Chinese erfenis van de Russische Oktoberrevolutie (update)

De Russische en Chinese communistische partijen hebben samen een herdenkingsboek over Lenin en de Oktoberrevolutie uitgegeven. En naar aanleiding van de honderdste verjaardag van deze revolutie zette politburolid Liu Qibao de standpunten van de CPC uiteen op een seminarie  begin oktober Beijing. 

Op de 19de internationale bijeenkomst van communistische partijen in Sint-Petersburg hebben de Communistische Partij van de Russische Federatie en de Communistische Partij van China ‘ De wind van oktober’ voorgesteld. Dat is een gezamenlijk gepubliceerd boek over Vladimir Lenin, dat ze uitgeven ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Oktoberrevolutie. Het is uniek dat de beide partijen zoveel zichtbaarheid geven aan een gezamenlijk project.
Het boek bevat onder meer het verhaal van de belangrijkste gebeurtenissen in de Russische revolutie van 1917. Het is ook vertaald in het Chinees. Guo Yezhou, de onderdirecteur van het departement Internationale Betrekkingen van de CPC verklaarde dat de Oktoberrevolutie dromen in werkelijkheid omzette en aan China de weg van het socialisme toonde.
Ook de toespraak van politburolid Liu Qibao op het herdenkingsseminarie in Beijing begin oktober is in dezelfde geest. Hij trekt de lijn ook door naar het hedendaagse China. Het vervolg van dit artikel is een samenvatting van zijn standpunten.

De historische betekenis van de Oktoberrevolutie

Oktoberrevolutie

Lenin roept op tot revolutie bij terugkeer in Rusland


Liu Qibao  stelt vast dat de Oktoberrevolutie  de eerste overwinning was die leidde tot het oprichten van een socialistische staat. Marx en Engels vertrokken van een materialistische opvatting van de geschiedenis en ontwikkelden het concept meerwaarde. Daarmee legden ze de theoretische basis voor een communistische maatschappij die vrij is van uitbuiting en onderdrukking. Ze toonden aan dat het kapitalisme vroeg of laat plaats zal maken voor het socialisme.
De Commune van Parijs (1) was de eerste poging om het kapitalisme omver te werpen. Maar de Oktoberrevolutie was de eerste succesvolle. Ze is een baken in de geschiedenis voor volgende generaties.
De Oktoberrevolutie bracht het socialisme voor het eerst in de praktijk. Lenin combineerde het Marxisme met de specifieke Russische realiteit om een bourgeois revolutie om te buigen in een socialistische (2).
Sovjet Rusland stelde een socialistische staat in, met een voorlopige vorm van socialistische economie, politiek, cultuur en onderwijs. In enkele tientallen jaren tijd veranderde Rusland van een arm, hongerig en achterlijk land in een sterk, modern land met een ontwikkelde industrie, landbouw, onderwijs, wetenschap en sociaal systeem.
Voortbouwend op deze sterke punten speelde de Sovjet-Unie een beslissende rol in het verslaan van het fascisme tijdens de tweede wereldoorlog.
De uitzonderlijke historische verwezenlijkingen van de Sovjet-Unie kunnen niet genegeerd worden omwille van de latere implosie. Er zijn veel redenen voor de ondergang van de Sovjet-Unie, waaronder een te rigide en te conservatief systeem. Maar de basisreden was dat de Sovjet-Unie zich afkeerde van het Marxisme-Leninisme en van de socialistische weg die de Oktoberrevolutie opende.
De Oktoberrevolutie was het begin van een nieuw tijdvak in de geschiedenis. Na de primitieve maatschappijen (3) betekende elke evolutie in het sociaal systeem het vervangen van een uitbuitende klasse door een andere. De Oktoberrevolutie maakte voor het eerst een einde aan het bewind van de uitbuitende klassen.
Het voorbeeld van Rusland inspireerde veel andere landen om voor het socialisme te kiezen in de strijd voor nationale onafhankelijkheid, bevrijding en ontwikkeling. Op een bepaald moment leefde een derde van de wereldbevolking in socialistische landen.
De Oktoberrevolutie schudde volkeren wakker die gebukt gingen onder kolonialisme en imperialisme. Ze versnelde de afschaffing van het koloniale systeem en veranderde de machtsverhoudingen in de wereld.
Door de successen van het socialisme moesten veel kapitalistische landen hun systeem van bestuur aanpassen en een aantal sociale elementen overnemen om de klassentegenstellingen te verminderen.

China en de Oktoberrevolutie

oktoberrevolutie

Eerste nationaal congres van CPC in 1921 in Shanghai


Liu Qibao vermeldt verder dat de Oktoberrevolutie  het Marxisme-Leninisme naar China bracht. China was een semi-koloniaal en semi-feodaal land en veel Chinezen zochten naar een uitweg om het land te redden. De Oktoberrevolutie was een schok voor de progressieven en bracht hen nieuwe hoop en een wetenschappelijke wereldvisie en actiemethode. De CPC ontstond door de Chinese arbeidersbeweging te combineren met het Marxisme-Leninisme (4). De partij vocht gedurende 28 jaar voor nationale onafhankelijkheid en bevrijding van het volk. Die strijd was altijd onderdeel van de wereldwijde beweging voor socialisme.
Na de stichting van Nieuw China (5) heeft de CPC het Chinese volk geleid in het voltooien van de socialistische revolutie, het opzetten van een socialistisch systeem, de socialistische opbouw van het land, de politiek van hervorming en opening naar buiten, het ontwikkelen van socialisme met Chinese karakteristieken, en het behalen van successen die overal in de wereld aandacht krijgen.
Een eeuw geleden was China erg zwak. Het land heeft sindsdien veranderingen zonder voorgaande gekend. Het heeft tegenslagen en harde tijden gekend vooraleer successen te scoren. Nooit in de geschiedenis hadden we zoveel zelfvertrouwen en middelen om China weer groot te maken zo als vandaag. Dat komt doordat we het pad van het socialisme bewandeld hebben, dat door de Oktoberrevolutie geopend is. We hebben het Marxisme-Leninisme geïntegreerd met de specifieke realiteit van China. Uit de geschiedenis blijkt dat alleen het socialisme China kan redden, dat enkel het socialisme met Chinese karakteristieken China kan ontwikkelen.
Vandaag gaan we verder op dat pad, op weg naar de twee ‘honderdjarige’ doelstellingen (6).
We zullen daarbij grote verwezenlijkingen voor het socialisme realiseren en verder bijdragen aan het zoeken naar een betere toekomst voor de mensheid.

