Het Chinese vredesvoorstel

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op vrijdag 24 februari 2023 een twaalf punten tellend standpunt – een vredesvoorstel- over een politieke regeling van de Oekraïne-crisis bekendgemaakt. 

vredesvoorstel
het gebouw van het ministerie van BuZa China (foto ministerie) disclaimer

Ziehier de volledige tekst van het Chinese vredesvoorstel. ChinaSquare vindt het nodig om die (in vertaling) te publiceren. Zo kunnen de lezers het origineel beoordelen. Bovendien worden Chinese vredesinitiatieven door grote westerse media meestal genegeerd of in een selectieve en becommentarieerde versie gepubliceerd. De reacties komen binnenkort aan bod.

Het standpunt van China inzake de politieke regeling van de crisis in Oekraïne

24 februari 2023

1. De soevereiniteit van alle landen respecteren.

Het universeel erkende internationaal recht, met inbegrip van de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, moet strikt worden nageleefd. De soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van alle landen moeten daadwerkelijk worden gehandhaafd. Alle landen, groot of klein, sterk of zwak, rijk of arm, zijn gelijkwaardige leden van de internationale gemeenschap. Alle partijen moeten gezamenlijk de basisnormen voor internationale betrekkingen handhaven en de internationale rechtvaardigheid en wettelijkheid verdedigen. Gelijke en uniforme toepassing van het internationaal recht moet worden bevorderd, en er mag niet met twee maten worden gemeten. 

2. De Koude Oorlog-mentaliteit opgeven.

De veiligheid van een land mag niet worden nagestreefd ten koste van anderen. De veiligheid van een regio hoort niet het resultaat te zijn van de versterking of uitbreiding van militaire blokken. De legitieme veiligheidsbelangen en -zorgen van alle landen moeten serieus worden genomen en naar behoren worden behartigd. Er is geen eenvoudige oplossing voor een complex probleem. Alle partijen moeten, volgens de visie van gemeenschappelijke, alomvattende, coöperatieve en duurzame veiligheid en met het oog op de vrede en stabiliteit in de wereld op lange termijn, een evenwichtige, doeltreffende en duurzame Europese veiligheidsarchitectuur helpen opbouwen. Alle partijen moeten zich verzetten tegen het nastreven van de eigen veiligheid ten koste van die van anderen. Ze moeten confrontaties tussen blokken voorkomen en samenwerken voor vrede en stabiliteit op het Euraziatisch continent. 

3. De vijandelijkheden beëindigen.

Conflict en oorlog komen niemand ten goede. Alle partijen moeten rationeel blijven en zich terughoudend opstellen, mogen het vuur niet aanwakkeren en de spanningen niet vergroten, en horen te voorkomen dat de crisis nog erger of zelfs onbeheersbaar wordt. Alle partijen moeten Rusland en Oekraïne steunen om in dezelfde richting te werken en zo snel mogelijk de rechtstreekse dialoog te hervatten, zodat de situatie geleidelijk kan de-escaleren en uiteindelijk een algemeen staakt-het-vuren kan worden bereikt. 

4. De vredesbesprekingen hervatten.

Dialoog en onderhandelingen vormen de enige haalbare oplossing voor de crisis in Oekraïne. Alle inspanningen die bijdragen tot een vreedzame oplossing van de crisis moeten worden aangemoedigd en gesteund. De internationale gemeenschap moet vasthouden aan de juiste aanpak, namelijk vredesbesprekingen bevorderen, de partijen bij het conflict helpen zo spoedig mogelijk de deur naar een politieke regeling te openen, en voorwaarden en platforms creëren voor het hervatten van de onderhandelingen. China zal in dit verband een constructieve rol blijven spelen. 

5. De humanitaire crisis oplossen.

Alle maatregelen die de humanitaire crisis kunnen verlichten, moeten worden aangemoedigd en gesteund. Bij humanitaire operaties moeten de beginselen van neutraliteit en onpartijdigheid worden gevolgd, en humanitaire aangelegenheden mogen niet worden gepolitiseerd. De veiligheid van burgers moet doeltreffend worden beschermd en er moeten humanitaire corridors worden ingesteld voor de evacuatie van burgers uit de conflictgebieden. Er zijn inspanningen nodig om de humanitaire bijstand aan de betrokken gebieden op te voeren, de humanitaire omstandigheden te verbeteren en snelle, veilige en ongehinderde humanitaire toegang te verlenen, teneinde een humanitaire crisis op grotere schaal te voorkomen. De VN moet worden gesteund bij het spelen van een coördinerende rol bij het kanaliseren van humanitaire hulp naar de conflictgebieden. 

6. Burgers en krijgsgevangenen beschermen.

De partijen bij het conflict moeten zich strikt houden aan het internationaal humanitair recht, aanvallen op burgers of voorzieningen voor burgers vermijden, vrouwen, kinderen en andere slachtoffers van het conflict beschermen en de basisrechten van krijgsgevangenen eerbiedigen. China steunt de uitwisseling van krijgsgevangenen tussen Rusland en Oekraïne, en roept alle partijen op hiervoor gunstiger voorwaarden te scheppen. 

7. Kerncentrales veilig houden.

China verzet zich tegen gewapende aanvallen op kerncentrales of andere nucleaire installaties voor vreedzame doeleinden, en roept alle partijen op zich te houden aan het internationaal recht, met inbegrip van het Verdrag inzake nucleaire veiligheid (CNS), en door de mens veroorzaakte nucleaire ongevallen resoluut te vermijden. China steunt de Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat een constructieve rol speelt bij het bevorderen van de veiligheid en beveiliging van nucleaire installaties voor vreedzame doeleinden. 

8. Strategische risico’s verminderen.

Er mogen geen kernwapens worden gebruikt en kernoorlogen worden uitgevochten. De dreiging met of het gebruik van kernwapens moet worden bestreden. Nucleaire proliferatie moet worden voorkomen en een nucleaire crisis moet worden vermeden. China verzet zich tegen onderzoek, ontwikkeling en gebruik van chemische en biologische wapens door welk land dan ook, onder welke omstandigheden dan ook. 

9. De graanexport vergemakkelijken.

Alle partijen moeten de door Rusland, Turkije, Oekraïne en de VN ondertekende Graandeal (Black Sea Grain Initiative) op evenwichtige wijze volledig en doeltreffend uitvoeren, en de VN helpen hierbij een belangrijke rol te spelen. Het door China voorgestelde samenwerkingsinitiatief voor wereldwijde voedselzekerheid biedt een haalbare oplossing voor de wereldwijde voedselcrisis. 

10. Unilaterale sancties stoppen.

Unilaterale sancties en maximale druk kunnen het probleem niet oplossen; zij creëren alleen maar nieuwe problemen. China verzet zich tegen unilaterale sancties waarvoor de VN-Veiligheidsraad geen toestemming heeft verleend. De betrokken landen moeten ophouden misbruik te maken van unilaterale sancties en “long-arm jurisdiction” tegen andere landen, teneinde hun aandeel te leveren in de de-escalatie van de Oekraïne-crisis en de voorwaarden te scheppen voor ontwikkelingslanden om hun economie te laten groeien en het leven van hun bevolking te verbeteren. 

11. De industriële en toeleveringsketens stabiel houden.

Alle partijen moeten het bestaande mondiale economische systeem oprecht in stand houden en zich verzetten tegen het gebruik van de wereldeconomie als instrument of wapen voor politieke doeleinden. Er zijn gezamenlijke inspanningen nodig om de gevolgen van de crisis te beperken en te voorkomen dat deze de internationale samenwerking op het gebied van energie, financiën, levensmiddelenhandel en vervoer verstoort en het wereldwijde economische herstel ondermijnt. 

12. De wederopbouw na het conflict bevorderen.

De internationale gemeenschap moet maatregelen nemen om de wederopbouw na het conflict in de conflictgebieden te ondersteunen. China staat klaar om hierbij hulp te verlenen en een constructieve rol te spelen.

Vertaling: Lieve Copers

Bron: fmprc.gov.cn/mfa_eng/ , website min. BuZa China
Context bij dit vredesvoorstel: Chinees wereldwijd veiligheidsinitiatief wordt concreet

en een artikel met video van Xinhua over hoe de ‘long-arm jurisdiction’ van de VS, zowel tegenstanders als bondgenoten treft.

vredesvoorstel
Chinese topdiplomaat Wang Yi in München 18 februari 2023 disclaimer
Print Friendly, PDF & Email