Gezamenlijke verklaring China en Arabische staten over Palestina

Op 30 mei, tijdens een Chinees-Arabische conferentie, namen de deelnemers een 21 punten tellende gezamenlijke verklaring over de Palestijnse kwestie aan.

gezamenlijke verklaring
Vertegenwoordigers van Arabische landen wonen de openingsceremonie bij van de 10de Ministeriële Conferentie van het Samenwerkingsforum China-Arabische Staten in Beijing (foto Xinhua via China Daily) disclaimer

Op 30 mei vond in Beijing de tiende ministeriële conferentie plaats van het China-Arab States Cooperation Forum (CASCF). De openingszitting werd bijgewoond door vier Arabische staatshoofden en door de Chinese president Xi Jinping, die een openingstoespraak hield. Ministers uit China en de 22 leden van de Arabische Liga woonden de conferentie bij.

Tijdens de conferentie namen de deelnemers een 21 punten tellende Gezamenlijke Verklaring over de Palestijnse kwestie aan. Opmerkelijke stellingen in dit document zijn onder andere de oproep tot de uitvoering van de relevante VN-resoluties, veroordeling van de Israëlische agressie, de oproep tot een duurzaam staakt-het-vuren en tot de uitvoering van de voorlopige maatregelen die het Internationaal Gerechtshof heeft uitgevaardigd als reactie op de rechtszaak die de regering van Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen op grond van het Genocideverdrag. Zeer belangrijk is ook dat de tekst verwijst naar de duizenden Palestijnse gevangenen die worden vastgehouden en mishandeld, dat hij de toelating van Palestina als volwaardige lidstaat van de Verenigde Naties steunt, de bijeenroeping van een internationale vredesconferentie voorstelt en oproept tot Palestijnse nationale eenheid onder de paraplu van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO).

Verder is het opvallend dat de tekst het nederzettingenprogramma van Israël in de bezette gebieden veroordeelt en om bescherming vraagt voor de Arabische, islamitische en christelijke attributen in de stad Jeruzalem. De tekst geeft ons informatie over pro-Palestijnse en vredesinitiatieven van Arabische en Chinese kant, die de westerse media – onder andere uit eurocentrisme – doorgaans negeren. Hetzelfde geldt voor de essentiële punten waarrond China en de Arabische landen blijkbaar een consensus hebben bereikt.

Hieronder staat de volledige tekst van de gezamenlijke verklaring in Nederlandse vertaling, gebaseerd op een Engelse vertaling door de redactie van Friends of Socialist China. Redacteurs van die website hebben de originele Chinese tekst machinaal in het Engels vertaald, bewerkt, en gecontroleerd onder andere door een vergelijking met andere onofficiële vertalingen. De volledige Chinese tekst, zoals vrijgegeven door het Xinhua News Agency, kan men hier lezen. Ten behoeve van onze lezers brengen wij een link aan naar een Wikipedia-artikel over de Hasjemitische familie die zorg draagt voor heiligdommen in Jeruzalem, een feit waarnaar men verwijst in punt 14 van de tekst hieronder.

Gezamenlijke verklaring van China en de Arabische staten over de Palestijnse kwestie

Op 30 mei 2024 werd in Beijing de 10de ministeriële conferentie van het samenwerkingsforum tussen China en de Arabische staten gehouden. Beide partijen voerden tijdens die bijeenkomst diepgaande besprekingen over de Palestijnse kwestie.

Beide partijen zijn van mening dat de relevante resoluties van de VN-Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN, waaronder resolutie 2728 van de VN-Veiligheidsraad, volledig en effectief moeten worden uitgevoerd, en dat men gezamenlijke inspanningen moet leveren om zo snel mogelijk een staakt-het-vuren en het staken van de vijandelijkheden in de Gazastrook te bevorderen en om op korte termijn tot een alomvattende, rechtvaardige en duurzame regeling van de Palestijnse kwestie te komen. De partijen zijn het volgende overeengekomen:

 1. Beide partijen veroordelen de aanhoudende agressie van Israël tegen het Palestijnse volk. Meer dan 125.000 Palestijnse burgers zijn gedood of gewond geraakt in de Gazastrook, de meesten van hen vrouwen en kinderen. De Palestijnse bevolking in de Gazastrook lijdt onder een dodelijke hongersnood en blokkades, doordat al hun middelen van bestaan zijn afgesneden, woonwijken, ziekenhuizen, scholen, moskeeën, kerken en infrastructuur in de Gazastrook systematisch worden vernietigd en duizenden Palestijnse gevangenen worden vastgehouden en mishandeld.
 2. De twee partijen veroordelen de invasie van de stad Rafah, het bombarderen van vluchtelingenkampen en de controle over de grensovergang bij Rafah.
 3. Beide partijen kanten zich tegen de uitvoering van plannen, bedoelingen en daden om het Palestijnse volk met geweld buiten hun nationale grondgebied te brengen, wat de kans op vrede in het Midden-Oosten teniet zal doen en zal leiden tot uitbreiding en verergering van het conflict in de regio.
 4. Beide partijen roepen de VN-Veiligheidsraad op bindende resoluties uit te vaardigen om een onmiddellijk, alomvattend en duurzaam staakt-het-vuren te bereiken, de gedwongen overbrenging van het Palestijnse volk te stoppen, de levering van hulpgoederen in heel Gaza te garanderen en de relevante resoluties van de Veiligheidsraad uit te voeren zodat het leven in de Gazastrook weer normaal kan worden. Beide partijen veroordelen het gebruik van het veto door de Verenigde Staten om te voorkomen dat Palestina volwaardig lid wordt van de Verenigde Naties.
 5. Beide partijen steunen de bevelen tot voorlopige maatregelen die het Internationaal Gerechtshof op 26 januari, 28 maart en 24 mei 2024 heeft uitgevaardigd in de zaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen wegens schending van het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide, en zijn van oordeel dat Israël de relevante wettelijke bepalingen moet naleven, in het bijzonder het internationaal humanitair recht. Beide partijen benadrukten dat Israël, als bezettingsmacht, verantwoordelijkheid draagt voor de erbarmelijke humanitaire omstandigheden in Gaza.
 6. Van Arabische zijde wijst men op het belang van de uitvoering van de resoluties van de buitengewone Arabisch-Islamitische Gezamenlijke Top van 11 november 2023 in Riyad, waaronder het doorbreken van de Israëlische blokkade van de Gazastrook en het verlenen van onmiddellijke toegang tot de gehele Gazastrook over land, over zee en door de lucht voor humanitaire hulpgoederen van Arabische en islamitische landen en de internationale gemeenschap. Van Chinese zijde toont men hiervoor begrip.
 7. Beide partijen benadrukken dat vrede, veiligheid en stabiliteit in de regio niet kunnen worden bereikt zonder beëindiging van de bezetting van het grondgebied van de staat Palestina, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, de bezette Syrische Golanhoogten en het bezette Libanese grondgebied. Zij roepen de internationale gemeenschap op om onomkeerbare stappen te zetten in de richting van de onafhankelijke vestiging van Palestina en te komen tot een politieke regeling op basis van het internationaal recht en de relevante internationale resoluties, waaronder de resoluties 242 (1967), 338 (1973), 497 (1981), 1515 (2003) en 2334 (2016) van de Veiligheidsraad, alsmede alle elementen van het Arabische vredesinitiatief van 2002, zodat het Palestijnse volk zijn legitieme en onvervreemdbare rechten kan uitoefenen. Daartoe behoren het recht op zelfbeschikking, het recht om een onafhankelijke staat Palestina op te richten op basis van de grenzen van 1967, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, en het recht op terugkeer en genoegdoening voor Palestijnse vluchtelingen krachtens resolutie 194 (1948) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Beide partijen steunen de toelating van de staat Palestina als volwaardig lid van de Verenigde Naties en hebben opnieuw bevestigd dat de tweestatenoplossing de enige realistische uitweg uit de Palestijnse kwestie is.
 8. De twee partijen roepen op tot het zo spoedig mogelijk bijeenroepen van een meer grootschalige, gezaghebbende en doe ltreffende internationale vredesconferentie en het op gang brengen van een gezaghebbend vredesproces op basis van erkende internationale beginselen. Dit proces moet binnen een welomschreven tijdsbestek en met internationale garanties worden uitgevoerd tot het einde van de Israëlische bezetting van de in 1967 bezette Palestijnse gebieden, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, samen met de bezette Syrische Golanhoogten en de resterende bezette Libanese gebieden.
 9. Beide partijen steunen de Palestijnse regering bij de uitvoering van haar taken in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, overeenkomstig erkende internationale beginselen. De Gazastrook is een integraal deel van de Staat Palestina. Beide partijen benadrukken hun steun voor de hulpinspanningen van de Palestijnse regering in Gaza. Beide partijen bevestigen dat de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) de enige legitieme vertegenwoordiger van het Palestijnse volk is en roepen alle Palestijnse facties op zich te verenigen onder de vlag van de PLO en hun respectieve verantwoordelijkheden op zich te nemen in een nationaal partnerschap onder leiding van de PLO.
 10. Beide partijen zijn verheugd over de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de VN van resolutie A/RES/ES-10/23 op 10 mei 2024.De resolutie bevestigt dat de staat Palestina in aanmerking komt om volwaardig lid te worden van de Verenigde Naties en verzoekt de Veiligheidsraad de steun voor de toetreding van Palestina tot de Verenigde Naties te heroverwegen en de staat Palestina meer rechten en belangen toe te kennen.
 11. De twee partijen roepen op tot steun aan de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA) om sluiting te voorkomen. Zij verwelkomen de hervatting van de financiering van de organisatie door sommige landen en roepen de landen die hun financiering hebben bevroren op hun steun aan de organisatie te hervatten. Zij verwelkomen de resultaten van het onafhankelijke onderzoek naar het werk van het agentschap, erkennen de neutraliteit en het professionalisme van het agentschap en zijn van mening dat het onmisbaar en onvervangbaar is.
 12. Beide partijen verwelkomen de recente erkenning van de staat Palestina door vele landen en benadrukken dat dit een drijvende kracht is voor de verwezenlijking van de legitieme rechten van het Palestijnse volk en voor internationale en regionale vrede, veiligheid en stabiliteit. Ze roepen de landen die de staat Palestina nog niet hebben erkend op dit zo spoedig mogelijk te doen.
 13. De Arabische partij waardeert het standpunt dat China van oudsher inneemt over de ondersteuning van de Palestijnse kwestie en de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk in bilaterale en multilaterale fora, en waardeert de voorstellen van de Chinese president Xi Jinping over het oplossen van de Palestijnse kwestie, evenals een reeks initiatieven en voorstellen van China over de Palestijnse kwestie. Zij waardeert de gehechtheid aan eerlijkheid en rechtvaardigheid in de Palestijnse zaak van China en zijn niet aflatende inspanningen om het vredesproces te bevorderen. Zij waardeert de steun van China aan Palestina bij het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking en het ontwikkelen van de economie, het verlenen van humanitaire bijstand aan Palestina en de inzet van China om het volwaardig lidmaatschap van de staat Palestina in de Verenigde Naties te bevorderen.
 14. Beide partijen benadrukken dat de eenzijdige maatregelen van Israël om de status quo in Jeruzalem te veranderen ongeldig zijn en steunen de bescherming van islamitische en christelijke monumenten in bezet Jeruzalem door de Hasjemitische familie en haar rol in de bescherming van de Arabische, islamitische en christelijke attributen van de stad en de handhaving van de huidige historische en wettelijke status van Jeruzalem en zijn heilige plaatsen. Beide partijen benadrukten de noodzaak om de huidige historische en wettelijke status van de Al-Aqsa moskee te handhaven.
 15. Beide partijen veroordelen de aanhoudende bevordering door de Israëlische regering van het doelgerichte nederzettingenprogramma dat erop gericht is de bestaande historische en wettelijke status van de bezette Palestijnse gebieden en de bezette Syrische Golanhoogten te wijzigen.
 16. De partijen steunen de inspanningen van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI van Marokko als voorzitter van het Comité van Jeruzalem. Zij benadrukten de belangrijke rol van de voorzitter van het Comité van Jeruzalem en de inspanningen van het Jerusalem Wealth House Agency, een instelling die onder het Comité ressorteert.
 17. Beide partijen steunen Egypte bij het nemen van alle maatregelen om te reageren op de gevolgen van de agressie in de Gazastrook en vertrouwen op de inspanningen van Egypte om onmiddellijk en op duurzame wijze hulpgoederen in voldoende hoeveelheden aan de Gazastrook te leveren. De twee partijen spreken hun steun uit voor de maatregelen die Egypte heeft genomen om zijn nationale veiligheid te waarborgen, die ook een fundamenteel onderdeel is van de veiligheid van de Arabische natie.
 18. Beide partijen steunen de gezamenlijke inspanningen van Egypte en Qatar om een duurzaam staakt-het-vuren te bevorderen en het leven in de Gazastrook te normaliseren. Beide partijen steunen de rol die Egypte en Algerije spelen bij het tot stand brengen van verzoening tussen de Palestijnse facties.
 19. Beide partijen hebben waardering voor de rol die Algerije en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben gespeeld in de Palestijnse kwestie tijdens hun ambtstermijn als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad, met inbegrip van hun inspanningen om de aanneming van relevante resoluties van de VN-Veiligheidsraad over het Palestijns-Israëlische conflict te bevorderen en om te stimuleren dat de staat Palestina volwaardig lid wordt van de Verenigde Naties.
 20. Beide partijen waarderen de oproep van de eerste minister en de minister van Buitenlandse Zaken van Qatar voor onmiddellijke actie om alle Palestijnse wezen te helpen die hun ouders en familie hebben verloren als gevolg van de agressie tegen Gaza. Zij roepen alle staten en de internationale gemeenschap op om samen te werken om de nodige medische en psychologische steun te verlenen aan wezen en geamputeerde kinderen in het kader van de relevante inspanningen van de Arabische Liga.
 21. Beide partijen waarderen de inspanningen van Algerije om de Palestijnse kwestie op politiek en materieel niveau te ondersteunen, evenals de actieve inspanningen van president Tebboune, met name de bijeenroeping van de intra-Palestijnse verzoeningsconferentie tussen de verschillende facties op 13 oktober 2022 en de goedkeuring van de Verklaring van Algiers, die een positieve stap is op weg naar nationale eenheid in Palestina.

Bronnen: Xinhua (Chineestalig), China Daily, Global Times, Friends of Socialist China, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email