Tag: landbouw

Thuisboeren versterkt sociale cohesie in China

Mao Zedongs ideaal van de mens die boer, arbeider en soldaat was bleek tijdens de Culturele Revolutie niet realiseerbaar; in ieder geval niet onder druk van verplichte uitzending naar het platteland. Toch komt het agrarische karakter van de Chinese cultuur spontaan bij veel stadsbewoners naar boven in de vorm van het kweken van groente en fruit op hun balkon.

De complexe strijd tegen woestijnvorming

Sinds 1978 voert China strijd tegen de uitbreiding van de woestijn (27% van de landoppervlakte). Versterking van het programma leidde tot belangrijke successen vanaf 2000. Maar de klimaatsverandering en de langetermijngevolgen van sommige ingrepen temperen het optimisme. Is het toegenomen aantal zandstormen cyclisch of structureel? Nieuwe sterke maatregelen zijn aangekondigd.

Nanfan in Sanya: een heuse zaden Valley 

De Nanfan zaadveredelingsbasis te Sanya telt 8000 onderzoekers van 800 instellingen en ondernemingen voor zadenonderzoek. 70% van ’s lands nieuwe zaden vinden er hun oorsprong. De voorbije 60 jaar zijn 620.000 personen naar Sanya gekomen om er Nanfan werk te verrichten.

Hoe rijst kweken met minder methaan uitstoot?

Omdat de traditionele rijstvelden met water een belangrijke uitstootbron vormen van het schadelijke methaangas zoekt China naar meer drogere teeltmethodes. De droge alternatieve methode brengt weliswaar 20 % meer op, maar daarvoor keren de jongeren die naar de steden uitgeweken zijn niet terug. Er vindt ook al een lichte verschuiving plaats van rijstplanten meer naar noordelijke regio’s.

China verwacht hogere graanopbrengst

Dit jaar verwacht China 688 miljoen ton granen te oogsten. Dat is meer dan vorig jaar. Die tendens zal zich de volgende tien jaar doorzetten en maakt China meer zelfbedruipend nu de wereldmarkt voor basisvoedsel door de oorlog in Europa verstoord wordt.

Broeikassen op de hoogtechnologische toer.

‘Tomaten met lage koolstofuitstoot’. Het is maar één voorbeeld van de onstuimige technologische ontwikkelingen in de Chinese landbouw. De broeikassen van het dorpje Xiaoxinmatou in de stedelijke regio Tianjin hebben er nog enkele in petto.