Afrikaan trekt lessen uit ruraal Chongqing

Donatien Niyonzima verbleef een tijdje in de landelijke delen van Chongqing en trekt in ChinAfrique de lessen uit wat hij er zag. Zijn aandacht werd vooral getrokken naar hoe de overheid door de verlevendiging van de rurale gebieden verhindert hoe de bevolking terugvalt in armoede.

De auteur in het Miaodorp Tianchi gemeente Houping Foto China Today Disclaimer

In de uitgestrekte en diverse landschappen van de plattelandsgebieden van Chongqing vindt een opmerkelijke transformatie plaats. De combinatie van armoedebestrijdingsstrategieën en uitgebreide inspanningen om het platteland nieuw leven in te blazen hebben deze ooit verarmde regio’s veranderd in bloeiende centra van groei en ontwikkeling. Als Afrikaanse bezoeker aan Chongqing werd ik gegrepen door de unieke aanpak om armoede te bestrijden en plattelandsgemeenschappen nieuw leven in te blazen.

Om de impact van armoedebestrijding en plattelandsvernieuwing in Chongqing volledig te begrijpen, is het belangrijk om de unieke context van deze regio te begrijpen. Chongqing is een megastad die zowel stedelijke als landelijke gebieden omvat. Van oudsher is armoede op het platteland een belangrijke uitdaging, waarbij geografische barrières, beperkte toegang tot middelen en onderontwikkelde infrastructuur bijdragen aan de benarde situatie van plattelandsgemeenschappen.

Geïntegreerde aanpak

Om de resultaten te consolideren en een ‘verdedigingslinie tegen de terugkeer van armoede’ op te bouwen, heeft Chongqing de voortzetting van de ontwikkelingsinspanningen in vier aspecten uitgebreid bevorderd; Daarbij wordt de consolidatie en uitbreiding van de resultaten op het gebied van armoedebestrijding gekoppeld aan de revitalisering van het platteland. Er kan gesteld dat het succes van Chongqing kan worden toegeschreven aan de vier onderling verbonden aspecten die de kern van de strategie vormen, namelijk voortdurende verantwoordelijkheden, voortgezet beleid, voortgezette hulp en voortgezet toezicht.

Fruitteler met ATV om vers geplukte sinaasappels te vervoeren uit boomgaard in Qinglong. Foto china.org Disclaimer

De inspanningen van Chongqing  op het gebied van armoedebestrijding en plattelandsvernieuwing zijn gebouwd op een fundament van blijvende verantwoordelijkheden. De regering is standvastig gebleven in haar streven om het leven van de plattelandsbewoners te verbeteren en ervoor te zorgen dat armoedebestrijding een topprioriteit blijft. Beleid en programma’s worden consequent uitgevoerd en aangepast op basis van de veranderende behoeften van de gemeenschappen. Deze continuïteit zorgt ervoor dat de vooruitgang niet van korte duur is, maar duurzaam.

Het bovenstaande wordt ondersteund door tweede aspect, namelijk de voortzetting van ondersteunend beleid. De regering heeft een reeks beleidsmaatregelen toegepast die begeleiding en middelen bieden om plattelandsgebieden te verbeteren. Dit beleid creëert een gunstig klimaat voor ontwikkeling en bevordert investeringen, innovatie en ondernemerschap in de plattelandssectoren. Het langetermijnkarakter van dit beleid zorgt voor stabiliteit en voorspelbaarheid, wat aanzet tot duurzame groei en vooruitgang.

De inspanningen op het gebied van armoedebestrijding en plattelandsvernieuwing worden aangevuld met het derde aspect van voortdurende bijstand. De regering biedt gerichte steun aan kwetsbare bevolkingsgroepen, zodat niemand achterblijft. Hulpprogramma’s richten zich op het bieden van opleidingen, financiële hulp en sociale voorzieningen aan mensen in nood. Door de meest achtergestelde leden van de samenleving voortdurend bij te staan, streeft Chongqing naar een inclusief en rechtvaardig plattelandsontwikkelingslandschap.

Om de beoogde doelen volledig te bereiken, gaan de inspanningen van Chongqing ook gepaard met het vierde aspect van voortdurend toezicht. Het bestuur houdt toezicht en legt verantwoording af om ervoor te zorgen dat het uitgevoerde beleid en de programma’s effectief zijn. Door regelmatige monitoring, beoordeling en feedbackmechanismen kunnen koerscorrecties en verbeteringen worden aangebracht. Deze toewijding aan toezicht zorgt ervoor dat de middelen optimaal worden gebruikt en dat de beoogde resultaten van armoedebestrijding en plattelandsontwikkeling worden bereikt.

Dorp Taihechang in gemeente Qinglong Foto: iChongqing Disclaimer

Infrastructuur

Een van de belangrijkste aspecten van de plattelandsvernieuwing te Chongqing is de aanzienlijke investering in infrastructuurontwikkeling. Verbeterde wegennetten, transportsystemen en toegang tot elektriciteit hebben niet alleen plattelandsgebieden met stedelijke centra verbonden, maar hebben ook economische kansen ontsloten.

In het Implementatieplan voor 2023 ter bevordering van effectieve investeringen in infrastructuur, uitgegeven door de Chongqing Municipal Commission of Housing and Urban-Rural Development, werd voorgesteld om in 2023 in Chongqing 135 miljard yuan te investeren in infrastructuur, een stijging van 12,5 % ten opzichte van 2022. Deze verbeteringen aan de infrastructuur hebben een positief domino-effect teweeggebracht, waardoor de economische groei wordt gestimuleerd en banen worden gecreëerd in de plattelandsgebieden.

Chongqing maakt gebruik van de infrastructuur en erkent het belang van de landbouw voor de ontwikkeling van het platteland en heeft ook landbouwhervormingen doorgevoerd en innovatie in deze sector gestimuleerd. De bevordering van moderne landbouwtechnieken, de introductie van geavanceerde machines en apparatuur en de invoering van duurzame landbouwpraktijken hebben de landbouwproductiviteit verhoogd en de kwaliteit van de bestaansmiddelen op het platteland verbeterd.

Basketbal op de speelplaats van de Pu’an basisschool in het kanton Zhongxian Foto China Daily Disclaimer

Onderwijs en gezondheidszorg zijn vitale onderdelen van menselijke ontwikkeling en armoedebestrijding. Chongqing heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om de toegang tot kwaliteitsonderwijs en gezondheidszorg op het platteland te verbeteren. De oprichting van scholen, centra voor beroepsopleiding en medische instellingen heeft de kloof tussen landelijke en stedelijke gebieden overbrugd en ervoor gezorgd dat plattelandsbewoners toegang hebben tot essentiële diensten. Scholen leiden jonge mensen uit arme gezinnen op tot vorkheftruckchauffeur. De scholen hebben al meer dan 1.268 jonge meisjes en jongens van het platteland van Chongqing opgeleid.

De inspanningen van Chongqing om het platteland nieuw leven in te blazen leggen grote nadruk op het stimuleren van ondernemerschap en het ondersteunen van plattelandsindustrieën. Door financiële steun, bedrijfsopleidingen en mentorschapsprogramma’s te bieden, heeft de regering de oprichting van kleine en middelgrote ondernemingen op het platteland aangemoedigd. Deze initiatieven hebben geleid tot de opkomst van bloeiende plattelandsindustrieën, zoals toerisme, ambachten, agribusiness en e-commerce.

Yangjiacao na renovatie Foto iChongqing Disclaimer

Model voor Afrika

De ervaringen en successen van Chongqing op het gebied van armoedebestrijding en plattelandsvernieuwing bieden waardevolle lessen voor Afrikaanse landen die soortgelijke uitdagingen het hoofd willen bieden. Het is de moeite waard om te vermelden dat een alomvattende en geïntegreerde aanpak cruciaal is, waarbij niet alleen de economische armoede wordt aangepakt, maar ook de onderliggende factoren die armoede in stand houden. Dit omvat investeringen in infrastructuur, verbetering van de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, bevordering van landbouwhervormingen, stimulering van plattelandsindustrieën en het gebruik van technologie.

Sterk leiderschap en politiek engagement zijn essentieel om de armoede te verlichten en het platteland nieuw leven in te blazen. De vooruitgang van Chongqing kan worden toegeschreven aan de niet aflatende toewijding van regeringsambtenaren en leiders om prioriteit te verlenen aan armoedebestrijding en plattelandsontwikkeling. Afrikaanse landen moeten ervoor zorgen dat armoedebestrijding en plattelandsvernieuwing de topprioriteit blijven, ondersteund door langetermijnbeleid en aanhoudende inspanningen.

Verder zijn partnerschappen en samenwerkingsverbanden van cruciaal belang. De successen van Chongqing zijn mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de overheid, de particuliere sector en andere organisaties. Afrikaanse landen kunnen baat hebben bij het aangaan van partnerschappen met landen als China door gebruik te maken van hun expertise, middelen en ervaringen op het gebied van armoedebestrijding en plattelandsontwikkeling.

Bron: China Today/ChinAfrique Auteur Donatien Niyonzima

Print Friendly, PDF & Email