Economische Werkconferentie pakt problemen aan

De jaarlijkse Centrale Economische Werkconferentie vond plaats in Beijing op 11-12 december. Ze besprak het werkplan voor 2024. De toon is optimistisch, maar problemen worden genoemd en aangepakt.

Supersnel oplaadbare autobatterij Foto Xinhua/Lin Shanchuan Disclaimer

President Xi Jinping hield de openingstoespraak en premier Li Qiang de slotrede. De conferentie besprak de evaluatie van 2023, de analyse van de huidige situatie en de taken voor 2024.

De evaluatie van 2023: vooral kwalitatieve vooruitgang

De Chinese economie heeft zich hersteld, met stevige vorderingen op het gebied van hoogwaardige ontwikkeling. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het opbouwen van een modern industrieel systeem, met nieuwe doorbraken in wetenschappelijke en technologische innovatie, diepere hervormingen en openstelling, en een solide basis voor de ontwikkeling van de nationale veiligheid. Het welzijn van de bevolking is effectief gegarandeerd en er zijn belangrijke stappen gezet in de globale opbouw van een modern socialistisch land.

Problemen en uitdagingen in binnen- en buitenland

De Chinese economie moet nog steeds een aantal moeilijkheden en uitdagingen overwinnen om opnieuw volop te hernemen. De belangrijkste problemen zijn onder meer te weinig effectieve vraag, overcapaciteit in sommige sectoren, getemperde sociale verwachtingen, verborgen risico’s en problemen, en knelpunten in het binnenlandse handelsverkeer. Daarbij is de externe omgeving complexer en onzekerder geworden. Een scherper bewustzijn van potentiële gevaren en een effectieve aanpak van die problemen is nodig.

Globaal genomen zijn er meer positieve dan negatieve factoren en de fundamentele positieve trend blijft. Het is belangrijk het vertrouwen te versterken.

Plannen voor 2024: innovatie, stabiliteit, sterker beleid

De conferentie roept op om te werken aan economische vooruitgang, maar tegelijk de economische en sociale stabiliteit niet uit het oog te verliezen.

Ze dringt aan op meer beleid dat de verwachtingen, de groei en de werkgelegenheid helpt stabiliseren, evenals op actieve inspanningen om de transitie van groeimodellen (naar een meer hoogwaardige en groene economie) te bevorderen.

Het land moet het macrobeleid versterken om de markt waar nodig te kunnen corrigeren. De begrotingspolitiek zal proactief blijven en het monetair beleid voorzichtig en met sterkere beleidsinstrumenten.

Lokale overheden moeten in redelijke mate meer obligaties kunnen uitgeven om investeringen te doen. Er komen structurele belastingverlagingen. Vooral wetenschappelijke en technologische innovatie en de maaksector zullen ondersteund worden.

De banken moeten voldoende kredieten geven om de gewenste economische groei mogelijk te maken.
Ze moeten zich concentreren op wetenschappelijke en technologische innovatie, op groene transitie, of op inclusieve financiering van kleine bedrijven en de digitale economie.
De rente mag niet te hoog oplopen en de wisselkoers van de munt moet redelijk stabiel blijven.

Het macro-economisch beleid moet consequenter, er is betere coördinatie nodig op gebieden als financiën, positie van de munt, tewerkstelling, industrie, regionaal beleid, wetenschap en technologie, en milieupolitiek. Bovendien moet rekening gehouden worden met niet-economische streefdoelen bij het vastleggen van het macrobeleid.

Negen prioriteiten voor 2024

De conferentie heeft voor 2024 negen prioriteiten vastgelegd:

  • Ontwikkelen van een modern industrieel systeem gebaseerd op innovatie
  • Vergroten van de binnenlandse vraag
  • Hervormingen op een aantal belangrijke gebieden verdiepen
  • Verder openen naar de buitenwereld met een hogere kwaliteit
  • Risico’s op belangrijke gebieden vermijden of uitschakelen
  • Inspanningen volhouden voor landbouw, boeren en rurale gebieden
  • Geïntegreerde ontwikkeling van stad en platteland en regionale coördinatie
  • Meer milieu- en klimaatprojecten
  • Verbeteren van de levensomstandigheden van de mensen.

Innovatieve productie, meer consumptie, hoger inkomen

Op het gebied van wetenschappelijke en technische innovatie roept de conferentie op om nieuwe industrieën te creëren op basis van disruptieve nieuwe speerpunttechnologieën. Die strategische nieuwe sectoren krijgen steun, bijvoorbeeld biologische fabrieken, commerciële ruimtevaart, kwantumtechnologie, …

Er moeten inspanningen komen om consumptie ‘met potentieel’ te stimuleren. Investeringen in de productie daarvan zullen ook ondersteund worden om met de consumptie een kring van wederzijdse stimulansen te vormen.
Concreet gaat het om digitale en groene consumptie, evenals gezondheidszorg. Nog mogelijkheden zijn slimme huishoudapparaten, ontspanning, toerisme, sportevenementen en trendy lokale merken.
Steun komt er ook voor het gebruik van elektrische voertuigen en elektronische producten.

Om dat mogelijk te maken moet het inkomen van stedelingen en plattelandsbewoners omhoog. De groep mensen met een middelmatig inkomen moet uitgebreid worden.

Alles moet efficënter

Er moet efficiënter geïnvesteerd en krediet verleend worden. Daarbij mikt men op meer samenwerking tussen privé en staat, onder meer voor de bouw van nieuwe infrastructuur.

Staatsbedrijven moeten efficiënter functioneren, de privé-economie verder worden ontwikkeld, en de kleine of middelgrote bedrijven dienen meer steun te krijgen om gesofistikeerde technologie te ontwikkelen.

De markt moet nationaal georganiseerd worden door het afbreken van lokaal protectionisme. Dat zal ook de kosten voor logistiek drukken.

Er komt een nieuwe belastinghervorming (verdeling van de belastingen tussen centrale en lokale overheden) en de grondige hervorming van het financieel systeem (in 2023 begonnen) gaat verder.

Meer kansen voor internationale handel en investeringen

Er wordt gezicht naar nieuwe middelen om de buitenlandse handel te consolideren, vooral van halffabricaten, diensten, digitale economie en e-commerce.

Ook voor het behouden en uitbreiden van buitenlandse investeringen komen er maatregelen.
Telecommunicatie-, medische- en andere dienstensectoren worden meer opengesteld. Chinese normen en regels zullen zoveel mogelijk de internationale regels en normen volgen. Er komt een oplossing voor grensoverschrijdende datastromen en voor gelijke toegang tot overheidsaanbestedingen.

Vastgoed en lokale schulden voorzichtig saneren

Men gaat streven naar een meer gecoördineerde politiek tegenover risico’s in de vastgoedsector, de lokale overheidsschuld en de kleine lokale financiële instellingen. Tegen illegale financiële activiteiten zal opgetreden worden, en systeemrisico’s absoluut vermeden.

Om de problemen in de vastgoedsector op te lossen zal men actief maar voorzichtig te werk gaan. Kredieten zullen in dezelfde mate naar privé- en staatsontwikkelaars gaan. De uitbouw van een nieuw ontwikkelingsmodel voor de vastgoedsector wordt versneld.

De grote schulden van lokale overheden moeten afgebouwd worden zonder de stabiliteit van de banken en de ontwikkelingstaken van die overheden in het gedrang te brengen.

Milieu en sociale bezorgdheid

De inspanningen voor het milieu en het klimaat worden opgedreven, met de ontwikkeling van pionierszones en draaischijven voor duurzame ontwikkeling.

Wat de eindejaarsperiode betreft benadrukte de conferentie nog dat er voldoende consumptieproducten aan stabiele prijzen moeten beschikbaar zijn. Rurale migranten die naar huis terugkeren moeten volledig en tijdig hun loon ontvangen.

Men gaat meer doen voor mensen met een beperking en een verantwoordelijkheidssysteem voor de veiligheid op de werkplaatsen invoeren.

Bron: Xinhua

Print Friendly, PDF & Email