkdom en macht opgebouwd door zowel de uitbuiting van hun binnenlandse werkende bevolking als door het onttrekken van rijkdom aan mensen over de hele wereld. Zolang de westerse landen het monopolie op de moderne industriële productie- en distributietechnologieën behielden, konden zij de wereld domineren door middel van kolonialisme of neo-imperialisme.
De opkomst van China en andere moderniserende landen die aan het web van kapitalistische controle zijn ontsnapt, was de grote dynamiek van de tweede helft van de 20ste eeuw, en gaat door in de eerste decennia van de 21ste. Dit is een diepgaande structurele herinrichting van het mondiale economische en politieke leven, die de komende decennia zal aanhouden.
De kapitalistische elites in Amerika en Europa vrezen dit en reageren met wanhopige pogingen om hun macht en privileges te behouden. De vijandigheid van de VS tegenover China is hiervan de duidelijkste uiting. Socialisme als alternatief voor kapitalisme wordt gezien als een bedreiging, hoewel het in feite de enige weg biedt naar sociale en economische rechtvaardigheid, en zelfs naar het redden van de planeet van een ecologische ramp.

GT: U schreef in een ander artikel: “In veel landen, waaronder mijn eigen land, de Verenigde Staten, moeten we werken aan de opbouw van op massa’s gebaseerde politieke partijen die zich inzetten voor de belangen van de werkende klasse.” Welke bestuurlijke voordelen heeft de CCP volgens u als politieke partij met een massabasis? Wat zijn de moeilijkheden om dit te bereiken in de VS, waar de tweepartijenpolitiek overheerst?
Hammond: China en de VS hebben een fundamenteel verschillende geschiedenis en cultuur. Amerikanen zijn geneigd te denken dat de “American Way” de enige echte vorm van democratie is, de enige legitieme regeringsvorm. Zij zien dit op een zeer beperkte manier, waarbij zij van mening zijn dat alleen een systeem van concurrerende politieke partijen, waarbij de deelname van het publiek beperkt blijft tot het uitbrengen van een stem bij verkiezingen, een aanvaardbaar systeem is. China heeft een lange eigen geschiedenis, met een erfenis van politieke cultuur gebaseerd op eigen vormen van participatie en interactie tussen overheid en samenleving.
Dit erfgoed is rijk en gevarieerd, en biedt een repertoire van manieren en middelen om beleid en praktijken te produceren die de behoeften en belangen van het volk dienen. Dit is geen perfect systeem, maar het is een systeem dat voortkomt uit de historische strijd van het Chinese volk om een samenleving te creëren die rechtvaardig en billijk is. De moderne revolutie van socialisme en communisme is opgebouwd door het Chinese volk op basis van zijn vroegere en huidige ervaringen en wijsheid. De CCP, met bijna 100 miljoen leden, is een dynamisch instrument voor het nastreven van de doelstellingen van de Chinese revolutie.
Dit is geen eenvoudig, ongecompliceerd proces. De verwezenlijking van het socialisme zal nog vele jaren duren. Het leiderschap van de partij is hierbij van cruciaal belang, en het feit dat ongeveer één op de elf volwassenen in China lid is van de partij is een duidelijke indicator van de mate van politieke betrokkenheid en deelname aan dit proces. Dit is geen systeem waarbij mensen slechts om de twee of vier jaar iets te zeggen hebben over hun regering. Het tweepartijenstelsel van de VS werkt ook als een soort draaideur, waarbij de partijen elkaar afwisselen in leiderschap, maar geen van beide ooit verantwoordelijk is voor de problemen die zij beiden niet aanpakken. Verkiezingspolitiek is fundamenteel vervormd door geld, aangezien de controle van informatie en de manipulatie van de publieke opinie essentieel zijn voor de macht van de elites, en deze worden routinematig gekocht en betaald door degenen met rijkdom en macht.

GT: In de afgelopen tien jaar is het duidelijk dat China een relatief stabiele ontwikkelingsdynamiek heeft behouden, terwijl de sterke punten van de VS aanzienlijk zijn uitgehold en het land met toenemende chaos en interne conflicten wordt geconfronteerd. Wat zijn volgens u de redenen voor de opkomst van China en de achteruitgang van de ontwikkeling van de VS? Zal de ontwikkelingskloof tussen beide landen in de toekomst groter worden?
Hammond: De kwestie van de toekomstige ontwikkeling van China en de VS staat centraal in de politieke zaken in beide landen en in de wereld in het algemeen. China zal zijn economie zeker blijven laten groeien, ook al wordt het geconfronteerd met de ernstige uitdagingen van COVID en de complexiteit van de ontwikkeling. De VS is verlamd door binnenlandse politieke conflicten en verspilt zijn rijkdom en reputatie door militair avonturisme over de hele wereld. De VS-economie staat voor fundamentele uitdagingen en slaagt er niet in de meeste daarvan aan te gaan.
De politieke macht in de VS blijft in handen van de kapitalistische elites, en zij blokkeren elk beleid of programma dat volgens hen hun positie bedreigt, terwijl zij voortdurend slogans verkondigen die beweren de belangen van het volk te bevorderen. Maar steeds meer mensen doorzien deze leugens. Dit is een gevaarlijke situatie, zowel thuis als in het buitenland. De kans op politiek geweld neemt toe in het land. En angst en wanhoop kunnen de VS aanzetten tot steeds grotere militaire avonturen, die kunnen uitmonden in conflicten die kunnen leiden tot een nucleaire oorlog en vernietiging op een afschuwelijke schaal.
De rol van China als ontwikkelingsmodel dat tracht te voorzien in de behoeften van zijn bevolking kan een inspiratiebron zijn voor mensen overal ter wereld als alternatief voor de kapitalistische uitbuiting. Verzet tegen het VS-imperialisme is cruciaal voor het overleven van de mensheid en voor het oplossen van de diepe tegenstellingen die de wereld van vandaag teisteren.

GT: Kunt u zich de toekomst van China in de komende jaren voorstellen door de veranderingen die in het decennium onder het leiderschap van Xi hebben plaatsgevonden?
Hammond: Op basis van de belangrijke verwezenlijkingen van de afgelopen tien jaar onder leiding van Xi verwacht ik dat China zijn economie zal blijven ontwikkelen, wetenschappelijk en technologisch onderzoek en innovatie zal blijven stimuleren, het werk ter verbetering van de levensstandaard van zijn bevolking zal voortzetten en zijn internationale activiteiten ter ondersteuning van de ontwikkeling van de landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en zelfs Europa zal verbeteren en uitbreiden. China heeft duidelijke doelen gesteld bij de aanpak van de klimaatverandering, en de voortzetting van stabiel leiderschap is daarvoor essentieel. Hoewel China veel heeft bereikt, is er nog veel werk aan de winkel.

Bron: Global Times
Het oorspronkelijke interview vind je hier

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *