‘Vertrouwen in de regering bereikt in China 91%’

91% van de Chinese burgers die werden geïnterviewd door Edelman, een vooraanstaand internationaal adviesbureau, zei dat ze hun regering vertrouwen. En 83% van de bevolking heeft vertrouwen in vier grote Chinese instellingen: bedrijfsleven, ngo’s, overheid, media.

De 2022 Edelman Trust Barometer, een jaarlijkse vertrouwens- en geloofwaardigheidsenquête die vorige week werd uitgebracht, bevat de opvallende cijfers over China.

vertrouwen

Prestaties geven vertrouwen

Die gegevens ondersteunen een interessante conclusie: het zijn de prestaties van de Chinese bestuurders die een meerderheid van Chinese burgers vertrouwen geven in de nationale regering. De overheid pakt COVID-19 correct aan, zorgt voor economische groei, levert een hardnekkige strijd tegen corruptie en milieuvervuiling. De Chinese regering versterkt haar eigen bestuurscapaciteit en reageert sneller dan ooit op de zorgen van de bevolking.  

Op alle fronten

Ongeveer 36.000 respondenten uit 28 landen namen, volgens de verantwoording van de gebruikte enquêtemethode, in november 2021 deel aan de 30 minuten durende online-interviews. In alle vier de categorieën die het onderzoek bestrijkt (het bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties, overheid en media) nam de vertrouwensindex van Chinese burgers toe. Over het geheel genomen, voor die vier grote nationale actoren, steeg de vertrouwensindex van Chinezen met 11 punten tot 83%. De sterkste stijging op de vier terreinen was hierbij die van het vertrouwen in de regering dat naar 91% piekte.  De bevindingen komen overeen met die van een 10-jarig onderzoek naar China door de John F. Kennedy School of Government van Harvard University. Daaruit was gebleken dat de tevredenheid van het Chinese volk over de prestaties van hun regering al vele jaren op rij meer dan 90 procent is.

Twee contrasten

In de VS zien we het omgekeerde beeld: in alle vier de categorieën waar het onderzoek over ging daalde het vertrouwen van de bevolking in de VS met vijf punten tot 43. Veel mensen over de hele wereld verliezen hun geloof in het kapitalisme:  52%  van de respondenten in 27 landen vindt dat het kapitalisme meer kwaad dan goed doet. Waarom dat zo is zal voor velen, op basis van hun ervaringen, geen geheim zijn. Moeilijker eenduidig te verklaren is wellicht het feit dat in de VS, Europa en Australië het wantrouwen voor China groeit en vooral voor de Chinese overheid en de CPC. Dat staat dus in schril contrast met het vertrouwen dat de Chinese regering en instellingen bij de eigen bevolking genieten.

Vertrouwen vs wantrouwen

Vermits dat niet het onderwerp is van het onderzoek door Edelman, biedt de Trust Barometer daar geen verklaring voor, op een uitzondering na. De Chinese bedrijven genieten in het buitenland een laag vertrouwen van slechts 31%, een waar dieptepunt. Deborah Lehr, de CEO van Edelman, wijst in haar commentaar op de grote tegenstelling tussen het vertrouwen voor hun regering onder de Chinezen zelf en het groeiende wantrouwen voor diezelfde Chinese regering in het buitenland. Als verklaring geeft zij het koude oorlogsbeleid van Biden, een voortzetting van dat van Trump en de reactie daarop van China zelf waaruit ‘een groeiend nationalisme en grotere trots’ blijkt.  

vertrouwen

‘en wat deed de regering?’

Mevrouw Lehr stelt vast dat China de eerste grote economie was die weer kon werken, opbloeien en winst maken na de uitbraak van Covid-19. Zij heeft het over ‘het gecentraliseerde bestuurssysteem dat Chinese functionarissen in staat stelde draconische maatregelen te nemen: reizen stopzetten, een nultolerantiebeleid en strikte quarantaines instellen en toezicht houden op de burgers’. De CEO van Edelman erkent dat die doortastende maatregelen in het belang waren van de burgers, en succes hadden. ‘Voor een groot deel van China was het leven in het voorjaar van 2020 relatief weer normaal. De mensen waren weer aan het werk, de kinderen gingen terug naar de klas en dankzij nieuwe volgtechnologieën op smartphones konden individuen zich verplaatsen met een relatief vertrouwen dat eventuele uitbraken konden worden opgespoord’.

Vaccinatiebonus

Daarbij komt de correcte manier van omspringen met vaccinatie. Lehr merkt op: ‘de regering heeft in de zomer van 2020 het Sinopharm-vaccin voor gebruik in noodgevallen uitgerold via het staatsbedrijf, China National Pharmaceutical Group, en heeft het begin 2021 snel over het hele land verspreid. Op een bepaald moment vaccineerde China maar liefst 20 miljoen mensen op een dag’. En als klap op de vuurpijl: ‘China heeft sindsdien geholpen de wereld te vaccineren. Chinese vaccins zijn momenteel goed voor bijna de helft van de meer dan 7 miljard injecties die wereldwijd worden verspreid’. Ook dat droeg  volgens de expert van Edelman bij aan het vertrouwen van Chinezen in hun regering.

Andere resultaten

Mevrouw Lehr ziet dat de Chinese regering in 2021 vooruitgang boekte op andere gebieden. China’s ‘oorlog tegen vervuiling’ heeft al echte resultaten opgeleverd. Dit jaar heeft Beijing voor het eerst voldaan aan de nationale normen voor luchtkwaliteit, net als andere delen van het land. De anticorruptiecampagne heeft gezorgd voor een gelijker speelveld voor individuen en bedrijven. Xi Jinping richt zich terecht op ‘het wegnemen van belemmeringen en het stimuleren van de groei van de particuliere sector, terwijl hij monopolievorming en ander concurrentieverstorend gedrag hard aan banden legt’. Wat ons betreft mag ook de naam van Li Keqiang en zijn kabinet hier gerust bij vermeld worden.

vertrouwen

Snel en langdurig

In de China Daily komt ook Liu Leming, universitair hoofddocent politieke wetenschappen aan de East China University of Political Science and Law, aan het woord over de opmerkelijke resultaten in de vertrouwensbarometer. Ook Liu houdt er rekening mee dat de overheid haar grote legitimiteit ontleent aan haar sterke prestaties. Hij heeft fenomenen ondervonden die in het Westen buiten beeld blijven en onderschat worden: ‘als er zich problemen voordoen, kunnen autoriteiten op alle niveaus de afgelopen jaren meestal binnen 48 uur of zelfs 24 uur nadat ze zich voordoen op problemen reageren’. Deze snelle, kortetermijnreacties zijn echter gekoppeld aan een veel langetermijnplanning, van de vijfjarenplannen bijvoorbeeld, die de de mensen stabiele verwachtingen geven over het regeringsbeleid. Ook dat vindt Liu essentieel.

Kiezen voor?

In verband met de vertrouwenskloof die onbestaande is in China, maar steeds wijder gaapt tussen het Westen en China, spreekt de CEO van Edelman de volgende hoop uit. ‘Toch is het belangrijk om manieren te vinden om samen te werken in plaats van in conflict te treden om veel van de gemeenschappelijke wereldwijde uitdagingen effectief aan te pakken, van de aanhoudende pandemie tot klimaatverandering, wereldwijde economische groei en nucleaire proliferatie’. Zij bevindt zich wellicht in een goed en groot gezelschap.

Bronnen: edelman.com, ash.harvard.edu, China Daily,

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *