Werkgelegenheid van vrouwen in China: ontwikkelingen en uitdagingen

China’s vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid op de werkplek is opmerkelijk. Toch blijven er substantiële obstakels bestaan, die de volledige realisatie van echte gelijkheid in de weg staan. Deze barrières variëren van discriminatie op basis van geslacht tot diepgewortelde maatschappelijke verwachtingen rond de rol van vrouwen. Deze vormen uitdagingen voor vrouwen die ernaar streven het glazen plafond te doorbreken.

Aandeel vrouwelijke bestuurders in Chinese ondernemingen; illustratie Nankai University (disclaimer)

Inclusiviteit

Wereldwijd wordt steeds meer nadruk gelegd op de werkgelegenheid en empowerment van vrouwen. Landen over de hele wereld intensiveren hun inspanningen om discriminatie op grond van geslacht te bestrijden. Ook China heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het bevorderen van gendergelijkheid en het bevorderen van een meer inclusieve samenleving voor vrouwen.

Regelgeving

Deze inspanningen hebben geleid tot een breed scala aan beleidsmaatregelen en initiatieven, variërend van het organiseren van banenbeurzen voor vrouwen tot het vaststellen van regelgeving voor het beschermen van de belangen van vrouwelijke werknemers. China heeft consequent een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen bereikt in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde.

Leidinggevende functies

Volgens MSCI,  de in de VS gevestigde aanbieder van financiële indices en analysetools, is de vertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies van in Hongkong genoteerde bedrijven aanzienlijk gestegen. In deze bedrijven waren vrouwen in oktober 2023 goed voor 19% van de bestuurszetels, een enorme stijging ten opzichte van het voorgaande jaar en opmerkelijk in vergelijking met andere landen in Azië-Pacific. Deze positieve evolutie is het gevolg van het regelgevingsbeleid van Hongkong – met name de noteringsregel van de Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) die vereist dat bedrijven met raden van bestuur van één geslacht tegen eind 2024 ten minste één vrouwelijk bestuurslid introduceren.

Vasteland

Volgens het MSCI-rapport lijkt deze trend in contrast te staan met wat is geregistreerd bij bedrijven op het Chinese vasteland. In 2023 behaalden vrouwen daar een vertegenwoordiging van 15,7%, wat achterbleef bij zowel het wereldwijde gemiddelde als het niveau van de vertegenwoordiging in de regio Azië-Pacific. In verschillende beursgenoteerde bedrijven in de consumenten-, informatie- en energiesectoren hebben mannen nog steeds de overhand. Ondanks deze contrasterende trends is het vermeldenswaard dat vanaf 2024 meer dan de helft van de in Hongkong genoteerde bedrijven hun zetel op het vasteland hebben. Daaruit kunnen we besluiten dat deze laatste zich effectief hebben aangepast aan de regelgeving van Hongkong. Hoewel vrouwen misschien geen hoog percentage van de C-suite-functies bekleden, presteerde het aandeel bedrijven met vrouwelijke chief financial officers (CFO’s) nog steeds beter dan zowel het wereldwijde als het Aziatisch-Pacifische gemiddelde, wat de vooruitgang op het gebied van genderdiversiteit in hogere leidinggevende functies onderstreept.

Initiatieven

Initiatieven zoals het Nationaal Programma voor de Ontwikkeling van Vrouwen (2021-2030) hebben een cruciale rol gespeeld bij het bevorderen van deze groei. Hoewel de vooruitgang geleidelijk verloopt, heeft de top-downbenadering van dergelijke initiatieven een belangrijke invloed gehad. Uit de analyse van de gegevens blijkt dat het bereiken van gendergelijkheid in leidinggevende functies langzamer is verlopen. Recente ontwikkelingen op de Chinese arbeidsmarkt laten echter veelbelovende cijfers zien voor vrouwen die in een vroeg stadium de arbeidsmarkt betreden.

Middenniveau

Met name is er de afgelopen tijd een aanzienlijke groei opgetreden in de totale arbeidsparticipatie en promotiepercentages op het middenniveau. De nieuwste richtlijnen van het Nationale Programma voor de Ontwikkeling van Vrouwen (2021-2030) hebben tot doel het aandeel werkende vrouwen in de totale beroepsbevolking op ongeveer 45% te houden en ervoor te zorgen dat in stedelijke gebieden het aandeel vrouwen tegen 2030 ongeveer 40% kan bedragen. Uit cijfers van het Nationaal Bureau voor de Statistiek bleek al dat in 2022 43,2% van de beroepsbevolking uit vrouwen bestond.

Global Gender Gap Report

Dit positieve momentum zette zich voort in 2023, zoals blijkt uit het Global Gender Gap Report 2023, waarin de vooruitgang van China op het gebied van economische participatie en kansen voor vrouwen werd benadrukt. Met een sluiting van 72,7% van de genderkloof en een pariteit van 81,5% in de arbeidsparticipatie overtroffen de prestaties van China het wereldwijde gemiddelde. Dit zou kunnen betekenen dat de uitdagingen in China vooral liggen in het doorgroeien naar verantwoordelijke functies in plaats van het deel uitmaken van het globale personeelsbestand.

Banenbeurzen voor vrouwen

Een van de overheidsinitiatieven is het organiseren van banenbeurzen voor vrouwen, zoals de onlangs georganiseerde banenbeurs “Spring Breeze Sending Warm Employment and Warming People’s Hearts“. Deze dienen als platformen voor vrouwen om kansen op werk te verkennen en loopbaanbegeleiding te bekomen. Deze jobbeurzen bieden een combinatie van zowel online als offline platformen, wat zorgt voor een groter deelnemersaanbod. Bovendien dragen consultatieruimtes bij aan het verbeteren van het ondersteuningssysteem voor vrouwen bij hun loopbaanplanning en de ontwikkeling van vaardigheden.

Impressies van banenmarkten in diverse delen van China

Opleidingssystemen voor ontslagen vrouwen

Naast banenbeurzen heeft de regering haar inspanningen geïntensiveerd om werkgelegenheid te bieden aan ontslagen vrouwelijke werknemers. Dit omvat de implementatie van gerichte vacatures voor vrouwen en de organisatie van vaardigheidstrainingen die gericht zijn op het verbeteren van hun capaciteiten en concurrentievermogen op de arbeidsmarkt.

Wettelijke bescherming

Ook heeft de Chinese regering stappen ondernomen om het wettelijk kader voor de bescherming van vrouwenrechten te versterken. Dit gebeurde door middel van een reeks beleidsmaatregelen en wetgevingen die de preventie van discriminatie van vrouwen op de werkplek en uitgebreide uitkeringen voor zwangerschapsverlof omvatten. De recente aanpassing van de wet op de bescherming van vrouwenrechten en -belangen, die op 1 januari 2023 is ingevoerd, is hierbij doorslaggevend. De wet is bedoeld om de rechten en belangen van vrouwen te beschermen, met als doel discriminerende praktijken tijdens het wervingsproces en bij de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling te voorkomen. In het bijzonder verbiedt de wet het straffen van vrouwen op basis van factoren zoals burgerlijke staat, zwangerschap of ouderlijke status, waarmee al lang bestaande grieven die zijn geuit door vrouwen worden aangepakt.

De effectieve tenuitvoerlegging van deze wetgeving zal een gunstiger klimaat voor vrouwen creëren om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, waardoor zij een loopbaan kunnen nastreven die verder gaat dan de instapfunctie. Dit zou de doorstroming van vrouwen naar leidinggevende functies die aansluiten bij hun loopbaanambities kunnen vergemakkelijken.

Vooruitblik

China heeft vooruitgang geboekt bij het bevorderen van gendergelijkheid op de werkplek, ondanks het feit dat de wereldwijde discriminatie op grond van geslacht blijft bestaan. Het land heeft regelgeving ingevoerd om vrouwen gelijke toegang te bieden tot kansen en initiatieven op het gebied van werkgelegenheid. Het doel bestaat erin de genderkloof te verkleinen en de vooruitzichten op loopbaanontwikkeling te verbeteren. Men spoort werkgevers aan om overheidsinitiatieven te ondersteunen door het bewustzijn van gendergelijkheid te bevorderen en ondersteunende werkomgevingen te creëren. Met voortdurende inspanningen kunnen vrouwelijke werknemers in China meer empowerment bereiken en aanzienlijk bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang.

Bron: China Briefing

Opmerking: een aantal links in dit artikel verwijzen naar Chinese sites. Hiervan bestaat geen officiële vertaling, maar ze zijn wel belangrijk genoeg om naar te verwijzen. De meeste browsers kunnen ruwe vertalingen maken.

Print Friendly, PDF & Email