De doelstellingen van het dertiende vijfjarenplan

Het nieuwe dertiende vijfjarenplan streeft naar innovatie, wil duurzaam zijn en op sociaal vlak ook vooruitgang boeken zodat tegen 2020 de bevolking een gematigd voorspoedig leven leidt. Dit blijkt uit de voorstelling van het plan door premier Li Keqiang.

De belangrijkste taken en doelstellingen van het crhstwaalfde vijfjarenplan werden bereikt. Vooreerst bedroeg de jaarlijkse groei 7,8 % en China is nu de grootste handelsnatie. Vervolgens is het verbruik een belangrijke groeidriver, diensten overtroefden het maakwerk als sector en IT werd verder in de nijverheid geïntegreerd. Er werd aardig meer infrastructuur aangelegd zodat het spoornet nu 121.000 km bedraagt met meer dan 19.000 km SST-lijnen. Li somde ook enkele wetenschappelijke en technische doorbraken op. Tijdens het 12-de vijfjarenplan kwamen er 64 miljoen stedelijke banen bij, kregen 100 miljoen nieuwe woningen, waren er 100 miljoen minder arme personen en kregen 300 miljoen landelijke bewoners stromend water. De natie zit volgens de premier op schema om tijdens het volgend dertiende vijfjarenplan een gemiddelde voorspoed te bereiken zoals eerder gepland werd.

13-de vijfjarenplan

Doel van het dertiende vijfjarenplan is een gematigd voorspoedige samenleving te bereiken in alle aspecten waarbij de ernstige problemen zoals de onevenwichtige, ongecoördineerde en niet duurzame ontwikkeling worden aangepakt. Li ziet zes hoofdmiddelen aan om dit te bereiken.
De groeivoet moet gematigd hoog blijven. De economie moet minstens met 6,5 % groeien, maar de productiviteit per hoofd zou moeten stijgen van 87.000 naar 120.000 yuan jaarlijks. Ook het aandeel van geavanceerd maakwerk, moderne nijverheden en strategisch opkomende nijverheid moet beduidend toenemen. Innovatie hoort daarbij voorop te staan en hij kondigde hiervoor programma’s aan, wetenschapscentra en technologische innovatie hubs. De investeringen in O&O moeten 2,5 % van het bnp bereiken en de bijdrage van wetenschappelijke en technologische vooruitgang aan de economische groei krijgt 60 % als streefcijfer. Bij de nieuwe migrcitsverstedelijking moet vooruitgang gemaakt worden tussen de integratie van stad ven platteland. 100 miljoen rurale migranten die in de steden leven, moeten een stedelijke registratie (hukou) krijgen; er komt nieuwe volkshuisvesting voor 100 miljoen inwoners, ook in het westelijke en het centraal deel van China.
Tegen 2020 zouden de permanent stedelijke bewoners 60% van de bevolking uitmaken en 45% van het Chinese volk zou geregistreerd moeten zijn met de stedelijke hukou. De landbouw streeft schaalvergroting na, een betere waterhuishouding met ook meer machines en ook meer diensten voor de landbouw. Qua strategie voor regionale ontwikkeling is het de bedoeling dat het SST-net uitgebreid wordt tot 30.000 km zodat 80 % van de grote steden met het net verbonden zijn. Ook 30.000 km vernieuwing of nieuwbouw van autosnelwegen staat op het menu en de toegang tot breedband moet verwezenlijkt zijn zowel in stedelijk als in ruraal gebied. De bescherming van het milieu blijft prioritair. De komende 5 jaar moet het water verbruik met 23 % omlaag, het energieverbruik met 15% en het CO2-gehalte met 18% terwijl de bos oppervlakte 23% van het grondgebied bereikt. Bedoeling is dat lucht kwaliteit in de steden vanaf het prefectuur niveau tijdens 80% van het jaar goed of uitstekend is.

Verder hervormen

On de gewenste ontwikkeling te bereiken is een verdieping nodig van de hervormingen en de open deur politiek. De markt speelt de doorslaggevende rol bij de toewijzing van de hulpbronnen, terwijl de regering haar opdracht verbetert en er op naziet dat de rechtsstaat nageleefd wordt. Daarbij is het “One Road, One Belt” (nieuwe zijderoutes) een initiatief dat een doorbraak wil bereiken in de samenwerking met andere landen en dit zowel qua industriële capaciteit als qua diensten. Het leveren van kwaliteit staat hierbij voorop.
Voedselhulp op schoolTijdens de voortdurende vooruitgang moet ook de levensstandaard verhoogd worden zodat iedereen de vruchten van de ontwikkeling deelt. Iedereen die nog onder de armoedegrens zit moet er tijdens het komend vijfjarenplan uit. Het aantal jaren scholing moet opgetrokken worden van 10,23 jaren tot 10,8 jaren. 50 miljoen nieuwe banen in de steden zijn noodzakelijk. De sociale huisvesting moet beter en 20 miljoen ongezonde woningen zullen herbouwd worden. Wat de gezondheidszorg betreft, wordt een vol bijkomend jaar nagestreefd m.b.t. de levensverwachting.
Om de doelstellingen te bereiken ziet de eerste minister drie krachtlijnen. De ontwikkeling blijft vooraan staan met bijzondere aandacht om niet in de “middle income trap” te verzeilen. Ten tweede gaan de structurele hervormingen onverminderd verder. Er zal gesnoeid worden in overaanbod bij sommige sectoren, het gemiddeld- en high end aanbod zal opgevoerd, terwijl ook meer en betere openbare diensten zullen aangebonden worden. Daarbij zullen nieuwe drivers oude drivers vervangen. De netwerk gebaseerde technologie zal veranderingen veroorzaken in modellen van productie, management, marketing en ook nieuwe nijverheids- aanbod- en waardeketens doen ontstaan. Daarbij is de sterkte van China dat op een arbeidsbevolking 900 miljoen er 100 miljoen afgestudeerden zijn in het hoger onderwijs of met een beroepsopleiding.

Verbruik

China wil dat het verbruik een belangrijke driver wordt in de economie. Meer bepaald wil de regering de groei aanwakkeren in de sectoren seniorenzorg, gezondheidszorg, huishoud diensten en sociaal-culturele diensten. Ook opkomende diensten zoals informatiediensten, slimme huizen en gepersonaliseerde mode krijgen stimulansen. Meer mensen zullen betaald verlof kunnen nemen en de ontwikkeling van transport en toeristische faciliteiten moet dit ook in de hand werken. Meer dan 800 miljard zal gaan naar spoorweg bouw en 1650 miljard naar wegenbouw. Qua investeringen staan verder 20 waterhuishouding projecten op stapel maar ook grote projecten in waterkracht, kerncentrales, UHV-lijnen, slimme netwerken enz. Bij die investeringen is een samenwerking tussen de publieke en de privésector welkom.
Le Keqiang stelde duidelijk dat de verstedelijking het pad is dat het meest mogelijkheden biedt om de binnenlandse vraag te stimuleren. Om nieuwe verstedelijking te bevorderen, moeten meer personen die in de steden verblijven er een registratie krijgen. In het westen en de centrale regio’s ligt de klemtoon op de ontwikkeling van kleine en middelgrote steden zodat de migranten daar werk vinden, niet ver van huisvsochuis. Er komen 6 miljoen nieuwe sociale woningen bij in verkommerde buurten. De stadsplanning moet beter met de uitbouw van slimme steden, uitbouw openbaar vervoer en er zullen minstens voor 2000 km nutstunnels worden gebouwd. Ook een betere uitbouw van de grote regio’s staat op het programma, net zoals het “One road, one belt”-initiatief.
Ook voor een modernere landbouw en een hoger boereninkomen leverde Li een aantal recepten. Stippen we bijvoorbeeld aan dat er meer steun komt voor de verwerking van landbouw producten. Anderzijds voorzien de plannen dat dit jaar meer dan 1 miljoen ha marginaal landbouw grond terug bosgrond wordt. Boeren die hun vruchtgebruik van de grond overdragen aan een coöperatieve of trust moeten een compensatie krijgen en daarvoor dient het collectief eigendomsrecht van de landbouw gronden worden hervormd. De efficiënt geïrrigeerde oppervlakte zou moeten toenemen met 1,33 miljoen ha. In het streven naar een meer duurzame landbouw is de doelstelling een nulgroei in het gebruik van kunstmest en pesticiden. 200.000 km landbouw wegen zullen ofwel aangelegd of heraangelegd. Ook het ruraal elektriciteitsnetwerk is aan upgraden toe en in e-commerce wordt de brug geslagen naar de landbouw gebieden. Dit jaar moeten 10 miljoen personen uit de armoede worden geholpen en de fondsen daartoe zullen stijgen met 43%. Ook om de buitenlandse handel terug vlot te krijgen had Li een waslijst aan voorstellen waarbij onder meer het afsluiten van een “Regional Comprehensive Economic Partnership”, meer vrijhandel en onderhandeling over investeringsakkoorden met VS en EU.

Sociaal en groen

Uiteraard moet dit alles op een groener en meer energsavduurzame manier. Dit jaar moet het COD-gehalte en de uitstoot van ammoniakstikstof dalen met elk 2% en ook de dichtheid van het fijn stof moet verminderen. Minder steenkool verbruik zal nagestreefd, schonere steenkool, meer aardgas en gebruik van hernieuwbare energieën. De nijverheden m.b.t het milieu en de energiebesparing krijgen ook stimuli. Iedereen moet zuinig met water en energie omspringen en meer afval gaan sorteren. Er komt een betere schadeloosstelling voor milieubehoud zoals om weiden te behouden. Het overgebruik van grondwater zal worden tegen gegaan.
Op het sociaal vlak zullen verschillende wegen bewandeld worden om de 7,6 miljoen nieuwe afgestudeerden een baan te verschaffen. 21 miljoen migranten zullen een opleiding krijgen. 16 miljard gaat naar de gezondheidszorg en dat is 9,6 % meer dan vorig jaar. Het ruraal gezondheidssysteem en dat voor niet werkende stedelingen worden eengemaakt. Voor dat laatste trekt de regering haar bijdrage op van 380 tot 420 yuan. Meer steden gaan deelnemen aan de hervorming van de ziekenhuizen en zal gewaakt worden dat meer middelen naar buurtgezondheid centra gaan. Het basis pensioen zal eveneens worden opgetrokken.. Het bestaansminimum gaat in de steden met 8% de hoogte in; te lande met 5%. Ook voor de culturele sector zijn er hervormingsplannen met onder meer een geïntegreerde ontwikkeling van de traditionele en de nieuwe media.
Last but not least moeten er nieuwe vormen ontstaan van sociaal bestuur. Buurtontwikkeling zal zowel in de steden als te lande in de hand gewerkt worden evenals democratische raadplegingen op buurtvlak. Het zevende vijfjarenplan voor een betere kennis van de wet zal ten uitvoer worden gebracht.
Overgenomen uit  “China Vandaag” 1/6/16

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *