WB-Studie “Duurzame koolstofarme steden in China”

De Wereldbank (WB) heeft andermaal een rijk gedocumenteerde studie van bijna 600 bladzijden gepubliceerd, namelijk  over een duurzame koolstofarme ontwikkeling van China’s steden.
Steden dragen voor 70 % bij in de productie van broeikasgassen, maar zijn er soms vlugger bij dan de nationale overheid om te reageren. Ook in China zijn deze goed geplaatst om de natie de koolstofarme weg op te sturen. Actie is dringend vermits verwacht wordt dat de komende 20 jaar er in China 350 miljoen stedelingen zullen bijkomen, zowat het equivalent van de huidige VS-bevolking. 13 miljoen nieuwe stedelingen absorberen per jaar zet vele vormen van openbare diensten onder druk: energie, water, transport, afval…
China is al de grootste producent van koolstofuitstoot. Uit gegevens van Peking, Tianjin en Shanghai blijkt dat 40 % van hun uitstoot komt van het opwekken van elektriciteit en een andere 40 % door industriële activiteiten. Het overige 20 % komt van vervoer, gebouwen en afval. Als niet wordt ingegrepen wordt verwacht dat de uitstoot enkel maar zal verhogen. Koolstofarme steden hebben een compacte stedelijke vorm nodig en een intelligente ruimtelijke ontwikkeling. Helaas wijst de Wereldbank er terecht op dat de laatste 10 jaar het uitdeinen van de steden in China is blijven doorgaan. Landbouwgrond is over gebruikt, het uitdeinen heeft de pendel als gevolg met meer luchtvervuiling, een hoger gebruik van energie en we hebben het dan nog niet of de boeren behoorlijke prijzen kregen voor de onteigende gronden. Naast een beter grondgebruik bevat de studie van de Wereldbank ook talrijke adviezen in verband met het gebruik van stedelijke energie, openbaar vervoer en andere stedelijke diensten zoals afval- en waterbeheer.
De WB onderschrijft de doelstelling uit het twaalfde vijfjarenplan om de energie intensiteit per bnp-eenheid met 17 % te verminderen, maar dit doel moet verder vertaald te worden in sectorale cijfers. De bank twijfelt er niet aan dat administratieve methodes zoals tijdens de afgelopen decennia belangrijk zullen blijven. Toch pleit de instelling voor het meer aanwenden van marktmethodes als prijssetting in het instrumentarium. Als voorbeeld wordt de correctie van de prijsvorming bij gronden genoemd die het eerder aangehaald uitdeinen van de steden aan de rand heeft in de hand gewerkt. Vele steden hebben hun bebouwde oppervlakte verdubbeld op 10 jaar tijd. De Wereldbank pleit bijgevolg voor een ander financieringssysteem voor de lagere overheden dan het huidige dat vooral gebaseerd is op het verpachten van gronden naar promotoren.
Sectoren
Alle sectoren bijeen is de energiesector de drijvende kracht bij de uitstoot van koolstof. Een schoner en meer groen aanbod van elektriciteit is bijgevolg de boodschap die verder gedetailleerder wordt toegelicht. In de nijverheid erkent de WB dat successen werden geboekt enerzijds maar dat er verdere mogelijkheden zijn anderzijds om op dit pad door te gaan. De energie in gebouwen staat in voor een derde van het energiegebruik en als er niets zou gebeuren zal dit energieverbruik met de helft stijgen tegen 2035, vergeleken met 2007. Gezien dat 40 % van de gebouwen uit 2030 nog moet gebouwd worden, ligt hier een duidelijke taak voor bouwcodes die ernstige resultaten opleveren. De koolstof veroorzaakt door het vervoer neemt 26 % in van China’s koolstofuitstoot, maar is de snelst stijgende. Remedies lijken voor de hand liggend: beter openbaar vervoer, terug op de fiets… Ramingen schatten dat vast afval tot 5 a 10 % van de koolstofuitstoot zou veroorzaken. Gisteren vernamen we van Malmö ‘s burgemeester dat zijn stad het opgehaalde huisvuil gebruikt voor verwarming van huizen, voor recyclage en voor compostering zodat uiteindelijk van het stadsafval er nog minder dan 5 % overblijft. De op gang gezette dialoog tussen EU en China kan ongetwijfeld op dit terrein ook baanbrekend werk verrichten.
We sluiten even af met een positieve noot aangaande China’s verstedelijking. Volgens een recente studie van “Urban China Initiative” blijkt dat hoe hoger het gemiddeld inkomen is in de stad, des te beter het gesteld is met de duurzaamheid in deze steden. Volgens Mc Kinsey-directeur Woetzel bewijst dit dat China het stadium al voorbij is dat meer ontwikkeling, meer pollutie veroorzaakte en dit vindt hij zeer verheugend nieuws.
.
Studie op website Wereldbank

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *