Witboek “60 jaar Xinjiang Autonome Regio”

China heeft naar aanleiding van 60 jaar bestaan van de Autonome Regio Xinjiang een Witboek uitgebracht. We publiceren een vrij ruime selectie uit het Witboek van informatie die totnutoe niet of onvoldoende bekend is. Dit betekent echter niet dat ChinaSquare meent dat alle statements in het Witboek de complexe realiteit van Xinjiang in al haar aspecten volledig weergeven, maar wel dat we het als een bruikbare basis zien om de discussie op een meer beargumenteerd vlak te tillen.

xinjiang_uygurHet Witboek vertrekt van de historische evolutie waarbij . Xinjiang sociaaleconomisch ver achter lag op de rest van China en de etnische minderheden in armoede leefden zonder mensenrechten. Na de bevrijding in 1949 werden voor het eerst congressen gekozen op alle niveaus. Het feodale grondbezit werd afgeschaft en de boeren kregen de gronden. Tussen 1952 en ’54 werden de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van autonome gebieden op of onder het prefectuurniveau met 5 autonome prefecturen en 6 autonome kantons. Op 1 oktober werd de toenmalige provincie Xinjiang een Autonome Regio. In 1984 werd de wet afgekondigd over de Etnisch Regionale Autonomie en in mei 2010 en in mei 2014 hield de nationale regering twee vergaderingen over Xinjiang.

Autonomie

Xinjiang is de enige AR in China met autonome gebieden op de 3 niveaus: het bezit nu 5 autonome prefecturen, 6 autonome kantons en 42 etnische gemeenten. De interne zaken van de etnisch autonome gebieden worden onafhankelijk uitgeoefend. De hoofden van de autonome gebieden moeten van de desbetreffende etnische minderheid zijn. Daarnaast zijn zowat twee derden van alle gekozenen in de regio van de minderheidsgroepen.
De AR heeft een eigen reglement over de gesproken en geschreven talen, waarvan een tiental xinjiangmarktbelangrijke. 7 talen worden gebruikt in lagere-en middelbare school, 5 op televisie en 6 in gedrukte, audiovisuele en elektronische publicaties. De minderheden wordt aangeraden het Mandarijn te leren dat ook onderwezen wordt in basis en middelbaar onderwijs. Sinds 2010 wordt van ambtenaren tweetaligheid gevraagd. De helft van het ambtenarenkorps komt uit de minderheden. Eind 2014 had Xinjiang 3917 speciale minderheidskaders opgeleid en daarnaast ook 294.000 minderheid technici die 58% uitmaken in de regio. Xinjiang telt 21.100 professoren en assistenten uit de minderheden.
De bevolking groeide aan van 5,1 miljoen in 1955 tot 23,2 miljoen vorig jaar en 63 % behoort tot de minderheidsgroepen. Het brp was vorig jaar met 927 miljard meer dan honderd maal groter dan in 1955 en de jaarlijkse groeivoet bedroeg 8,3 %. De in-en uitvoer groeide jaarlijks met 11 % en de buitenlandse investeringen met een kwart jaarlijks. Het brp per hoofd steeg 24 maal in reële termen. De kloof tussen stedelijke en rurale gebieden werd kleiner: terwijl maar 15% in de steden woonde in 1955, bedraagt dit nu 53%. Noord-Xinjiang is goed voor 68 % van de economie, Zuid-Xinjiang waar de minderheden leven, moet het met minder doen zij het dat de groei in de 4 prefecturen er met 11 % steeg, haast het Witboek er zich aan toe te voegen. Nu werkt 45% van de beroepsbevolking in de landbouw, 16% in de nijverheid en 38% in de diensten.