Vijf principes voor de praktijk

De ontwerper van het socialisme met Chinese karakteristieken


Liu Qibao stelt dan vijf principesvoorop waar de CPC zich in de praktijk moet aan houden.
1. China moet vasthouden aan het Marxisme. Opdat het marxisme een praktische leidende rol zou spelen moet het rekening houden met de specifieke omstandigheden van het land. Dat was zo al in het geval van Lenin en de Oktoberrevolutie en is ook geldig voor de ontwikkeling van China.
Sinds het 18de partijcongres (7) heeft secretaris-generaal Xi Jinping een aantal nieuwe ideeën voorop gesteld om de hervormingen en de socialistische modernisering vooruit te helpen. Die steunen op de praktijk van het Marxisme-leninisme sinds 1949 en verdiepen de regels van bestuur door de CPC, de wetten om het socialisme op te bouwen en om de mensheid vooruit te helpen.
Er komt nooit een einde aan door de praktijk gestuurde theoretische vernieuwing. We moeten vasthouden aan het theoretisch Marxistisch kader, innoveren op basis van de praktijk en interactie tussen beiden nastreven.
2. We moeten de socialistische en communistische idealen en overtuigingen versterken. Dat is de ziel van onze partij en heeft haar al 90 jaar voortgestuwd. Ze houden ons bescheiden bij successen en helpen ons door tijden van tegenslag. Deng Xiaoping vergeleek de teloorgang van het socialisme in sommige landen met de tijdelijke restauratie van absolute monarchieën toen het kapitalisme het feodalisme overwon (8). Volgens hem doen tegenslagen het socialisme in een gezondere richting evolueren.
Sinds het 18de partijcongres benadrukt de CPC nog meer de noodzaak van socialistische idealen en overtuigingen om te weerstaan aan aantasting door decadente opvattingen. Socialisme met Chinese karakteristieken is wel degelijk socialisme. Onze inspanningen zijn gericht op de uiteindelijke verwezenlijking van het communisme. De Partij moet daar vast van doordrongen zijn.
Het socialistische systeem bestaat honderd jaar sinds de Oktoberrevolutie en meer dan 60 jaar in China. Toch heeft de versteviging en vervolmaking van het systeem nog een lange weg te gaan. Het is een kwestie van generaties. Het opbouwen van socialisme met Chinese karakteristieken is de historische missie van de CPC.
3. We moeten vasthouden aan de opbouw van het socialisme met Chinese karakteristieken. Dat valt niet uit de lucht. Het komt vanuit de praktijk, vanuit het volk en vanuit de waarheid, houdt rekening met de omstandigheden van China, de wensen van zijn bevolking, en de behoeften van de sociale ontwikkeling en de vooruitgang.
Sinds het 18de partijcongres werkt de partijleiding op basis van het principe ‘de mensen eerst’ aan een allesomvattende strategie voor socialistische economische, politieke, sociale,culturele en ecologische ontwikkeling en aan de ‘algemene strategie volgens vier assen’ (9).
Lenin zei al dat er geen blauwdruk voor het socialisme was. De communisten moesten het leren rekening houdend met de realiteit van Rusland. In China moeten we rekening houden met de realiteit van de eerste fase van het socialisme, economische ontwikkeling als centrale doelstelling nemen, de vier hoofdprincipes respecteren (10) en streven naar hervorming en opening naar de buitenwereld. We moeten de modernisering van het staatsbestuur nastreven met als doel de belangen van de overgrote meerderheid van de bevolking beter te dienen. We moeten innoveren, de productiekrachten ontwikkelen, de sociale vitaliteit verhogen, socialisme met Chinese karakteristieken efficiënter maken dan kapitalisme, het in staat stellen het enthousiasme en de creativiteit van de mensen te stimuleren, meer sociale gerechtigheid en gemeenschappelijke welstand te bewerken, en meer internationaal concurrerend te zijn.
Socialisme is geen wereldvreemd systeem. We moeten leren van andere beschavingen, zonder blind te kopiëren, maar door aan ons eigen pad vast te houden.
4. Het leiderschap van de CPC is essentieel. Het is de fundamentele waarborg voor het succes van het socialisme met Chinese karakteristieken. Sinds de Oktoberrevolutie is bewezen dat er zonder Communistische Partij geen socialisme is.
Sinds het 18de partijcongres hebben we onze methoden van leiderschap verbeterd. Ze zijn nu wetenschappelijker, democratischer, en meer gesteund op wetten. De Partij heeft haar management, cohesie en discipline versterkt en zich uitgezuiverd door strijd tegen corruptie en duidelijker regels. Daardoor is de capaciteit voor zelfcorrectie aanzienlijk vergroot.
Om het socialisme met Chinese karakteristieken verder vooruit te doen gaan moeten we meer belang hechten aan de rol van het Centraal Comité verenigd rond Xi Jinping. Het is belangrijk ons te verenigen rond een politieke strategie, het algemeen overzicht in het oog te houden en gecoördineerd actie te voeren.
5. We moeten werken voor de vrede en de ontwikkeling van de mensheid. Dat is een keuze van het socialisme. De geschiedenis toont dat socialistische landen een belangrijke kracht zijn voor de wereldvrede.
China engageert zich met overtuiging voor vreedzame ontwikkeling. Dat vloeit voort uit de historische ervaringen van China en komt overeen met de huidige belangen van China en de rest van de wereld.
Sinds het 18de partijcongres heeft China zich actief ingezet voor vrede, ontwikkeling en samenwerking op win-win basis. China speelt nu een grotere rol in de wereldpolitiek. Naargelang het socialisme met Chinese karakteristieken zich verder ontwikkelt wil het meer bijdragen aan de vrede en de ontwikkeling in de wereld, in samenwerking met andere volkeren.

Op naar de toekomst

Tot slot schrijft Liu Qibao nog: China is het grootste socialistische land. De CPC, de Chinese volksrepubliek en de Chinese natie hebben vertrouwen in hun toekomst. Dat komt omdat we vasthouden aan de wetenschappelijke natuur en de waarheid van het socialisme met Chinese karakteristieken.
Geschiedenis is de beste leerschool. We gaan meer onderzoek doen naar de geschiedenis van de socialistische ontwikkeling, naar de geschiedenis van de internationale communistische bewegingen, en naar het hedendaagse socialisme in de wereld. We willen begrijpen dat het socialisme met Chinese karakteristieken een erfgenaam is van het wetenschappelijk socialisme en in de lijn ligt van de vooruitgang van de wereld.
We streven naar het toepassen van het dialectisch en historisch materialisme in de studie van het wereldsocialisme sinds 500 jaar (11) , die van de honderd jaar sinds de Oktoberrevolutie, en die van de Chinese revolutie, opbouw en hervorming. We willen beter de onderliggende wetmatigheden begrijpen, de problemen en mogelijke oplossingen. Ons onderzoek dient te streven naar bijdragen aan de correcte politieke strategie en resoluut historisch nihilisme verwerpen. Door innovatief onderzoek dragen we bij aan de ideologische en theoretische opbouw van de Partij en de opbouw van het socialisme met Chinese karakteristieken.
Wanner we terugkijken op de voorbije 100 jaar dan zijn we fier op de verwezenlijkingen van en het overwinnen van moeilijkheden bij de opbouw van het socialisme. We zien de toekomst van het socialisme met vertrouwen tegemoet. Verenigd rond het Centraal Comité met Xi Jinping als leider stellen we vast dat we we onverminderd inspanningen leveren voor het snel bereiken van een middelmatig welvarende maatschappij onder het socialisme met Chinese karakteristieken.
Bron: China.org.cn, Xinhua
Voetnoten en aantekeningen van ChinaSquare:
1. Maart-mei 1871
2. De Russische revolutie tegen de tsaar in februari 1917 streefde oorspronkelijk naar een burgerlijke republiek. Door de tweede, oktoberrevolutie kwam de macht bij de Sovjets (arbeidersraden)
3. In de primitieve maatschappijen was er een grote mate van gelijkheid en solidariteit, en geen uitbuitng van een klasse door een andere
4. De CPC werd in 1921 opgericht in Shanghai, met de organisatorische en politieke steun van de door Rusland opgerichte Communistische Internationale.
5. Nieuw China = Chinese Volksrepubliek, opgericht op 1 oktober 1949
6. Het gaat om langetermijndoelstellingen voor de honderdste verjaardag van de CPC in 2021 en die van de Volksrepubliek in 1949. Vooropgesteld in de jaren 90 door toenmalig president Jiang Zemin maar sinds het aantreden van Xi Jingping deel van de ‘Chinese droom’. In 2021 moet China een ‘middelmatig welvarend land’ zijn, in 2049 een ‘sterk, democratisch, beschaafd, harmonieus en modern socialistisch land’ .
7. 18de partijcongres in 2012; het 19de congres vindt plaats in oktober 2017
8. Een verwijzing naar het herstel van absolutistische monarchieën in Europa nadat Napoleon mislukt was in het opleggen van de burgerlijke idealen van de Franse revolutie
9. Een concept van Xi Jinping, voor de uitbouw van een gematigd voorspoedige maatschappij, voor verdere hervormingen, voor de rechtsstaat en voor beter bestuur door de CPC
10. Vier basisprincipes die door Deng Xiaoping naar voor werden geschoven:Vasthouden aan de opbouw van het socialisme, aan de democratische dictatuur door het volk, aan het leiderschap van de CPC, en aan het Marxisme-Leninisme en de gedachten van Mao Zedong.
11. Een verwijzing naar Utopia van Thomas More in 1516, met een visie op de ideale maatschappij.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.