Wat telt voor de premier van China: economie, werk en vrede. (upd)

De premier van China gaf na de algemene parlementszitting een persconferentie. Li Keqiang verdedigde zijn beleid. Li is een pragmaticus: wie arbeidsplaatsen wil scheppen moet zorgen voor een efficiënte en innovatieve economie. Wie eenheid en vrede wil, moet betrokken partijen hun materieel belang laten zien.

We brengen een keuze van hoogtepunten uit de persconferentie volgens de selectie van verschillende belangrijke media, met hun commentaren en een eigen mening. Wat kreeg de meeste aandacht? Waarover sprak de premier niet of nauwelijks?

‘Stop die voorspellingen over een harde landing’

premier van China

‘it’s the economy …’


Het bruto binnenlands product heeft nu al een waarde van meer dan 74 biljoen yuan (10 biljoen euro). In die situatie is een groei van 6.5% niet gering. De wat lagere groei zal China in staat stellen om de kwaliteit en efficiency van de economie te verhogen. Li: ‘het wordt eens tijd om te stoppen met die voorspellingen over een harde landing’. De groei is binnen redelijke marges gebleven. Volgens de premier van China is dit de voornaamste prestatie van zijn regeerperiode. Dat komt niet door een algemeen stimuleringsbeleid. De groei is te danken aan geld voor infrastructuur, modernisering en meer consumptie. Die drie blijven kernpunten van het bestuur.

Innovatie en bedrijvigheid verwelkomen

Li zei dat 10 miljoen nieuwe ondernemingen in China jaarlijks de markt opgaan. Hij had ook over de grote toename van het aantal online makerspaces (soms met de ongelukkige term hackerspace aangeduid). Dat zijn een soort ateliers waar mensen met gelijke interesses en veelzijdige expertise samenwerken. Li: ‘Niet alleen kleinere organisaties zijn op die manier met innovatie en individuele behoeften bezig. Ook voor de grote bedrijven wint dit sterk aan belang. De overheid is verplicht mee te doen, met een open geest voor dit soort ontwikkelingen’.

Gezonde financiën

De premier van China onderbouwde zijn stelling dat de financiën van China gezond zijn. Het begrotingstekort is minder dan 3% van het bruto binnenlands product. De solvabiliteitsratio van de commerciële banken is 13%, hun dekkingsgraad is 176%, allemaal boven de internationale normen. Na een vraag van het financieel-economische blad Caixin verzekerde Li zijn toehoorders dat China nog steeds beschikt over de grootste deviezenreserves van de wereld. Dat zal volstaan om de invoer te betalen en buitenlandse schulden op korte termijn in te lossen. Aanvaardbare verzoeken om vreemde valuta door bedrijven en personen kunnen zeker worden ingewilligd. China zal zijn munt niet devalueren om de export te stimuleren.

Staat en markt fair behandelen

premier van ChinaToen Li Keqiang het had over de verhouding tussen overheid en markt sprak hij vooral over vereenvoudiging van de administratie en over billijkheid. De regering moet volgens hem ‘alle ondernemers en vernieuwers die de wet respecteren verwelkomen, aanmoedigen en een gelijke behandeling geven… Overtreders krijgen echter eerst een gele kaart, maar bij serieuze misbruiken worden ze van de markt getrapt’.

Zorgen voor werk is de grootste uitdaging.

Door het correcte economische beleid zal de regering ervoor kunnen zorgen dat er geen massale werkloosheid ontstaat. Li: ‘dit is een prioriteit voor een bevolking van 1,3 miljard mensen. De afgelopen vier jaar heeft China 50 miljoen nieuwe banen gecreëerd in zijn steden. Dit jaar alleen al, willen we daar 11 miljoen nieuwe banen aan toevoegen’. Gemakkelijk zal het niet zijn: bijna 8 miljoen academici en 5 miljoen vakmensen zullen afstuderen. Het aantal ontslagen in sectoren met overcapaciteit zal het miljoen benaderen. Thermische energiecentrales vallen nu ook onder de bedrijfstakken die moeten krimpen.

Resultaten en vooruitzichten werkgelegenheid

Vorig jaar hielp de regering 720.000 ontslagen werknemers een nieuwe baan te vinden. Hiervoor maakt de overheid 100 miljard yuan (13,5 miljard euro) vrij. Li: ‘wij hebben de taak te zorgen voor goede omstandigheden waarin de mensen hun talenten kunnen ontplooien en mogelijkheden benutten. We moeten helpen de basisbehoeften te vervullen van wie daar niet gemakkelijk in slaagt. Met 800 miljoen arbeidskrachten, van wie er 170 miljoen hoog opgeleid zijn of een hoge beroepsbekwaamheid hebben, zal China kansen scheppen. Deze bron van welvaart en energie zal ook de internationale markt ten goede komen’.

‘Een blauwe hemel is geen luxe en hoort dat niet te zijn’.

Dat vindt de premier van China, waarschijnlijk samen met heel wat landgenoten. Zijn regering zal een speciaal fonds oprichten voor een wetenschappelijk onderzoek naar de grondoorzaak van de smog die elke winter het noorden van het land teistert. De wetenschappers zullen zich concentreren op de rol van de verbranding van steenkool, uitlaatgassen en stof. De premier gaf toe dat de bestrijding van de luchtvervuiling nog lang kan duren en complex is.

Hongkong en Taiwan

Li benadrukte dat de band die deze twee speciale gebieden met het vasteland hebben onverbrekelijk is. Hij vindt het echter belangrijk die eenheid te ondersteunen door wederzijds materieel voordeel. Er is bijvoorbeeld nu al een connectie tussen de beurzen van Hongkong, Shanghai en Shenzhen. De premier kondigde een proefproject aan met samenwerking op de obligatiemarkt tussen Hongkong en de rest van China. Zo zullen buitenlandse investeerders Chinese obligaties kunnen kopen via Hongkong, dat zijn status van ‘internationaal financieel centrum’ behoudt. Voordelen voor zakenmensen en andere medeburgers uit Hongkong en Taiwan zal een bijkomende motivering voor eenheid leveren, naast de emotionele ‘familieband’ met het moederland.

China en de VS kunnen verstandige partners zijn

premier van ChinaLi: ‘Na tientallen jaren van steeds nauwere bilaterale betrekkingen delen de twee landen een groot aantal belangen’. ‘De meningsverschillen over banen, handel, de wisselkoers en de veiligheid kunnen we in de ijskast zetten. Laten we focussen op de uitbreiding van wat ons bindt, dan zal het aantal geschilpunten voortdurend minder worden’. Li zei verder: ‘China wil geen handelsoorlog. Die zou onze handelsbetrekkingen niet evenwichtiger maken. Buitenlandse firma’s, in de eerste plaats de Amerikaanse, zouden het eerste slachtoffer zijn’. Twee wat scherpere opmerkingen: ‘Vorig jaar alleen al heeft de handel met China gezorgd voor 1 miljoen banen, dat de VS alleen banen verliest aan ons klopt niet’. ‘Het Eén-Chinabeleid is de politieke basis voor de relatie tussen China en de VS. Dat is niet veranderd en het principe mag ook niet worden ondermijnd’.

Met de Korea’s en ASEAN: streven naar vrede

Betreffende het Koreaanse schiereiland herhaalde Li Keqiang de bekende standpunten over non-proliferatie van kernwapens en onderhandelingen voor vrede.
Ook inzake Zuidoost-Azië lag de nadruk op vredelievendheid. Op de vraag van een Thaise reporter antwoordde Li: ‘China wil niet dat landen het gevoel krijgen dat ze tussen twee grote machten moeten kiezen, zoals tijdens de Koude Oorlog’. ‘Voor ons komt de goede samenwerking met de ASEAN altijd op de eerste plaats, ook bij de zorg voor vrede en stabiliteit in de Zuid-Chinese Zee. Die moet tot stand gebracht worden door dialoog tussen de direct betrokken landen’. ‘In de regio Azië-Pacific hebben China en de VS echter al lang gemeenschappelijke belangen en een goede samenwerking. Veel Amerikaanse multinationals hebben hun hoofdkwartier voor die regio overigens in China gevestigd’.

China is pro-Europees

De EU is de grootste handelspartner van China. Voor de handel van de EU komt China op de tweede plaats na de VS. Li: ‘Wij streven echt wel een evenwichtige handelsbalans na met de EU. Als de EU zijn beperkingen op hightech export mildert, zal dat het evenwicht voor een groot stuk helpen. De Europese bedrijven maken trouwens al veel winst. In elk geval zal China altijd steun geven aan een welvarende, verenigde en stabiele EU, een sterke euro en de Europese integratie. Wij zijn namelijk voor globalisering, een multipolaire wereld en culturele diversiteit’.

En pro globalisering

premier van ChinaDe premier van China borduurde voort op de globalisering. ‘De betrekkingen tussen Rusland en China hebben een keerpunt bereikt. Ze worden alleen maar beter en dat is gunstig voor de hele wereld’. ‘Onze deur gaat steeds wijder open. Een voorbeeld: vorige jaar was China met 126 miljard dollar onder de ontwikkelingslanden de grootste ontvanger van buitenlandse directe investeringen. China steunt om die reden ook de vrijhandel, maar zal zich nergens opdringen’.

Redelijke groei + efficiëntie +modernisering = werk

Li Keqian gaf voorrang aan de stevige economische ondergrond en de vernieuwing ervan. Het scheppen van werkgelegenheid kreeg meer aandacht dan andere sociale probleemgebieden zoals armoede, gezondheidszorg of milieu. Caixin, het onafhankelijke blad voor de zakenwereld, en de officiële media namen dat waar en vonden het een goed idee. Op de pragmatische basis van welvaart en economische kansen kan volgens de premier van China het land ook het beste verenigd worden. Die link met het materiële legde Li Keqiang niet betreffende corruptie, mensenrechten, Tibet of Xinjiang. Over die thema’s had hij het niet, zoals de South China Morning Post opmerkt. Was dat de reden waarom de BBC op zijn webpagina’s over China de persconferentie van Li Keqiang zelfs totaal negeerde?

Gemeenschappelijk belang zorgt voor vrede

De buitenlandse betrekkingen vormden een groot onderdeel van de persconferentie. Ook hier pragmatisme: Li repte niet over het hoogoplopende geschil met de VS en Zuid-Korea betreffende de THAAD. Hij benadrukte de gemeenschappelijke  (handels)belangen van China, de ASEAN en de VS, zelfs in de regio Azië Pacific. De premier maakte een toespeling op het Trans-Pacific Partnership (TPP). China heeft een delegatie naar besprekingen gestuurd van de overblijvende leden in het TPP, na de uitstap van de VS. Li gaf indirect aan dat het slechts om een waarnemende rol ging. Li Keqiangs pragmatische visie op vrede is ook zichtbaar in de verbeterde betrekkingen met de Filipijnen, waarvoor de territoriale geschillen even ‘on hold’ worden gezet. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van goede economische relaties met twee (momentele) aartsvijanden zoals Iran en Saoedi-Arabië.
Het afschrift van de hele persconferentie in het Engels staat hier te lezen.
Xinhua, South China Morning Post, Caixing, Morning Star, BBC, People’s Daily, dfbonline.nl (deFinanciële begrippenlijst’)
video http://www.caixinglobal.com/2017-03-15/101066387.html duur 6 min.
 

Print Friendly, PDF & Email

14 comments for “Wat telt voor de premier van China: economie, werk en vrede. (upd)

 1. China en de waarheid zijn zaken die elkaar bijten. In China is er vrijwel niets zo pijnlijk als het lijden van gezichtsverlies. Om deze reden zal de staat alle middelen aanwenden om elke twijfel weg te nemen. Leugen en bedrog zijn daardoor tot kunst verheven. Het zit ingebakken in het DNA van het land.Naast het genoemde sociale aspect zijn de politieke belangen eenvoudigweg te groot. Indien investeerders de indruk krijgen dat het economisch gesternte hun niet gunstig is zullen ze de hand op de knip gaan houden. De staat wil voor alles voorkomen dat hierdoor de voorgeschotelde belofte van vooruitgang in het geding komt waardoor de bevolking het geloof in het communisme zal kunnen gaan verliezen.Zoals reeds gezegd schuwt de staat geen middel en laat de schulden tot astronomische hoogte oplopen. Momenteel is deze 270% van het bbp om de economie nog op iets te laten lijken!! De cijfers staan bv. niet in de juiste tot energieconsumptie en het transport.China is wel kampioen windowdressing.

 2. Vooreerst doet de Chinese economie het beter dan gepland en dan voorspeld door ‘specialisten’.
  Lees bijvoorbeeld Forbes https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/07/28/sorry-haters-your-china-hard-landing-has-been-postponed-again/#2e7c799f48df
  Wat de schulden betreft, is er naast de fabeltjes uit de westerse pers, de realiteit.
  Dit zegt de Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_staatsschuld
  Tegenover de schuld heeft China met een potje van 3000 miljard dollar nog altijd het meeste buitenlandse valuta
  De 255% bnp schulden die China heeft, zijn een echter optelsom van de schulden van regering (weinig), de lagere overheden (veel) en die van de bedrijven (behoorlijk). Japan heeft enkel 227 % staatsschuld!

 3. “In China is er vrijwel niets zo pijnlijk als het lijden van gezichtsverlies… Het zit ingebakken in het DNA van het land.”
  Ik heb het vroeger al geschreven. Er is geen enkele basis voor bovenstaande stelling. De vrees voor gezichtsverlies is menselijk en de mate ervan verschilt niet veel tussen het Westen en China. Harmonie is wel een kern in de Chinese cultuur en heeft veel met respect te maken.

 4. China wekt graag de indruk te streven naar stabielliteit en harmonie. Deze verantwoord lijkende ethische politiek wordt ingezet als camouflagepak van de staatsmannetjes. De communistische propaganda tracht de noodzakelijke repressie en verstikkende controle van het land te rechtvaardigen door terug te grijpen op oude geschriften van Confusius wat het harmoniestreven opeens tot een ingebed cultureel en ethisch noodzakelijk en verantwoord verschijnsel maakt in een poging mensen monddood te maken en wapens uit handen te nemen. Voor de bevolkingen neemt het de acceptatiedrempel van sociale misstanden en onethische handelen van de staat t.b.v. stabiliteit weg. Harmonie roept bij ons o.m. de associatie van vredige relaties tussen personen op. Als dit al plaatsvind ziet men dit in China als een bijproduct van een groter doel namelijk het veiligstellen van de positie van de machthebbers.

 5. Vervolg.
  De hedendaagse realiteit is helaas dat er na pogingen gedurende vele eeuwen om harmonie te creëren het resultaat is een groot onderling wantrouwen tussen chinezen.
  Het is zelf zo erg dat men mensen die gewond zijn geraakt uit de weg gaat omdat er een grote kans bestaat dat je als hulpverlener door de gewonde voor de rechtbank gesleept wordt in een poging je tot schuldige te laten verklaren. Andere voorbeelden van disharmonie zijn de moordende concurrentie tussen werknemers, het grote wantrouwen in de gezondheidszorg en de angst voor de staat. Het bereiken van de zo ethisch klinkende harmonieuze samenleving vindt daarom plaats middels grote staatsrepressie. People republic of China? Inderdaad. What’s in a name?

 6. Chinezen verhullen de ware reden om jou geen gezichtsverlies te laten lijden In China liggen complexe en fijnmazige oorzaken ten grondslag aan dit verschijnsel, want gezicht hangt verder nauw samen met relatiebeheer/guanxi. Waardevolle relaties worden immers gekweekt en verkregen dankzij iemands positie en status, maar associaties met wankele relaties wil men daarentegen liever niet behouden. Immers, relaties worden op basis van wederkerigheid verworven en bediend. Wanneer nu de sociale achting in gevaar wordt gebracht door toedoen van een ander, is dit uiterst onwenselijk juist omdat de directe omgeving daar direct last van heeft. De status waar veel energie is ingestopt, kunnen de persoon in questie en zijn familie, zijn kantoor, zaak of sportteam in grote verlegenheid brengen. Behoud van gezicht is dus een noodzakelijk iets waar niet licht over gedacht kan en mag worden! Dit fenomeen is een prikkel die bedrog, leugen en corruptie ondergeschikt maken aan waarheidsvinding en recht…

 7. Het Chinese concept van harmonie heeft een volk bij elkaar weten te binden gedurende meer dan 3000 jaar. En gedurende het overgrootste deel van deze periode stond dit volk aan de absolute top van de mensheid. Dit concept behoort niet tot de wereld van de perfectie. Maar kan Bert een alternatief naar voor schuiven?
  Wat Bert verder schrijft is wat de massamedia in het Westen ons doen geloven. Maar laten we de rol even omkeren… Dan blijkt ook het Westen perfect te passen in de beschrijving. Dan stel ik me de vraag of Bert een maatschappijmodel naar voor kan schuiven als alternatief. Welk maatschappijmodel heeft geen gebreken?
  Er zijn zeker veel zaken die niet goed worden aangepakt door de Chinese regering. Maar er zijn ook andere die wel goed worden opgelost door dezelfde regering. En die zijn niet gering!
  Over het uitwisselen van beschuldigingen:
  http://www.chinasquare.be/actueel-nieuws/woordentwist-in-de-mensenrechtenraad-van-de-vn/#comment-19987

 8. Vervolg. Het hoogste waar men naar wilde streven was het politieke leven. Techniek deed er niet toe. De snelle ontwikkeling van nu heeft men dan ook te danken aan vele vindingen van het westen waar soms een eeuw is over gedaan. Het belangrijkste is welke keus men wil maken ten aanzien van de mens binnen dat systeem. Wil men een klimaat creëren waarbij hij de beschikking heeft over een 3-dimensionaal denk en referentiekader zodat de vrijheid gegarandeerd is zich te kunnen ontwikkelen in alle mogelijke richtingen of moet men die inperken tot slechts een dimensie (staat-volk) met als gevolg dat je hem zijn zo juist typisch menselijke eigenschap van creativiteit inperkt en ontneemt en hem het gevoel geeft levenslang te hebben? De mens is niet vrij noch goed en heeft daarom integere normering nodig. De jaren 60 hebben ons dit ontnomen. Hierdoor is het westen verzwakt tot een richtingloos continent en daarmee een prooi voor musculaire en uiterst gevaarlijke en onderschatte ideologieën.

 9. Maar Willen we een staatsvorm die aangejaagd door het wrede sociaaldarwinisme individuen omvormt tot een groot inert organisme waarbij individuele vrijheid en integriteit en creativiteit er niet toe doet? Als we hier ja opzeggen accepteren we het ontnemen van menselijke waardigheid en integriteit middels verstikkende staatscontrole, angst en volledige zelfontkenning wegens machtsuitoefening vanuit de lopen van de staatspolitie.

 10. Bij het bronneren dient men zich te bedienen van en te bezinnen op van Chinese origine zijnde informatie. Informatie verworven vanuit goede contacten met de Chinees zelf die in een veilige omgeving zijn of haar kennis en kritiek kan delen zonder bang hoeven te zijn in de cel te belanden of erger. Deze informatie wordt waardevoller als deze mensen in democratieën gewoond en gewerkt hebben. Hun afweging kan hierdoor des te objectiever en helderder worden. Opvallend is dat deze Chinese staatsburgers in veel gevallen de voorkeur ontwikkelen om hier te blijven in plaats van terug te keren naar hun thuisland. Dat zegt iets over welk systeem de Chinees zelf als beter ervaart. Westerse Main stream media en vooral en boven alles Chinese staats informatie zijn ongeschikt. We moeten overigens wel beseffen dat westerse media die afhankelijk zijn van bronnen in China op eieren moeten lopen en het risico lopen de toegang tot het land hun ontzegt wordt als ze te kritische journalistiek bedrijven.

 11. Met de vraag welk systeem beter is zijn we op een kruispunt beland. Deze vraag beantwoorden vraagt veel kennis van veel disciplines. Wie is toe deze dingen bekwaam? We moeten beantwoorden waartoe een staatssysteem dienen moet. Allereerst is het utopisch te verwachten dat een staatssysteem een heilstaat kan voortbrengen. Dit is onmogelijk daar een maatschappij niet homogeen is. Toch ben ik geneigd te zeggen dat met een systeem als de onze de weegschaal op de lange termijn positief zal blijven uitslaan in tegenstelling tot die van het communisme. De joods/christelijke traditie is een vruchtbare bedding gebleken om een nooit gezien niveau te bereiken op technologisch en kunstzinnig vlak alsmede op die van individuele vrijheid en moraliteit. Het systeem van China maakte dit per definitie onmogelijk. Dat heeft het ondanks zijn veel langere bestaan dan het westen wel duidelijk gemaakt.Het heeft China zijn positie die het had in het verleden in ieder geval ontnomen.

 12. Als ik goed begrepen heb, vindt Bert niet harmonie, maar vrijheid het belangrijkste goed waar elk politiek bestel moet naar streven. En westerse democratie is (ondanks alle gebreken) het beste wat beschikbaar is. O.a. het Chinese model is in alle opzichten geen alternatief.
  Welk percentage van de wereld staat achter deze stelling? Ongeveer 12%.
  Hoe ga je de overige 88% overtuigen? Met een westerse kruistocht (zoals de war on terror in het Midden-Oosten)? Of met een Chinese harmonisatiemodel? Of nog een alternatief?
  Over de westerse vrijheden:
  http://www.chinasquare.be/achtergrond/mensenrechten-in-europa-en-in-china-van-beide-kanten-bekeken/#comment-18766
  Westerse vrijheden zijn gebaseerd op enkele pijlers zoals uitbuiting van de niet-westerse wereld. Hoe ga je dit model exporteren? Het einde van de westerse overheersing is trouwens bijna voorbij:
  http://www.chinasquare.be/achtergrond/bipolaire-periode-veel-waarschijnlijker-dan-eeuw-van-china/

 13. Dan komt er een nieuwe definitie van ‘universele waarden’:
  http://www.chinasquare.be/achtergrond/zoiets-als-trump-kan-china-niet-gebeuren-of-de-opkomst-van-het-oosten/#comment-32824
  Dit houdt o.a. in:
  http://www.chinasquare.be/actueel-nieuws/wet-recht-actueel/the-china-model-een-verkenning-van-de-meritocratie-in-china/
  http://www.chinasquare.be/achtergrond/xi-jinping-wat-zegt-hij-echt/
  Bert heeft mij dus allesbehalve overtuigd. Minstens 88% van de wereld is ervan ook niet overtuigd. Het Chinese harmonisatiemodel is een inclusief model. De beste praktijken van elders worden eigen gemaakt zonder de eigen waarden en normen op te dringen aan andere culturen. Dit zit vervat in het DNA van de Chinese cultuur. Leren van elkaar en samenwerken leiden tot een betere wereld. Het opdringen van westerse waarden en normen leidt tot conflicten.

 14. Van Anna Broos, redactielid, kregen wij de volgende reactie binnen. Anna schrijft in eigen naam: “In 2015 sprak ik een Chinese professor in Beijing die mij duidelijk maakte dat gezichtsverlies, mianzi en guanxi langzaam zullen verdwijnen. Het stimuleert corruptie en met de aanpak van corruptie zal zaken doen minder afhankelijk worden van guanxi. Natuurlijk is het een proces van lange adem. Iets wat zo ingebakken zit in de cultuur verdwijnt niet zo maar. Naast alle verschijnselen die integriteit vertroebelen is het goed om oog te hebben voor de positieve inzet van de overheid en alle positieve ontwikkelingen in China. Wij kunnen er nog zo veel van leren.”
  De redactie van ChinaSquare heeft besloten deze discussie hierna af te sluiten. De deelnemers hebben alle gelegenheid gehad om hun mening te uiten en toe te lichten. Omwille van de variatie en om herhalingen te voorkomen knippen we de ‘draad’ hier door. Bedankt voor de bijdragen. Zakelijke discussies over allerlei onderwerpen die China betreffen, in reactie op onze artikelen, blijven wij natuurlijk verwelkomen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *