Op een groen blaadje 28

Kort milieunieuws uit China

Zandstormen kunnen toxisch zijn
Greenpeace heeft gewaarschuwd voor de gevaren die zandstormen in Noord-China met zich kunnen brengen. Gezien in dezelfde regio zich ook de steenkoolmijnen bevinden, kunnen deze stormen toxisch stof met zich meebrengen. De streek rond Peking kent immers vaak zandstormen, maar deze komen langs de steenkoolrijke provincies Shanxi en Shaanxi. Volgens prof Pan Xia kunnen deze zandstormen zware metalen en andere toxische stoffen bevatten zoals kwik, lood, cadmium, fluor of zwavel. Het inademen van stof bij een zandstorm kan de ademhalingsorganen aantasten, aldus een ziekenhuisgeneesheer die wijst naar selenium in zandstormen. Het ministerie van leefmilieu beweert dat de luchtvervuiling door de industrie de laatste jaren met 35 % daalde, maar prof Zhuang Guoshun van de Fudan universiteit beweert dat as van kolen die overigens moeilijk te meten valt, niet echt daalde.
.“Kernstop tot 2012”

Kernreactor te Tianwan


Volgens een door de Financial Times geciteerd nucleair expert zou het bevriezen van nieuwe kerncentrales duren tot begin 2012. China zou pas volgend jaar opnieuw toelatingen verlenen, wanneer nieuwe veiligheidsregels en de wet op kernenergie klaar zijn. Vice-Secretaris-generaal Feng Yi van de “China Nuclear Energy Association” zegt dat er een vertraging zal zijn gedurende de komende twee à drie jaren en dat deze 9 centrales treft, maar dat de plannen op langere termijn behouden blijven. De wet die tegen oktober verwacht wordt, behandelt alles over verplichtingen inzake veiligheid en transparantie. Volgens insiders is de bevriezing een correctie die moest komen, want de sector groeide te snel.
Supersnelle treinen: iets langzamer
De nieuwe minister van Spoorwegen Sheng Guangzu heeft aan het Volksdagblad verklaard dat de nieuwe supersnelle treinen vanaf 1 juni aan 300 km/u zullen rijden ipv aan 350 km/u zoals oorspronkelijk meegedeeld. Enkel de 4 oost-west- en de 4 noord-zuidlijnen zullen aan 300 km/u rijden; de inter-citylijnen zullen tussen 200 en 250 km/u aanhouden en de meesten in centraal- en West-China zullen aan 200 km/u sporen. Naar verluidt bedraagt het energieverbruik bij 350 km/u het dubbele van 200 km/u. Het is nog uitkijken of de daling in snelheid ook gepaard zal gaan met een prijsdaling van de ticketten. Het snelle treinnet zou in 2015 rond de 120.000 km blijven schommelen, terwijl het nu 91.000 km bedraagt.
Herderspolitiek vastgelegd
Het herdersgebied omvat 264 herders- en half-herdersgebieden in 12 provincies die 40 % van het grondgebied beslaan. China wil in die gebieden het milieu in evenwicht houden, maar ook dat herders kunnen evolueren naar een gematigd welvaartsniveau.  Daartoe voorziet de politiek vijf maatregelen. Vooreerst worden de gebieden in functionele zones opgedeeld ter bescherming van de weides en bebouwbare grond. De toelagen voor het stoppen van begrazing blijven doorlopen. Ten tweede moet de moderne veeteelt ontwikkeld worden met het indoor fokken van de dieren. De begrazing kan roteren per zones. Toelagen voor een tewerkstelling in een aansluitende nijverheid, moeten verhoogd. Basisinfrastructuur zoals drinkwater, transport, elektriceit en telecom moet sneller uitgebouwd worden, maar ook de sociale diensten moeten op peil staan. Op 5 jaren tijd moet het werk van contracten afgerond die de eigendom, beheer en gebruik van de weidegebieden afbakenen. .
Aandacht voor kleine-en middelgrote rivieren
Rivierdijk barstOok voor de behandeling van de kleine- en middelgrote rivieren heeft de regering een politiek uitgestippeld met het oog op de preventie van rampen. Het gaat meer bepaald om 5000 rivieren met een bekken van meer dan 200 km² en meer dan 300 grote en middelgrote waterreservoirs. Daarnaast zijn er nog 4,87 miljoen km² die kwetsbaar zijn voor geologische rampen en deze strekken zich uit over meer dan 2000 kantons. Voor de gebieden die kwetsbaar zijn inzake overstroming wordt preventie aan behandeling gekoppeld en de lokale overheden zijn verantwoordelijk voor het versneld verstevigen of bouwen van dijken en het herstellen van gevaarlijke reservoirs.  De diverse bestuursniveaus worden opgeroepen meer financiële middelen vrij te maken. De projecten zullen aan toezicht worden onderworpen zowel vooraleer ze starten, maar ook de ten uitvoerlegging halverwege zal worden gekontroleerd.
Schoolgebouwen aardbevings-bestendig
China lanceerde in 2009 een plan opdat de schoolgebouwen bestand zouden zijn tegen aardbevingen. China heeft meer dan 400.000 lagere en middelbare scholen met meer dan 2 miljoen schoolgebouwen. Ondertussen heeft de regering de afgelopen 2 jaar 18 miljard besteed aan het renoveren en consolideren van 65.000 lagere en middelbare scholen. Het gaat om een vloeroppervlakte van 170 miljoen m², wat 50 miljoen schoolkinderen ten goede komt.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *