De LEESLIJST # 1 t.m. 20

De Leestafel is een wekelijkse rubriek op ChinaSquare waarin we de aandacht vestigen op artikelen over China die ons zijn opgevallen. Elke week voegen we het voorlaatste nummer toe aan dit dossier, de Leeslijst. Vanaf # 21 beginnen we met een nieuwe Leeslijst.

artikelen
Leeszaal in de nationale bibliotheek van China (Zhu Xingxin / China Daily) disclaimer

De bronnen voor onze eigen stukken zijn overwegend Engelstalige Chinese overheidsmedia en westerse of Aziatische massamedia (zie ook MEER OVER CHINA). Er komen echter steeds meer, vaak alternatieve of eigenzinnige, websites met waardevolle achtergrond of commentaar over China. Belangrijk en verheugend is dat ze vol staan met bijdragen van Chinese auteurs. Een bewijs dat het klopt wat wij altijd al beweerden: het debat in China is veelzijdiger en levendiger dan hoe (pro)-westerse kranten het doen voorkomen.

Nieuwe bronnen

We putten meer en meer uit de ‘nieuwe bronnen’, maar kunnen niet alles vertalen of verwerken. Daarom geven wij voortaan elke week een klein overzicht van stukken die ons interessant lijken voor de lezers van ChinaSquare, uit de onderstaande websites. Neem alvast een kijkje om zelf uw oordeel te vormen. En ter geruststelling: wij blijven commentaarstukken uit onze vertrouwde media “op De Leestafel leggen”.

Specifiek over China.

Een bont gamma, gerangschikt van pro-Beijing en semiofficieel tot onafhankelijk en kritisch

Friends of Socialist China
Dongsheng, drieluik: nieuws – achtergrond  en ‘breed Chinees cultureel’
China Academy kwaliteitsvolle artikelen, overwegend van Chinese academici
Learning from China
TibetDoc.org Franstalig
Reading the China Dream
Ginger River Review
Pekingnology
Center for China and Globalization  
Sixthtone
The East is Read, pun intended
Belt and Road Initiative Archives – New Cold War: Know Better
Sinification
Think China, denkt na over China, vanuit Singapore
Tracking People’s Daily houdt China bij, vanuit India
China Dialogue
China-US Focus, Voice of America of Voice of People’s Republic?, of geen van beide?
Blogaap en China Talk, best of Dutch

De bovenstaande lijst met hyperlinks is niet af, er duiken vast nog nieuwe websites op in de komende maanden en jaren. Wat u hier niet zult vinden: links naar websites die doen aan manufacturing consent voor beweringen zoals: China is een systeemrivaal waar een dreiging van uitgaat…ChinaSquare waarschuwt eerder voor de ware dreiging, die van de koude oorlog tegen China.

Algemeen geopolitiek

En dan zijn er nog algemene websites met een fors geopolitiek onderdeel, dus tegenwoordig vanzelf veel artikelen over China.  

New Cold War, know better, nieuwsoverzicht
Geopolitiek in Context
Indian Punchline
Geopolitical Economy, hoofdredacteur Ben Norton
DeWereldMorgen, dit is Belgisch
Investig’action, c’est du Franco-Belge
Michael Robert’s blog van de marxist die 40 jaar als econoom in de City of London heeft gewerkt.

Veel leesgenot, en tot ziens aan De Leestafel.

artikelen
foto China Daily / Su Bikun disclaimer

De Leestafel # 1

 7 augustus 2023

economie

MERICS over economie van het midden- en kleinbedrijf

Accelerator state: How China fosters “Little Giant” companies
Rapport over de economie van het midden- en kleinbedrijf (in België kmo’s genoemd) in China. De particuliere bedrijven in die sector krijgen staatssteun om technologische doorbraken te bevorderen. In de doorwrochte tekst krijgen lezers en studenten een concrete beschrijving van de evolutie hierbij. Dit rapport van MERICS is uiteraard ideologisch getint. Het levert aan de EU argumenten om protectionistische maatregelen te nemen wanneer deze kleine en middelgrote ondernemingen internationaal doorbreken. MERICS, Mercator Institute for China Studies,  is een invloedrijke (hoofdzakelijk) Europese denktank voor onafhankelijk onderzoek over China. ‘Onafhankelijk’ betekent voor hen: ‘een standpunt uitdragend dat stevig verankerd is in liberale en democratische waarden’.

THE NEXT RECESSION zal consumptie economie redden?

economie

China: consumption or investment? – Michael Roberts Blog (wordpress.com) De marxistische econoom Roberts weerlegt argumenten uit de Financial Times en andere westerse bronnen, maar geeft zelf in het artikel ook vrij scherpe kritiek op het huidige regeringsbeleid en erkent dat er ernstige problemen zijn. Dat er een liberale opstoot zichtbaar is in China wordt bevestigd door Roberts. Een mogelijke vraag is of hij het niet al te gemakkelijk toeschrijft aan blind navolgen van westerse liberale theorieën. Er zijn immers ook objectieve factoren en er is het negatieve effect van de tactiek die Biden & Co ontplooien. Dat alles geeft liberale intellectuelen in de Volksrepubliek kansen om te scoren. Daar stelt Roberts stoutmoedig tegenover: ‘…het is geen wending naar een door consumenten geleide markteconomie die China nodig heeft om de economie weer op gang te krijgen. Het zijn geplande overheidsinvesteringen in huisvesting, technologie en productie die daarvoor zullen zorgen.’

SCMP Argentinië rekent op (en in?) yuan

economie

Argentina strikes deal with People’s Bank of China to secure US$1.7 billion in yuan for IMF debt Argentinië sluit een deal met People’s Bank of China om 1,7 miljard dollar in yuan veilig te stellen voor IMF-schuld. De valutaswap zal Buenos Aires helpen de verschuldigde 2,7 miljard dollar terug te betalen, terwijl het resterende saldo van 1 miljard dollar wordt gedekt door de Development Bank of Latin America. Het is voor het eerst dat het IMF accepteert dat een land zijn dollarschuld (gedeeltelijk) met de Chinese munt delgt. Deze deal geeft Beijing geen directe economische voordelen, maar bevordert wel het streven van Chinese regering dat de renminbi wereldwijd op grotere schaal wordt gebruikt. Ook sommige analisten bevestigen dat.

PEKINGNOLOGY  Liberale geluiden?

economie

Promoting Short-term Stable Growth through a New Round of Structural Reforms and Facilitating Long-term Transformation Redacteurs van Pekingnology lezen in een toespraak van Liu Shijin, een gezaghebbend academicus, de boude stelling dat ondernemers geen uitbuiters zijn en dat China het onderscheid tussen staats- en privébedrijven moet laten vallen. Zij noemen dat een oproep tot ‘doorbraak’ in de theorie van de partij, om structurele hervormingen voor de economie mogelijk te maken. Liu Shijin is een voormalig ondervoorzitter en nog steeds onderzoeker bij het State Council Development Research Center, een veelomvattend beleidsonderzoeks- en adviesinstituut dat direct ressorteert onder de Staatsraad, het kabinet van de nationale regering in China. De initiatiefnemer en hoofdredacteur van Pekingnology Zichen Wang heeft de toespraak laten vertalen in het Engels. Hij wijst erop dat hijzelf verantwoordelijk is voor de nadruk die hij aan bepaalde passages geeft door ze vetgedrukt (in bold) weer te geven.
Hyperlink naar het mandarijnse origineel

Bronnen foto’s: China Daily Hong Kong – The Next recesssion – Chinaindex.org – Pekingnology
disclaimer

De LEESTAFEL # 2

14 augustus 2023

CAIXIN via East is Read

jeugdwerkloosheid

Actual youth unemployment rate in China could be twice as high as official number
Engelse vertaling van een artikel dat tot veel discussies leidde in China. Een docent aan de Peking University stelt dat de jeugdwerkloosheid veel hoger is dan de officiële statistieken uitwijzen. De auteur, Zhang Dandan, is een gerespecteerd academicus en leidt verschillende nationale onderzoeksprojecten. Gereputeerde westerse media publiceerden alarmerende samenvattingen. Relativerende conclusies: het aantal werkloze jongeren in China is ongeveer 6 miljoen, goed voor 6% van de totale werkloze bevolking, met een beperkte impact. Een hoofdoorzaak van de jeugdwerkloosheid is de aanzienlijke toename van universitair afgestudeerden op korte termijn. Zij stellen hoge eisen en wachten om zich als werkzoekende in te schrijven. Voorgestelde oplossingen: mentaliteitsverandering bij afgestudeerden en maatregelen voor economische herstel.

CHINA ACADEMY via New Cold War

Misconceptions About China’s Youth Unemployment Rates
Werkloosheid laaggeschoolde jongeren (plattelandsmigranten), een conjuncturele opstoot die geleidelijk zal verbeteren. Bij hooggeschoolde jongeren: verwachtingen niet afgestemd zijn op het aanbod. Meeste werkloze jongeren die eerder werkten nam zelf ontslag. Ze denken nog steeds dat ze gemakkelijk iets beters kunnen vinden. Er is ook een groot aantal niet-werkzoekende jongeren, die zich bijscholen, wachten op een staatsexamen, iets bijverdienen in een flexjob, of een tijdje leven op kosten van hun ouders. Dit fenomeen vertekent de officiële statistieken.

THINK CHINA

Germany’s new China strategy: A drastic change
Een analyse van de wijzigende Duits-Chinese verhoudingen door iemand die werkt voor de Duitse elite. De analyse legt de blaam uiteraard volledig bij China, enige zelfkritiek van Duitsland/Europa of reflectie over Amerikaanse druk is er niet bij. Toch is het artikel nuttig: het licht een tip van de sluier op over de redenen waarom sommige Duitse politici en zelfs ondernemers nu geneigd zijn zich aan te sluiten bij de overwegend pro-Atlantische en anti-Chinese standpunten in de top van de EU.

CFISNET.COM China Foundation For International Studies via Sinification

The “Two New Prongs” of the US’s Strategy towards China.
Engelse samenvatting van een Chinees artikel. De auteur Dr. Wang Honggang (王鸿刚) is vice-president van de China Institutes of Contemporary International Relations CICIR (denktank verbonden aan de Chinese regering). Hij schrijft dat de VS in zijn China-strategie het ene tweesporenbeleid heeft ingeruild voor het andere: van ‘betrokkenheid + preventie’ naar ‘concurrentie + conflictbeheersing’. Washington stuurt ‘gemengde signalen’ waaruit moet blijken dat het de ‘dialoog wil openhouden’. De bedoeling is waarschijnlijk te voorkomen dat Beijing te sterk reageert op de Amerikaanse maatregelen om het land in te perken. Tot op zeker hoogte lijkt de VS nog te willen samenwerken met de Volksrepubliek China. Risico’s voor de VS zelf: dalend vertrouwen bij bondgenoten, creatie van vijanden, schade aan de economie. China moet zich blijven concentreren op zijn binnenlandse ontwikkeling, in evenwicht met zijn internationale agenda, en zich instellen op een grillige wereldpolitiek met meer crisissen en gebrek aan stabiliteit vanwege de Verenigde Staten.

Bronnen afbeeldingen: Rizky Sabriansya via Pexels, National Statistics of Educational Development, CGTN / Xinhua, disclaimer

De LEESTAFEL # 3

21 augustus 2023

STUDY TIMES via Pekingnology Unraveling Eight Misconceptions About Expanding Domestic Demand

De Study Times is de officiële krant van de Centrale Partijschool (de hoogste interne opleidingsinstelling van de Communistische Partij van China). Op woensdag 16 augustus bevatte hij een opiniestuk waarin de auteur recent geventileerde voorstellen voor een nieuw economisch beleid bekritiseert. Het is een waardevolle analyse van het huidig economisch debat. De auteur vertegenwoordigt de marxistische strekking tegenover een reeks ‘liberale’ standpunten van economen bij financiële instellingen en meer marktgerichte academici. De vraag is: meer consumptie of meer investeringen? In feite gaat het om meer staatsplanning of meer markt, meer staatseconomie of meer privéeconomie. Wil ‘meer consumptie’ niet zeggen dat de overheid de productie aan de privé moet overlaten,  minimaal moet investeren in betere infrastructuur, niet in  industrie en zo weinig mogelijk in sociale zekerheid en enkel zorgen dat individuen genoeg geld hebben om de producten van de privésector te kopen? De auteur van het artikel, een zekere Chen Long, spreekt over ‘acht misvattingen’ die hij weerlegt.

BRI project Papoea-Nieuw-Guinea

CHINAUSFOCUS.COM Geopolitics in Disguise

De auteur, Zhou Xiaoming, werkte bij de missie van China bij het VN-bureau in Genève. Zhou vergelijkt de houding die de VS in de jaren 90 aannam tegenover de eilandstaten in de South Pacific met die van nu. Als diplomaat in Papoea-Nieuw-Guinea maakte hij in die tijd van nabij de onverschilligheid mee van Washington tegenover dat deel van de Pacific. Dertig jaar later, en nu China zich heeft opgewerkt tot een succesvol (derdewereld)land in volle ontwikkeling is dat helemaal veranderd. Belangrijke Amerikaanse politici en ambtenaren reizen af en aan in het vroeger verwaarloosde gebied. Er zijn Blue Pacific Partnerships en er worden U.S.-Pacific Island Country Summits georganiseerd. Met eigen fondsen wil Washington de concurrentie aangaan met het Belt&Road Initiative (BRI). De vertegenwoordigers van de VS maken het BRI verdacht, wat de auteur een belediging vindt voor de miljarden mensen, de 150 regeringen en 32 internationale organisaties die meedoen met de BRI. Volgens Washington hadden ze dus niet door dat ze door Beijing werden opgelicht. Uiteindelijk betwijfelt Zhou het nut van de VS initiatieven voor de ontwikkelingslanden. De toegenomen economische betrokkenheid van Washington bij het mondiale zuiden moet vooral de geopolitieke doelstellingen van de VS dienen.


Ginger River Review

Lai Ching-te’s stopover in the U.S.: views from Beijing

Lai Ching-te is de kandidaat van de separatistische partij die aan de macht is in Taiwan. Hij maakte twee keer een tussenlanding in de VS op weg naar Paraguay. Geen van beide keren werd hij officieel ontvangen of in contact gebracht met Amerikaanse toppolitici. Zijn doortocht was dus duidelijk meer low-profile dan die van collega’s en partijgenoten. In een interview met vijf academici verbonden aan belangrijke universiteiten op het vasteland, die gespecialiseerd zijn in de studie en het onderzoek over de verhoudingen tussen het vasteland en Taiwan, krijgen we antwoord op vragen hierover. Waarom maakte Lai die tussenlandingen eigenlijk? Wat was de reactie van Washington precies? Wat zullen de gevolgen zijn? Volgens de academici zou het er niet goed uitzien voor de band tussen Beijing en Taipei, maar ook niet voor de diplomatie van de VS, mocht deze uitgesproken en onberekenbare separatist de verkiezingen winnen.

THE PAPER via SixthTone The Cold Reality of China’s Vanishing Glaciers

Naarmate de temperatuur op aarde stijgt, kan het smelten van de unieke Urumqi-gletsjer nr. 1 worden vertraagd maar niet gestopt, zeggen experts. The Paper zocht hen op en in een met spectaculaire foto’s geïllustreerde reportage brengen de journalisten en hun gesprekspartners de trieste boodschap over. De Urumqi-gletsjer nr. 1 is wereldwijd uniek omdat het de gletsjer is die het dichtst bij een stedelijk centrum ligt, op ongeveer 130 kilometer van Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang. De gletsjer stijgt tot 4.484 meter en maakt deel uit van Tianshan, het grootste bergstelsel in Centraal-Azië, met een oppervlakte van 10.000 vierkante kilometer. De gletsjer die sinds de jaren vijftig voortdurend door Chinese geleerden wordt geobserveerd, zal naar verwachting binnen de komende 50 jaar verdwijnen. ‘Als we hem goed beschermen, kunnen we zijn levensduur met nog eens 40 jaar verlengen’, zegt Li Zhongqin, een onderzoeker en docent die sinds de jaren negentig op Tianshan Station werkt. Maar wat we ook doen, voegde hij eraan toe, deze gletsjer en vele andere over de hele wereld zullen uiteindelijk verdwijnen.

bronnen foto’s: China-briefing.com, CGTN, Ministry of Commerce, Xinhua (disclaimer)

De LEESTAFEL #4

28 augustus 2023

De ECONOMIC OBSERVER via THE EAST IS READ  Senior statistician explains China’s GDP accounting

Voer voor statistici en voor wie statistieken belangrijk vindt. Er is geen gebrek aan vermoedens en vragen over de officiële Chinese statistieken en het overheidsorgaan dat ze produceert, het Nationale Bureau voor de Statistiek. In een interview van Xu Xianchun met de krant Economic Observer, lees je hoe en waarom burgers sceptisch zijn over statistieken van de regering in China (en in het buitenland). Xu legt verder uit welke veranderingen er zijn aangebracht en waar er ruimte voor verbetering is. Hij geeft ook antwoorden op de vraag hoe je de Chinese statistieken nuttig kunt gebruiken.

Xu Xianchun is zelf een gereputeerd en deskundig statisticus, universiteitsprofessor en auteur van A Probe into China’s Official Statistics: Comprehension and Utilization, Beijing 2023.
The Economic Observer (website EEO.com) is volgens Wikipedia een ‘onafhankelijke, wekelijkse krant die sinds april 2001 in de Volksrepubliek China wordt gepubliceerd. Hij wordt beschouwd als een van de drie grootste in economie gespecialiseerde kranten in China en staat hoog aangeschreven’.

PROMZ MAGAZINE via BLOGAAP Het klimaat is gunstig voor Chinese auto

Nederlandstalig artikel van een Nederlands vakblad over actiemarketing en promotionele producten & diensten. Erwin Wijman, auteur van verschillende boeken over marketing en auto’s beantwoordt vragen over hoe en waarom Chinese automerken de markt op zijn kop gaan zetten. Met een focus op BYD, en een korte historiek van dat bedrijf. Komen langs: klimaatverandering en de Chinese inspanningen op het gebied van elektrische voertuigen, Chinese merken die in Europa (en vooral Nederland) willen landen, Chinese ‘aanpak van zaken’ vergeleken met de Europese, design, veiligheid en prijs. Aan het eind heeft Wijman nog tips voor de PR-medewerkers van BYD (bie-waai-die).

PESA AGORA Educators must help defeat the new racist and imperialist ‘Red Scare’

Professor Derek R. Ford beschrijft de huidige herleving van het McCarthyisme in de VS. Naar aanleiding van een reportage van 5 augustus in The New York Times die intussen al veel stof heeft doen opwaaien. Het NYT artikel suggereerde, zonder sluitend bewijs, dat groepen of organisaties die pleiten voor vrede met China deel uitmaken van een internationale samenzwering georganiseerd door de Communistische Partij van China. No Cold War, Code Pink, the People’s Forum en het Tricontinental instituut worden met naam genoemd. De auteur legt uit wat de doelstellingen en motivaties van die groepen wel zijn. Hij vindt dat het onderwijs een speciale rol moet spelen in het verzet tegen de verdachtmaking en vervolging van vredesactivisten en bewegingen die solidair zijn met China. Hij plaatst het neo-McCarthyisme in een brede historische en actuele context en legt uit dat de weerstand ertegen geen theoretische oefening is voor academici, maar een levensnoodzakelijke opdracht voor alle progressieve burgers.
De bron Pesa Agora is een online magazine voor commentaar op kwesties en thema’s rond  onderwijsfilosofie, de bredere onderwijsgebieden, politiek en cultuur. Auteur Derek R. Ford is Assistant Professor of Education Studies, DePauw University, Indiana, USA


CENTER FOR CHINA AND GLOBALIZATION (CCG), vestigt de aandacht op een open access-boek China and the World in a Changing Context,

Dit boek van 2022, onder redactie van Henry Huiyao Wang en Mable Miao is Gratis downloadbaar als PDF. Het boek is uniek omdat het een bloemlezing is vanuit het perspectief van ambassadeurs in China. Met in totaal 23 essays en 10 toespraken van 27 in Beijing gevestigde ambassadeurs die landen uit Europa, Afrika, Azië, Amerika en Oceanië vertegenwoordigen, onder andere Japan, Mexico, Ethiopië, Spanje, Finland. Er wordt uitgebreid ingegaan op de economische groei, het buitenlands beleid en de duurzame ontwikkeling van China. Als voorsmaakje publiceert CCG twee bijdragen (hoofdstukjes) uit dit boek
Het ene is Prospects for China–Africa Cooperation van Rahamtalla M. Osmansinds 2018 Permanent Representative of the African Union to China

Het andere is China–Africa Cooperation: Context, Evolution and Future Direction  van  Teshome Toga Chanaka, ambassadeur van Ethiopië in China van 2019 tot 2022.  (Ethiopië wordt een van de zes nieuwe leden van BRICS) 

Bronnen v.d. afbeeldingen: East is ReadBlogaapPesa AgoraCenter for China and Globalization (disclaimer)

De LEESTAFEL # 5

by Dirk Nimmegeers • 4 september 2023

Hunkvertising (Foto GGR )disclaimer

Deze week 2 + 5 aanbevolen artikelen op de leestafel ! Van interne migranten in de steden via Italiaans-Chinese samenwerking naar jongerencultuur vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken. Twee + vijf story’s die u nergens anders zult lezen. Dat moet voorlopig de leeshonger wat kunnen stillen klik en lees

Een vrouw in Yao-klederdracht met ID en Hukou (Foto: Cui Meng/Global Times) disclaimer

EASTISREAD.COM Giving immigrant workers urban identities: what can be done?

Lu Ming, professor aan de Shanghai Jiaotong Universiteit, stelt hukou-hervormingen voor om te zorgen voor meer gelijkheid tussen stadsbewoners en voor een betere verstedelijking. Hij ontkracht mogelijke bezwaren tegen een eerlijkere toegang voor immigranten uit het platteland tot stedelijke voordelen. Meteen geeft Lu een goede analyse van de hukouproblematiek. In China is de toegang tot sommige openbare diensten verbonden aan de plaats van de hukou, het domicilie van een gezin. De hukou veranderen is nog steeds moeilijk. Daardoor leven in de steden nu 300 miljoen mensen met een hukou van het platteland. Het artikel analyseert waarom en hoe het systeem hervormd/afgeschaft wordt en het debat over hoe snel dit moet/kan.

Foto https://www.cilam.org/ disclaimer

CHINA DAILY via BRIX  Why Should Italy Stay in The Belt And Road Initiative?

Het memorandum van overeenstemming tussen China en Italië over het Belt & Road Initiative (BRI, de nieuwe zijderoutes) moet ten laatste in begin 2024 worden verlengd of geschrapt. Professor Michele Geraci, voormalig staatssecretaris van het Italiaanse Ministerie van Economische Ontwikkeling, speelde een sleutelrol bij de realisatie van de samenwerking tussen China en Italië. Hij betoogt in de China Daily dat Italië zich moet blijven inzetten voor het BRI en waarom het meer moet samenwerken met China in andere regio’s, zoals de ontwikkeling van Afrika. Met feiten en argumenten. BRIX neemt Geraci’s opiniestuk over. BRIX is het Belt and Road Institute in Sweden.

Foto GRR disclaimer

GINGER RIVER REVIEWs eigen Leestafel : Five China stories you need to read

Elke week brengt GRR (GINGER RIVER REVIEW) vijf boeiende Chinese reportages geselecteerd uit de Chinese sociale mediaplatforms + een Engelse vertaling. Bij elk verhaal geeft GRR een kort, slim commentaar. De onderwerpen van vorige week: ‘hunkvertising’ – Japanse resto’s in China – Seniorenuniversiteiten – herwaardering fabrieksarbeid jongeren – Beidaihe badplaats voor experts?

(Foto GRR) disclaimer

‘Een extra woordje uitleg’: hunkvertising is reclame met mooie mannen, zeevruchten uit Japan? (denk ‘radioactief’), jonge academici geven les aan bejaarde studenten, ‘ga dan maar op fabriek werken!’… met plezier!, in Beidaihe is ook plaats voor andere dan politieke topfiguren.

Menu 2 + 5 dat moet voorlopig de leeshonger wat kunnen stillen…”

(Foto GRR) disclaimer

LEESTAFEL # 6

by Dirk Nimmegeers • 1 november 2023

Er ligt weer een en ander op de leestafel na het oktober-reces! De mix op het menu is pittig zodat hij niet te zwaar te verteren valt. We beginnen met een appetizer over het BRI, dan komen er sojabonen, en we eindigen met een Pillsbury,

CAPITAL NEWS via FOSC The West’s accusations against the Belt and Road are a form of projection and deflection
In de aanloop naar het Third Belt and Road Forum hield het Beijing Daily-dochtermagazine Capital News een interview met Carlos Martinez, co-redacteur van Friends of Socialist China, over het Belt and Road Initiative (BRI), de redenen voor het succes van het BRI en hoe absurd beschuldigingen van het Westen tegen het BRI zijn dat het een ‘schuldenval’ vormt, of een soort project is dat op een Chinese wereldhegemonie aanstuurt. Het interview is een smaakmaker voor een webinar op 4 november over het BRI

SCMP China adopts GM technology for corn, soybeans in major food security manoeuvre | South China Morning Post (scmp.com)

China keurt het commerciële gebruik van genetisch gemodificeerde maïs en sojabonen goed na jaren van testen en publieke ondervraging. Vanaf 15 november mogen in totaal 37 genetisch gemodificeerde maïsvariëteiten en 14 genetisch gemodificeerde sojabonensoorten in aangewezen gebieden worden verbouwd. De voedselimport bedroeg vorig jaar 146 miljoen ton, waarvan 60% sojabonen, wat deels te wijten is aan de onwil van boeren om te telen vanwege de lage opbrengst van bestaande variëteiten. De regering observeert in spanning hoe het publiek zal reageren. Veel burgers hebben zo hun twijfels bij de veiligheid van GM Foods….

PEKINGNOLOGY Michael Pillsbury defends One China Policy in Beijing, slams Pompeo’s proposal to formally recognize Taiwan Is Pillsbury, de favoriete cold war against China-warrior van Trump bekeerd? Lees, luister en oordeel zelf. Pekingnology publiceert de transcriptie van de toespraak van Michael Pillsbury op het 8e China Global Think Tank Innovation Forum in Beijing op maandag 23 oktober 2023. Het forum werd mede georganiseerd door het Center for China and Globalization (CCG) en de Chinese People’s Association for Vriendschap met het buitenland (CPAFFC).

Copyright matters

De afbeeldingen hierboven zijn respectievelijk van China Daily / Su Bikun, van FoSC, van Xinhua, en van Center for China and Globalization (CCG) disclaimer

LEESTAFEL # 7

by Dirk Nimmegeers • 7 november 2023

leestafel
Chinese mariniers uitgenodigd door Zuid-Afrika. GT artikel foto Xinhua disclaimer

Twee razend interessante, maar niet gemakkelijk te veroveren artikelen over binnenlands beleid in China. Voorbeelden van het levendige intellectuele debat in de Volksrepubliek die heilzaam kunnen zijn voor wie nog vastzit in verouderde clichés over een rigide spreek- en denkverbod in dat land. Plus twee al even boeiende uitstapjes in de wereld van ‘koudeoorlogsmythen en -sagen’.

BEIJING CHANNEL The Real Risk of China-U.S. Military Air-Sea Encounters
Een essay over confrontaties tussen de lucht- en zeemacht van China en die van de Verenigde Staten, aan de grenzen van China. Professor Hu Bo, onderzoeker en directeur van het Centrum voor Maritieme Strategiestudies, Universiteit van Peking, beschrijft in detail hoe het eraan toegaat en legt de grieven van China uit. De auteur legt uit dat ongelukken tot nog toe vermeden zijn dank zij de professionaliteit van de Chinese defensie. Hij ziet echter grote risico’s en de factoren die ze verder vergroten, als gevolg van ‘een afname van de professionaliteit van de VS’. Het Westen heeft het vaak, en ten onrechte, minachtend over fouten en geklungel van Chinese leiders en militairen. Stel eens dat het tegenovergestelde het geval zou zijn.. een doordenkertje. (Beijing Channel is een nieuwe bron van een Xinhua journalist die eigen publicatiebeleid voert los van zijn werkgever)

leestafel

THE EAST IS READ Beijing’s food security concerns “overstated”

Professor Huang Jikun van Peking University beoordeelt de belangrijkste zorgen over de voedselzekerheid in China. Hij stelt de prioriteiten van de regering op het gebied van zelfredzaamheid en herbevolking van het platteland ter discussie. Profiteren van de mondiale handel wordt steeds belangrijker volgens hem. Dat staat in schril contrast met de dringende oproepen om China zoveel mogelijk zelf te laten kweken wat het in eigen land nodig heeft.

leestafel

PEKINGNOLOGY Yao Yang: Local Government Debt-Defusing Program and Necessary Governance Reforms
Pekingnology en de gelijkaardige Substack-blogs laten constant allerlei Chinese academici aan het woord over de actuele problematiek. Niet altijd even begrijpelijk, want geschreven voor een Chinees publiek en er is dikwijls gedetailleerde voorkennis vereist. De algemene lijn is dat ze kritiek geven op de huidige situatie en meestal ook voorzichtige kritiek op de regeringspolitiek. En meestal pleiten ze voor eerder liberale oplossingen. Yao Yang zegt hier in essentie twee dingen. 1. Het huidige rotatiesysteem voor verantwoordelijken bevordert kortetermijndenken; hoge functionarissen moeten langer op een post blijven. 2. Het huidige systeem met projecten buiten budget en lokale staatsbedrijven buiten budget verdunt de verantwoordelijkheid. Alles moet in één pot gestoken worden waarvoor de lokale overheden verantwoordelijk moeten zijn. Op zich niet onzinnig, maar realiseerbaar in de praktijk?

THE NEXT RECESSION Sri Lanka’s debt trap and the vultures
Hambantota revisited. The Next recession, ‘Michael Robert’s blog’, brengt de zoveelste episode in het feuilleton ‘de waarheid over de Chinese schuldenval in Sri Lanka’. De schuldherschikking wordt niet geblokkeerd door China- dat slechts 10% van de schulden heeft, maar door aasgierfondsen en draconische hervormingseisen van het IMF. Herlees misschien ook eens het artikel van Deborah Brautigam en Meg Rithmire in The Atlantic (en Chinasquare)

Copyright matters

disclaimers De foto’s zijn in volgorde van de (korte) stukjes afkomstig van Xinhua/Zhang Yongjin, tweemaal National School of Development PKU en een seminar van hetzelfde instituut, de foto van ort City Sri Lanka is dan weer van Xinhua.

LEESTAFEL # 8

PEOPLE’S DEMOCRACY via NEW COLD WAR Western Left and the US-China contradiction
Een artikel van de Indiase marxistische econoom Prabhat Patnaik die van juni 2006 tot mei 2011 ondervoorzitter was van de Kerala State Planning Board. Hij maakte ook deel uit van een taskforce van de Verenigde Naties (VN) die aanbevelingen moest opstellen voor de hervorming van het mondiale financiële systeem. Hij gaat in tegen westerse linksen die de tegenstelling tussen de Verenigde Staten en China zien als een strijd tussen twee imperialisten. Volgens Patnaik zetten ze daarmee de VS uit de wind en ontmoedigen ze mogelijke bondgenoten van het socialistische China zodat die in de nieuwe koude oorlog niet solidair te zijn met de Volksrepubliek. Patnaik voorspelt dat de tegenstellingen tussen de VS en China scherper zullen worden en de tirades tegen China in het Westen schriller. De kapitalistische crisis zal immers dieper worden, de derdewereldlanden zullen zich meer verzetten tegen het opleggen van ‘bezuinigingen’ door imperialistische instellingen als het IMF en meer hulp van China hierbij krijgen. China is immers niet zomaar een deelnemer aan het verzet van het mondiale Zuiden, maar de voortrekker ervan. Dat, en niet de rivaliteit tussen ‘twee imperialisten’ of supermachten, is de verklaring voor de tegenstelling tussen de VS en China.

CHINA DIALOGUE The ‘new three’: How China came to lead solar cell, lithium battery and EV manufacturing
Overheidssteun, schaalvoordelen en voortdurende innovatie hebben China geholpen in belangrijke sectoren voor de energietransitie. China heeft ook de juiste keuzes gemaakt: Europese bedrijven kozen bijvoorbeeld voor een focus op hybride auto’s, China ging meteen voor geheel elektrische auto’s. Westerse experts hopen dat de VS en Europa hun achterstand kunnen inhalen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën. Het probleem is echter een gebrek aan geld, veroorzaakt door jaren van inconsistente beleidssignalen. En dan komt het politieke systeem en het gevoerde regeringsbeleid om de hoek kijken.

PEKINGNOLOGY A Unique Window into Huawei
Xinsheng Community maakt de klachten van werknemers, de interne memo’s en toespraken van het management en de veranderende houding van oprichter Ren Zhengfei ten opzichte van de omgang met de media toegankelijk voor de hele wereld. De VS en bondgenoten nemen Huawei regelmatig in het vizier, maar wat hun media niet vertellen brengt Pekingnology: Huawei heeft jarenlang zijn forum voor werknemers opengehouden voor het publiek. De 心声社区 Xinsheng Community, biedt ook een aantal van Huawei’s bedrijfsmemo’s en interne toespraken van de oprichter aan. Dat onderscheidt het Chinese bedrijf dat eigendom is van werknemers, van andere internationale technologiegiganten en binnenlandse concurrenten die door geheimhouding geobsedeerd zijn. De Xinsheng-community, opgericht op 29 juni 2008, dient als communicatiecentrum voor alle betrokkenen bij Huawei. Werknemers kunnen hun gedachten openlijk of anoniem delen binnen de gemeenschap. Statistieken tonen aan dat meer dan 98% van de huidige Chinese werknemers betrokken zijn bij de Xinsheng-gemeenschap. De inhoud valt in drie hoofdcategorieën: feedback van medewerkers, interne documenten van Huawei en Huawei People, een tijdschrift.

CHINA DIALOGUE COP28 preview: China in the world’s spotlight
China dialogue laat experts aan het woord met prognoses wat de wereld op de volgende klimaatconferentie eind van de maand misschien kan verwachten van China zelf. Zetten de VS en China de tegenstellingen op dit terrein opzij, om samen te werken zoals bij COP 27? Ze hebben het ook over de druk die op China allicht wordt uitgeoefend en, vriendelijker, over de voorstellen die Beijing misschien kan overwegen. Een veelzijdig overzicht, met om de cirkel rond te maken (zie eerste artikel, boven) een expert die zegt dat sommige Afrikaanse landen hopen dat Afrika kan profiteren van de Chinese steun voor hernieuwbare energie, niet alleen op het gebied van infrastructuur, maar ook op het gebied van vaardigheden en technologische ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van infrastructuur die de klimaatverandering vermindert en zich daaraan aanpast. Zo is deze leestafel dan een ronde tafel geworden.

Copyright matters:
De foto’s zijn (behalve de bovenste) afkomstig van Xinhua (Liu Jie), China Daily (Liu Chansong), Wikipedia, en nog eens van Xinhua (Ahmed Gomaa). disclaimer

LEESTAFEL # 9

leestafel

CLINGENDAEL CHINA CENTRE   China to work with Iran on two high-speed railway lines

De bekende Nederlandse thinktank Clingendael afficheert zichzelf als ‘onafhankelijk’. Wie een blik werpt op zijn website zal daar onmiddellijk vraagtekens bij zetten. Clingendaels nieuwsbrief over het Belt and Road Initiative, SILK ROAD HEADLINES is echter zeer nuttig en uitgebreid, en brengt zelfs informatie uit verschillende (en welingelichte) bronnen. Het voornaamste thema in de week van 14 november was de relatie China – Iran. De Volksrepubliek gaat investeren in twee nieuwe hogesnelheidsspoorlijnen in Iran. Landen gingen akkoord met de investering tijdens de 22e bijeenkomst van regeringsleiders in de Shanghai Cooperation Organization (SCO), op 26 oktober in Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië. Iran werd in juli officieel een volwaardig SCO-lid. Extra hyperlinks verwijzen naar een interessant palet van artikelen met context en achtergrond.

leestafel

PEOPLE’S DISPATCH  How the war on Gaza has stalled the India-Middle East-Europe Economic Corridor
Over China – Iran gesproken, in dit artikel legt Vijay Prashad een fascinerend verband tussen de huidige escalatie van de oorlog van Israël tegen de Palestijnen en de betrekkingen tussen China en Iran.  De Verenigde Staten was een van de initiatiefnemers van de India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC). Deze corridor leek een perfect instrument voor Washington om China en Iran te isoleren, Israël en Saoedi-Arabië samen te brengen, en de banden met India te verdiepen. Twee jaar voordat China het Road Initiative (BRI) voorstelde, hadden de Verenigde Staten al een door de particuliere sector gefinancierde handelsroute gepland om India met Europa te verbinden en de banden tussen Washington en New York te versterken. Deze Nieuwe Zijderoute made in USA maakte deel uit van de Pivot to Asia, van de Amerikaanse president Barack Obama. Deze pivot, de ‘wending’ was bedoeld om de opkomst van China tegen te gaan en zijn invloed in Azië te voorkomen. Prashad legt uit hoe Israëls bombardementen roet in het eten gooien voor Washington.

FRIENDS OF SOCIALIST CHINA  The BRI is built on socialist concepts of discussing together, building together and benefiting together

Een toespraak van de bekende Chinese professor Zhang Weiwei, directeur van het China Institute aan de Fudan Universiteit, en auteur van The China Wave: Rise of a Civilizational State. Zhang sprak op het webinar Building a multipolar world – Ten years of the Belt and Road Initiative, op zaterdag 4 november. Hij brengt de stelling naar voren dat het BRI zowel een hard als een soft power project is. China levert goederen, ervaringen en technologieën van zijn Vierde Industriële Revolutie aan ontwikkelingslanden. De ‘soft power- kant’ van het project is die van ‘de socialistische principes van overleg, samen bouwen en samen de vruchten plukken’. Volgens Zhang zijn deze principes geworteld in de Chinese consultatieve democratie en ‘can do’-mentaliteit. Ze zijn beproefd en hun nut is bewezen in China’s eigen moderniseringsproces. Een kort verslag van het webinar is te vinden op China Daily. Het evenement werd gestreamd en is te bekijken op YouTube.

leestafel

CCG UPDATE  The Global Order at A Crossroads: Ways Forward

Dit artikel is deel I van de transcriptie van de rondetafelconferentie ‘The Global Order at A Crossroads: Ways Forward’ van het 8e China Global Think Tank Innovation Forum. Het geeft weer hoe 7 sprekers uit China, het Westen en het Midden-Oosten aankijken tegen de wereldorde die op een kruispunt staat (volgens sommigen een situatie van ‘kantelende machtsverhoudingen’). Het forum was georganiseerd door het CENTER FOR CHINA AND GLOBALIZATION (CCG), Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC), en had de steun van de Academy of Contemporary China and World Studies (ACCWS), China-United States Exchange Foundation (CUSEF), en de Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), in partnerschap met China-West Dialogue (CWD). Het Center For China And Globalization (CCG) is een toonaangevende niet-gouvernementele denktank in Beijing. CCG is erkend door de Social Council of the United Nations (ECOSOC) de University of Pennsylvania Think Tank and Civil Society Program (TTCSP), en de stadsregering van Beijing. CCG geeft drie redactioneel (en van elkaar) onafhankelijke nieuwsbrieven uit via Substack: CCG UpdateThe East is Read en Pekingnology. In het ChinaSquare dossier De Leestafel vindt u een eerste transcript van een inleidende toespraak op het forum: die van Michael Pillsbury

Copyright matters
disclaimers
afbeelding China Iran spoorweg China Daily/Li Yi
afbeelding IMEC Globetrotter media
afbeelding Zhang Weiwei FoSC
foto CCG Forum CCG Update

LEESTAFEL # 10

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT AND VIOLENCE  Via DONGSHENG
The Fengqiao Experience: How China Relieves Its Police Officers of Pressures from the COVID-19 Pandemic

Dongsheng wijst op twee artikelen over het Fengqiao Model dat op ChinaSquare onlangs werd uitgelegd vanuit een culturele invalshoek. Prominent op onze leestafel ligt deze week het lange artikel van deze twee, gepubliceerd in The International Journal of Conflict and Violence,  IJCV. Dit magazine is een forum voor wetenschappelijke uitwisseling, publieke verspreiding van up-to-date wetenschappelijke kennis over conflict en violence. IJCV is onafhankelijk, peer reviewed en heeft een referentie op de Social Sciences Citation Index (SSCI) en andere databases. Het artikel over Fengqiao Experience verbindt dit model met de ervaringen die Chinese ordehandhavers hebben opgedaan tijdens de COVID-pandemie en plaatst die in een internationale context. Op basis van een correcte wetenschappelijke aanpak komen de auteurs tot een conclusie. ‘De experimentele praktijken van Fengqiao, waaronder materiële ondersteunings- en trainingsmechanismen, contactloze wetshandhaving, intelligente analyse gecombineerd met big data, grid-gebaseerd bestuur en gezamenlijke verdedigingsmechanismen, blijken effectief te zijn’. Het is een voorbeeld van modernisering met Chinese kenmerken. Dit artikel is een nuttige aanvulling op Het Fengqiao Model – conflictbeheersing in China van ChinaSquare-redacteur Peter Peverelli. Beide stukken bieden een andere geluid dan bevooroordeelde westerse visies zoals die gebracht worden in het artikel van de South China Morning Post waar Dongsheng eerst naar refereert.

PEKINGNOLOGY
Justin Yifu Lin on “profound changes unseen in a century”

Justin Yifu Lin is misschien wel de belangrijkste econoom van China en de eerste uit een derdewereldland die aan het hoofd van de Wereldbank stond. Hij legt de betekenis uit van de formule ‘diepgaande veranderingen die de laatste 100 jaar nog niet zijn voorgekomen’ ( 百年未有之大变局). Zo beoordelen de Chinese leiders de veranderende wereldorde. Wat betekent deze term die Xi Jinping heeft bedacht en die hij graag gebruikt, net zoals Chinese functionarissen en geleerden overal waar ze in wereld een toespraak houden? Justin Yifu Lin gaf zijn uitleg tijdens een evenement georganiseerd door Comité van de Overheidsorganen, met als publiek middenkaders van de Communistische Partij van China en staatsambtenaren. Wie Chinees leest kan de toespraak nalezen in 新经济学家 de WeChat blog van New Economist (of ze zelf ook door een vertaalmachine halen). Volgens de topeconoom besloot de VS dat het nodig was paal en perk te stellen aan de ontwikkeling van China zodra de economie van het land die van de Verenigde Staten had ingehaald, iets wat Washington nog nooit had meegemaakt. Dat was onder Obama, ‘enter the pivot to Asia’. De VS werd vervolgens steeds agressiever en roekelozer. Justin Yifu Lin voorspelt dat de verhouding tussen de beide machten zich pas zal normaliseren als de economie van China twee keer zo groot zal zijn als die van de VS.

INDIAN PUNCHLINE
India, US are on pathway to contain China

In zijn blog is de voormalige Indiase topdiplomaat M. K. Bhadrakumar het waarschijnlijk ‘met de voorgaade spreker – Justin Yifu Lin – eens’. Hij vindt het echter gepast de wereld te waarschuwen voor een tactiek waarmee India zich stilaan positioneert in het kamp van de VS, als de onmisbare bondgenoot van Washington, en waarbij het de ambitie koestert om met de hulp van het Pentagon uit te groeien tot een ‘mondiaal militair knooppunt’. Dat is de boodschap die Bhadrakumar leest in de verslagen van een bijeenkomst die de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van de VS en India onlangs in New Delhi hielden. De motieven van India zijn een keuze voor de Amerikaanse (unipolaire) wereldorde en een afkeer van de samenwerking tussen Afghanistan, het Belt & Road Initiative en China, die Modi deelt met Biden. Bhadrakumar voorziet grote spanningen want China dat zich al bedreigd voelt door de QUAD zal een verder containment via de focus op de Indo-Pacific niet voetstoots accepteren.

THE EAST IS READ
Chairman Rabbit on Elon Musk’s China takes: Yes, it’s internally focused & not acquisitive

Ren Yi, bekend onder zijn social media pseudoniem Chairman Rabbit 兔主席, is een zogenaamde influencer, een invloedrijke publieke intellectueel in China. Hij trok de aandacht met zijn enthousiaste commentaar op wat de excentrieke Amerikaanse ondernemer Elon Musk over China in een interview had gezegd. Wat de naam Chairman Rabbit aangaat, de toespeling in Chairman behoeft geen uitleg. Voor het woord rabbit (konijn) zijn uiteenlopende verklaringen in omloop. Het kan zowel verwijzen naar de Chinese karakters voor ‘regering’ als naar het idee van een konijn als onschadelijk, vriendelijk diertje. Misschien is het ook wel interessant te bedenken dat deze Ren Yi een kleinzoon is van de in 2005 overleden politicus Ren Zhongyi, iemand die verregaande ‘democratische hervormingen’ voorstond, wat vaak een eufemisme is voor een rechtse liberale lijn binnen de CPC. Chairman Rabbit vond het fijn dat in de ogen van Musk China vooral op binnenlandse zaken focust en niet hebzuchtig is. De Chinese influencer liet zich op de Amerikaanse ondernemer inspireren om zijn landgenoten (en de regering?) de raad te geven het internationale imago van China te verbeteren door minder de nadruk op ideologie te leggen, meer belang te hechten aan de historische context, wat meer met de westerse visie rekening te houden en het beeld niet te laten domineren door Chinese stemmen.
In het kader van een mogelijke of verhoopte toenadering VS-China publiceert The East is Read (vergeet niet op de letter a te letten) een samenvatting van het Musk-interview en van Ren Yi’s fanmail.

Copyright matters

afbeelding 1 Liu Rui disclaimer https://www.globaltimes.cn/page/202308/1295561.shtml
afb. 2 politiemensen voorkomen sociale problemen of lossen ze op foto Xinhua/Liu Lingyi disclaimer
afb. 3 Justin Yifu Lin geïnterviewd door Peo

DE LEESTAFEL # 11 ‘voor wie graag en veel leest’

Leestafel

ONLINE LIBRARY OF OPEN ACCESS BOOKS (OAPEN)
The Asian Century

Een open access boek op het internet gegooid door uitgeverij SPRINGER. Het bevat essays geschreven door de beroemde Singaporese publieke intellectueel Kishore Mahbubani ‘om de uitdagingen en dilemma’s te onderzoeken waarmee het Westen en Azië worden geconfronteerd in een wereld die een dorp is geworden waarvan de bewoners steeds afhankelijker van elkaar zijn, en een toenemende geopolitieke concurrentie’. China duikt overal op in deze artikelen, maar Deel Drie ‘De vreedzame opkomst van China’ is aan het land gewijd. ‘Hoewel de opkomst van de Volksrepubliek vreedzaam verloopt, reageren velen in het Westen met grote bezorgdheid op de invloed die China volgens hen op de wereldorde zal hebben’. Klikken en downloaden maar.

Leestafel

DONGSHENG
How is China ensuring food security for 1.4 billion people?

In deze 6e aflevering van de serie ‘Dongsheng legt het uit’, beschrijven de medewerkers van het internationale onderzoekerscollectief over China Dongsheng enkele van de sociale, historische en economische beleidsmaatregelen en realiteiten die ten grondslag liggen aan China’s vermogen om zijn bevolking te voeden, wat stabilisatie in de mondiale voedselmarkt te brengen en te blijven bijdragen aan de bestrijding van de mondiale voedselonzekerheid door effectief een vijfde van de wereldbevolking bevolking te voeden. De paragrafen handelen achtereenvolgens over de geschiedenis, de modernisering en de recentste ontwikkelingen van de oplossing van de problemen aangaande honger & voedsel. De feiten bewijzen het uiteindelijk: China kan, na duizenden jaren van landbouwbeschaving, maar ook historische hongersnoden, en beheer van schaarse hulpbronnen, in grote mate bijdragen aan de aanpak van het hongerprobleem in de wereld, doordat het de extreme armoede heeft uitgebannen en technische landbouwinnovaties heeft doorgevoerd.

Leestafel

FRIENDS OF SOCIALIST CHINA
On the strategic relationship between Venezuela and China

Dr Francisco Dominguez, professor aan de Middlesex University London, en Latijns-Amerikaspecialist, probeert de evolutie van de relatie tussen het Bolivaraanse Venezuela en de Volksrepubliek China in kaart te brengen. Hij begint met hoe de relatie van start ging tijdens het eerste bezoek van president Hugo Chavez aan Beijing in 1999. Vanaf het eerste jaar van zijn presidentschap tot aan zijn overlijden ging Chavez negen keer naar China. Zijn opvolger Maduro is al aan zijn vijfde bezoek toe. Tegenbezoeken werden door Jiang Zemin, Hu Jintao en Xi Jinping gebracht. Uit dit diplomatieke verkeer vloeiden tientallen samenwerkingscontracten en commerciële overeenkomsten voort. De handel tussen de twee landen bedroeg in 1998 een schamele 182,8 miljoen dollar, wat tegen het tweede decennium van de 21e eeuw het honderdvoudige zou zijn. Dominguez waagt zich aan een verklaring van de betekenis hiervan voor Latijns-Amerika als geheel.

SIXTH TONE
The Historian Rewriting China’s Understanding of the World

In China staat de bekende historicus Qian Chengdan in de schijnwerpers vanwege het boek An Outline of World History, dat hij schreef samen met een team van collega-historici. In juni werd het gepubliceerd door Peking University Press. Volgens de uitgeverij is het ‘de eerste poging van Chinese geleerden om een nieuw kennissysteem voor de wereldgeschiedenis te creëren.’ Het is een proeve van marxistische geschiedschrijving. Uit het interview blijkt dat de Chinese professoren zich distantiëren van bepaalde methodes die Sovjetgeleerden hanteerden, van wie Qian vindt dat ze te dogmatisch waren en belangrijke elementen van het marxisme negeerden. Tekenend is dit citaat: ‘Het probleem met het Sovjetsysteem was zijn absolutisme. Het verwierp het idee van culturele diversiteit en stelde dat alle regio’s en landen wereldwijd hetzelfde proces ondergingen. Dit strookt niet met de historische realiteit.’ Qian Chengdan is de directeur van het Center for World History Research en van het Institute of Area Studies van Peking University. Zijn hogeschool staat bekend als een van de beste universiteiten van China, en de beide directeursfuncties verlenen Qian prestige. Toch is hij vrij onbekend gebleven, vanzelfsprekend vooral in het Westen. In tegenstelling tot veel van zijn collega’s lijkt Qian weinig interesse te hebben in roem of aandacht. Hij vermijdt alle sociale media, neemt niet deel aan openbare forums, en laat zich zelden interviewen. Dat Sixth Tone een vraaggesprek met hem had is een buitenkans om zijn manier van denken, enkele van zijn theorieën en hem als persoon beter te leren kennen. Meer over Qians gedachtengoed: People-centered modernization distinguishes China from the West en het China Daily-artikel Variety is the spice of life

Copyright matters
Afbeelding ‘variety is the spice of life’ China Daily / Song Chen disclaimer
The Asian Century Springer en CCG disclaimer
Food Security Dongsheng explains disclaimer
Venezuela FoSC disclaimer
Qian Chengdan Peking University disclaimer

De Leestafel # 12

Wat wil China in zijn directe regio? Hoe ziet China de relatie tussen ecologie, klimaat en ontwikkeling? Wat met de BRICS en welke rol speelt China als socialistisch land daarin? Is China dan een socialistisch land? (Duitse communisten vinden van wel). Vragen die deze week ter (lees)tafel komen.
Misschien nog dit: ChinaSquare moedigt u aan om deze artikelen te bestuderen en uw eigen mening te vormen. Het is niet de bedoeling u te overtuigen van wat erin staat.

De Leestafel

SINIFICATION
China’s Grand Strategy in Asia and Beyond According to Shi Yuanhua

Sinification, dat belangrijke artikelen en toespraken van de Chinese intellectuele elite samenvat en vertaalt, publiceert een presentatie van professor Shi Yuanhua. Deze ervaren deskundige op het gebied van de internationale betrekkingen legt uit wat volgens hem kernelementen van ‘China’s strategie voor zijn periferie’ zijn. China wil de betrekkingen met de VS stabiliseren; de regionale economische integratie verdiepen; de maritieme aanwezigheid van China van de Japanse Zee tot aan de Noordelijke IJszee uitbreiden; zijn noordelijke en westelijke periferie beschermen; en een ‘gemeenschap met een gemeenschappelijk toekomst’ creëren. Dat staat lijnrecht tegenover het ‘hegemonistische’ en ‘moralistische’ model dat momenteel door de VS wordt aangeboden. Thomas des Garets Geddes, een voormalig lid van thinktank Merics en oprichter en redacteur van Sinification, maakt hiervan: ‘dit is simpel gezegd een strategie om een nieuwe, door China geleide regionale orde te promoten’. Aan de lezer om te oordelen of dat klopt, uiteraard na lezing van de analyse van Shi Yuanhua, emeritus professor van de Fudan Universiteit.

QIUSHI
Adhering to the Chinese Modernization Path of Harmony Between Humanity and Nature

In Qiushi, het voornaamste theoretische magazine van de CPC, legt Wang Guanghua, minister en secretaris van de leidende Communistische Partij-groep bij het Chinese ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, het ecologische principe uit dat op het 20e Nationale Congres van de CPC werd aangenomen. ‘Het is nodig de heropleving van de Chinese natie op alle fronten te bevorderen via een Chinese weg naar modernisering. Die Chinese modernisering is een modernisering van de harmonie tussen mensheid en natuur.’ Wang ziet dat China het marxisme van de 21e eeuw ontwikkelt op het gebied van ecologie en natuurbehoud. Volgens hem heeft Xi Jinping ‘de essentie van het marxistische denken geïntegreerd met het beste van de traditionele Chinese cultuur en met de gemeenschappelijke waarden die de mensen hier intuïtief toepassen in hun dagelijkse leven. Zo komt het dat de moderniseringstheorie doordrongen is van typisch Chinese kenmerken.’

FRIENDS OF SOCIALIST CHINA
The BRICS and China: towards an International New Democracy

Een spannend en doorwrocht discussieartikel van dr. Jenny Clegg over de BRICS-groep en zijn plannen tot uitbreiding, met het oog op de rol die deze landen kunnen spelen in de huidige multipolaire golf. Is BRICS een nieuwe versie van de beweging van niet-gebonden landen, en wat kan de groep bieden aan anti-imperialisme en socialisme? Wat zijn de uiteenlopende standpunten van bekende linkse commentatoren over BRICS?
Dr. Clegg geeft haar mening over het belang van de rol die China speelt in het BRICS-samenwerkingsverband. Na een realistische beoordeling van de mogelijkheden om een alternatief voor de dollarhegemonie te creëren, beschrijft ze de drie grote mondiale initiatieven (Global Initiatives) van president Xi Jinping. Clegg wijst op de ontwikkeling door Mao Zedong en de Communistische Partij van China van het concept Nieuwe Democratie, tijdens de verzetsoorlog tegen de Japanse agressies en bezetting (1931 – 1945) en houdt een verrassend, maar krachtig pleidooi voor de toepasbaarheid ervan op internationaal terrein in de huidige periode. Er zijn drie belangrijke punten daarbij: het inzicht dat de wereldrevolutie zich in fasen ontwikkelt. De noodzaak een correcte analyse te maken van de nationale bourgeoisie waarbij haar potentieel onderkend wordt om mee te strijden tegen het imperialisme, voor een onafhankelijke ontwikkeling. De vraag wat het huidige (voort)bestaan van een grote socialistische staat in de algehele internationale situatie kan betekenen. Friends of Socialist China besluit terecht: ‘Dit artikel, een bewerking van Cleggs presentatie op een conferentie aan de Shanghai University of Finance and Economics, is een diepgaande en originele bijdrage aan een essentieel debat en verdient een zo breed mogelijk lezerspubliek en debat’.

UNSERE ZEIT
Chinas Weg zum Sozialismus

Namens het partijbestuur van de Deutsche Komunistische Partei (DKP) gaf Conny Renkl deze presentatie over China op de DKP-conferentie in Frankfurt, op 26 november 2023. Het was de inleiding op de discussie over de analyse die de DKP maakte om het Chinese systeem te beoordelen en de houding van de DKP er tegenover te bepalen. Renkl maakt een positieve balans op van het Chinese socialisme, vergelijkt het met het Sovjetsocialisme en legt de theorie uit van drie fasen in een langdurige ontwikkeling van het Chinese socialisme. Hiervoor gaat ze te rade bij Chen Enfu, die vooral wijst op de wisselende verhoudingen tussen staatseigendom en marktregulering in die drie stadia. De Duitse communiste roept op om het vijandbeeld dat van China wordt opgehangen te ontkrachten en het chauvinisme tegen China terug te dringen. Het einde van haar toespraak is veelzeggend. ‘Als we dat alles .. niet kunnen terugdringen, mogen we voor lange tijd onze ideeën over het socialisme in de wereld en in Duitsland vergeten. .. Ons doel moet zijn om onze toekomstperspectieven te versterken door het grote socialistische land, de Volksrepubliek China, te verdedigen’.

Copyright matters
De afbeelding bij het Sinification-stuk (Image generated using DALL·E 3 with the command “China’s grand strategy in Asia and Oceania”) disclaimer
Bij het Qiushi-stuk Qutang Gorge, one of the Three Gorges on the Yangtze River, in southwest China’s Chongqing Municipality. (Xinhua/Wang Quanchao) disclaimer
Illustratie van essay Jenny Clegg disclaimer
Bij de DKP-analyse A ceremony marking the centenary of the Communist Party of China (CPC) is held at Tian’anmen Square in Beijing, capital of China, July 1, 2021. (Xinhua/Lan Hongguang) disclaimer

De Leestafel # 13

‘Onder professoren’ lijkt een hoofdthema van de selectie op De Leestafel van deze week.

PEKINGNOLOGY Yan Xuetong says telling truth from falsehood is top priority for students of international relations

Yan Xuetong, de bekendste professor internationale betrekkingen van China, geeft dringende, wat controversiële, adviezen aan studenten. Enkele voorbeelden: ‘hecht geen belang aan anonieme meningen en influencers die zich verschuilen achter een pseudoniem. Wees kritisch over ‘wat iedereen vindt’. Blijf waakzaam ten aanzien van geschreven historische bronnen die partijdig kunnen zijn. Toets ze aan levendige geschiedschrijving over feiten, levens en daden, en beschouw die als betrouwbaarder.’ Pekingnology publiceert een aantal van dergelijke vroegere waarschuwingen (via de link hierboven) vanwege Yan Xuetong en zijn recente stuk How to Improve the Judgment of Students Majoring in International Relations

ASIA TIMES via Dongsheng A brighter demographic story for China
Een positieve mogelijke verklaring voor het dalende geboortecijfer en de stijgende jeugdwerkloosheid, twee hoofdpijndossiers in China. Het is goed rekening te houden met het groeiende aantal inschrijvingen aan universiteiten. Als we kijken naar alle afgestudeerden die 24 jaar geleden zijn geboren, is het percentage afgestudeerden gestegen van 6% rond de eeuwwisseling naar 63% in 2023, op bijna 12 miljoen, waarbij 40% een hoofdvak wetenschappen, technologie, techniek of wiskunde studeert (18% in 2023 in de VS). China heeft de nodige investeringen gedaan om de samenstelling van het werknemersbestand te wijzigen: er komen in de nabije toekomst meer banen vrij voor hoger opgeleiden.

SOUTH CHINA MORNING POST via Dongsheng
China’s top corruption-buster warns of ‘risk of rebound’ in cases
Kort nadat Xi Jinping secretaris-generaal van de CPC werd, kwam het document over de ‘acht richtlijnen‘ uit. De bedoeling was om de bureaucratie, verspilling en een ongewenste manier van werken terug te dringen en om de meest ‘ongewenste’ praktijk, die van de corruptie, serieus een halt toe te roepen. Dit jaar zegt de Centrale Commissie voor Discipline-inspectie, in China de waakhond tegen corruptie, dat deze ‘kwaal’ nieuwe vormen heeft aangenomen, zoals het geven van steekpenningen in de vorm van luxegeschenken of buitensporige vergoedingen voor conferenties of adviesbureaus.

MONTHLY REVIEW via Friends of Socialist China
Marxian Ecology, East and West: Joseph Needham and a Non-Eurocentric View of the Origins of China’s Ecological Civilization
John Bellamy Foster is emeritus hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Oregon (VS) en redacteur van het prestigieuze socialistische tijdschrift Monthly Review. Foster zelf geniet wereldwijd erkenning voor zijn expertise in ‘ecologisch marxisme’. Hij herinnert aan het marxisme van de beroemde Britse sinoloog Joseph Needham en focust op Needhams theorie over de Chinese roots van het ecologisch denken. Foster: “Materialistische en dialectische opvattingen over natuur en geschiedenis beginnen niet bij Karl Marx. De wortels van ‘organisch naturalisme’ en ‘wetenschappelijk humanisme’ kunnen volgens Joseph Needham (李約瑟), auteur van Science and Civilization in China, worden herleid tot de periode van de zesde tot derde eeuw v.Chr., zowel in het oude Griekenland … als in het oude China, met de opkomst van taoïstische en confucianistische filosofen.”

Copyright matters
foto 1 Science and Civilization in China van J.Needham disclaimer
foto 2 Yan Xuetong auteur Xxxiaojiudisclaimer vergunning https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
foto 3 Chinese studenten diploma-uitreiking disclaimer foto Xinhua/Ren Chao
foto 4 CGTN over rule of law disclaimer
foto 5 portret Needham disclaimer

Maar’ twee stuks op deze leestafel light in vakantiestemming, Light? Lees de artikelen waar wij hieronder naar verwijzen en oordeel dan of ‘less’ alweer ‘more’ is.

CHINAFILE
Does America Have an End Game on China?

Een boeiende kijk in de discussie die blijkbaar aan de gang is onder Amerikaanse elite-intellectuelen: ‘Wat doen we met China?’. De verschillende meningen spitsen zich toe op de vraag of het nodig is dat het China-beleid een duidelijke doelstelling heeft. De voorspelbare verwaande conclusie is ‘afwachten tot China vanzelf instort en intussen onze bondgenootschappen onderhouden en onze belangen behartigen’. Echte interessant is het overzicht dat de auteurs geven van de verschillende schools of thought. Onvermijdelijk laten ze hierbij zien wat voor manoeuvres tegen China we in de nabije toekomst mogelijk kunnen verwachten vanwege Uncle Sam, los van wie de verkiezingen daar wint.
Wat is ChinaFile eigenlijk? Lees ook eens hun About

THE CHINA PROJECT
China’s techno-natural utopia: A deep dive into Xiong’an

Xiong’an New Area (雄安新区 Xióng’ān Xīnqū) is een compleet geplande nieuwe stad in de provincie Hebei, aangekondigd op 1 april 2017. De betrokken overheidsinstellingen zijn met de aanleg begonnen. In Xióng’ān Xīnqū zijn momenteel al staatsbedrijven, onderzoeksinstellingen en overheidskantoren gevestigd. Bij de zesjarige verjaardag van het centraal geplande urbanisatieproject neemt Andrew Stokols Xiong’an onder de loep. De auteur doctoreert op stadsplanning en -beleid bij MIT (Massachusetis Institute of Technology). Hij onderzoekt hoe stedelijke technologieën (slimme steden, IoT, 5G, AI) vorm krijgen in deze tijd van geopolitieke concurrentie, en richt zich hierbij op Zuidoost-Azië en China.

Wij vonden dit artikel van The China Project via de newsdigest van New Cold War (niet te verwarren met de campagne NoColdWar).
ChinaSquare publiceerde zelf al diverse artikelen over Xiong’an

Copyright matters:
Foto Xi en Biden in Bali foto Xinhua/Li Xueren disclaimer
Foto treinstation Xiong’an foto Xinhua/Mu Yu disclaimer

Op deze leestafel : onze leestip op de grens tussen het oude en het nieuwe jaar: twee artikelen die terugkijken naar een gebeurtenis uit 2023 en die gebeurtenis verbinden met wat er in 2024 zal gebeuren, of verder gaan.

THE MORNING STAR
In Xi Jinping’s China, is Chairman Mao back?
Op de 130e verjaardag van de geboorte van de grondlegger van de Volksrepubliek China vraagt Ben Chako zich af of de mediahype over ‘Xi = de nieuwe Mao’ waar is – en of de koers van het land wezenlijk is veranderd of bezig te veranderen is. Chako die een universitair diploma sinologie heeft en hoofdredacteur is van de linkse Morning Star wijst op verschillen en overeenkomsten tussen de periode Mao en de periode Xi. Hij eindigt zijn analyse met de profetische uitspraak ‘Wanneer de geschiedenis wordt geschreven van hoe er een einde kwam aan de historisch korte suprematie van het Westen, lijkt het een goede gok dat zowel Mao als Xi een hoofdrol zullen spelen.’ Qui vivra verra?

FRIENDS OF SOCIALIST CHINA
Was Mao a monster?
ChinaSquare legde zelf vooral de nadruk op hoe China de 130e geboortedag van Mao eind december 2023 heeft herdachtFriends of Socialist China bekijkt hoe en waarom Mao in het Westen wordt verguisd en hoe en waarom de Chinese bevolking helemaal anders tegen deze historische figuur aankijkt. De website publiceert opnieuw het hoofdstuk over de ‘nalatenschap’ van Mao uit het boek The East is Still Red van Carlos Martinez. De Grote Sprong en de Culturele Revolutie passeren, maar ook het oordeel van Deng: ‘zonder Mao geen triomf van de socialistische revolutie’.

Copyright matters
Chairman Mao reading People’s Daily in Hangzhou, 1961 foto Morning Star disclaimer
Foto FoSC disclaimer

Pessimisme aan de leestafel. Yan Xuetong voorspelt voor het nieuwe jaar en de komende tijden meer gevaar voor China, vanwege een voortgaande agressieve omsingeling. Yan geeft advies aan Beijing voor een pragmatische en slimme manier om daarmee om te gaan. De ongerustheid van de academicus, een gereputeerd specialist geopolitiek, lijkt te worden bevestigd in twee actuele artikelen, een over Nieuw-Zeeland en een over Vietnam.

Leestafel # 16

Leestafel
Met DALL-E 3 gegenereerd The world in 2024 disclaimer

THE PAPER (澎湃新闻) via SINIFICATION
The World in 2024 as Viewed by Yan Xuetong (Part 1)

De meningen van Tsinghua-professor Yan Xuetong, de bekendste expert internationale betrekkingen  van China. Yan geeft zelfkritisch commentaar op zijn boek van tien jaar geleden met voorspellingen over de gang van de wereld Inertia of History: China and the World by 2023. Het is een analyse van de geopolitieke ontwikkelingen waarop China zal moeten inspelen. Burgerlijke vrijheden gaan achteruit in de hele wereld en sommige Oost-Aziatische landen maken wel degelijk een keuze tussen China en de VS. Er ontstaat een bipolaire wereldorde, en niet de multipolaire orde waar China op hoopt. Kleine landen en grote mondiale organisaties zullen een minder prominente rol spelen. ​Ontkoppeling, risicovermindering, interne circulatie en het negeren van internationale normen zijn uitingen van een sterke de-globalisering. Kiezen wereldleiders verder voor gewapende conflicten, ideologische confrontaties of technologische concurrentie, dan kunnen de veranderingen snel gaan. China moet zich aanpassen aan een wereld waarin de rivaliteit van Washington met Beijing de Chinese belangen zal blijven schaden. Beijing kan zich maar beter diplomatiek richten op de buurlanden van China en verder streven naar vriendschappelijke betrekkingen met landen in en rond zijn periferie.

​Grote delen van deze tekst uit The Paper zijn vertaald en worden in twee delen gebracht door Sinification, de Substackblog – en e-mail van Thomas des Garets Geddes, voormalig analist van o.a. MERICS. Voor Sinification moet je binnenkort betalen, jammer.

THE PAPER (澎湃新闻) via SINIFICATION
The World in 2024 as Viewed by Yan Xuetong (Part 2)

Deel twee van het opmerkelijke commentaarstuk van professor Yan die het originele en controversiële niet schuwt. De oorlogen tussen Rusland en Oekraïne en tussen Israël en de Palestijnen zijn volgens hem in de eerste plaats ingegeven door binnenlandse politieke overwegingen van de betrokken landen (ook de VS) en partijen. Yan Xuetong ziet grote schade voor China in het Oekraïense conflict. Volgens hem heeft het Oost-Aziatische staten en ontwikkelde landen in de armen van de VS gedreven en de militaire en economische risico’s voor China laten toenemen. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zullen ongetwijfeld een negatieve impact hebben op de betrekkingen tussen de VS en China. De anti-Chinese retoriek zal toenemen en Beijing kan er maar beter niet van uitgaan dat Biden de spanningen zal bezweren. De Chinese regering moet elke schijn vermijden dat ze zich mengt in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november. De inspanningen van Beijing om zijn strategie aan het buitenland uit te leggen is tot nu toe niet effectief. Buitenlandse journalisten moeten vaker de kans krijgen om naar China te komen en de Chinese strategie in bewoordingen te verklaren die westerse lezers aanspreken. Uiteindelijk blijven daden echter zwaarder wegen dan woorden. Daarom moet Beijing in de eerste plaats belangstelling tonen voor de stabiliteit in de buurlanden (Oost-Azië, Zuid-Azië en Centraal-Azië). Dat kan door middel van veiligheidssamenwerking binnen de Shanghai Cooperation Organization (SCO) en door te waarschuwen voor het buitensporige gebruik van militair geweld door India. ​Een dergelijk internationaal beleid zou echt bijdragen aan de wereldvrede.
(Helaas nodige) waarschuwing: de coördinator van Sinification maakt samenvattingen van het materiaal dat hij doorgeeft. Het is beter de verleiding te weerstaan om alleen die korte versies te lezen. Ze zijn immers door een westers filter gehaald.

Leestafel

CONSORTIUM NEWS via FRIENDS OF SOCIALIST CHINA
New Zealand Leaning to Controversial AUKUS Alliance

Consortium News is het magazine van het Consortium for Independent Journalism (CIJ). Zijn reporters nemen waardat westerse media nieuws verzwijgen of verdraaien. Tegen deze manipulatie die bijdraagt aan de nieuwe koude oorlog wil het CJI ingaan door alternatief nieuws te brengen. Ex-journalist voor de Nieuw-Zeelandse radio en nu freelancer Mick Hall schreef over het groeiende gevaar dat Nieuw-Zeeland zich aansluit bij de AUKUS-overeenkomst (Australië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten), een agressieve militaire alliantie gericht tegen China. Hij interviewt Marco de Jong, historicus en mededirecteur van een organisatie die pleit voor een onafhankelijke buitenlandse politiek in Nieuw-Zeeland. Als dat land zich bij het door de VS geleide blok zou aansluiten, zou het dit al lang gekoesterde antinucleaire beleid effectief ondermijnen. Volgens de Jong komen initiatieven om aan te sluiten bij AUKUS en nog meer verbinding te zoeken met The Five Eyes vooral van de nieuwe rechtse coalitie die in Nieuw-Zeeland aan de macht is en dit soort toenaderingen tot Washington als voldongen feit brengt, zonder al te veel publieke discussie. Het proces is echter door de VS al langer voorbereid (zie foto Blinken-Hipkins).

ASIA TIMES
China wants role in US-Vietnam rare earths plan

Jeff Pao, de China-redacteur van Asia Times, heeft enkele kritische bedenkingen bij de hoopvolle Chinese berichtgeving over de relatie van de Volksrepubliek met Vietnam. Hij vindt het belangrijk dat de VS en Vietnam tijdens het bezoek van Biden, voorafgaand aan dat van Xi Jinping, hun relatie hebben opgewaardeerd. Pao wijst ook op problemen tussen de twee socialistische staten die min of meer onopgelost blijven liggen. Gaat Hanoi een militaire haven verhuren aan Washington? Kan China de leiders van het buurland overtuigen dat ze de ontginning van zeldzame aardmetalen het beste samen met China kunnen ontwikkelen of op zijn minst de ruwe producten van die ontginning in China laten verwerken?

Copyright matters

foto Yan Xuetong Institute of International Studies, Tsinghua University disclaimer
Foto Blinken en NZ oppositieleider Hipkins op 27 juli (State Department, Chuck Kennedy, Public domain) disclaimer
Gesprekken China – Vietnam foto min. Buitenlandse Zaken China
disclaimer

Leestafel # 17

Vandaag leggen wij vier artikelen op de leestafel die voor wat extra context kunnen zorgen bij de actualiteit waar China mee te maken heeft, internationaal en in eigen land: de oorlog tegen de Palestijnen, de kwesties Taiwan en Zuid-Chinese Zee, de 45e verjaardag van ‘hervormingen en openstelling’ en de koers van Xi Jinping.

De Leestafel

SOUTH CHINA MORNING POST via PEKINGNOLOGY
As Israel-Gaza war drags on, China could rise as a peacemaker
Henry Huiyao Wang is de oprichter van Centre for China and Globalisation, een niet-gouvernementele thinktank in Beijing. In de South China Morning Post (SCMP), de bekende gematigd liberale krant van Hongkong, publiceert hij dit opiniestuk. Nu stilaan het vertrouwen verdwijnt in het vermogen van andere grote machten om met een oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict te komen, ziet hij voor China een constructievere rol om het massale bloedvergieten in Palestina te stoppen en om te komen tot een duurzame vrede. Henry Wang herinnert eraan dat China geen verleden heeft van agressie, kolonisatie of expansie in het Midden-Oosten en dat het als de grootste economische partner van de landen in die regio een zeker vertrouwen geniet. Bovendien heeft Beijing al zijn talent als bemiddelaar laten zien in het conflict tussen Saoedi-Arabië en Iran en nu weer in de burgeroorlog in Myanmar. Voor wie meer tijd en energie heeft om zich in de achtergronden te verdiepen geeft Pekingnology ook een link naar het SCMP stuk zelf (de links daar zitten achter een betaalmuur).

De leestafel

THE CHINA STORY
Taiwan’s South China Sea

The China Story verschijnt op de website van het Australian Centre on China in the World (CIW) 中华全球研究中心 dat er zich op beroemt een toonaangevende instelling te zijn voor China studies en Australiërs te informeren over China. Kevin Magee, een van hun onderzoekers, geeft inzicht in de principes en het beleid van Taipei (de leiding van Taiwan) betreffende de Zuid-Chinese Zee. Het artikel toont veel begrip voor Taipei en voor de VS. Het laat bepaalde belangrijke zaken onvermeld zoals de hardnekkige inspanningen van China om met de landen van de ASEAN tot duurzame vreedzame oplossingen te komen voor de geschillen in de Zuid-Chinese Zee en het feit dat de VS de Filippijnen opgezet heeft en alle voorzieningen heeft gegeven voor de anti-Chinese uitspraak van UNCLOS, waar Washington notabene zelf geen ondertekenaar/lid van is. Anderzijds werkt het verhelderend, bijvoorbeeld omdat het aangeeft dat Taiwan ook zeer ruime claims op de gebieden in de zee heeft en hiermee zijn beschermheer Washington tegen de haren in kan strijken.

GLOBAL TIMES
Forge ahead with reform and opening-up

Professor Ken Hammond blikt terug op de 45e verjaardag van de Chinese hervorming en openstelling, die in december 1978 van start ging. Volgens hem is de CPC gedurende 45 jaar van hervormingen trouw gebleven aan de oorspronkelijke doelstellingen van de revolutie. China kende ondanks die revolutie in 1978 nog relatief grote armoede en onderontwikkeling. Dat was de materiële basis voor de hervormingen en het beleid van openstelling. De meeste Chinezen zijn het erover eens dat dit tot een groot succes heeft geleid: het leven van de bevolking is enorm verbeterd en China kan zich beter verdedigen. Anderzijds zijn er problemen opgedoken zoals ongelijkheid en milieuvervuiling, maar de CPC is er altijd van overtuigd geweest dat die konden worden opgelost als de partij de politieke leiding van het land in handen kon houden. Hammond, professor aan de New Mexico State University in de VS, is het daarmee eens, maar voegt eraan toe dat er voor de toekomst van de Volksrepubliek grote hoop is als er ook geput wordt uit de inzichten van de marxistische theorie en de diepe historische ervaring van de oude Chinese beschaving.

De Leestafel

THE MORNING STAR
Xi Jinping in context

De Turkse marxistische filosoof Julide Yazici plaatst het beleid van Xi Jinping in een context van ideologische strijd. Zij wil antwoord geven op haar eigen vragen en twijfels rond China en die van haar politieke medestanders en geestverwanten. Zeer theoretisch, maar dat mag geharde denkers niet afschrikken. Als filosoof probeert zij ‘te verklaren hoe de Chinese communisten de realiteit veranderen’. Yazici vertrekt van de vaststelling dat de gewenste samenleving niet onmiddellijk na een socialistische revolutie kon worden bereikt en hoe de onvolmaakte Culturele Revolutie dat probeerde te remediëren. Zij beschrijft overeenkomsten en verschillen tussen Mao, Deng, Xi. Onder de huidige partijleider wordt volgens haar een opzettelijk ‘beperkte’ ideologische strijd gevoerd, die van belang is en waarvan de toekomst, hoopvol, maar onzeker is.

Copyright matters
disclaimer bij de afbeeldingen waarnaar hieronder wordt verwezen
Foto Zhang Jun  http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/29/c_139016402.htm
creative commons afbeelding 9 streepjeslijn Zuid-Chinese Zee
illustratie bij artikel Hammond Xia Qing/GT

foto Xi’s nieuwjaarstoespraak Xinhua

De Leestafel # 18

Ter herinnering: De Leestafel is een wekelijkse rubriek waarin wij belangwekkende artikelen aanbevelen met vaak originele standpunten. De auteurs zijn meestal Chinese experts, die in onze media nauwelijks aandacht krijgen. Veel van de stukken op De Leestafel’ bevatten opiniërende passages die niet noodzakelijk de mening van de ChinaSquare-redactie weergeven, maar waar wij onze lezers mee willen laten kennismaken om ze breed te informeren.

De Leestafel

SINIFICATION
On Taiwan’s Election Results and How to Promote “National Reunification” by Prof. Zheng Yongnian

De bekende politicoloog en oprichter-directeur van het Instituut voor Internationale Zaken aan de Chinese Universiteit van Hong Kong (CUHK), Zheng Yongnian (郑永年), heeft in het magazine Greater Bay Area Review zijn standpunten gegeven over de verkiezingen in Taiwan en over hoe Beijing met de kwestie Taiwan gunstig zou kunnen omgaan. Van de lange tekst maakte Thomas des Garets Geddes van Sinification een korte samenvatting. Aan onze lezers die tijd en energie hebben adviseren wij het origineel te lezen. Het is in het Chinees downloadbaar, maar een Engelse vertaling wordt meestal meteen aangeboden. Wat de redacteur van Sinification belangrijk vond waren: de risico’s die de verkiezing van een DPP-politicus meebrengt, het drievoudig belang van Taiwan voor China, de kenmerken van de binnenlandse politiek in Taiwan, en aspecten van de Amerikaanse inmenging om rekening mee te houden. Professor Zheng schrijft onder andere dat geenenkele politicus in China een nieuwe ‘Li Hongzhang’ (李鸿章) wil worden, verwijzend naar een keizerlijke diplomaat die door de knieën ging voor imperialistische eisen. Verder adviseert hij vooral te mikken op de jeugd, die samen met andere Taiwanezen de kans moet krijgen om China te bezoeken en zelf te ondervinden hoe het leven er werkelijk is.

TRICONTINENTAL NEWSLETTER
Why I Believe What I Believe About the Chinese Revolution
De marxistische publicist Vijay Prashad gaat in op (en tegen) bedenkingen die een vriend van hem heeft over China. In de tweede Newsletter 2024 van het Tricontinental Institute dat hij leidt, legt Prashad uit hoe hij zijn eigen visie op China heeft ontwikkeld. In de loop der jaren is die visie steeds positiever en deskundiger geworden, onder meer dankzij de invloeden van zijn eigen reizen, maar ook van waarnemers en boeken die de auteur noemt, en waarmee hij de lezer voorziet van een aantal uitstekende leestips. Zijn essay hier gaat over de geschiedenis van het socialistische China, over Xinjiang, over economische en sociale prestaties van de Volksrepubliek. Prashad geeft nuttige argumenten om tegen de tegenstanders en vijanden van het hedendaagse China in te zetten, en verbergt daarbij niet dat er bepaalde zaken zijn waar hij het zelf ook moeilijk mee heeft. Uiteindelijk zegt deze marxist, die in zijn geschriften de immer noodzakelijke dekolonisering  voor ogen houdt, dat hij het socialisme niet ziet als een gebeurtenis maar als een proces. ‘Dit proces – geworteld in de klassenstrijd – gaat zigzaggend, .. en vaak ligt daarbij de nadruk op de dringende noodzaak om de productiekrachten in arme landen te vergroten’. Het is volgens de Indiase historicus en journalist belangrijk om dergelijke processen te volgen in plaats er als een alwetend observator op neer te zien.

De Leestafel

BRISTOL UNIVERSITY DIGITAL via NEW COLD WAR
China’s development path, 1949–2022

Professor Michael Dunford van de University of Sussex, Ver. Koninkrijk, beschrijft de weg die China heeft gevolgd als een transitie van een economisch onderontwikkeld en halfgekoloniseerd land in het Mondiale Zuiden naar een modern socialistisch land in een multipolaire wereld. De opeenvolgende economische reguleringswijzen ontstonden als reactie op de externe omgeving van China  en een opeenvolging van tegenstellingen en crisissen. Dunford analyseert drie fasen. De eerst is een turbulente periode van socialistische opbouw in een context van kapitaaltekort en Amerikaanse embargo’s. In de tweede fase komen er hervormingen en openstelling in een tijdperk van neoliberale mondialisering, met een toenadering tot de VS begin jaren zeventig. Het derde en Nieuwe Tijdperk is begonnen in 2017. In elke fase gingen crisissen en tegenstellingen gepaard met golven van hervormingen, die opeenvolgende gezamenlijke transformaties van economische structuren en instellingen met zich meebrachten. Op elke periode werd geanticipeerd in de jaren die eraan voorafgingen: de openstelling begin jaren zeventig ving aan met de toenadering tot de VS. Ook de elementen van het Nieuwe Tijdperk kenden een begin voor 2017, bijvoorbeeld bezorgdheid over innovatie, groene ontwikkeling, gemeenschappelijke welvaart en een rechtvaardige wereldorde. Dat alles begon al eerder naar voren te komen. De analyse wordt ondersteund met statistieken, diagrammen, citaten en andere verwijzingen. Je kunt het artikel ook lezen op de website van New Cold War.

De Leestafel

GINGER RIVER REVIEW
A quick review Xi Jinping’s speech on the development of China’s financial sector

Financiële ontwikkeling in China (financiën .. met Chinese kenmerken) verschilt essentieel van westerse financiële ontwikkeling. De Chinese partijleider Xi Jinping maak dat duidelijk bij het begin van een studiesessie voor kaderleden op provinciaal en ministerieel niveau. Dit soort lessen en besprekingen wordt gehouden op de Partijschool van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China (CPC), de Bestuurdersacademie genoemd. Deze studiesessie was voor de hoogste klas van de school. Twee redactieleden van Ginger River Review en een eersteklas vertaler hebben de tekst van Xi’s speech naar het Engels vertaald, vijf belangrijke passages gemarkeerd en van uitleg voorzien. Een must read voor wie de financiële sector van het hedendaagse China wil begrijpen.

Copyright matters
Foto Prof. Zheng Yongnian CCTV disclaimer
Afbeelding Skyline 2021 van Liu Hongzjie disclaimer
Vlag van Volksrepubliek China Wikimedia Commons: By Daderot – Own work, Public Domain, disclaimer
Xi spreekt partijschool toe foto Xinhua/Ju Peng disclaimer

De Leestafel # 19

De dreiging voor China die uitgaat van de VS zal niet gauw verdwijnen. In artikel 1 hieronder adviseert een Chinese professor de regering om ‘te focussen op het eigen ontwikkelingstraject en op binnenlandse zaken’. Hoe dat kan valt te lezen in de twee volgende stukken. We sluiten De Leestafel af met een analyse over de eigen Chinese technologie ten dienste van de landsverdediging.

De Leestafel

CHINA US FOCUS
Reprieve in Relations: What Will It Yield?

Shao Yuqun leidt het Afdeling voor de studie van Taiwan, Hongkong en Macau van de Shanghai Institutes for International Studies. Zij benadert de verhouding tussen de VS en China op een wetenschappelijke en nuchtere manier. Na de ontmoeting van Biden en Xi in november jl. ontstond de indruk dat de verhouding tussen de twee grote machten nu misschien enigszins uit het dal omhoog kon klimmen. Er dienen zich echter alweer uitdagingen aan die niet gauw zullen verdwijnen en die in 2024 voor nieuwe spanningen zorgen. De ‘kwestie Taiwan’, de politieke verhoudingen in heel Azië en in Europa (denk aan de Ezuid-Chinese Zee, de FIlippijnen, Palestina, Oekraïne enz.), de Amerikaanse verkiezingen en de Amerikaanse tactiek om China te verleiden tot een concurrentieslag op lange termijn. Aan één ontwikkeling kunnen diegenen die blijven hopen op een toenadering enig optimisme ontlenen: het hervatten van de militaire dialoog tussen de VS en China. Volgens Shao Yuqun is de meest realistische koers voor China: focussen op het eigen ontwikkelingstraject, op binnenlandse zaken en de eigen strategische inzichten volgen. Dat is de enige garantie om de betrekkingen met de Verenigde Staten wat stabiliteit te geven en enigszins te laten vooruitgaan.

De Leestafel

PROGRESSIVE INTERNATIONAL
Pro-poor development – how China eradicated poverty

De Chinese prestaties op het gebied van armoedebestrijding zijn wereldwijd bekend en erkend. Professor Li Xiaoyun, hoofd van de faculteiten geesteswetenschappen en supervisor doctoraalstudies aan de China Agricultural University, geeft een concreet verslag van hoe China de afgelopen veertig jaar zijn doel heeft bereikt om de absolute armoede op het platteland uit te roeien. Hij laat zien dat het voor ontwikkelingslanden mogelijk is om een ‘politieke inzet voor armoedebestrijding te laten doordringen tot alle sectoren van de overheid en de samenleving’. In het document beschrijft hij ook ‘hoe hindernissen opgeworpen door belangengroepen en administratieve bureaucratie werden overwonnen teneinde voor een herverdeling van rijkdom en kansen te zorgen.’ Progressive International is de website van de gelijknamige wereldwijde organisatie, die een platform geeft aan honderden progressieve organisaties en personaliteiten, van Chomsky en Corbyn tot Prashad en Varoufakis enz.

De Leestafel

THE EAST IS READ
Calculating the cost of childbearing in China: the formidable factor behind the country’s dwindling birth rate

Op 11 november 2023 organiseerde de National School of Development van de University of Peking een conferentie over de werkgelegenheids- en gezinskeuzes van Chinese vrouwen. De deelnemers bespraken het dalende geboortecijfer in China, wat resulteerde in een daling van 2,08 miljoen van de totale bevolking van China in 2023. De conferentie liet zich inspireren door het werk van Claudia Goldin, Nobelprijswinnaar Economie 2023, bekend om haar uitgebreide onderzoek naar de verloning van werk door vrouwen en de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt door de eeuwen heen. De tekst achter de link is de eerste lezing van de conferentie, gepresenteerd door Huang Wei, universitair hoofddocent aan de National School of Development. Huang geeft een uitgebreid overzicht van de kosten die gepaard gaan met het krijgen van kinderen in China. Daarbij behandelt hij zowel de situatie van mannen als die van vrouwen, in verschillende perioden. The East is Read en Pekingnology, twee blogs waar deze rubriek De Leestafel regelmatig materiaal haalt, zullen alle lezingen publiceren.

THE CHINA ACADEMY
“High-Tech Cold War Era” Is Coming

Een analyse door Wang Wen, leidend decaan van het Chongyang Instituut voor Financiële Studies aan de Renmin Universiteit van China. Over de toenemende intensiteit van de mondiale technologische concurrentie in dit decennium van de 21e eeuw. Wang stelt vast dat grote westerse economische mogendheden zoals de Verenigde Staten, technologische transformatie nu beschouwen als essentieel voor hun nationale veiligheid. Deze landen streven naar dominantie en blokvorming op technologisch gebied, en gaan zelfs zo ver dat ze een ‘hightech Koude Oorlog’ tegen niet-westerse landen zijn begonnen. De long read geschreven door professor Wang biedt een overzicht van de snelle veranderingen in de mondiale technologische vooruitgang en de daaruit voortvloeiende geopolitieke implicaties.

Copyright matters

Foto analyse Shao Yuqun https://www.siis.org.cn/expertEn/221.jspx (disclaimer)
Foto armoedebestrijding China Daily Li works with village officials during a field trip to Nujiang prefecture in Yunnan. (disclaimer)
Foto conferentie National School of Development (disclaimer)
Foto Chip War Xinhua A communication chip of China’s BeiDou-3 Navigation Satellite System on display at an International High-Tech Expo in Sichuan Province 2022. (disclaimer)

De Leestafel # 20

Op de leestafel vandaag: de VS en China vergeleken op gebied van economie en wereldpolitiek. Een nuchtere analyse van de Chinese motieven door een buitenstaander en een bevlogen opsomming van die motieven uit de hoogste diplomatieke bron. We beginnen met iets totaal anders (?): vrouwen in China.

THE EAST IS READ
The awakening of Chinese women – and their dilemma

Op 11 november 2023 organiseerde de National School of Development van de University of Peking een conferentie over de werkgelegenheids- en gezinskeuzes van Chinese vrouwen (zie Leestafel # 19). The East is Read en Pekingnology, twee blogs waar deze rubriek regelmatig materiaal haalt, hebben intussen alle lezingen in 4 afleveringen gepubliceerd. De eerste lag vorige week op de Leestafel. Een link naar de laatste aflevering staat hieronder, met links naar de nummers 2 en 3 voor wie zich in dit thema wil specialiseren, of er gewoon erg door geboeid is. Je vindt er onder andere, naast een historisch overzicht, mogelijke antwoorden op de vraag hoe men de situatie van jonge vrouwen kan verbeteren zodat ze het aantrekkelijker vinden om (meerdere) kinderen te hebben.

THE NEXT RECESSION
China versus the US

“China groeit dubbel zo snel als de VS, veruit de best presterende G7-economie, maar het is China dat ‘faalt’, terwijl de VS ‘booming’ is.” Dat is de sarcastische kritiek op de economische berichtgeving over China in het Westen van Michael Roberts. Op zijn blog The Next Recession introduceert Roberts zichzelf als volgt: ‘…werkte ruim veertig jaar als econoom in de City of London… heeft de machinaties van het mondiale kapitalisme nauwlettend gevolgd vanuit het hol van de leeuw… was decennialang een politiek activist in de arbeidersbeweging en… schreef sinds pensionering verschillende boeken’. Thema’s die Roberts fascineren zijn de Chinese economie en geopolitiek. Hij heeft ‘linkse’ kritieken op het Chinese socialisme dat volgens hem zeer onvolmaakt is, maar verbergt zijn deskundige bewondering voor de economische prestaties van China (en zijn even deskundige afkeer voor het wereldkapitalisme) niet. Een interessante combinatie van invalshoeken om de tegenstelling tussen China en de VS onder de loep mee te nemen.  

CHINA US FOCUS
China, the US, and the Escalating Israeli-Gaza Conflict

Het CroAsia Institute (CAI) met zijn woordspelige naam is een in Zagreb (Kroatië) gevestigde wetenschaps-, onderwijs- en bedrijfsinstelling die een stevige band heeft met de Zagreb School of Economics and Management (ZSEM). Het werk van CAI weerspiegelt de eigenzinnige, onafhankelijke opstelling in sommige Zuidoost-Europese staten ten aanzien van China en de Chinese voorstellen om win-win betrekkingen aan te gaan, bijvoorbeeld via het BRI. Leonardo Dinic van dat CroAsia Institute vergelijkt de Midden-Oostenpolitiek van China met die van de VS: Washington destabiliseert de regio al 30 jaar, Beijing spant zich in voor diplomatieke oplossingen die een einde kunnen maken aan het afschuwelijke geweld daar. Dinic maakt een nuchtere en vrij overtuigende analyse van de Chinese motieven, die onder andere economisch zijn. Tussendoor geeft hij aan hoe de twee supermachten met de Balkan omgaan. Zo wordt het wat duidelijker waarom politici in wat ooit Joegoslavië was misschien de Chinese manier van wereldpolitiek bedrijven verkiezen.

WEBSITE MIN. BUITENLANDSE ZAKEN V. CHINA via Friends of Socialist China
Self-Confidence and Self-Reliance, Openness and Inclusiveness, Fairness and Justice, and Win-Win Cooperation

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi, tevens lid van het Politiek Bureau van de Communistische Partij van China (CPC), hield op 9 januari 2024 een belangrijke toespraak voor een symposium in Beijing over de internationale situatie en de buitenlandse betrekkingen van China. De Chinese topdiplomaat geeft een systematisch overzicht van de doelstellingen die China tegenwoordig nastreeft in de wereldpolitiek. Hij somt de recente resultaten daarvan op die Beijing tevreden kunnen stemmen. Onthullend voor wie niet meteen alles gelooft wat de VS & Co beweren over heerszuchtige ambities die China erop zou nahouden. Friends of Socialist China nam de speech, een echte longread, over van het Chinese ministerie van BuZa, met een handige samenvatting erbij.  

Copyright matters
Conferentie over positie vrouwen in China foto EastisRead disclaimer
Foto bij artikel uit The Next Recession (Foto door Gong Xianming/Xinhua) disclaimer
Foto’s bij stukken over Chinese geopolitiek Xinhua: Luo Xiaoguang en Xie E disclaimer


Print Friendly, PDF & Email