Infrastructuur & milieu

XinjiangwindVorig jaar lagen er 175.000 km autowegen waarvan 4316 km snelwegen, wat vijfmaal zo veel is als in 2009. 99 % van de gemeenten zijn met het autonet verbonden. De spoorwegen ontwikkelden zich van niets tot 5700 km waarvan al een SST-lijn. Xinjiang telt met 16 luchthavens en 115 vluchtroutes er het meest van alle provincies en regio’s. De 538 waterreservoirs kunnen in totaal 16.908 miljard m3 water opslaan. Waterbesparende irrigatie strekt zich uit over 1,85 miljoen ha. 96 % van de rurale bevolking heeft toegang tot veilig leidingwater. Vorig jaar produceerde Xinjiang 209 miljard kWh elektriciteit en zond daarvan 17,5 miljard naar andere landsdelen. Van de geïnstalleerde capaciteit aan energie is een vijfde uit hernieuwbare bronnen. Vorig jaar had Xinjiang meer dan 3 miljoen breedband gebruikers en 91 gms per 100 personen, een groot verschil met 6 decennia  geleden toen telegrammen en post door dieren werden getransporteerd.
Sinds 2010 besteedt de regio ook een bijzondere zorg aan het milieu. Oases maken 5 % uit van het grondgebieden. Nu zijn er 31 diverse natuurgebieden, 52 bosparken, 9 geoparken, 16 natte natuurgebieden waarvan de helft beschermd. Sinds 2010 werden 166.667 ha bos ofwel geplant ofwel beschermd. De bebossingsgraad steeg van 15% tot 23 %. De waterkwaliteit in rivieren en meren is goed in 94% en 67%, behoorlijk hoger dan de nationale cijfers. De regio bouwde 2 eco-modelsteden uit

Sociaal welzijn

Sinds 2010 worden via 500 projecten de inspanningen opgevoerd voor het sociaal welzijn van xinjgtraingde bevolking en deze kosten 70 % van de begroting. Van 2010 tot 2014 werden 2,5 miljoen stedelijke banen er bij gecreëerd. Vorig jaar werden voor 26.000- van de 29.000 gezinnen zonder baan een betrekking gevonden. In die periode kwamen 300.000 afgestudeerden op de markt waarvan 88% een baan vonden en dit percentage bedraagt bij de afgestudeerden uit de minderheden 82%. Ook het probleem van de minder gekwalificeerde jongeren zonder baan is virtueel opgelost met een tewerkstellingsgraad van 84% bij de minderheden. Het inkomen steeg meer dan 40 maal vergeleken met 1980. Het percentage van het inkomen dat aan voeding besteed wordt, daalde tot een derde. Sinds 2004 Xinjiang een herhuisvestingsprogramma startte, hebben 4,8 miljoen boeren/herders en 2,07 miljoen bewoners met een bescheiden inkomen een nieuwe woning betrokken. In de steden krijgt 96 % van de bevolking leidingwater en wordt 78 % van het afvalwater gezuiverd. 63 % van het afval wordt gratis behandeld.
Van 2010 tot 2014 steeg de aanwezigheid in de 3 jaren voorschoolse opvang tot 72%; en zij die van het middelbaar naar hoger onderwijs overstappen tot 91%. Xinjiang heeft zijn achterstand op onderwijsvlak met de andere provincies ingehaald. De 176 technische-en beroepsscholen leiden 210.000 leerlingen op. In 2014 volgden 269.000 leerlingen tweetalig onderwijs. Om dit te bereiken is de leerplicht gratis, zijn er ook studietoelagen en een uitgewerkt programma ter verbetering van de voeding voor internen uit de minderheden.
In 2014 hadden de 18.873 medische-en gezondheidsinstellingen een staf van 153.417 personeelsleden. Voor elke 100 bewoners zijn er 6,2 ziekenhuisbedden, 2,3 bevoegde artsen en 2,6 verplegers. De gemiddelde levensduur bedraagt 72 jaar. Ook de verschillende afdelingen van de sociale zekerheid gaan er voortdurend op vooruit, aldus het Witboek dat hierover eveneens de cijfers verstrekt. Ook de sociale hulp en de armoedebestrijding worden gedetailleerd behandeld. Door de inspanningen is het aantal armen tot 1,39 miljoen gedaald.
xinjgjobsOok een gedetailleerde inventaris van de cultuur wordt opgemaakt met zowel de culturele infrastructuur, de bescherming van het erfgoed, literatuur en kunst tot en met de pers : bv 111 nieuwsbladen en 199 tijdschriften waarvan 51 en 116 in de taal van de minderheden. De regio telt 3 dagbladen in het Oeigoers, in het Kirgies, ’s werelds enige dagblad in het Xibe, naast een Han dagblad. 95 % van de bevolking heeft toegang tot radio/TV. Vorig jaar had Xinjiang 5 radio- en 8 Tv-stations, 92 radio en tegelijk Tv-stations, en 66 uitzenders op medium of korte golf. Het Xinjiang People’ s Broadcasting Station zendt uit op 12 kanalen in 5 talen en Xinjiang TV in vier talen op 12 kanalen. Xinjiang telt 17.000 geregistreerde websites en 11 miljoen internauten. Ook de sport ontbreekt in het Witboek niet

Varia

De regio heeft nu 150 lokale reglementen en keurde er 98 goed van ondergeschikte besturen. De gerechtshoven behandelen jaarlijks 300.000 gevallen waarvan 85% beslecht worden in eerste aanleg. 34.000 vonnissen zijn gepubliceerd op www.court.gov.cn. De gerechtshoven hadden vorig jaar 9656 juristen, waarvan 4192 van de minderheden; de parketten stellen 5994 stafleden te werk, waarvan 1193 uit de minderheden. Eind vorig jaar telde de regio 1503 wetsdiensten van diverse types met 8206 juristen.
5 godsdiensten leven naast elkaar, maar de grootste is de islam. Xinjiang telt 24.000 plaatsen xinjianggsmvoor de eredienst met 29.300 personen als clerus. 1436 gelovigen zijn gekozen in lokale raden. Sinds 1980 heeft de regering 10 miljoen beschikbaar gesteld voor het herstel van moskeeën. Het Xinjiang Islamic Institute heeft sinds de oprichting in 1987 634 studenten opgeleid en sinds 2004 organiseerde het ook voor 28.665 personen cursussen voor de opleiding voor clerus. Sinds 1980 maakten 50.000 pelgrims de tocht naar Mecca.
Het Witboek wijdt ook een speciale sectie aan de unieke rol van het Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) waarover eerder al een apart Witboek werd uitgebracht. Deze quasi militaire organisatie controleert 11,8 % van het grondgebied met 2,7 miljoen inwoners, is de grootste katoenproducent met 1/3 van de regio productie, bezit een compleet economisch consortium, heeft 8 kantons gebouwd, 6 grotere steden en een aantal kleinere. 22% van de landbouwoogst gebeurt door het XPCC. Het Witboek vertelt niet welk percentage van het XPCC-personeel tot de minderheden behoort.
xinjiangrobotIn de laatste sectie vat het Witboek de hulp samen die China verleend heeft en komt op 1700 miljard aan financiële transfers. Sinds 2005 worden ook oostelijke provincies gekoppeld aan armere prefecturen in de regio. Hogere onderwijsinstellingen in de ontwikkelde gebieden hebben vorig jaar 54.000 studenten van de minderheden opgeleid. Dit is eveneens het geval met 100.000 leerlingen die studeren in 600 scholen buiten de provincie. Sinds 1996 zendt de staat ambtenaren naar Xinjiang om er te werken en eind 2014 waren er 8 golven met in totaal 11000 ambtenaren. De financiële toelagen van 2010 tot 2014 bedroegen meer dan 1061 miljard of anderhalf maal zo veel als van 1955-2009. De gekoppelde provincies hebben samen 53 miljard fondsen aangebracht voor het verwezenlijken van 4906 projecten. Indien ook steun van hun municipaliteiten wordt bijgeteld werden in totaal 6482 samenwerkingsprojecten ondersteund met 827 miljard aan investeringen, zo rekent het Witboek voor. Uit het Witboek blijkt dat de steun vooral sinds 2010 goed op dreef kwam.
Lees ook de volledige tekst

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

1 comment for “Witboek “60 jaar Xinjiang Autonome Regio”

  1. hahaha
    26 september 2015 at 08:32

    het is waar dat zuiden van Xinjiang ( waar erg veel oergoeren vandaan komen) erg achter bleef in vergelijking met de rest van Xinjiang. dus ze verhuizen naar de hoofdstad urumqi of de noorden. maar nemen hun taal en cultuur ook mee. en paar oude dorpen was ooit bewoond door de mongolen en nu zijn ze niet meer te vinden. hun taal is soort Turkse taal waar de rest zoals kazak en Kirgizische volk ook is met wat verschil. worden steeds ge-assimmeneerd door de oergoersche taal. als zo door gaat is een echte genocide aan de gaan. zelf de oergoeren in de noorden (waar ze al jaren woonden) vinden deze nieuwe migranten irritant. met hun boerka en tijdens de bruiloft worden er niet gedans en gezongen ( blijkbaar is dat tegen de islam).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar