Openheid bevoegdheden voor beter bestuur

Plaatselijke regeringen van alle niveaus moeten een lijst maken van bevoegdheden. Die lijst zullen ze systematisch bijhouden en bijwerken. De bevolking zal ze vrij kunnen raadplegen want de regeringen moeten ze publiceren, bijvoorbeeld op hun officiële website. Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van de marktwerking, maar ook van de aansprakelijkheid en de transparantie.

meetingDe introductie van een dergelijke lijst van overheidsbevoegdheden is een van de besluiten genomen op het Vierde Plenum over de Socialistische Rechtsstaat, die nu één voor één worden uitgevoerd. De richtlijn is afkomstig van de Algemene Bureaus van het Centraal Comité van de CPC en van de Staatsraad (het kabinet). De partij- en regeringsleiders dringen er dus op aan dat de verschillende overheden openheid van zaken geven over hun administratieve bevoegdheden en de procedures die zij volgen, om het publiek de kans te geven hierop beter toezicht uit te oefenen. Zo wil men komen tot een beter en moderner bestuur en voorkomen dat ambtenaren zich buitengewone macht toe-eigenen of bepaalde verantwoordelijkheden juist ontlopen.

Efficiëntie en levendige marktwerking

Het systeem zal in eerste instantie dienen om de administratie te vereenvoudigen, efficiënter te maken en meer macht aan lagere niveaus over te dragen. Sinds maart 2013 heeft de nationale regering al honderden administratieve procedures die niet langer bruikbaar zijn herzien, om de markt te stimuleren. Ook moeten de lagere overheden nu bevoegdheden afschaffen die niet juridisch onderbouwd zijn of die strijdig zijn met de bestaande wetgeving. Ze moeten vervolgens nagaan of de overblijvende rechten en machten legitiem, rationeel gegrond en noodzakelijk zijn. Na de herziening en administratieve vereenvoudiging zal twee derde van de bevoegdheden in de provincie zijn geschrapt en slechts 4.000 specifieke machten en rechten zullen overblijven, zo heeft Jin Yonglong op de radio voorspeld. Jin is het hoofd van de dienst die de stroomlijning moet coördineren. Een andere belangrijke ambtenaar, Zhao Zhenhua van het bureau wetgeving bij de Staatsraad, beschouwt de invoering van de lijsten als een ‘handleiding voor burgers in nood’, die helderheid zullen krijgen over welke dienstverlening ze kunnen verwachten van welk departement en over hoe ze te werk moeten gaan om hulp te krijgen.

Transparantie en publiek toezicht

Overtredingen zullen ook duidelijk zichtbaar worden en hieruit volgt een beter supervisie over het optreden van ambtenaren, volgens Zhao. De overheden hebben de plicht de lijsten te verspreiden via kanalen die voor het publiek toegankelijk zijn, zoals officiële websites. Het toezicht komt uit twee richtingen: niet alleen het publiek, ook de hogere autoriteiten zal het uitoefenen. Ambtenaren zullen zich bij het uitoefenen van bevoegdheden strikt houden aan de lijsten en zijn rekenschap verschuldigd als ze hun verantwoordelijkheden niet opnemen of te buiten gaan. De eerste soorten van overheidsbevoegdheden die worden aangepakt zijn die om administratieve vergunningen toe te kennen of straffen uit te delen. Bovendien krijgen die rechten en machten de voorrang die van invloed zijn op zakelijke activiteiten. Plaatselijke overheden hebben al een proefproject opgezet om hun bevoegdheden af te bakenen: zij hebben hun ervaringen gedeeld en dat is een belangrijke grondslag voor de nieuwe richtlijnen die nu in het hele land zullen gelden. Het is de bedoeling dat de bevolking snel de voordelen ondervindt van de introductie van het nieuwe systeem: er is een tijdpad. Tegen eind 2015 moeten de bevoegdheidsinventarissen van de provinciale regeringen en openbare instellingen klaar zijn en tegen 2016 die van de besturen en instituten op gemeentelijk en districtsniveau.
Xinhua,
China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *