Over

Welkom

China is een boeiend land, ook volgens de Wereldbank die in 2012 ronduit zegt: Volgens elke maatstaf zijn de Chinese economische resultaten van de laatste 3 decennia indrukwekkend. De BNP-groei schommelde rond 10% per jaar en 500 miljoen mensen werden uit de armoede gehaald. China is nu de grootste producent, de grootste uitvoerder en qua omvang de tweede economie. (WB-rapport “China 2030”)

Overigens verwacht de OESO dat het land in 2016 de grootste economie wordt – gemeten in koopkrachtpariteit -, terwijl dit volgens het “International Comparison Program” van de Wereldbank al volgend jaar zal gebeuren. China is een wereldspeler, maar ook een zeer complex land.

Over de politiek, economie en maatschappij van dit belangrijke, fascinerende land van uitersten gaat de Nederlandstalige website ChinaSquare.

ChinaSquare bestaat nu vijf jaar.

Dagelijks komen gemiddeld 200 lezers naar ChinaSquare, op zoek naar nieuws en achtergronden van China. De lezers zijn voor meer dan de helft Belgen en verder veel Nederlanders. Een honderdtal bezoekers keert telkens weer terug. Op sommige stukken wordt gereageerd, waarbij deelnemers met elkaar in debat gaan. De redactie vult aan of corrigeert waar nodig en bewaakt de inbreng op zakelijke en opbouwende kritiek.

ChinaSquare werkt zonder reclame en is volledig in handen van vrijwilligers die elkaar gevonden hebben in duidelijke afgesproken uitgangspunten. ChinaSquare kijkt met een zakelijke en niet onverschillige blik naar China. Respect voor de keuzes die het land heeft gemaakt, voor een republikeins systeem (1911), voor een socialistisch experiment (1949) en voor ingrijpende, veelomvattende hervormingen (na 1978). ChinaSquare wijst op successen en moffelt problemen niet weg. Zowel positieve als negatieve verschijnselen worden belicht, verhoudingen worden in de context geplaatst.

Werkwijze

De website is niet-commercieel en draait op vrijwilligers. Zij stellen hun eigen expertise en de analyses van waarnemers ter beschikking van het publiek. Dat geeft ChinaSquare een onafhankelijke status. ChinaSquare put uit vele en diverse bronnen en geeft daarbij de voorkeur aan materiaal uit China zelf. De actualiteit begint zes uur eerder dan bij ons. Dit heeft voordelen. Het voornaamste voordeel van de Chinese bronnen is echter dat Chinese journalisten schrijven over nieuwsfeiten en ontwikkelingen die hier nog steeds niet of nauwelijks worden belicht. Ze brengen een eigen visie en meningen naar buiten die in de westerse mainstreammedia geen kans krijgen of niet aan bod komen. Wie de lezer alle informatie wil geven moet zowel westerse als Chinese bronnen raadplegen, want vaak hanteren ze tegengestelde gezichtspunten

De website wil niet uitblinken door een grote hoeveelheid artikelen, wel door kwaliteit. Op ChinaSquare vind je vertalingen, samenvattingen en links naar belangwekkende documenten en rapporten over China die wereldwijd verschijnen. Op de website worden interessante boeken besproken.

ChinaSquare kent drie niveaus en tijdspannen: de korte termijn van de ‘brandende actualiteit’, de wat langere van achtergronden, opinies, commentaar en tenslotte de echt lange termijn van de dossiers en de besprekingen van publicaties. Tags leggen het verband tussen die drie niveaus, met telkens dezelfde categorieën: politiek, economie en financieel, landbouw, milieu, lokaal/regionaal, sociale zekerheid en ten slotte wet/justitie. Elke medewerker heeft een eigen terrein van deskundigheid.

Wie lezen ChinaSquare.be en wie dragen er af en toe aan bij? Dat zijn academici, buitenlandjournalisten, derdewereld-experts, mensen uit de zakenwereld, de culturele sector of de vakbonden, activisten van milieu- of mensenrechtengroepen. Met wisselend succes spannen de makers van ChinaSquare zich in om aantoonbaar deskundige publicisten hun analyses te laten schrijven. De voorkeur gaat uit naar diepgaande teksten op academisch niveau. In 5 jaar tijd hebben we meer dan 3500 artikelen gepubliceerd en kregen we meer dan 1000 reacties van lezers.

China, elke dag…

Elke dag komen er redenen bij om de uitdagingen die China stelt aan te nemen, het land te bestuderen en erover van gedachten te wisselen:

De snelle technologische ontwikkeling. Chinese bedrijven zijn al nummer een in hun sector: Lenovo voor computers, Huawei voor telecomapparatuur en Alibaba voor e-commerce. Onlangs werd bekend dat China voor mobiele telefoons on 2014 de VS inhaalt en de grootste markt wordt.

De sociale sector. In de afgelopen tien jaar is daar een inhaalbeweging gemaakt, voornamelijk op de terreinen van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg.

Het ontwikkelingsmodel. Is dat duurzaam? Ook hierover laten we De Wereldbank aan het woord: China is nu een land met middelhoge inkomens en het is goed op weg om een land te worden met hoge inkomens. De Chinese leiders realiseren zich dat dit een nieuw groeimodel vereist, dat evenwichtiger is, de voordelen van de groei op een meer rechtvaardige manier verdeelt en een duurzaam milieu nastreeft. Die duurzame ontwikkeling is echter een ingewikkeld proces. China is tezelfdertijd zowel de grootste luchtvervuiler als de grootste investeerder in groene technologie. Ook de watervervuiling en de inspanningen om ze te bestrijden zijn even gigantisch. China kent voedselschandalen, maar is terzelfdertijd het land met de grootste oppervlakte biologische landbouwgrond na Australië.

Wat de economie betreft: de Wereldbank en de OESO verklaren de economische successen vooral door de liberaliserende maatregelen in meer dan dertig jaar van hervormingen. China houdt echter vast aan de rol van de overheid en is zo ontsnapt aan veel nefaste gevolgen van de financiële- en bankencrisis die de rest van de wereld na 2008 heeft getroffen. De combinatie van markt en socialisme is niet in gemakkelijke slogans te vatten, maar functioneert wel.

Ten slotte een laatste gebied vol van tegenstellingen: internet. Met meer dan 600 miljoen gebruikers zijn het internet en sociale media in absolute zin de grootste van de wereld. De staat heeft deze ontwikkeling mee mogelijk gemaakt, maar tegelijkertijd moeten sommige klokkenluiders en journalisten op hun tellen passen en hebben ze te maken met beperkingen en censuur.

Van al die thema’s laat ChinaSquare de verschillende kanten zien.

Archief