Genocide in Xinjiang?

Op het portaal voor onderzoeksjournalistiek The Grayzone publiceren twee gereputeerde journalisten hun onderzoek naar de betrouwbaarheid van de bronnen over de vermeende genocide in Xinjiang. Die blijken overwegend afkomstig van één rechtse religieuze extremist.

Max Blumenthal is hoofdredacteur en oprichter van The Grayzone sinds 2015. Hij publiceerde bijdragen in bekende kwaliteitsmedia, kreeg onderscheidingen, schreef ook al een aantal bestsellers en maakte documentaires zoals ‘Killing Gaza’. Gareth Porter is een onafhankelijk onderzoeksjournalist en kreeg in 2012 de Gellhorn Prize for Journalism. Hij is medeauteur van het pas verschenen ‘The CIA Insider’s Guide to the Iran Crisis’.

De conclusie van hun onderzoek vatten ze samen aan het begin van hun artikel: ‘ De regeringen van Trump en van Biden steunden op het werk van één rechtse religieuze extremist, Adrian Zenz, voor hun beschuldiging van ‘genocide’ tegen China. Een nauwkeurige blik op het onderzoek van Zenz toont flagrant misbruik van data en ronduit vervalsingen.’

In de nadagen van de regering Trump lanceerde buitenlandminister Pompeo de beschuldiging van ‘genocide’ op de Oeigoeren. President Biden en zijn buitenlandminister Blinken onderschrijven die beschuldiging. Maar Pompeo steunde uitsluitend op het werk van onderzoeker Zenz. En dat is dusdanig twijfelachtig dat de hele beschuldiging wankelt.

De enige bron voor de beschuldiging van genocide is een paper van Zenz voor de Jamestown Foundation in juni 2020. Zenz is een rechtse Duitser die verbonden is aan de Amerikaanse Victims of Communism Memorial Foundation en de neoconservatieve Jamestown Foundation in Washington DC.

Enkele dagen na publicatie van de paper sprak Pompeo al van ‘schokkende onthullingen’, ‘gedwongen sterilisaties, gedwongen abortus, en verplichte familiale planning’ .

Naast de Amerikaanse regering steunden ook artikelsen van Associated Press, CNN en BBC enkel op de paper van Zenz om te beweren dat de dalende geboortecijfers van de Oeigoeren en de gezinsplanning in gebieden met Oeigoeren het bewijs waren van een politiek van ‘demografische genocide’.

Zenz die veelal wordt voorgesteld als een grote specialist van Xinjiang en Tibet is eigenlijk een extreem rechtse christelijke fundamentalist. ‘Geleid door God’ vecht hij tegen de Chinese regering; hij veroordeelt homoseksualiteit en gendergelijkheid en heeft tot nog toe alleen in instellingen van evangelische sekten lesgegeven.

Lyle Goldstein, een echte China-specialist en onderzoeksprofessor aan het Strategic and Operational Research Department van het Naval War College, verklaarde aan The Grayzone dat de beschuldiging van ‘demografische genocide’ zo belachelijk is dat ze een belediging wordt voor mensen die familie verloren in de holocaust’. ‘De Chinese aanpak in Xinjiang is repressiever dan we zouden willen, maar het is op geen enkele manier genocide’.

Wanneer we de paper van Zenz wat nader bestuderen dan vinden we er flagrant misbruik van data, valse beweringen, selectieve keuze uit het bronnenmateriaal en pure antipropaganda.

Genocide of non-discriminatie bij de familiale planning?

In zijn paper stelt Zenz dat er sprake is van genocide volgens artikel 2(d) van de VN Conventie voor het voorkomen en bestraffen van genocide. Dat spreekt over ‘ maatregelen opleggen om binnen de groep geboorten te verhinderen’ maar zegt erbij dat het gaat om daden ‘gepleegd met de bedoeling om een nationale, etnische of religieuze groep in zijn geheel of gedeeltelijk uit te roeien’.

‘Geboorten verhinderen’ op zich is geen aanwijzing voor genocide zonder bewijs dat men de groep wil uitroeien. Mocht dat wel zo zijn, dan viel elk programma voor familiale planning bij een minderheidsgroep ergens ter wereld onder de definitie van genocide.

Volgens Zenz is er sprake van genocide omdat de geboortecontrole bij de Oeigoeren leidde tot een daling van de geboorten met 84% in de twee grootste Oeigoeren prefecturen tussen 2015 en 2018 en in verschillende regio’s nog verder daalde in 2019. Maar meer volledige statistieken in zijn eigen paper, en andere die hij voor het gemak wegliet, spreken dat tegen.

De statistieken in de paper tonen aan dat de Oeigoerse bevolking in de periode 2005-2015 liefst 2,6 keer sneller toenam dan die van de Han in Xinjiang.
Zowel uit officiële Chinese statistieken als uit de cijfers van Zenz blijkt een aanzienlijke groei van de Oeigoerse bevolking tussen 2010 en 2018. Bij Zenz van 10,1 naar 11,8 miljoen, in de officiële statistieken van 10,1 naar 12,7 miljoen. Dat is meer dan een kwart in acht jaar!
In dezelfde periode ging de Han-bevolking in Xinjiang vooruit van 8,5 naar 9,8 miljoen volgens Zenz en van 8,8 naar 9 miljoen volgens officiële statistieken.

De cijfers zijn te verklaren als het resultaat van de een-kind-per-gezin politiek die China sinds 1979 ingevoerd heeft voor de Han-bevolking. Algemeen wordt aangenomen dat er bij het opleggen van deze politiek heel wat wantoestanden waren. Maar de etnische minderheden zoals de Oeigoeren mochten twee kinderen hebben in de stad en drie op het platteland. Bovendien werd dit niet gecontroleerd en waren de families van Oeigoeren soms zeer groot, tot tien kinderen. Zenz vermeldt dit zelf.

Vanaf 2015 werd de familiale planning versoepeld. Han gezinnen mogen nu ook twee kinderen in de stad en drie op het platteland hebben. Han en Oeigoeren in Xinjiang vallen sinds 2017 onder hetzelfde regime. Tegelijk werd begonnen met het effectief toepassen van deze familiale planning bij de Oeigoeren. Dat was volgens een verklaring van de Chinese overheid de oorzaak van een daling van het geboortecijfer met 5% tussen 2017 en 2018. Dat ligt ver van de beweerde 84% van Zenz.

Zenz negeert deze informatie. Hij vermeldt evenmin dat het geboortecijfer in heel China de voorbije jaren sterk gedaald is onder invloed van de vergrijzing, de stijging van het levensniveau en het beter populariseren van contraceptiva zoals condooms.

Gratis gezondheidszorg gelijk aan ‘genocide’?

In 2017 kondigde de Nationale Gezondheids- en Familiale Planningscommissie een investering van 5,2 miljard dollar in Xinjiang aan. Dat geldt ging vooral naar de zwakke gezondheidsinfrastructuur in verarmde plattelandsstreken. Dat leidde al in 2018 tot een halvering van de sterfte bij kraamvrouwen en jonge kinderen. Het succes van dit soort campagnes werd onder meer in The Lancet geloofd.

Maar Zenz draait de zaken om. Over de positieve resultaten zwijgt hij. Volgens hem is meer geld voor openbare gezondheidszorg juist een bewijs van de genocidaire bedoelingen. Zo schrijft hij bij een foto van Oeigoeren op het platteland die gratis een medisch onderzoek ondergaan dat het gaat om ‘een poging om echt meer intrusieve geboortecontroles door te voeren’. Maar op de foto zien we een stel dat veel te oud is om nog kinderen te krijgen. Bovendien dateert de foto van vóór de beslissing van de lokale overheid om de uitzonderingen op de familiale planning voor de Oeigoeren af te schaffen.
De foto komt oorspronkelijk uit China News, en toont een regiment van het Xinjiang Production and Construction Corps (een groot bedrijf van het leger in Xinjiang) dat naar het platteland trekt om te helpen de armoede uit te roeien. De dokters ‘meten de bloeddruk, maken een elektrocardiogram, testen de suikerspiegel van het bloed, meten lengte en gewicht van arme dorpelingen die op gratis consultatie kwamen…Meer dan 200 personen kregen een diagnose en een behandeling en meer dan 100 veelgebruikte geneesmiddelen werden verdeeld’.

Elders in zijn paper citeert Zenz een document van de overheid van het arrondissement Wenquan als bewijs van ‘toegenomen druk om intrusieve geboortebeperkingsmethoden door te voeren’. Daarvoor verwijst hij naar één enkele zin over 468 gevallen van ‘operatieve geboortebeperking’. Niet alleen kan de Chinese term even goed vertaald worden als ‘operaties voor familiale planning’, maar vooral geeft hij geen enkele aanwijzing dat deze ingrepen gedwongen gebeurden. Bovendien laat hij de volgende regel uit de tekst weg; daar staat dat men tevreden is met een geboortecijfer van 8,11 %. Ook de rest van het document negeert hij. Dat gaat over het verbeterde aanbod van gratis geestelijke gezondheidszorg, polio vaccinaties, behandelingen voor de preventie van AIDS, maatregelen voor armoedebestrijding en de bouw van nieuwe hospitalen en poliklinieken.

Hoe is dat allemaal te rijmen met een politiek van genocide? Zenz stelt de vraag niet.

Gefantaseerde statistieken, verhalen verdraaien om een vijandbeeld te creëren

Eén van de ‘belangrijkste ontdekkingen’ van Zenz is dat ‘80% van alle bijkomende IUD-plaatsingen (spiraaltjes) in China in Xinjiang gebeurden, terwijl de regio slechts 1,8% van de nationale bevolking telt’.

Maar volgens het jaarboek van de Nationale Gezondheidscommissie – volgens Zenz de bron van zijn cijfers – gaat het om 8,7% van de plaatsingen. Voor zijn ‘belangrijke ontdekking’ heeft Zenz dus het tienvoud van het correcte cijfer gebruikt. Wanneer hij door een Chinese academicus bekritiseerd werd voor het knoeien met statistieken, beweerde hij dat hij de 80% zelf berekend had op basis van het aantal bijkomende IUD-plaatsingen in Xinjiang. Deze manier van rekenen is echter vals. In sommige provincies werden in die periode veel IUD weggenomen en dus negatief in de statistieke verrekend, waardoor het nationaal totaal sterk daalde. Op de manier van Zenz gerekend komt bijvoorbeeld de provincie Henan op 69% van het totaal, en de provincie Hebei op 61% , terwijl Jiangsu op min 60% eindigt. Dat is een zinloze manier van voorstellen maar Zenz blijft eraan vasthouden..

Eén van de meest absurde van de vele ongewilde ongerijmdheden in de paper is de bewering dat de Chinese overheid jaarlijks per inwoner van Xinjiang tussen de 800 en 1.400 IUD ingeplant heeft. Dat zou dan 4 tot 8 ingrepen per dag per vrouw betekenen.

Zenz schrijft ook nog dat 73,5% van de gehuwde vrouwen op vruchtbare leeftijd in het arrondissement Kuqa tussen 2017 en 2018 een IUD ingeplant kregen. Die informatie haalt hij volgens een voetnota uit een cache met meer dan 25.000 overheidsbestanden die hij in 2019 te pakken kreeg. Maar het artikel ter referentie is er één dat hijzelf schreef en waar geen data over IUD-plaatsingen in Kuqa instaan.

Zenz lardeert zijn twijfelachtige statistieken met dramatische getuigenissen van naar de VS uitgeweken Oeigoeren. Die zijn echter vooraf gebriefd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hun verhalen zijn categoriek weerlegd door familie in Xinjiang, door anderen die in een centrum voor beroepsopleiding gezeten hadden, en door lokale dokters met formele documenten die de beweringen van de getuigen tegenspreken.

Zenz baseert zich op de getuigenis van de in de VS levende Tursunay Ziyawudun in een artikel dat in 2018 verscheen op Radio Free Asia, een propagandamedium van de Amerikaanse regering. De getuige zegt dat ze gedwongen gesteriliseerd werd en gemarteld in een Chinees interneringskamp. Maar later, in februari 2020 kwam dezelfde getuige met een heel ander verhaal voor Buzzfeed: ‘Ik ban niet geslagen of misbruikt. Vooral de mentale druk was moeilijk. Geestelijk lijden is erg, ik kan dat niet goed uitleggen. Opgesloten zitten op een bepaalde plaats zonder reden’. Nadat ze naar de VS verhuisde en opgepikt werd door het Uyghur Human Rights Project, nog een door de Amerikaanse regering gefinancierd project, verklaarde ze in februari 2021 aan BBC en CNN dat ze door de wachters van een kamp verkracht werd. Waarop de BBC op gezag van de expert Zenz besloot dat er wel sprake moest zijn van een politiek van ‘systematische verkrachtingen’.

De paper van juni 2019 is niet het enige voorbeeld van propagandistische interpretatie, selectief gebruik van bronnenmateriaal en geknoei met statistieken. In december 2020 kwam Zenz op de proppen met een nieuwe paper voor een aan de NAVO gelinkt medium. Deze keer beweerde hij dat China de Oeigoeren systematisch dwong tot slavenarbeid.

Voor The Grayzone besprak Aijt Singh een ander artikel van Zenz. Daarin analyseert hij een Chinees artikel over een programma van de regering om gratis kinderopvang te voorzien. Dat is volgens hem het bewijs voor het gedwongen uit elkaar rukken van families, een ‘schokkend voorbeeld van de “bevrijding” van de vrouwen van hun kinderen’. Zenz zwijgt wel in alle talen over de uitspraak van een Oeigoerse vrouw, dat de kinderopvang ‘haar probleem oplost, dat er nu mensen zijn die zorg dragen voor haar kinderen, dat ze op haar gemak kan gaan werken…erg comfortabel’

Zenz publiceert zijn papers bij een neoconservatieve denktank die voortspruit uit de Amerikaanse spionagediensten. Daardoor worden ze niet vooraf nagelezen door andere academici van enige naam. Maar blijkbaar heeft hijzelf de feiten die hij vermeldt ook weinig gecontroleerd. Op het internet is al gewezen op beschamende fouten en Zenz is al verplicht geweest sommige fouten recht te zetten.

Het is moeilijk te begrijpen hoe Zenz weg is gekomen met zulk statistisch geknoei. Maar wanneer we zijn achtergrond bekijken kunnen we misschien beter zijn ideologische motieven en zijn uitgesproken negatieve benadering van de familiale planning verstaan. Zenz is een strijder tegen abortus, een tegenstander van feminisme, een christelijk fundamentalist onder invloed van de theologie van de Eindttijd. God leidt hem in zijn gevecht met de Chinese regering.

Gendergelijkheid, homoseksualiteit, socialisme zijn werken van de Antichrist.

In juni 2020 rapporteerde BBC over ‘gedwongen geboortebeperking om de bevolking te onderdrukken’. Dat was gebaseerd op het werk van ‘Chinaspecialist’ Zenz. BBC sprak niet over de rechtse instelling die hem tewerkstelt, noch over zijn ideologische achtergrond. Ook AP, CNN publiceerden verhalen over gedwongen sterilisaties, uitsluitend op gezag van Zenz, zonder zijn achtergrond te vermelden.

Alhoewel Zenz in alle media als grote Chinaspecialist wordt voorgesteld, omschreef hij zichzelf in 2015 nog als ‘een docent empirische onderzoeksmethoden aan een Christelijke universiteit’. In 2018 stond hij nog op de lijst van onderwijzend personeel van de European School of Culture and Theology van Columbia International University in Korntal, Duitsland.

In zijn eerste gepubliceerde boek ‘Worthy to Escape: Why all believers will not be raptured before the Tribulation,” roept hij samen met zijn co-auteur de christelijke gelovigen op om ongehoorzame kinderen een ‘bijbels pak slaag te geven’ , veroordeelt homoseksualiteit als ‘een van de vier rijken van het beest’ en beweerde dat Joden die weigeren zich tot het evangelische christendom te bekeren gedurende de Eindtijd ofwel zullen ‘uitgeroeid’ worden, ofwel zullen ‘gelouterd’ worden in een ‘vreselijke vuurzee’. In het deel over de Eindtijd voorspelt hij dat de Antichrist ‘binnen enkele tientallen jaren’ aan de macht zou komen na de val van ‘Babylon’, d.w.z. het kapitalisme.

Zoals zijn geestesgenoten is Zenz een uitgesproken tegenstander van abortus en gendergelijkheid. ‘Een andere belangrijke door God beschikte structuur die Satan aanvalt door de postmoderne mentaliteit is de gezagsstructuur tussen de geslachten’.

Zenz werkt momenteel voor de Victims of Communism Memorial Foundation, dat is een rechts lobbyfront voortgekomen uit het National Captive Nations Committee. Dat laatste werd gesticht door een Oekraiens nationalist om elke diplomatieke toenadering van de VS tot de Sovjet-Unie tegen te gaan. Covoorzitter Yaroslav Stetsko, was een leider van de OUN-B militie die aan de zijde van de nazi’s vocht in Oekraïne in de tweede wereldoorlog.
In April 2020 stelde de werkgever van Zenz dat alle Covid-doden in de wereld ‘slachtoffers van het communisme’ waren.

Zenz werkt ook nog voor de Jamestown Foundation, een neoconservatieve denktank opgericht onder impuls van William J. Casey, de directeur van de CIA ten tijde van Reagan. De Foundation moest dienen om geld te versluizen naar Sovjet-dissidenten. In het verleden nam ze ook de leiding van het lobbywerk voor de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië.

Westerse opinievormende media zoals AP, BBC en CNN hebben in hun ijver om China aan te klagen het twijfelachtige onderzoek van Zenz als onbetwistbare waarheid aangenomen. Ook over zijn achtergrond stellen ze geen vragen.

Wie dat wel doet is Chas Freeman, de voormalige Amerikaanse vice-ambassadeur in Beijing en voormalige onderminister van defensie. Hij vertelt aan The Grayzone dat de Chinezen ‘in Xinjiang wrede en contraproductieve dingen lijken te doen’. Maar ‘In de huidige sfeer moeten we bijzonder sceptisch zijn tegen om het even welke beschuldiging door mensen die een deel geworden zijn van de huidige anti-Chinese campagne in het Westen. Vooraleer te veroordelen, moeten we zeker zijn van de feiten’.

Bron: The Grayzone
https://thegrayzone.com/2021/02/18/us-media-reports-chinese-genocide-relied-on-fraudulent-far-right-researcher/

Print Friendly, PDF & Email

8 comments for “Genocide in Xinjiang?

  1. Het probleem ligt niet aan het rechtse kamp meer aan de linkse partijen die zulke leugens geloven. Nu kan het met deze valse data China belasteren, maar met dezelfde data kan nu ook moslims belasterd. Denk er om op internet zijn er vele rechtse groeperingen die achter deze leugen staan. Of ze het weten dat het een leugen is is niet belangrijk, maar ze willen het erg graag kopiëren. Dat moslims er ook geloven en zelf aanslagen willen gaan plegen in China moeten ze maar zelf weten. Maar wanneer je familie in kampen zitten in Europa kun je de linkse partijen maar vergeten. En asiel aanvraag bij China zoals Joden in WW2 kun je ook vergeten.

  2. Shenzhen was ooit een erg populair plaats voor HKers om spiraal en abortus te plegen. De meeste grensprovincie hebben een hoger cijfer omdat er meer buurlanden zijn om zulke dingen te plegen buiten hun familie om. Het geboorte cijfer is gedaald in de Chinese buurlanden zoals bij meeste Stan-landen. Denk er aan dat Polen elke jaar naar NL komen om abortus te plegen buiten hun familie en geloof om vooral nadat Polen zich tegen het NL abortusboot verzet. https://www.rd.nl/artikel/40724-polen-verzet-zich-tegen-komst-abortusboot Misschien moet NL vervolgd worden voor genocide op Poolse vrouwen. Een Poolse dorp heeft nu geboorte cijfer van maar 3 kinderen per jaar in vergelijking met 20 jaar geleden voordat ze lid zijn geworden van EU. Dat komt doordat meeste Poolse kinderen buiten Polen zijn geboren nadat ze lid zijn geworden van de EU. Dat gebeurt nu ook met de Oeigoeren ze zijn geboren buiten Xinjiang. Met zulke Zenz logica pleegt NL erg grof genocide op de Polen nu.

  3. Vijftig experts concludeerden in het door de Amerikaanse denktank Newlines Institute for Strategy and Policy in maart 2021 gepubliceerd rapport dat China alle artikelen van het Genocideverdrag van de Verenigde Naties schendt met de behandeling van de Oeigoeren:

    De Chinese regering voert speciaal beleid uit gericht op een specifieke groep die moslims met politieke heropvoeding omvormd tot gehoorzame staatsburgers, maar dat gaat volgens internationale experts met zo veel dwang gepaard dat het Oeigoerse volk bewust en doelmatig wordt vernietigd. Buiten het kamp dringt de staat zo diep door in het persoonlijk leven dat het effect van het Chinese assimilatiebeleid volgens de internationale genocide-experts dezelfde impact heeft als massamoord. Dit doet de Chinese overheid bijvoorbeeld door strenge handhaving van geboortebeperkingswetgeving onder Oeigoeren (gedwongen sterilisatie en abortus) en spreiding van de Oeigoerse bevolking door middel van programma’s voor gedwongen tewerkstelling.

  4. Ik heb het bewuste rapport gelezen. Enerzijds rekken deze experten het juridisch begrip genocide extreem op. Volgens hun definitie valt bijvoorbeeld elke door de overheid gepromote familiale planning bij een minderheid in de categorie genocide.
    Anderszijds gaan ze uit van een extreem negatieve hineininterpretierung van de Chinese acties. Wanneer bvb de Chinese president verklaart dat men het terrorisme en extremisme moet uitroeien, dan interpreteren zij dit als bewijs dat China de Oeigoeren wil uitroeien. Men kan uiteraard ook vragen stellen bij de selectie van die vijftig experts, waar de fameuze fake news specialist Adrian Zenz prominent bij aanwezig is; het is zeker geen neutrale groep academische experts.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *