De evolutie naar slimme logistiek

De sector logistiek digitaliseert met centraal het Internet of Things (IoT) dat door sensoren de onderlinge verbinding en interactie tussen apparaten mogelijk maakt, waardoor een nauwkeurige en realtime informatie overdracht wordt gerealiseerd. Deze digitalisering zal in de toekomst ook gebruikt bij de integratie van logistiek in afvalbeheer en recyclageactiviteiten .

In 2009 vaardigde China het eerste Plan uit voor logistiek en de Internet Plus strategie om het internet te integreren met de traditionele nijverheden dateert uit 2015 . Een van de 11 specifieke actieplannen was het Internet Plus Efficient Logistics, actieplan. Nadien kwam slimme logistiek in het vizier omdat de onderliggende IT de optimalisatie van de toewijzing van middelen en routeplanning toeliet voor logistieke voertuigen, waardoor het energieverbruik wordt verminderd. Op tien jaar tijd verdubbelde de waarde van de Chinese logistiek tot 40 biljoen € in 2020. De vraag vereiste meer professionele diensten zoals deur aan deur logistiek en ook de kosten zetten de sector onder druk. Resultante was dat de logistieke sector evolueerde van een loutere goederenverhuizer naar een allesomvattende leverancier van logistieke diensten, evenals een integrator van logistieke informatie in de toeleveringsketen.

Academisch

De academische wereld begon in 2010 te publiceren over slimme logistiek. Gedurende vier jaar was deze literatuur geen hoogvlieger maar toch stelde Wang Ming al in 2011 dat de slimme logistiek de sector zou vorm geven en intelligenter maken, met wijdverbreide toepassing van informatietechnologie, Internet of Things (IoT)-technologie en management- en servicetechnologie. Tussen 2015 en 2020 volgde een snelle expansie van deze academische literatuur, vooral na 2015, wanneer de Internet Plus Efficient Logistics publiek werd. Chinese onderzoekers meenden dat slimme logistiek zou helpen om een innovatieve vorm van logistiek te realiseren op het gebied van automatisering, visualisatie, intelligentie, informatisering en netwerken . In de derde fase, vanaf 2018, wordt de focus van slimme logistiek gelegd op de invloed ervan op de echte wereld, met name het vermogen van slimme logistiek om een onafhankelijk ecosysteem te creëren en de bredere commerciële toepassingsscenario’s.

Kenmerken

JD.com slimste sorteercentrum in Urumqi Foito jdcorporateblog.com

Vanuit dit perspectief is slimme logistiek de opwaardering en transformatie van traditionele logistiek. Een andere karakteristiek van slimme logistiek is dat ze door technologie gedreven is. De sleuteltechnologie is IoT, die door alomtegenwoordige sensoren de onderlinge verbinding en interactie tussen apparaten mogelijk maakt. Daardoor wordt een nauwkeurige en realtime overdracht van informatie gerealiseerd. Het derde kenmerk van slimme logistiek is het streven naar optimale besluitvorming. Dit vereist de oprichting van een uniform, alomvattend managementsysteem dat gegevens verzamelt en berekent over logistieke diensten, de goederen die worden verstuurd, evenals de organisatie en infrastructuur achter logistiek. Dit vereist ook een enorme verwerkingscapaciteit van gegevens en goed ontworpen algoritmen. Het laatste kenmerk van slimme logistiek is de visualisatie ervan. Hoewel slimme logistiek gepaard gaat met complexe systemen en algoritmen, is het gebruiksvriendelijker voor operatoren. De informatieweergave en informatie-interactie in logistieke diensten kan worden bereikt door middel van multimediatechnologieën, zoals video’s, afbeeldingen, teksten en digitale technologieën

Overheid

De ontwikkeling van slimme logistiek vereist de gezamenlijke aanpak van verschillende ministeries en departementen. De Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie zet het plan en de strategie uit, het Ministerie van Transport legt de infrastructuur aan en het Ministerie van Handel promoot nieuwe zakenmodellen.

Met de Implementation Opinions on Further Reducing Logistics Costs 2020 als voorbeeld heeft het Transportministerie  de nadruk gelegd op het stimuleren van de aanleg van een nieuwe generatie van het landelijke verkeersleidingsnetwerk en het digitaal opwaarderen van vrachtfaciliteiten, terwijl de Hervormingscommissie  zich richtte op het verbeteren van het automatiserings- en intelligentieniveau van logistieke verbindingen, waaronder opslag, transport en distributie, en op het bevorderen van de toepassing van opkomende technologieën en intelligente apparatuur.
Naast de centrale regering focussen de inspanningen van lokale besturen op de toepassing en innovatie van technologie. De stad Wenzhou heeft bijvoorbeeld een slim logistiek infodienstenplatform geïntroduceerd, dat een reeks oplossingen biedt voor de problemen van asymmetrie van transactie-informatie tussen logistieke bedrijven, voertuigeigenaren en verladers.

De aanleg van infrastructuur door de regering heeft de ontwikkeling van de logistiek sterk gestimuleerd. China’s hogesnelheidsspoorwegkilometers, snelwegkilometers en ligplaatsen in kusthavens van 10.000 ton en meer, staan ​​op de eerste plaats ter wereld. De dekking van spoorwegen en snelwegen in steden met meer dan 200.000 inwoners in stedelijke gebieden is meer dan 95%, burgerluchthavens bestaan in 92% van de steden op prefectuurniveau.

Twee types

Sorteerrobots bij ZTO Foto Peoplkes dailky

Qua slimme logistiek bestaan er twee modellen. Een is het top-downmodel dat wordt aangestuurd door e-commerceplatforms. Alibaba en JD.com zijn typische voorbeelden van internetbedrijven die in China e-commerceplatforms hebben opgebouwd. De platforms vragen de logistieke gegevens op en stimuleren uiteindelijk op hun beurt de samenwerking van volledige data en de integratie van middelen in de hele toeleveringsketen. Alibaba richt zich bijvoorbeeld op de ontwikkeling van IoT, big data en kunstmatige intelligentie, en ontwerpt ook magazijnrobots voor intensief gebruik.

Het andere is een bottom-up model dat wordt aangestuurd door logistieke bedrijven. Neem het Chinese bedrijf SF Express als illustratie: alle logistieke operaties produceren bedrijfsinformatie en SF Express verzamelt alle informatie en gegevens om een platform op te bouwen, verwerkt big data en biedt uiteindelijk klanten gepersonaliseerde oplossingen. Bovendien zet SF Express actief opkomende technologieën in die toepassingsmogelijkheden bieden in de logistiek, waaronder AGV (Automatic Guided Transport Vehicle/Robot). Dit bottom-up model wordt gedreven door kostenbeheersing en door hun bewustzijn van duurzame ontwikkeling. Door IoT-technologieën op grote schaal toe te passen, kon Sinotrans de visualisatie van hele proceslogistiek en verschillende diensten met toegevoegde waarde bieden. Naast de logistieke operaties, omvat het voornamelijk opslag, vervoer over lange afstanden, filiaaldistributie en expresterminals. IoT, big data en AI-technologieën zijn in verschillende stadia betrokken.

Opleiding & normen

Drone levert pakketrje Foto gihub.org

Volgens cijfers van het Onderwijsministerie bieden 128 universiteiten en hogescholen een opleiding in ingenieur logistiek. In termen van brancheverenigingen heeft de China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP) in 2017 een Smart Logistics Branch opgericht en later dat jaar heeft de China Communications and Transportation Association (CCTA) haar Smart Logistics Branch opgericht. De bovengenoemde twee verenigingen bevorderen actief uitwisselingen en samenwerking op het gebied van slimme logistiek, onder meer op het gebied van standaardisatie, seminardiscussies en opleiding van personeel.
In China zijn twee nationale technische commissies voor normalisatie betrokken bij slimme logistiek. In december 2020 keurde de Landelijke Normcommissie de totstandkoming van de eerste landelijke norm op het gebied van slimme logistiek goed, de Smart Logistics Service Guide.

 Dezez standaard Smart Logistics Service Guide bepaalt voornamelijk de basisvereisten waaraan bedrijven moeten voldoen bij het leveren van slimme logistieke diensten, en regelt de technologie, apparatuur, personeel, modus en kwaliteitseisen. De norm richt zich specifiek op de volgende drie kwesties. Ten eerste het verduidelijken van de reikwijdte van een slimme logistieke dienst, inclusief eisen op het gebied van technologie, apparatuur, personeel en organisatie. Ten tweede, het verduidelijken van het servicemodel en de gerelateerde vereisten van het serviceproces. Ten derde, het naar voren brengen van de indicatoren waaraan slimme logistieke diensten moeten voldoen. 

Maatschappij

In de afgelopen 10 jaar hebben verschillende nieuwe bedrijfsmodellen zoals e-commerce, nieuwe kleinhandel en customer to manufacturer (C2M) zich snel ontwikkeld in China. Het e-commercetransactievolume bereikte in 2020 4,99 biljoen € , een jaar-op-jaar stijging van 4,5%. Onder hen bedroeg het transactievolume voor e-commerce in goederen 3,75 biljoen €. Door de technologische upgrade van de traditionele logistiek worden de kosten verminderd. Visualisatietechnologieën die worden gebruikt in slimme logistiek zullen klanten helpen om real-time informatie over hun goederen te krijgen in de vorm van video of tekst. Slimme logistiek zal de logistieke operatie 24 uur per dag begeleiden en zo de veiligheid van goederen garanderen.

Geschat wordt dat in de tien jaar van 2020 tot 2030 de marktvraag naar IoT-apparaten zal groeien van 75 miljard ¥ (ongeveer 10 miljard €) naar meer dan 100 miljard ¥ (ongeveer 13 miljard €). De verbetering van 4G naar 5G is de sleutel tot de groei van IoT. Het 4G-netwerk kan 5500 tot 6000 NB-IoT-apparaten op één cel ondersteunen. In een 5G-netwerk kan een cel tot 1 miljoen apparaten aan. 5G-technologie zal nauwer verbonden worden met IoT-technologie. Logistiek personeel, apparatuur faciliteiten en goederen zullen volledig verbonden zijn met internet, wat een trend laat zien naar brede connectiviteit. Slimme-logistieke apparatuur door drone-automatisering heeft al zijn voordelen aangetoond bij het verbeteren van de logistieke efficiëntie en het verminderen van kruisbesmetting van personeel.

Groen & duurzaam

JD.com verdeelcentrum in Xian is koolstofneutraal Foto https://en.imsilkroad.com

Recentelijk wordt ook de rol onderzocht van slimme logistiek bij het opzetten van duurzame toeleveringsketens, zelfs buiten haar bijdrage aan emissiereductie. Door slimme logistiek te integreren in afvalbeheer en recyclingactiviteiten, kan ook het totstandkomen van kringloop toeleveringsketens verder worden ondersteund. Door gebruik te maken van de technologieën die ten grondslag liggen aan slimme logistiek bij de inzameling van organisch afval, benadrukken onderzoekers bijvoorbeeld het potentieel van een slimme logistieke toepassing voor het vergemakkelijken van koppelingen tussen producenten van stedelijk afval en afvalconsumenten, die waarde creëren uit de organische afval (zoals boerderijen, compost, biobrandstoffen, enz. Andere belichten de mogelijkheid om de logistieke sector duurzamer te maken met een focus op hergebruik van verpakkingen en het beheer van end-of-life producten, evenals het stroomlijnen van recycling, remanufacturing- en veilige verwijderingsprocessen in de toeleveringsketen. In het kader van de ambitieuze klimaatdoelstellingen is vooral het terugdringen van de koolstofuitstoot in de transport sector dringend. In 2019 waren de transportemissies goed voor ongeveer 10,4% van de totale koolstofemissies van China en binnen de transportemissies heeft het vrachtvervoer een aandeel van ongeveer 66% en het wegvervoer een aandeel van ongeveer 77%

Vijfjarenplan

Last mile zelfstandig rijdend voertuig van Alibaba Foto: SCMP

Tijdens het 14de vijfjarenplan (2021-2025) zal slimme logistiek zich verder ontwikkelen in China. De belangrijkste trends zijn drievoudig. Meer innovatie zal komen van de ondernemingen zelf. Ze zullen meer belang gaan hechten aan de toepassing van slimme logistiek in verpakking, transport, opslag en andere scenario’s en de ontwikkeling van cloud computing, big data, IoT, slimme terminals en andere technologische ontwikkelingen stimuleren. De komende 5 tot 10 jaar zal de digitalisering sterk toenemen. Ten tweede zal de Chinese technologie internationaal meer weerklank vinden. Ten derde wordt verwacht dat in de komende vijf jaar groene verpakkingen, groen transport en groene opslag versneld zullen worden gepromoot en toegepast. De meeste logistieke bedrijven in China zullen duurzame transportontwikkeling implementeren door slimme logistiek toe te passen.

 Ondertussen bereiken de in Yunnan gekweekte bloemen alle grote Chinese steden binnen de 24 uur. Ook landbouwproducten die op korte termijn geleverd moeten worden zoals gagel, aardbeien, lychees,  Chinese wolhandkrabben worden nu massaal verstuurd met een hoog rendement en weinig verlies. Voor de eerste keer heeft een Chinese koerierdienst namelijk SF Express de in Japan geboren panda Xiang Xiang naar China overgevlogen, naar verluidt het neusje van de zalm in de logistiek.

Bronnen: , Developing Smart Logistics for Sustainable Transport, Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Peoples Daily

Disclaimer foto’s

Print Friendly, PDF & Email