Tag: milieu

China houdt controle over eigen acties ook in eigen hand

Premier Wen: “China zal voor het milieu internationale controle toestaan op alles wat internationaal is overeengekomen. De milieumaatregelen die China echter uit eigen beweging en vrijwillig neemt, zal het land ook zelf controleren. Dat is in overeenstemming met de overeenkomst van Bali 2007. Daar is afgesproken dat ontwikkelingslanden zich enkel voor internationaal overeengekomen regelingen om de uitstoot te verminderen, moeten onderwerpen aan het MRV‘measurable, reportable and verifiable’-stelsel. Ingrepen waartoe  we als Chinese regering zelf besluiten,…

Hoe groen is Shanghai zelf ?

Volgend jaar wordt in Shanghai de Wereldexpo 2010 gehouden onder het thema ‘Betere stad, beter leven’. Vandaar de voor de hand liggende vraag: “Hoe groen is Shanghai zelf?”. Voor het antwoord op deze vraag baseren we ons op een studie van de VN-commissie over het leefmilieu.  Het milieubeleid in Shanghai wordt gevoerd door het ‘Bestuur voor Milieubescherming’, dat afdelingen heeft in de 19 districten van de stad. Uniek is dat daarnaast nog een politiek ‘Comité…

Emissiereductie en economische machtsverhoudingen (UPDATE)

 Emissiereductie en economische machtsverhoudingen, eigenzinnige visies van Chinese academici. De journalist Zong Shi is gaan praten met Chinese onderzoekers over de ‘economische achtergrond en de uitdagingen van de campagne rond de uitstoot van broeikasgassen’.  Zijn prikkelende achtergrondartikel verscheen op woensdag 9 december in de krant waarvoor hij werkt: het Dagblad van de Chinese Jeugd (het invloedrijke en modernistische orgaan van de Communistische Jeugdbond). In het Westen kennen waarnemers het onder de naam China Youth Daily (zie…

Verhuisde ceramiekbedrijven nu zonder schoorsteen

Een reeks vervuilende bedrijven die ceramiek produceerden in de Parelrivierdelta verhuisden landinwaarts naar de provincie Jiangxi. Daar zijn noch schoorstenen noch bezoedeling door afvalwater meer te bemerken: schone productie staat centraal. Zoals we vroeger schreven, is het milieu van Foshan -de hoofdstad van de ceramiek in de Parelrivierdelta-  sterk aangetast door onder meer de uitwasemingen van deze sector, die eveneens bekend staat als energievreter. Een reeks producenten uit Guangdong, Shanghai en Zhejiang trokken naar de provincie…

Niet Kopenhagen, maar Beijing

“De Chinezen begrijpen nu al als geen ander land dat efficiency de enige mogelijkheid is om op termijn stagnatie en een klimaatramp te voorkomen. Wij willen hun laten zien dat ze de sleutel in feite al sinds Mao in handen hebben. De energieprijzen in communistisch China zijn niet vrij, die worden door de staat vastgelegd. Tot nog toe werd daarbij altijd gestreefd naar zo goedkoop mogelijke energie. Onze studies laten zien wat ze zouden kunnen…

Chinese overheid neemt bijsturen van economie resoluut in handen

Eind september stelde de regering een gedetailleerd plan op om in sommige industrieën de overcapaciteit terug te dringen. Het gaat zoals verwacht om traditionele sectoren zoals staal, aluminium en cement, maar ook om windmolens en silicium voor zonnepanelen. Er wordt geen enkele nieuwe staalfabriek of uitbreiding meer goedgekeurd. Tegen 2011 moeten alle kleine hoogovens dicht. Probleem: de regering had al vroeger beperkingen aangekondigd met als resultaat dat iedereen halsoverkop begon te bouwen voor het te laat…

China zal tegen 2020 strijd tegen klimaatverandering aanvoeren

Tijdens de bijeenkomst van 100 wereldleiders op een eendaagse klimaattop van de VN in New York heeft de Chinese president zijn nek ver uitgestoken. China engageert zich namelijk om in het nieuwe vijfjarenplan een drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen per geproduceerde eenheid te voorzien. En die tendens zal tot 2020 voortgezet worden. Tegen die tijd moet minstens 15 % van het totale energieverbruik  afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen of kernenergie. Met de uitspraak ging Hu een stuk…

Milieuminister reageert op loodvergiftiging

  Minister van Leefmilieu Zhou Shengxian wil dat er effectieve maatregelen worden getroffen tegen de loodvergiftiging. Welke precies, zei hij er niet bij. Recentelijk dook in Yunnan weer een geval op.  De minister sprak op een bijeenkomst ter preventie van vervuiling. Hij verklaarde dat de preventie van vervuiling dringend een belangrijker plaats moet krijgen. Het recentste geval deed zich voor in het dorp Dazhai in de provincie Yunnan.  De bewoners vertellen dat de vervuiling van…

10.000 vechten met oproerpolitie over vervuiling

Duizenden dorpelingen uit Quanzhou zijn slaags geraakt met de oproerpolitie. Het protest is gericht tegen twee vervuilende bedrijven die volgens de actievoerders kanker veroorzaken. De politie loste twee waarschuwingsschoten en gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven. Er werd niet gezegd hoeveel gewonden er waren. Het protest is gericht tegen een huidevetterij en een olieraffinaderij. Hun lozingen besmetten het drinkwater en veroorzaken kanker. Alles begon vreedzaam twee weken geleden, maar het protest groeide aan…

UNO prijst groene Expo 2010

De stad Shanghai heeft lof ontvangen van de UNO voor de talrijke inspanningen om de Wereldexpo 2010 een leefmilieuvriendelijk karakter te geven. Het was  Achim Steiner, ondersecretaris van de UNO en eveneens voorzitter van de UNO-leefmilieucommissie, die een dik rapport voorstelde over hoe Shanghai zich opmaakt om de wereld een groene expo te tonen. Hij vond het een voorbeeld voor steden in en buiten China hoe Shanghai de laatste 10 jaar een meer milieuvriendelijke stadspolitiek…